Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 3 juni 2021

18:00 - 23:00

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering.

Nummer 23 is startnummer bij stemmingen: dit betreft raadslid Mevrouw Sanders.

00:06:12 - 00:12:52 - Rianne Donders

Voorstel om de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

00:13:00 - 00:13:43 - Jos van Rey
00:13:44 - 00:14:37 - Rianne Donders
00:14:38 - 00:15:20 - Jos van Rey
00:15:21 - 00:16:52 - Rianne Donders
00:16:52 - 00:17:46 - Jos van Rey
00:17:47 - 00:18:15 - Rianne Donders
00:18:16 - 00:18:31 - Jos van Rey
00:18:32 - 00:18:42 - Rianne Donders
00:18:43 - 00:19:30 - Leon Coenen
00:19:31 - 00:20:01 - Rianne Donders

Voorstel om de besluitenlijsten vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst word ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel tot vaststelling van de behandelwijze van ingekomen brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad.

Besluit

Verzoeken om de navolgende brieven voor behandeling naar de commissie(s) door te geleiden.

Cie BM:
brief C98: zienswijze inzake coffeeshops (LVR).

Cie BS:
brief C91:Familie Hinzen, Swalmen van Kring van Draaiorgelvrienden (LVR en DS).

Cie RU:
C95: burgerinitiatief aanbieding Burger Second Opinion Melickerveld van Werkgroep bewoners Kitskensdal (LVR en SPR)
C96: Reactie op woonwijk Melickerveld van Natuur- en Milieufederatie Limburg (LVR en SPR)
A99: Onderhoud Kastelenbuurt van Bewoners Kastelenbuurt (LVR)
C105: Visie voor Vrijveld Noord en dr Philipslaan van Burger (SPR)
A108: Voorgenomen nieuwbouw van woningen in Swalmen/BIZ Centrum Swalmen van Van Heijster Kantoor (LVR)
A109: Verzoek in gebruik name panden FMO van MOVEOO(LVR)
C110: Bp Herontwikkeling Min.Bongaertsstraat en OV van Raad van State (LVR en SPR)
A123: wegwijzer-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid-en-vng-model-huisvestingsverordening van VNG (LVR)
C136: Verhogen toeristenbelasting Camping Maasterras (LVR, DS en SPR)
A138: Beroep coörd.reg. Bp herontwikkeling min.Bongaertsstraat Raad van State (LVR en SPR).

LVR maakt nog een opmerking over de gevolgde procedure m.b.t. brief 109 en heeft daar  ook schriftelijk een vraag over gesteld. Deze zal worden beantwoord.

De brievenlijst wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.

00:20:05 - 00:20:54 - Jos Tobben
00:20:55 - 00:21:21 - Rianne Donders

Voorstel aan de raad om:
1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekening 2020, de kadernota begroting BsGW 2022 alsook de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 van BsGW.
2. De zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2022 - 2026 van BsGW met bijgaande brief aan het Dagelijks Bestuur van BsGW kenbaar te maken.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door fracties van DS, VVD, D66,  SPR, LVR, GL, CDA en SP.

Motie wordt ingediend door DS, SP en D66 m.b.t. bezwaarschiften WOZ.
LVR en VVD dienen twee  amendementen in. 1 gericht op wijziging van het raadsbesluit, 1 gericht op wijziging van de zienswijzebrief.
LVR en VVD dienen ook een motie in over reductie proceskosten BsGW.

Wethouder Schreurs doet de suggestie om voor de raad een informatiesessie
te organiseren met directie en betrokken stafmedewerkers van de BsGW. Wordt positief op gereageerd vanuit diverse fracties: op verzoek vanuit de raad zal de wethouder Schreurs ook de voorzitter vragen worden om aan te sluiten bij het overleg.

Stemmingen:
Amendement 1 van LVR en VVD ( 21A04) inzake wijziging van het raadsbesluit, wordt met 13 stemmen voor en 18 tegen verworpen. Voor: LVR 9, VVD 2, Leenheer 1, DENK, 1. Tegen: GL 6, CDA 5, DS 3 D66 2, SPR 1, SP 1.
Amendement 2: van LVR en VVD (21A05) inzake wijziging zienswijzebrief wordt met  13 stemmen voor en 18 tegen verworpen. Voor: LVR 9, VVD 2, Leenheer 1, DENK, 1. Tegen: GL 6, CDA 5, DS 3 D66 2, SPR 1, SP 1.
Voorstel: is unaniem akkoord met stemverklaring van VVD en LVR.
Motie DS, SP en D66 bezwaarschriften (21M07) wordt met 18 voor en 13 tegen aangenomen. Tegen: LVR 9, VVD 2, Leenheer 1, DENK, 1. Voor: GL 6, CDA 5, DS 3 D66 2, SPR 1, SP 1.
Motie VVD en LVR inzake Reductie proceskosten (21M08) wordt met 11 stemmen voor en 20 tegen verworpen. Voor: LVR 9, VVD 2. Tegen: GL 6, CDA 5 (stemverklaring), DS 3,  D66 2, SP 1, SPR 1 (stemverklaring), Denk 1, Leenheer 1 (stemverklaring).

Amendementen
Onderwerp
21A04 Amendement op raadsbesluit 3 juni (Begroting BsGW)
21A05 Zienswijze ontwerpbegroting BsGW 2022
Moties
Onderwerp
21M07 Motie bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten gemeenschap veel tijd en geld
21M08 Motie reductie proceskosten BsGW
Toezeggingen
Onderwerp
Informatiesessie BsGW
00:21:23 - 00:23:11 - Ger Julicher
00:23:29 - 00:30:26 - Ernest Oele
00:30:40 - 00:34:27 - Michael Kalthoff
00:34:33 - 00:36:56 - Leon Coenen
00:37:34 - 00:40:10 - Turgut Celebi
00:40:11 - 00:40:48 - Wim Maassen
00:40:49 - 00:46:08 - Turgut Celebi
00:46:15 - 00:47:36 - Ger Julicher
00:47:47 - 00:48:34 - Gerard Nizet
00:48:36 - 00:52:30 - Turgut Celebi
00:52:32 - 00:52:55 - Rianne Donders
00:52:56 - 00:54:20 - Turgut Celebi
00:54:21 - 00:55:26 - Rianne Donders
00:55:27 - 01:00:45 - Wim Maassen
01:00:52 - 01:12:26 - Marc Breugelmans
01:12:43 - 01:15:24 - Frans Schreurs
01:15:25 - 01:15:43 - Ernest Oele
01:15:44 - 01:16:19 - Frans Schreurs
01:16:20 - 01:17:18 - Turgut Celebi
01:17:19 - 01:18:11 - Frans Schreurs
01:18:22 - 01:19:22 - Turgut Celebi
01:19:24 - 01:30:24 - Frans Schreurs
01:30:47 - 01:33:09 - Ger Julicher
01:33:17 - 01:43:18 - Ernest Oele
01:43:19 - 01:43:35 - Rianne Donders
01:43:36 - 01:43:54 - Ernest Oele
01:44:04 - 01:46:54 - Michael Kalthoff
01:46:56 - 01:47:29 - Ernest Oele
01:47:30 - 01:49:56 - Michael Kalthoff
01:50:05 - 01:55:45 - Leon Coenen
01:56:06 - 02:03:17 - Turgut Celebi
02:03:18 - 02:04:06 - Rianne Donders
02:04:08 - 02:04:26 - Turgut Celebi
02:04:27 - 02:05:16 - Rianne Donders
02:05:17 - 02:05:26 - Turgut Celebi
02:05:38 - 02:06:45 - Gerard Nizet
02:06:54 - 02:08:42 - Wim Maassen
02:08:48 - 02:10:13 - Marc Breugelmans
02:10:25 - 02:16:26 - Frans Schreurs
02:16:27 - 02:16:45 - Turgut Celebi
02:16:46 - 02:18:01 - Frans Schreurs
02:18:09 - 02:18:49 - Ernest Oele
02:18:53 - 02:19:51 - Frans Schreurs
02:20:08 - 02:27:43 - Rianne Donders
02:27:48 - 02:28:03 - Turgut Celebi
02:28:04 - 02:36:01 - Rianne Donders

Voorstel aan de raad om:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar kwaliteit van raadsvoorstellen;
2. Het college opdracht te geven de aan het college gerichte aanbevelingen op te volgen en de aanbevelingen welke gericht zijn aan de raad over te nemen;
3.Het college (als hoofdopdrachtnemer) opdracht te geven om uiterlijk het 3e kwartaal van 2021, in afstemming met de griffier, aan de commissie BM een uitvoeringsplan "implementatie aanbevelingen" i.r.t. onderhavig onderzoek voor te leggen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door de fracties van VVD, D66, SP, SPR, LVR, GL en CDA.
De burgemeester gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.

VVD  geeft aan de  aangekondigde motie over het raadsvoorstel beleid Integrale veiligheid aan te willen houden en de motie te willen agenderen in commissie  BM om een kwaliteitsslag te kunnen maken (a.h.v. van dit onderwerp) n.a.v. de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Diverse fracties onderschrijven bespreking in de commissie BM.

De burgemeester houdt pleidooi om met discussie over integraal veiligheidsbeleid even pas op de plaats te maken. Komt na de zomer sowieso terug (uitvoeringsplan) en nu niet opportuun om op kortere termijn de discussie te agenderen.

Voorstel wordt unaniem aangenomen.  L. van der Stelt onthoudt zich van stemming.

Moties
Onderwerp
21M13 Motie Beleid integrale veiligheid 2020-2023 (RKC-rapport)
02:47:10 - 02:55:56 - Vincent Zwijnenberg
02:56:04 - 02:58:34 - Michael Kalthoff
02:58:39 - 03:01:01 - Gerard Nizet
03:01:08 - 03:02:40 - Leon Coenen
03:02:48 - 03:07:21 - Bert Achten
03:07:27 - 03:08:58 - Wim Maassen
03:09:04 - 03:09:17 - Marc Breugelmans
03:09:18 - 03:14:28 - Rianne Donders
03:14:30 - 03:17:57 - Vincent Zwijnenberg
03:17:58 - 03:18:21 - Michael Kalthoff
03:18:24 - 03:19:26 - Gerard Nizet
03:19:32 - 03:20:14 - Leon Coenen
03:20:19 - 03:21:36 - Bert Achten
03:21:38 - 03:21:56 - Vincent Zwijnenberg
03:21:57 - 03:23:03 - Bert Achten
03:23:05 - 03:25:58 - Wim Maassen
03:26:04 - 03:26:41 - Marc Breugelmans
03:26:42 - 03:30:39 - Rianne Donders
03:30:39 - 03:32:31 - Vincent Zwijnenberg
03:32:43 - 03:32:56 - Bert Achten
03:32:59 - 03:33:10 - Lieke van der Stelt
03:33:11 - 03:34:13 - Vincent Zwijnenberg

Voorstel aan de raad om:
1. In te stemmen met het realiseren van de maatschappelijke opgave en de geformuleerde ambitie voor de uitvoering van de Participatiewet, zoals uitgewerkt in het bijgaande raadsvoorstel en het bijgevoegde programma ‘Doorontwikkeling Participatiewet in een regionale samenwerking’;
2. In te stemmen met de voorgestelde kaders voor de ontwikkeling van een nieuwe entiteit zoals uitgewerkt in het bijgaande raadsvoorstel;

Besluit

Woordvoering door fracties van DS, VVD, D66, SPR, LVR, GL en CDA.

Wethouder Smitsmans-Burhenne gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.

Oprichting vergt nog een raadsbesluit, het bedrijfsplan zal voorgelegd worden en daar  kunnen zienswijzen op ingediend worden.

Voorstel wordt met met 20 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Tegen: LVR 9 (stemverklaring), Leenheer 1. Voor: GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2 (stemverklaring), D66 2, SPR 1 (stemverklaring), SP 1. Fractie DENK niet (meer) aanwezig bij stemming.

03:34:14 - 03:36:02 - Angela Sanders
03:36:15 - 03:39:47 - Ernest Oele
03:39:57 - 03:43:58 - Michael Kalthoff
03:44:04 - 03:46:50 - Leon Coenen
03:46:57 - 03:54:43 - Lieke van der Stelt
03:54:50 - 03:56:46 - Mijntje van Beers
03:56:51 - 04:01:24 - Marij Cox
04:01:34 - 04:21:24 - Marianne Smitsmans
04:21:32 - 04:21:40 - Angela Sanders
04:21:44 - 04:26:29 - Ernest Oele
04:26:34 - 04:27:43 - Michael Kalthoff
04:27:49 - 04:30:53 - Leon Coenen
04:30:59 - 04:34:08 - Lieke van der Stelt
04:34:21 - 04:36:28 - Marij Cox
04:36:34 - 04:40:21 - Marianne Smitsmans
04:40:24 - 04:41:20 - Ernest Oele
04:41:22 - 04:44:56 - Marianne Smitsmans
04:44:57 - 04:45:10 - Ernest Oele
04:45:11 - 04:51:51 - Marianne Smitsmans
04:51:56 - 04:52:08 - Lieke van der Stelt
04:52:09 - 04:57:19 - Marianne Smitsmans
04:57:20 - 04:57:57 - Rianne Donders
04:57:58 - 04:58:15 - Dirk Franssen
04:58:16 - 04:58:43 - Rianne Donders
05:02:05 - 05:02:58 - Lieke van der Stelt
05:02:59 - 05:06:33 - Rianne Donders

Voorstel aan de raad om:
de concept Gebiedsvisie Vrijveld Noord & voormalig Philipsterrein d.d. 6 april 2021 (inclusief het programma voor tijdelijk gebruik zoals opgenomen in bijlage 4) vast te stellen als kader voor ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied.

Besluit

Vanwege tijdgebrek  is de vergadering geschorst en wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar behandeling in de raadsvergadering op maandag 7 juni a.s.

Moties
Onderwerp
21M14 Motie CDA Beeldkwaliteitsplan Yageoterrein

Voorstel aan de raad om:
1. Besluiten de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vast te stellen, met uitzondering van de harde uitsluitingsgrond voor wind in provinciale landschappen (goud-zilver-brons) als opgenomen in bijlage 11 van de RES1.0, om in die landschappen uit te gaan van de daadwerkelijk aanwezige (niet hypothetische) te beschermen natuurwaarden en -kwaliteiten om onacceptabele gevolgen daarvoor te voorkomen dan wel deze te mitigeren.
2. De documenten “Oplegnotitie RES Noord- en Midden Limburg 1.0”, “Reactieronde Ontwerp RES1.0 februari 2021” (consultatiedocument) en “Netimpactrapportage RES1.0 Noord- en Midden Limburg” voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Vanwege tijdgebrek  is de vergadering geschorst en wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar behandeling in de raadsvergadering op maandag 7 juni a.s

Besluit

Vanwege tijdgebrek  is de vergadering geschorst en wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar behandeling in de raadsvergadering op maandag 7 juni a.s

Besluit

Vanwege tijdgebrek  is de vergadering geschorst en wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar behandeling in de raadsvergadering op maandag 7 juni a.s

Besluit

Vanwege tijdgebrek  is de vergadering geschorst en wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar behandeling in de raadsvergadering op maandag 7 juni a.s

Besluit

Er zijn geen vragen van raadsleden.

Besluit

Vanwege tijdgebrek  is de vergadering geschorst (na agendapunt 10) en wordt de behandeling voortgezet op maandag 7 juni a.s