Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 28 mei 2024

09:00
Locatie

B&W kamer

Voorzitter
Dhr. D. Franssen (wethouder, loco-burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de visie “Opvang Nieuwkomers gemeente Roermond” voor de periode 2024 t/m 2026 inclusief bijlagen aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling middels bijgevoegd concept raadsvoorstel en -besluit.

  Besluit

  Het college heeft besloten de visie “Opvang Nieuwkomers gemeente Roermond” voor de periode 2024 t/m 2026 inclusief bijlagen aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling middels bijgevoegd concept raadsvoorstel en -besluit.

 2. 1.2

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen om te besluiten tot vaststelling van de Centrumregeling Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg.

  Besluit

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen om te besluiten tot vaststelling van de Centrumregeling Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg.

 3. 1.3

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025;
  2. te besluiten geen zienswijze in te dienen;
  3. te besluiten de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025;
  2. te besluiten geen zienswijze in te dienen;
  3. te besluiten de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 4. 1.4

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. Kennis te nemen van de quick scan buitensportaccommodaties;
  2. Te besluiten een vervolg aan de quick scan te geven door:
  a. Uitvoering te geven aan de aanbeveling om de samenwerking tussen de sportverenigingen te intensiveren;
  b. Voor de intensivering van de samenwerking de door de verenigingen gevraagde regierol te nemen;
  c. De aanbevelingen over het toekomstig aantal gemeentelijke sportaccommodaties en mogelijke opties tot privatisering, in deze fase van het proces, niet over te nemen;
  3. In te stemmen met het vervolgproces zoals beschreven in dit voorstel.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. Kennis te nemen van de quick scan buitensportaccommodaties;
  2. Te besluiten een vervolg aan de quick scan te geven door:
  a. Uitvoering te geven aan de aanbeveling om de samenwerking tussen de sportverenigingen te intensiveren;
  b. Voor de intensivering van de samenwerking de door de verenigingen gevraagde regierol te nemen;
  c. De aanbevelingen over het toekomstig aantal gemeentelijke sportaccommodaties en mogelijke opties tot privatisering, in deze fase van het proces, niet over te nemen;
  3. In te stemmen met het vervolgproces zoals beschreven in dit voorstel.

 5. 1.5

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. De jaarstukken 2023 (bijlage 1), inclusief het daarbij horende raadsvoorstel (bijlage 2) en raadsbesluit (bijlage 3) en overige bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om vanuit het jaarrekeningsaldo € 2.650.000 over te hevelen naar 2024 conform bijlage 4;
  3. De gemeenteraad voor te stellen om vanuit het jaarrekeningsaldo € 15.715.000 te bestemmen conform bijlage 5;
  4. De aanbiedingsbrief SiSa 2023 (bijlage 6), na vaststelling van de jaarstukken 2023 door de gemeenteraad, te verzenden.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. De jaarstukken 2023 (bijlage 1), inclusief het daarbij horende raadsvoorstel (bijlage 2) en raadsbesluit (bijlage 3) en overige bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om vanuit het jaarrekeningsaldo € 2.650.000 over te hevelen naar 2024 conform bijlage 4;
  3. De gemeenteraad voor te stellen om vanuit het jaarrekeningsaldo € 15.715.000 te bestemmen conform bijlage 5;
  4. De aanbiedingsbrief SiSa 2023 (bijlage 6), na vaststelling van de jaarstukken 2023 door de gemeenteraad, te verzenden;
  5. Mandaat portefeuillehouder voor redactionele aanpassingen raadsvoorstel;

 6. 1.6

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. Het raadsvoorstel, besluit en de kadernota 2025 inclusief bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
  2. Redactionele aanpassingen via mandaat portefeuillehouder financiën te verwerken.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. Het raadsvoorstel, besluit en de kadernota 2025 inclusief bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
  2. Redactionele aanpassingen via mandaat portefeuillehouder financiën te verwerken.

 7. 1.7

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. Het voornemen uit te spreken tot aankoop van de onroerende zaak, gelegen aan de Peelveldlaan 40, 6071 TV Swalmen, kadastraal bekend gemeente Swalmen sectie B nummer 3753 (geheel) over te gaan;
  2. Alvorens een definitief besluit te nemen over de aankoop de raad, zoals opgenomen in bijgaand raadsvoorstel, in de gelegenheid te stellen de wensen en bedenkingen kenbaar te maken;
  3. Ten behoeve van de aankoop van het private gedeelte van het sportcentrum Swalmen de raad, via bijgaand raadsvoorstel en -besluit voor te stellen:
  a. Een bestemmingsreserve met financieringsfunctie in te stellen ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit de aankoop van het sportcentrum met de naam: 'kapitaallastenreserve Sportcentrum Swalmen;
  b. Een bedrag van € 1.360.000 vanuit de algemene reserve vrij te laten vallen en te storten in de nieuwe (onder beslispunt 1 genoemde) bestemmingsreserve;
  c. Een tweetal kredieten te openen ten behoeve van de aankoop van het sportcentrum (en het direct noodzakelijke eigenaarsonderhoud), te splitsen in € 500.000 grond en € 1.360.000 opstallen;
  d. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het voornemen uit te spreken tot aankoop van de onroerende zaak, gelegen aan de Peelveldlaan 40, 6071 TV Swalmen, kadastraal bekend gemeente Swalmen sectie B nummer 3753 (geheel) over te gaan;
  2. alvorens een definitief besluit te nemen over de aankoop de raad, zoals opgenomen in bijgaand raadsvoorstel, in de gelegenheid te stellen de wensen en bedenkingen kenbaar te maken;
  3. ten behoeve van de aankoop van het private gedeelte van het sportcentrum Swalmen de raad, via bijgaand raadsvoorstel en -besluit voor te stellen:
  a. een bestemmingsreserve met financieringsfunctie in te stellen ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit de aankoop van het sportcentrum met de naam: 'kapitaallastenreserve Sportcentrum Swalmen;
  b. een bedrag van € 1.360.000 vanuit de algemene reserve vrij te laten vallen en te storten in de nieuwe (onder beslispunt 1 genoemde) bestemmingsreserve;
  c. een tweetal kredieten te openen ten behoeve van de aankoop van het sportcentrum (en het direct noodzakelijke eigenaarsonderhoud), te splitsen in € 500.000 grond en € 1.360.000 opstallen;
  d. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen;
  4. dat er uitzonderingen op de openbaarheid genoemd in artikel 5 lid 1 sub b en f WOO van toepassing zijn op bijlage 3, 4 en 5, waardoor deze bijlagen niet openbaar zijn.

 8. 1.8

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de commissie-adviezen van de raadscommissies;
  2. standpunt te bepalen ten aanzien van deze adviezen en besluiten deze commissie-adviezen door te leiden naar de raad.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de commissie-adviezen van de raadscommissies;
  2. standpunt te bepalen ten aanzien van deze adviezen en besluiten deze commissie-adviezen door te leiden naar de raad.

 9. 2.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 20 / 2024.

  Besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 20 / 2024.

 10. 2.2

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om deel te gaan nemen aan de Coöperatie Service Parkeer- en Verblijfsrechten.

  Besluit

  Het college heeft besloten om deel te gaan nemen aan de Coöperatie Service Parkeer- en Verblijfsrechten.

 11. 2.3

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de gemeenteraad conform het bijgevoegde concept raadsvoorstel en raadsbesluit voor te stellen:
  a. het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028 vast te stellen inclusief het geactualiseerde grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2;
  b. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen;
  2. gezien uitzonderingen op de openbaarheid genoemd in artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid van toepassing zijn op de bij het MPG 2024- 2028 behorende bijlage grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2, inclusief de grondexploitatieberekening, tevens overeenkomstig artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op dit gedeelte van het MPG 2024-2028, met dien verstande dat de geheimhouding/ niet openbaarheid vervalt, nadat de geraamde kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd en de juridische levering van de gemeentegrond heeft plaats gevonden;
  3. de Wethouder voor Economie, Stedelijke Ontwikkeling en Financiën mandaat te verlenen om enkele redactionele aanpassingen aan het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028 te verwerken ten behoeve van het concept raadsvoorstel en raadsbesluit.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de gemeenteraad conform het bijgevoegde concept raadsvoorstel en raadsbesluit voor te stellen:
  a. het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028 vast te stellen inclusief het geactualiseerde grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2;
  b. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen;
  2. gezien uitzonderingen op de openbaarheid genoemd in artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid van toepassing zijn op de bij het MPG 2024- 2028 behorende bijlage grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2, inclusief de grondexploitatieberekening, tevens overeenkomstig artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op dit gedeelte van het MPG 2024-2028, met dien verstande dat de geheimhouding/ niet openbaarheid vervalt, nadat de geraamde kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd en de juridische levering van de gemeentegrond heeft plaats gevonden;
  3. de Wethouder voor Economie, Stedelijke Ontwikkeling en Financiën mandaat te verlenen om enkele redactionele aanpassingen aan het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 2024-2028 te verwerken ten behoeve van het concept raadsvoorstel en raadsbesluit.

 12. 2.4

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de aangevraagde omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de Veestraat ong. (naast nr. 7) kadastraal bekend onder Swalmen sectie B, nr. 5041 te verlenen. (toekomstig nr. 9)

  Besluit

  Het college heeft besloten de aangevraagde omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de Veestraat ong. (naast nr. 7) kadastraal bekend onder Swalmen sectie B, nr. 5041 te verlenen. (toekomstig nr. 9)

 13. 2.5

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1.  het voornemen te uiten aan het plein Hoogvonderen de naam Brinkplein toe te kennen;
  2. alvorens een definitief besluit te nemen over de straatnaamgeving het voorgenomen besluit te sonderen in de commissie BS.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het voornemen te uiten aan het plein Hoogvonderen de naam Brinkplein toe te kennen;
  2. alvorens een definitief besluit te nemen over de straatnaamgeving het voorgenomen besluit te sonderen in de commissie BS.

 14. 2.6

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het voornemen te uiten de straatnaam Het Valderen toe te kennen aan de straat die tussen de bestaande straten Niellerveld en Techelkuylen is gelegen in de wijk Tegelarijeveld Oost;
  2. alvorens een definitief besluit te nemen over de straatnaamgeving het voorgenomen besluit te sonderen in de commissie BS.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het voornemen te uiten de straatnaam Het Valderen toe te kennen aan de straat die tussen de bestaande straten Niellerveld en Techelkuylen is gelegen in de wijk Tegelarijeveld Oost;
  2. alvorens een definitief besluit te nemen over de straatnaamgeving het voorgenomen besluit te sonderen in de commissie BS.

 15. 2.7

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemers om afspraken vast te leggen inzake een tijdelijke invulling van het pand aan de Kapellerpoort 1 in Roermond als opvanglocatie, de beoogde ontwikkeling van en bij dit pand en het beëindigen van de lopende procedures ten aanzien van dit pand, conform bijgevoegde concept-vaststellingsovereenkomst.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemers om afspraken vast te leggen inzake een tijdelijke invulling van het pand aan de Kapellerpoort 1 in Roermond als opvanglocatie, de beoogde ontwikkeling van en bij dit pand en het beëindigen van de lopende procedures ten aanzien van dit pand, conform bijgevoegde concept-vaststellingsovereenkomst;
  2. wethouder Zwijnenberg heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming.