Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 17 mei 2022

09:30

Locatie
Kamer 0.90 Stadhuis
Voorzitter
Mw. M.A.J. Smitsmans-Burhenne (Wethouder, loco-burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 12B / 2022.

Besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 12B / 2022.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met het procesvoorstel per soort verhuur van onroerende zaken als gevolg van het Didam-arrest en dit te hanteren bij voorgenomen tijdelijke uitgifte van onroerende zaken waarbij sprake is van meerdere gegadigden;
2. in te stemmen met de conceptbekendmaking bij verhuur en meerdere gegadigden.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met het procesvoorstel per soort verhuur van onroerende zaken als gevolg van het Didam-arrest en dit te hanteren bij voorgenomen tijdelijke uitgifte van onroerende zaken waarbij sprake is van meerdere gegadigden;
2. in te stemmen met de conceptbekendmaking bij verhuur en meerdere gegadigden.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten om:
1. medewerking te verlenen aan de realisatie van een privéwellness met maximaal vier privéruimtes en een beautystudio, en het plaatsen van handelsreclame, door middel van een omgevingsvergunning, op het adres Middenhoven 10 te Roermond;
2. aanvrager te informeren met bijgevoegde beschikking.

Besluit

Het college heeft besloten om:
1. medewerking te verlenen aan de realisatie van een privéwellness met maximaal vier privéruimtes en een beautystudio, en het plaatsen van handelsreclame, door middel van een omgevingsvergunning, op het adres Middenhoven 10 te Roermond;
2. aanvrager te informeren met bijgevoegde beschikking.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. de begroting te wijzigen conform de begrotingswijzing en deze middelen in te zetten voor de realisatie van het 1 miljoen bomenplan;
2. de verdere financiële afhandeling op te nemen in de P&C cyclus zoals is opgenomen in dit voorstel;
3. de gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde RIB, en op deze wijze de moties Elke inwoner een boom 19M42, Herplant bomen Kapellerlaan 19M09 en motie Vergroenen kernen en wijken 20M40 af te ronden.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de begroting te wijzigen conform de begrotingswijzing en deze middelen in te zetten voor de realisatie van het 1 miljoen bomenplan;
2. de verdere financiële afhandeling op te nemen in de P&C cyclus zoals is opgenomen in dit voorstel;
3. de gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde RIB, en op deze wijze de moties Elke inwoner een boom 19M42, Herplant bomen Kapellerlaan 19M09 en motie Vergroenen kernen en wijken 20M40 af te ronden;
4. wethouder mandaat voor enkele redactionele aanpassingen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. het 'Eindverslag inspraak' met betrekking tot de ingekomen zienswijzen vast te stellen;
2. de portefeuillehouder te machtigen het 'Eindverslag inspraak' namens uw college te ondertekenen;
3. aan de raad voor te stellen:
a. de structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 vast te stellen;
b. de structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 in te trekken;
c. te bepalen dat, indien een of meerdere gemeente(n) bij de vaststelling overgaan tot aanpassing van de lokale paragraaf (passend binnen de regionale afspraken), deze aanpassing geacht wordt deel uit te maken van het vaststellingsbesluit.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. het 'Eindverslag inspraak' met betrekking tot de ingekomen zienswijzen vast te stellen;
2. de portefeuillehouder te machtigen het 'Eindverslag inspraak' namens uw college te ondertekenen;
3. aan de raad voor te stellen:
a. de structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 vast te stellen;
b. de structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 in te trekken;
c. te bepalen dat, indien een of meerdere gemeente(n) bij de vaststelling overgaan tot aanpassing van de lokale paragraaf (passend binnen de regionale afspraken), deze aanpassing geacht wordt deel uit te maken van het vaststellingsbesluit.
4. Bij de opstelling van de lokale woonvisie moet een nadere concretisering van de duurzaamheidsopgave uitgewerkt worden.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. het concept raadsvoorstel en daarbij behorend raadsbesluit ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden;
2. in te stemmen met concept zienswijze.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. het concept raadsvoorstel en daarbij behorend raadsbesluit ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden;
2. in te stemmen met concept zienswijze;
3. mandaat burgemeester voor enkele redactiewijzigingen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de concept zienswijze, zoals opgenomen in de bij dit voorstel gevoegde brief, door middel van bijgevoegd conceptraadsvoorstel en –besluit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de concept zienswijze, zoals opgenomen in de bij dit voorstel gevoegde brief, door middel van bijgevoegd conceptraadsvoorstel en –besluit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. mandaat wethouder voor enkele redactionele aanpassing.

Voorgesteld besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 17 / 2022.

Besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 17 / 2022.

Voorgesteld besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 18 / 2022.

Besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 18 / 2022.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten tot de eerste wijziging van de Subsidieregeling Culturele Maakplaats Roermond 2022 conform bijgevoegd concept besluit (bijlage 1).

Besluit

Het college heeft besloten tot de eerste wijziging van de Subsidieregeling Culturele Maakplaats Roermond 2022 conform bijgevoegd concept besluit (bijlage 1).

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. de beleidsregel vrijlating giften gemeente Roermond vast te stellen;
2. de uitkeringsgerechtigden met bijgevoegde brief hierover te informeren;
3. om de gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de Motie vrijlating bedrag giften bijstandsgerechtigden met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de beleidsregel vrijlating giften gemeente Roermond vast te stellen;
2. de uitkeringsgerechtigden met bijgevoegde brief hierover te informeren;
3. om de gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de Motie vrijlating bedrag giften bijstandsgerechtigden met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. aan Besix vragen, gelet op de wettelijke minimalisatieverplichting, in 2022 nieuwe metingen naar benzeen en PAK’s te laten plaatsvinden in overleg met uw college op een representatief moment en binnen deze termijn aan te geven op welke wijze de uitstoot van PAK’s en benzeen verder kan worden geminimaliseerd;
2. aan Besix mededelen dat u de rapportage van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Koninklijke Bouwend Nederland (VBW) is in de periode 2020 – 2021 aanmerkt als zijnde informatie overeenkomstig artikel 2.4, derde lid, sub b van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
3. opdracht te geven aan een deskundig onafhankelijk ingenieursbureau naar de uitstoot van stoffen, zoals aangegeven in het voorstel en de kosten van het uit te voeren controlemeting te betalen uit de post “uitvoeren handhaving KP60690”;
4. het dorpscomité Leeuwen en de bewoners van de Manhattan Tower en de appartementen aan de Maashaven nader te informeren over uw besluit, zodra de informatie over de beantwoording van hun technische vragen beschikbaar is;
5. een bewonersavond te organiseren, waarvoor ook de GGD – Noord-Limburg en de directie van de Asfaltcentrale worden uitgenodigd.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. aan Besix vragen, gelet op de wettelijke minimalisatieverplichting, in 2022 nieuwe metingen naar benzeen en PAK’s te laten plaatsvinden in overleg met uw college op een representatief moment en binnen deze termijn aan te geven op welke wijze de uitstoot van PAK’s en benzeen verder kan worden geminimaliseerd;
2. aan Besix mededelen dat u de rapportage van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Koninklijke Bouwend Nederland (VBW) is in de periode 2020 – 2021 aanmerkt als zijnde informatie overeenkomstig artikel 2.4, derde lid, sub b van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
3. opdracht te geven aan een deskundig onafhankelijk ingenieursbureau naar de uitstoot van stoffen, zoals aangegeven in het voorstel en de kosten van het uit te voeren controlemeting te betalen uit de post "uitvoeren handhaving KP60690";
4. het dorpscomité Leeuwen en de bewoners van de Manhattan Tower en de appartementen aan de Maashaven nader te informeren over uw besluit, zodra de informatie over de beantwoording van hun technische vragen beschikbaar is;
5. een bewonersavond te organiseren, waarvoor ook de GGD – Noord-Limburg en de directie van de Asfaltcentrale worden uitgenodigd.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad voor te leggen kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 van de GR Westrom en in te stemmen met de bijgevoegde schriftelijke zienswijze inzake de Begroting 2023 van de GR Westrom.

Besluit

Het college heeft besloten door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad voor te leggen kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 van de GR Westrom en in te stemmen met de bijgevoegde schriftelijke zienswijze inzake de Begroting 2023 van de GR Westrom.