Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 5 april 2022

09:30

Locatie
Kamer 0.90 Stadhuis
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

 1. geen principemedewerking te verlenen aan het realiseren van twee appartementen aan de Veldpoort 15 te Swalmen;
 2. verzoeker te informeren met bijgevoegde conceptbrief.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. principemedewerking te verlenen aan het realiseren van twee appartementen aan de Veldpoort 15 te Swalmen;
2. verzoeker te informeren over het collegebesluit met aangepaste brief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten;

 1. Om bij de gunning van niet voorziene spoedopdrachten in het kader van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne op basis van de Aanbestedingswet 2012, paragraaf 2.2.1.7. artikel 2.32 af te wijken van de gemeentelijke, Nationale en Europese aanbestedingsregelgeving;
 2. Kennisnemen van de opdrachtverlening aan Kl-iK om over te gaan tot de opvang en begeleiding van 50 tot 60 vluchtelingen in het pand gelegen aan de Heinsbergweg 190 alhier.

Besluit

Het college heeft kennis genomen van de door de burgemeester, in deze crisissituatie, genomen besluiten:

 1. Om bij de gunning van niet voorziene spoedopdrachten in het kader van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne op basis van de Aanbestedingswet 2012, paragraaf 2.2.1.7. artikel 2.32 af te wijken van de gemeentelijke, Nationale en Europese aanbestedingsregelgeving;
 2. Kennisnemen van de opdrachtverlening aan Kl-iK om over te gaan tot de opvang en begeleiding van 50 tot 60 vluchtelingen in het pand gelegen aan de Heinsbergweg 190 alhier.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

 1. De ‘Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake informatiebeveiliging’ inclusief de bijlagen DigiD en Suwinet vast te stellen;
 2. Kennisgenomen te hebben van het door de IT-auditor opgestelde Assurancerapport ENSIA 2021;
 3. Op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, alle toegevoegde bijlagen niet openbaar te maken.

Besluit

Het college heeft besloten:

 1. De ‘Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake informatiebeveiliging’ inclusief de bijlagen DigiD en Suwinet vast te stellen;
 2. Kennisgenomen te hebben van het door de IT-auditor opgestelde Assurancerapport ENSIA 2021;
 3. Op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, alle toegevoegde bijlagen niet openbaar te maken.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. De ‘Collegeverklaring ENSIA 2021' inzake WOZ vast te stellen;
2. op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de toegevoegde bijlage niet openbaar te maken.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. De ‘Collegeverklaring ENSIA 2021' inzake WOZ vast te stellen;
2. op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de toegevoegde bijlage niet openbaar te maken.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten om in te stemmen met de voorgestelde planning en controlcyclus 2022.

Besluit

Het college heeft besloten om in te stemmen met de voorgestelde planning en controlcyclus 2022.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v. en relevante bronnen te verzenden.

Besluit

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v. en relevante bronnen te verzenden.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten te reageren op de ingekomen brief van de gemeente Leudal inzake de verlaging van het Dam-Lateraal kanaal overeenkomstig bijgevoegde concept antwoordbrief.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. te reageren op de ingekomen brief van de gemeente Leudal inzake de verlaging van het Dam-Lateraal kanaal overeenkomstig bijgevoegde concept antwoordbrief;
2. dat de beantwoordingsbrief naar gemeente Leudal ter kennisname gaat naar de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 790.000 voor de aanschaf en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen;
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000 voor de aanschaf en het onderhoud van sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking;
3. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 790.000 voor de aanschaf en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen;
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000 voor de aanschaf en het onderhoud van sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking;
3. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten om:
1. de geheimhouding van het voorstel/besluit van 28 januari 2020 op te heffen;
2. de uitzonderingsgronden op de openbaarheid niet meer van toepassing zijn, waarmee het besluit openbaar wordt.

Besluit

Het college heeft besloten om:
1. de geheimhouding van het voorstel/besluit van 28 januari 2020 op te heffen;
2. de uitzonderingsgronden op de openbaarheid niet meer van toepassing zijn, waarmee het besluit openbaar wordt.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten;
1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker conform het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften niet  ontvankelijk  te verklaren;
2. bezwaarmaker via bijgevoegd concept besluit hiervan te berichten.

Besluit

Het college heeft besloten;
1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker conform het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften niet  ontvankelijk  te verklaren;
2. bezwaarmaker via bijgevoegd concept besluit hiervan te berichten.

Voorgesteld besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 12 / 2022.

Besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 12 / 2022.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

 1. Het uitvoeringsplan ‘Aanpak Mensenhandel Gemeenten Noord- en Midden-Limburg’, ”Naar een regio zonder uitbuiting” vast te stellen;
 2. In te stemmen met de structurele urenuitbreiding van de zorgcoördinator mensenhandel voor Noord- en Midden-Limburg vanaf 01-05-2022 van 18 uur naar 32 uur per week;
 3. In te stemmen met een aanvullende bijdrage met ingang van 1-5-2022 van 5 cent per inwoner in 2022 en 7 cent per inwoner met ingang van 2023 ten behoeve van de uitbreiding zorgcoördinatie mensenhandel Noord- en Midden-Limburg;
 4. De raad te informeren over het uitvoeringsplan ‘Aanpak Mensenhandel Gemeente Noord- en Midden-Limburg’, “Naar een regio zonder uitbuiting” door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief 32814-2022.

Besluit

Het college heeft besloten:

 1. Het uitvoeringsplan ‘Aanpak Mensenhandel Gemeenten Noord- en Midden-Limburg’, ”Naar een regio zonder uitbuiting” vast te stellen;
 2. In te stemmen met de structurele urenuitbreiding van de zorgcoördinator mensenhandel voor Noord- en Midden-Limburg vanaf 01-05-2022 van 18 uur naar 32 uur per week;
 3. In te stemmen met een aanvullende bijdrage met ingang van 1-5-2022 van 5 cent per inwoner in 2022 en 7 cent per inwoner met ingang van 2023 ten behoeve van de uitbreiding zorgcoördinatie mensenhandel Noord- en Midden-Limburg;
 4. De raad te informeren over het uitvoeringsplan ‘Aanpak Mensenhandel Gemeente Noord- en Midden-Limburg’, “Naar een regio zonder uitbuiting” door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief 32814-2022.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. Aan de stichting Hammerveld een investeringssubsidie te verlenen van € 1.400.000,- als bijdrage in de renovatie van het hockeypark, specifiek voor de onderdelen watervelden (€ 550.000,-) en kleedlokalen (€ 850.000,-);
2. Aan de stichting Hammerveld voor het jaar 2022 een budgetsubsidie te verlenen ter hoogte van € 59.624,-;
3. Stichting Hammerveld te informeren door middel van bijgevoegde conceptbeschikkingen.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. Aan de stichting Hammerveld een investeringssubsidie te verlenen van € 1.400.000,- als bijdrage in de renovatie van het hockeypark, specifiek voor de onderdelen watervelden (€ 550.000,-) en kleedlokalen (€ 850.000,-);
2. Aan de stichting Hammerveld voor het jaar 2022 een budgetsubsidie te verlenen ter hoogte van € 59.624,-;
3. Stichting Hammerveld te informeren door middel van bijgevoegde conceptbeschikkingen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

 1. dat de vacature voor de ontbrekende deskundigheden in de nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voor een periode van maximaal drie jaar open wordt gesteld;
 2. dat de selectiecommissie de werving en selectie uitvoert.

Besluit

Het college heeft besloten:

 1. dat de vacature voor de ontbrekende deskundigheden in de nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voor een periode van maximaal drie jaar open wordt gesteld;
 2. dat de selectiecommissie de werving en selectie uitvoert.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. conform bijgevoegd concept-besluit inzake de in het voorstel genoemde verzoek om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
2. de aanvrager hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brief;
3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. conform bijgevoegd concept-besluit inzake de in het voorstel genoemde verzoek om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
2. de aanvrager hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brief;
3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.