Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 9 juli 2024

09:00
Locatie

B&W kamer

Voorzitter
Mw. Y.F.W. Hoogtanders (burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. Over te gaan tot verkoop van de woonark aan De Weerd 40e ;
  2. Rijkswaterstaat te informeren over de verkoop en het gebruik van de verleende ligplaatsvergunning;
  3. Belanghebbenden te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrieven.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. over te gaan tot verkoop van de woonark aan De Weerd 40e ;
  2. Rijkswaterstaat te informeren over de verkoop en het gebruik van de verleende ligplaatsvergunning;
  3. belanghebbenden te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrieven.

 2. 1.2

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het evenement Jubileum 8 x 11 van Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul te plaatsen op de evenementenkalender 2025.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het evenement Jubileum 8 x 11 van Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul te plaatsen op de evenementenkalender 2025;
  2. Wethouder Franssen heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en heeft de vergadering verlaten.

 3. 1.3

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met de inhoud van de notitie “Op weg naar een nieuw eigenaarschap voor Westrom” (Bijlage 1);
  2. de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen;
       - kennis te nemen van de bijgevoegde notitie “Op weg naar een nieuw eigenaarschap voor Westrom”;
       - in te stemmen met de overname door de gemeente Roermond van de uitvoeringsorganisatie van Westrom per 1 januari 2025 onder de voorwaarden zoals
         opgenomen in de bijgevoegde notitie;
       - geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het voornemen van het algemeen bestuur van Westrom om haar uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2025 over te dragen
         aan de gemeente Roermond.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met de inhoud van de notitie “Op weg naar een nieuw eigenaarschap voor Westrom” (Bijlage 1);
  2. de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen;
       - kennis te nemen van de bijgevoegde notitie “Op weg naar een nieuw eigenaarschap voor Westrom”;
       - in te stemmen met de overname door de gemeente Roermond van de uitvoeringsorganisatie van Westrom per 1 januari 2025 onder de voorwaarden zoals
         opgenomen in de bijgevoegde notitie;
       - geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het voornemen van het algemeen bestuur van Westrom om haar uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2025 over te dragen
         aan de gemeente Roermond;
  3. Een van de concerndirecteuren wordt aangewezen als ambtelijk opdrachtgever.

 4. 1.4

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. aan stichting ECI een budgetsubsidie te verlenen voor de tweede helft van 2024 (1 juli t/m 31 december) ter hoogte van € 907.050,50 voor het uitvoeren van de activiteiten en de continuering van het cultureel programma onder de voorwaarde dat de stichting voor 1 oktober 2024 een plan aanlevert hoe de stichting omgaat met de aangekondigde subsidiekorting;
  2. stichting ECI te informeren door middel van bijgevoegde concept beschikking (bijlage 3).

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. aan stichting ECI een budgetsubsidie te verlenen voor de tweede helft van 2024 (1 juli t/m 31 december) ter hoogte van € 907.050,50 voor het uitvoeren van de activiteiten en de continuering van het cultureel programma onder de voorwaarde dat de stichting voor 1 oktober 2024 een plan aanlevert hoe de stichting omgaat met de aangekondigde subsidiekorting;
  2. stichting ECI te informeren door middel van bijgevoegde concept beschikking (bijlage 3).

 5. 1.5

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de beleidsregel ‘Uitvoeringsbeleid begeleid en/of beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ vast te stellen.

  Besluit

  Het college heeft besloten de beleidsregel ‘Uitvoeringsbeleid begeleid en/of beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ vast te stellen.

 6. 1.6

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het evenement Winter Fever Arena niet te plaatsen op de evenementenkalender 2024 vanwege strijdigheid met het evenementenbeleid.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. vanwege het unieke karakter en belang voor de stad het evenement Winter Fever Arena te plaatsen op de evenementenkalender;
  2. mandaat te verlenen aan de portefeuillehouders evenementenvergunningen en evenementen om een kader vast te stellen waaronder het evenement kan worden geplaatst op de evenementenkalender 2024 en de evenementenvergunning voor het evenement Winter Fever Arena kan worden verleend.

 7. 2.1

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. 2 leden te benoemen voor de Cliëntenraad Participatiewet;
  2. deze leden per brief hierover te informeren.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. 2 leden te benoemen voor de Cliëntenraad Participatiewet;
  2. deze leden per brief hierover te informeren.

 8. 2.2

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 24a/2024.

  Besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 24a/2024.

 9. 2.3

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 26/2024.

  Besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 26/2024.

 10. 2.4

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten aan Gedeputeerde Staten bestuurlijke aandacht te vragen voor nakoming van de afspraken in de beheersovereenkomst / realiseringsovereenkomst inzake de aanleg van de ongelijkvloerse kruising N280 oost overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten aan Gedeputeerde Staten bestuurlijke aandacht te vragen voor nakoming van de afspraken in de beheersovereenkomst / realiseringsovereenkomst inzake de aanleg van de ongelijkvloerse kruising N280 oost overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

 11. 2.5

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten toe te treden als deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord.


  De burgemeester heeft besloten wethouder Van Rey conform bijgevoegd besluit “Vertegenwoordiging bij buitengerechtelijke rechtshandelingen” volmacht te verlenen voor de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord (bijlage 1).

  Besluit

  Het college heeft besloten toe te treden als deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord.


  De burgemeester heeft besloten wethouder Van Rey conform bijgevoegd besluit “Vertegenwoordiging bij buitengerechtelijke rechtshandelingen” volmacht te verlenen voor de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord (bijlage 1).

 12. 2.6

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. tot vaststelling van de Kwaliteitsatlas Sterrenberg als kader voor de verdere uitwerking van de openbare ruimte en woningbouw in het gemarkeerde gebied van de Sterrenberg;
  2. de Raad te informeren met de bijgevoegde RIB (bijlage 2);
  3. er zijn ingevolgde artikel 5 lid 2 onder c van de WOO uitzonderingen op de openbaarheid van toepassing op bijlage 4. De uitzonderingen op de openbaarheid zijn niet meer van toepassing nadat Wonen Zuid de 1e huisbezoeken heeft afgerond. Dit is in september 2024.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. tot vaststelling van de Kwaliteitsatlas Sterrenberg als kader voor de verdere uitwerking van de openbare ruimte en woningbouw in het gemarkeerde gebied van de Sterrenberg;
  2. de Raad te informeren met de bijgevoegde RIB (bijlage 2);
  3. er zijn ingevolgde artikel 5 lid 2 onder c van de WOO uitzonderingen op de openbaarheid van toepassing op bijlage 4. De uitzonderingen op de openbaarheid zijn niet meer van toepassing nadat Wonen Zuid de 1e huisbezoeken heeft afgerond. Dit is in september 2024.

 13. 2.7

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het eindrapport Panorama Maasvallei 2050;
  2. ten aanzien van de gebruikte term “beslisregel” en het ontbreken van het project Roerdelta een reactie te sturen naar het Bestuurlijk Platform Maasvallei via bijgevoegde concept brief;
  3. het eindrapport Panorama Maasvallei 2050 en de gemeentelijke reactie daarop ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  Besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het eindrapport Panorama Maasvallei 2050;
  2. ten aanzien van de gebruikte term “beslisregel” en het ontbreken van het project Roerdelta een reactie te sturen naar het Bestuurlijk Platform Maasvallei via bijgevoegde concept brief;
  3. het eindrapport Panorama Maasvallei 2050 en de gemeentelijke reactie daarop ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.