Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 12 april 2022

09:30

Locatie
Kamer 0.90 Stadhuis
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten overeenkomstig bijgevoegde concept antwoordbrief te reageren op de ingekomen brief van de Natuur en Milieu Federatie Limburg en de Milieu en Heemkunde vereniging Swalmen inzake bedrijventerrein Elmpt.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. overeenkomstig bijgevoegde concept antwoordbrief te reageren op de ingekomen brief van de Natuur en Milieu Federatie Limburg en de Milieu en Heemkunde vereniging Swalmen inzake bedrijventerrein Elmpt;
2. afschrift hiervan sturen naar de raad.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten;
1. kennisnemen van de voortgang van het opstellen van de jaarverantwoording 2021;
2. instemmen met de beleidsteksten van de jaarverantwoording 2021 en het gebruik van kleurindicaties;
3. instemmen met de voorgestelde procedure van resultaatbestemming bij de jaarverantwoording en het hanteren van een aanvullend (5e) toetsingscriterium.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. kennisnemen van de voortgang van het opstellen van de jaarverantwoording 2021;
2. instemmen met de beleidsteksten van de jaarverantwoording 2021 en het gebruik van kleurindicaties;
3. instemmen met de voorgestelde procedure van resultaatbestemming bij de jaarverantwoording en het hanteren van een aanvullend (5e) toetsingscriterium, ter vervanging van het te schrappen huidige 2e toetsingscriterium.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met ESE b.v. waarin de afspraken zijn vastgelegd omtrent de levering minicontainers huishoudelijk restafval en gft-afval

Besluit

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met ESE b.v. waarin de afspraken zijn vastgelegd omtrent de levering minicontainers huishoudelijk restafval en gft-afval

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten het verzoek van Long Island B.V. tot toevoeging van twee woonboten in de Doncker Nack af te wijzen.

Besluit

Het college heeft besloten het verzoek van Long Island B.V. tot toevoeging van twee woonboten in de Doncker Nack af te wijzen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van riolering in de Donckernack.

Besluit

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van riolering in de Donckernack.

Voorgesteld besluit

Aan het college wordt voorgesteld om kennis te nemen van de brief:

  1. “Beantwoording brief Roerdelta BV inzake feitelijke onjuistheden” (bijlage 3);
  2. “Roerdelta BV - Reactie op brieven februari en maart 2022 def + bijlage” (bijlage 4).

Besluit

Aan het college wordt voorgesteld om kennis te nemen van de brief:

  1. "Beantwoording brief Roerdelta BV inzake feitelijke onjuistheden" (bijlage 3);
  2. "Roerdelta BV - Reactie op brieven februari en maart 2022 def + bijlage" (bijlage 4).

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten;
1. kennis te nemen van de inhoudelijke en financiële eindverantwoording van het traject Vitale Stad;
2. in te stemmen met het aanbieden van de inhoudelijke en financiële eindverantwoording Vitale Stad aan Provincie Limburg door middel van de bijgevoegde bestuurlijke verklaring en de controleverklaring;
3. de gemeenteraad in kennis te stellen door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van de inhoudelijke en financiële eindverantwoording van het traject Vitale Stad;
2. in te stemmen met het aanbieden van de inhoudelijke en financiële eindverantwoording Vitale Stad aan Provincie Limburg door middel van de bijgevoegde bestuurlijke verklaring en de controleverklaring;
3. de gemeenteraad in kennis te stellen door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief;
4. financiële consequenties: afboeken post 239.244 via Burap naar AR. Post onvoorzien 170.066 vooralsnog handhaven.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de verzending van de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad ter afdoening van de moties 22M01, 22M02 en 22M07.

Besluit

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de verzending van de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad ter afdoening van de moties 22M01, 22M02 en 22M07.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar gegrond te verklaren voor zover het, het bezwaar betreft dat niet alle door
   bezwaarmaker opgevraagde documenten aan hem op zijn verzoek ter beschikking zijn gesteld;
3. de overige bezwaren ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit te handhaven;
5. instemmen met conceptbrief (bijlage 2) aan bezwaarmaker;
6. te besluiten de mogelijkheden om de zaak in der minne te schikken te bezien.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar gegrond te verklaren voor zover het, het bezwaar betreft dat niet alle door
   bezwaarmaker opgevraagde documenten aan hem op zijn verzoek ter beschikking zijn gesteld;
3. de overige bezwaren ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit te handhaven;
5. instemmen met conceptbrief (bijlage 2) aan bezwaarmaker;
6. te besluiten de mogelijkheden om de zaak in der minne te schikken te bezien.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. de planlijst woningbouw per 1 januari 2022 vast te stellen;
2. de raad door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de
stand van zaken met betrekking tot de planvoorraad woningbouw per 1 januari 2022

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de planlijst woningbouw per 1 januari 2022 vast te stellen;
2. de raad door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de planvoorraad woningbouw per 1 januari 2022

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van voormalig raadslid Van Beers inzake energiearmoede te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

Besluit

Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van voormalig raadslid Van Beers inzake energiearmoede te beantwoorden conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 8 / 2022.

Besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 8 / 2022.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Roermond 2022 vast te stellen.

Besluit

Het college heeft besloten de Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Roermond 2022 vast te stellen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met het procesvoorstel per soort verkoop van onroerende zaken als
gevolg van het Didam-arrest en dit te hanteren bij voorgenomen definitieve uitgifte
van onroerende zaken waarbij sprake is van meerdere gegadigden
2. in te stemmen met de conceptbekendmaking bij verkoop en meerdere gegadigden.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met het procesvoorstel per soort verkoop van onroerende zaken als gevolg van het Didam-arrest en dit te hanteren bij voorgenomen definitieve uitgifte van onroerende zaken waarbij sprake is van meerdere gegadigden;
2. in te stemmen met de conceptbekendmaking bij verkoop en meerdere gegadigden.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de afsluiting van de aanpak coronacrisis vast te stellen en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluit

  1. Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de afsluiting van de aanpak coronacrisis vast te stellen en deze door te geleiden naar de gemeenteraad, met mandaat burgemeester voor enkele redactionele aanscherpingen.
  2. Het college verzoekt om t.a.v. Coronafonds de afhechting coronacrisis qua financiële consequenties geïnformeerd te worden.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. te besluiten om de bestedingstermijn te verlengen tot 30 juni 2022 en verantwoordingstermijn te verlengen tot 1 november 2022 van het project Bal Champetre (nu ‘Roermond Live’)
2. de aanvrager hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brief;
3. de begroting te wijzigen conform voorstel.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. te besluiten om de bestedingstermijn te verlengen tot 30 juni 2022 en verantwoordingstermijn te verlengen tot 1 november 2022 van het project Bal Champetre (nu ‘Roermond Live’);
2. de aanvrager hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brief;
3. de begroting te wijzigen conform voorstel.