Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 14 oktober 2021

18:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

Er is een afmelding ontvangen van de heer Leenheer.
De heer Coenen verschijnt om 18.50 uur ter vergadering.

Besluit

Burgemeester Donders staat, door middel van het uitspreken van een In Memoriam, stil bij het overlijden van ere-burger Hans Cremers.

Burgmeester Donders feliciteert de jonge vaders Michael Kalthoff en Rens Evers en reikt namens raad en college aan beiden een presentje uit.

Voorgesteld wordt de agenda vast te stellen.
VVD heeft verzocht op grond van artikel 43 lid 6 RvO nadere inlichtingen aan het college te mogen vragen omtrent gegeven antwoorden op art. 43-vragen.

Besluit

De heer Breugelmans (CDA) deelt mede niet deel te nemen aan beraadslaging en besluitvorming bij punt 8 (VVGB Willem-Alexanderhaven) omdat hij naast raadslid  tevens bestuurslid is van het Waterschap Limburg.

De heer van Rey (LVR) had gevraagd om bij agendapunt 5a (Bp Drusus) enkele woorden te mogen zeggen, ondanks dat dit onderwerp als hamerstuk op de agenda was opgevoerd. De voorzitter deelt mede dat dit verzoek, na overleg in het presidium, is geweigerd omdat het verzoek is binnengekomen na afloop van de termijn die daarvoor in het Reglement van orde is aangegeven. De heer van Rey kondigt aan zijn vragen dan schriftelijk te zullen stellen.

De heer Franssen (LVR) deelt mede om hem moverende redenen niet deel te nemen aan beraadslaging en besluitvorming bij agendapunt  5a (Bestemmingsplan Drusus).

De voorzitter deelt mede dat in het Presidium is gesproken over een verzoek van mevrouw van der Stelt (LVR) om mondelinge vragen te kunnen stellen over het KEC. Omdat het verzoek te laat is binnengekomen (ná de termijn die daarvoor is genoemd in het Reglement van orde), wordt dit niet gehonoreerd. Mvrouw van der Stelt geeft aan de vragen dan schriftelijk te zullen stellen.

De raad stelt de agenda vast, incl. het verzoek van de VVD om nadere inlichtingen te vragen over beantwoording van art.43-vragen. Dit onderwerp wordt als laatste punt aan de agenda toegevoegd.

Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen conform ontwerp.

Besluit

De raad stelt de besluitenlijst vast.

Overzicht van brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad.

Besluit

LVR-fractie wil de volgende brieven laten agenderen in de commissie Ruimte:
1. alle brieven inzake bouwplan Min. Bongaertsstraat (174, 178, 180, 182, 191 en 199);
2. brief 176 Nautilus;
3. Brieven 206 - 207 en 208inzake de Commissie Beeldkwaliteit.
Brief 192 graag agenderen in commissie BM op het moment dat de evaluatie hoog water van de VRLN aan de orde komt.

VVD:
1. brief C175 en C176 naar commissie Ruimte;
2. A188 BsGW naar commissie BM;
3. C171 en C219; wat is het tijdsplan voor de aanpassing? Dit moet goed gepland worden in relatie tot de aanstaande verkiezingen.

Voorstel aan de raad om:
1. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘Drusus’ ongewijzigd vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding;
2. de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Drusus’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000296-VG01) ongewijzigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 1 en 2 genoemde bestemmingsplan.

Besluit

De raad stelt het bestemmingsplan vast.

Voorstel aan de raad om:
1. De Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2021 vast te stellen.
2. De Verordening parkeerbelastingen 2022 vast te stellen.
3. De begroting te wijzigen conform de toelichting onder financiële gevolgen als gevolg van het vaststellen van de Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2021 en de Verordening parkeerbelastingen 2022.

Besluit

De raad stelt de verordeningen vast.

Voorstel aan de raad om:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van € 500.000 in 2021 ten behoeve van de werkmaatschappij groenonderhoud en reiniging openbare ruimte;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging zoals opgenomen in het voorstel als dekking voor het exploitatietekort 2021 van -€ 363.000,- van Westrom Groen BV;
3. In te stemmen met het uitgangspunt om de aanvullende dekking voor de bekostiging van de exploitatie van de overheidsvennootschap van € 462.000,- op te nemen in de begroting 2022 als autonome ontwikkeling.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door CDA, GL, LVR, D66, DENK, SP en VVD. Er zijn positieve opmerkingen over het voorstel maar er worden ook enkele kritische geluiden geuit. De positieve opmerkingen zijn gebaseerd op het belang dat de betrokken werknemers bij de gekozen oplossing hebben. De kritische opmerkingen hebben o.a. betrekking op de gekozen vorm en het feit dat de raad hiermee op afstand komt te staan. Ook de financiën baren zorgen.

Reagerend op de inbreng van de raadsleden in eerste termijn deelt wethouder Smitsmans mede:
1. blij te zijn met alle positieve geluiden en het feit dat het belang van de medewerkers door iedereen voorop wordt gesteld;
2. betrokkenheid van de raad is gegarandeerd via de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders en via het budgetrecht (vaststellen van de begroting);
3. dat demografische ontwikkelingen zeker aandacht behoeven;
4. alleen de organisatievorm verandert, de mensen op de werkvloer zullen daar weinig van merken behalve dan dat er een andere locatie wordt gekozen. Een warme overdracht is gegarandeerd;
5. de portefeuillehouder sociaal domein vertegenwoordigt het college in de algemene vergadering van aandeelhouders. De democratische legitimatie is -zij het voor de gemeenteraad indirect- geregeld via de betrokkenheid van het college van B&W bij het bedrijf.

In tweede termijn komen aan het woord CDA, LVR en VVD, waarbij LVR en VVD enkele wensen en bedenkingen kenbaar maken waarover het college van B&W zich in het vervolgtraject zal buigen.

Reagerend op de bijdragen in tweede termijn wordt vanuit het college medegedeeld:
1. de financiën van het sociaal domein kunnen tijdens de begrotingsvergadering op 10 november a.s. desgewenst besproken worden;
2. het bedrag van 462.000 euro was wel opgenomen in de businesscase maar nog niet in de gemeentebegroting. In de gemeentebegroting 2022 die op 10 november 2021 ter besluitvorming in de raad voorligt, is het bedrag van 462.000 euro wél opgenomen;
3. de wensen en bedenkingen zoals uitgesproken ten aanzien van het oprichten van de vennootschap worden meegenomen bij de besluitvorming in het college van B&W. De raad wordt over de uitkomsten daarvan geïnformeerd.

Het voorstel wordt met 21 - 9 stemmen aangenomen. LVR stemt tegen het voorstel omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn.
Voor 21: GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 2, SP 1, SPR 1 en DENK 1.
Tegen 9: LVR 9.

Commissievragen

Onderwerp
Groen BV (invulling part time directeurs functie).
Vervolg-vraag (nav eerder vraag Groen b.v. ID 541)
Vraag Groen b.v. (verzoek te beantwoorden tijdig voor de raad)

Voorstel aan de raad om:
1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning ‘Dijkverbetering Roermond Willem-Alexanderhaven’ af te geven;
2. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen wordt ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door GL, LVR, D66, DS, SP en VVD. LVR denkt dat een verkeerde strategie is gekozen en vindt het een slecht voorstel. De overige partijen steunen de gekozen strategie -zij het met hier en daar enkele nuances- en daarmee het voorstel, wel.
Wethouder Waajen zegt dat de VVGB spoor 1 is, dat nu gevolgd wordt. Tegelijkertijd loopt echter spoor 2. We streven allemaal naar spoor 2. Maar om bij spoor 2 terecht te komen is eerst spoor 1 nodig, daar zijn zowel de gemeente als de ondernemers het over eens.

Het voorstel wordt met 21 - 9 stemmen aangenomen.
Voor 21: GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 2, SP 1, SPR 1 en DENK 1.
Tegen 9: LVR 9.

Voorstel aan de raad om:
1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de realisatie van een zorgwoonvoorziening op het adres Hazensteerten ong. te Herten, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Herten, sectie B, nummer 2807, en de ontwerp-VVGB gelijktijdig met de ontwerpomgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen;
2. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, de VVGB geacht wordt definitief te zijn verleend.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door GL, LVR, SP en SPR. Zorgcomponent in de woonvisie moet volgens GL nog ingekaderd gaan worden. Maar GL steunt wel het voorstel. LVR is niet tegen dit soort initiatieven maar niet als er gebouwd wordt voor leegstand, LVR heeft vraagtekens bij de gegeven onderbouwing en denkt dat woningbouw op die plek veel beter zou zijn. SP en SPR staan voor kleinschalige voorzieningen voor ouderen in de wijken. SP deelt de zorgen van de LVR maar steunt vooralsnog het voorstel. SPR zegt dat er in de samenleving een enorme behoefte aan dit soort voorzieningen is en steunt daarom het voorstel.
Wethouder Evers licht nog eens toe dat er een grote behoefte is aan dit soort voorzieningen. Aanvragen die binnenkomen worden getoetst aan geldende wet- en regelgeving. Voldoet een aanvraag daaraan, dan heeft de gemeente geen andere optie dan deze goed te keuren. Andere dan ruimtelijke afwegingen mag de gemeente hierbij niet maken.

De raad stemt unaniem met het voorstel in. LVR maakt kanttekening dat het college in de toekomst bij soortgelijke aanvragen wat meer mag inzetten op inhoudelijke gronden.

Commissievragen

Onderwerp
Opvragen initiatiefnemer agendapunt 8 Het Gasthuis

Voorstel aan de raad om:
1. De uit het projectplan Zonnepanelenproject gemeente Roermond voortvloeiende en daarmee samenhangende activiteiten tot de publieke taak van de gemeente Roermond te rekenen.
2. Een lening aan te gaan, specifiek voor het Zonnepanelenproject gemeente Roermond voor een bedrag van maximaal € 2,3 miljoen (eerste tranche).
3. De Verordening Zonnepanelenproject gemeente Roermond vast te stellen.
4. Krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van langlopende geldleningen aan individuele inwoners. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor tranche 1 van het project, waar de bijgevoegde Verordening Zonnepanelenproject gemeente Roermond op betrekking heeft, is gelijk aan de voornoemde lening en bedraagt maximaal € 2,3 miljoen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door CDA, GL, LVR, D66, DS, SP, SPR en VVD. Enkele sprekers maken zich zorgen over de inhoud van dit voorstel en de uitvoerbaarheid ervan. Er worden diverse opmerkingen gemaakt en vragen gesteld, o.a. of het college bereid is dit als een pilot te beschouwen en na de eerste fase te evalueren alvorens door te gaan met de tweede fase. Andere aandachtspunten: doelgroep, infrastructuur, moment van dit voorstel, risico, gemeente als bank, toegankelijkheid van het project en de aanbesteding.

Reagerend op de woordvoering in eerste termijn deelt wethouder Evers mede:
1.  blij te zijn met uitgesproken ondersteuning voor de energietransitie;
2. doelgroep: iedereen die zonnepanelen wil en het niet geheel zelf kan/wil regelen;
3. er bij de 24 gemeenten die het tot nu toe op deze wijze hebben uitgevoerd maar heel zelden iets mis is gegaan. De mensen die meedoen besparen geld dat anders ingezet kan worden;
4. dit project leidt zeker niet tot energiearmoede, eerder het tegenovergestelde;
5. de infrastructuur kan dit aan;
6. qua ambtelijke ondersteuning is in capaciteit voorzien. Met name in de opstart kost dit traject enige ambtelijke capaciteit, daarna neemt de serviceprovider het een en ander over;
7. het project is voor de gemeente budgettair neutraal, met een laag risico;
8. het is niet de verwachting dat de salderingsregeling op korte termijn wordt afgeschaft;
9. isoleren of opwekken is kip-en-ei verhaal, het moet allebei;
10. verwachte CO2-besparing is 20.000 ton;
11. er wordt lokaal een grote economische spin-off van dit project verwacht;
12. ook huurders kunnen aan het project meedoen;
13. het voorstel is gebaseerd op juridisch ambtelijk advies;
14. het krediet dat nu gevraagd wordt is alleen voor de 1e tranche van 400 woningen, bij de 2e tranche is de raad opnieuw aan zet.

CDA zegt dat er binnen de fractie verschillend wordt gedacht over de vraag of het een taak van de gemeente is om een dergelijk project uit te voeren. GL heeft geen twijfel en is voorstander van het project. LVR dient een motie in. VVD reageert op uitspraken van wethouder Evers in zijn reactie op de eerste termijn en stelt vervolgens nog enkele vragen. VVD is niet overtuigd en zal tegen dit voorstel stemmen. VVD zal de motie niet steunen omdat men niet wenst dat het cultureel erfgoed in de stad wordt ontsierd door zonnepanelen.

Op basis van de reactie van wethouder Evers houdt LVR de ingediende motie aan.

Het voorstel wordt met 22 - 8 stemmen aangenomen.
Voor 22:LVR 5 (Celebi, Sogukcesme, Loganathan, van Hal, Ben Peters), GL 6, CDA 3 (Breugelmans, Cox, Aslankurt), DS 3, D66 2, SP 1, SPR 1, DENK 1.
Tegen 8: LVR 4 (Franssen, Dre Peters, van Rey, Achten),  CDA 2 (Guffens, van der Broek), VVD 2.

Voorstel aan de raad om:
1. Het parkeerbeleidsplan vast te stellen;
2. De Nota Parkeernormen vast te stellen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door CDA, GL, LVR, D66, DS, SP, SPR en VVD. Er is bijval maar op sommige punten ook kritiek.
Reagerend op de woordvoering vanuit de raad deelt wethouder Evers mede:
1. voorliggende stukken zijn het resultaat van een goede samenwerking tussen college en raad;
2. voorliggende stukken (dus ook de hierin opgenomen flexibiliteit) gelden voor het gehele grondgebied van Roermond, dus niet alleen voor de binnenstad maar ook voor de kernen;
3. stimulering van parkeergarages vormt onderdeel van het voorstel.

LVR dient een amendement in. Na een korte schorsing zegt LVR het amendement aan te houden. De raad wenst hier graag op terug te komen.

Het voorstel wordt met 29 - 1 stemmen aangenomen.
Tegen 1: LVR (van Rey).

Voorstel aan de raad om:
1. het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen 2021-2025 vast te stellen inclusief het als bijlage bij dit programma gevoegde grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2, zoals dit onder geheimhouding ex artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, onder sub b en g, van de Wet Openbaarheid van bestuur bij de griffie ter inzage ligt;
2. de reserve Gebiedsontwikkelingen in te stellen met daarbinnen de claims “bovenwijkse voorzieningen” en “risico’s gemeentelijke grondexploitaties”;
3. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen;
4. de door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet omtrent de inhoud van de bij dit raadsvoorstel behorende bijlage
grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2 opgelegde geheimhouding op grond van het derde lid van genoemd artikel te bekrachtigen.

Besluit

Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet op 14 oktober 2021 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van de raadsvergadering op maandag 18 oktober 2021 om 18.00 uur.

Besluit

Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet op 14 oktober 2021 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van de raadsvergadering op maandag 18 oktober 2021 om 18.00 uur.

Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.

Besluit

Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet op 14 oktober 2021 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van de raadsvergadering op maandag 18 oktober 2021 om 18.00 uur.

Besluit

De voorzittersluit de vergadering om 23.06 uur.