Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Voorzitter: Leon Coenen
Plaatsvervangend voorzitter: Aijijthan Loganathan
Commissiegriffier: Manuela Jenniskens-Derks van de Ven.


De raadscommissie wordt gevormd door maximaal 4 raadsleden van de grootste fractie en maximaal drie raadsleden van de overige fracties. Per commissie mag maximaal één niet-raadslid van elke fractie deelnemen.


De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Ruimte:
Jim Schuman en Perry Geraedts (LVR), Noah Wassenberg en Jos de Kunder (GL), Thijs Guffens (CDA), Bert Ramakers (DS), Jo Claassen (SPR), Hans Rademakers (VVD), Mark Arts (D66), vacature (PvdA), John Hölsgens (SP)


Onderwerpen behorende tot het vakgebied van de commissie RU
Economie, stedelijke ontwikkeling & ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt (werkgever), recreatie, toerisme & evenementen, (Eu)regionale samenwerking, openbare werken & stedelijk beheer, omgevingsvergunningen & vergunningverlening, mobiliteit & infrastructuur (incl. OV-doelgroepenvervoer), natuur, landschap, water & biodiversiteit, volkshuisvesting, monumenten & archeologie, duurzaamheid, klimaat & energie, milieu & afval, omgevingswet & omgevingsvisie

Voor de tabletversie kunt u onderstaande link kiezen.

Voorzitter: Patricia Vaessen
Plaatsvervangend voorzitter: Anouk Dolmans
Commissiegriffier: Jos Vervuurt


De raadscommissie wordt gevormd door maximaal 4 raadsleden van de grootste fractie en maximaal drie raadsleden van de overige fracties. Per commissie mag maximaal één niet-raadslid van elke fractie deelnemen.


De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Bestuur en Middelen: Rachel Esser en Wim Einig (LVR), Femke Soppe (GL), Mat van Delden (CDA), Leon Damen (DS), Ger Julicher (SPR), Paul Hermans (VVD), Martin Krabbenborg (D66), vacature (PvdA), Frans Janssens (SP)


Onderwerpen behorende tot het vakgebied van de commissie BM
Representatie, openbare orde & veiligheid, handhaving, integriteit, ondermijning, gemeentefinanciën, grondzaken & eigendommen, personeel, organisatie & informatievoorziening, juridische zaken & dienstverlening, bestuurlijke lobby

Voor de webversie kunt u onderstaande link gebruiken.

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken (op kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend gebied). De invalshoek van de griffie is dus duidelijk die van de raad. Deze heeft met de griffie een aantal eigen medewerkers, waarop een beroep gedaan kan worden.
De griffie verzorgt onder meer de informatiestroom naar de raad en de commissies en fungeert als klankbord en adviseur voor raads- en commissieleden (bijvoorbeeld bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties en amendementen en schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders).


De raadsgriffier en beide raadsadviseurs hebben de taken met betrekking tot de verschillende commissies als volgt verdeeld:


Jos Vervuurt: Commissie Bestuur en Middelen
Arno Vestjens: Commissie Burgers en Samenleving
Manuela Jenniskens: Commissie Ruimte
Raads- en commissieleden mogen voor een ‘verzoek om informatie’ rechtstreeks contact opnemen met bij de gemeente werkzame ambtenaren. Weet men echter niet precies bij wie men moet zijn, dan kan men zich wenden tot de medewerkers van de griffie, die de raads- en commissieleden terzijde staan.
De vraag wordt dan door de medewerkers van de griffie beantwoord, zo nodig na contact daarover met medewerkers uit de organisatie.


Bij een ‘verzoek om ambtelijke bijstand’ (dit gaat verder dan een verzoek om informatie) wenden raads- en commissieleden zich direct tot de betreffende medewerker van de griffie.

Voorzitter: Dré Peters
Plaatsvervangend voorzitter: Ben Peters
Commissiegriffier: Arno Vestjens


De raadscommissie wordt gevormd door maximaal 4 raadsleden van de grootste fractie en maximaal drie raadsleden van de overige fracties. Per commissie mag maximaal één niet-raadslid van elke fractie deelnemen.


De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Burgers en Samenleving:
Dylan Tobben en Sanne van Sas (LVR), Cedric Loy (GL), Noëlle Tonnaer (CDA), Eric Balster (DS), Petra Beeren-Adriaans (SPR), Corry Wouters (VVD), Ferdinand Pleye (D66), vacature (PvdA), Jos Derckx (SP)


Onderwerpen behorende tot het vakgebied van de commissie BS
Sociaal Domein, WMO, jeugdhulp, participatiewet, sociale zaken, armoedebeleid & schuldhulpverlening, volksgezondheid, arbeidsmarkt (werknemer), diversiteit, emancipatie & inclusie, VN-verdrag Handicap, culturele instellingen, onderwijs & educatie, jeugd & Jongerenbeleid, sport- & accommodatiebeleid, wijken & kernen, cultuur in de wijk, communicatie & burgerparticipatie (coördinatie), integratie & Inburgering

Gebruik hiervoor het e-mailadres griffie@roermond.nl. Wanneer u een brief aan de gemeenteraad stuurt, wordt deze geplaatst op de lijst van 'ingekomen stukken', zo mogelijk voor de eerstvolgende raadsvergadering. Als u een brief wilt sturen over een onderwerp waarvoor het college eigenlijk verantwoordelijk is, bijvoorbeeld over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. Dat bespoedigt de afhandeling. Bij twijfel over aan wie u het beste uw brief kunt richten, kunt u contact opnemen met de griffier. Gemeenteraad Roermond, de heer J. Vervuurt, Postbus 900, 6040 AX Roermond. Email: griffie@roermond.nl. Telefoonnummer: 14 0475.