Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 8 juli 2021

09:00 - 23:00

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

Burgemeester Donders opent de vergadering.
Mijntje van Beers sluit een half uur later aan.
Door de dag moeten enkele raadsleden even weg.
Er zal vandaag enkele keren worden geschorst, in elk geval rond de middag en rond 18.00 uur.
De vergadering stopt vanavond uiterlijk om 23.00 uur. Is de agenda dan nog niet afgerond, dan wordt de vergadering hervat op maandag 12 juli 2021 om 18.00 uur.

00:00:57 - 00:03:48 - Rianne Donders

Besluit

Sinds het verspreiden van de conceptagenda op 1 juli zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. De actuele agenda staat in Ibabs.
Voorstel is de agendapunten 5, 6, 10 en 11 als hamerstuk af te doen.
De agendapunten 8 (Klaar voor de Herstart)  en 9 (Kadernota 2022) zullen gecombineerd worden behandeld.
Toegevoegd zijn vijf moties vreemd aan de orde van de dag, agendapunten 13a t/m 13e.
De raad stelt de agenda vast.

00:03:48 - 00:04:35 - Dirk Franssen
00:04:35 - 00:05:13 - Rianne Donders
00:05:13 - 00:06:02 - Ger Julicher
00:06:02 - 00:09:13 - Rianne Donders
00:09:13 - 00:09:33 - Selami Coskun
00:09:33 - 00:09:46 - Rianne Donders
00:09:46 - 00:10:19 - Erwin Leenheer
00:10:19 - 00:12:38 - Rianne Donders

Besluit

LVR wenst de brieven C 145 en C 148 te agenderen voor de commissie Ruimte.
De griffier zoekt nog uit waarom "de brief van Nautilus van 21 juni 2021" niet op de lijst van ingekomen staat. De raad wordt hierover geïnformeerd.

00:12:38 - 00:13:13 - Jos van Rey
00:13:13 - 00:13:26 - Jos Vervuurt
00:13:26 - 00:14:51 - Rianne Donders

Voorstel aan de raad om:
1. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘Buurtzorghuis Donderhof’ ongewijzigd vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding;
2. de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Buurtzorghuis Donderhof’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000313-VG01) ongewijzigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 1 en 2 genoemde bestemmingsplan.

Besluit

De raad stelt het voorgelegde conceptbesluit vast.

Voorstel aan de raad om:
1. het verzoek om het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan c.q. herziening van het bestemmingsplan ‘Binnenstad Roermond’ voor de woontoren aan de Schuitenberg te Roermond, teneinde nadere criteria op te nemen voor de bewoners van de woontoren, en een bijbehorende nieuwe overweging te maken ten aanzien van het woon- en leefklimaat in de woontoren, af te wijzen.
2. het besluit tot afwijzing van aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan op grond van artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

Besluit

De raad stelt het voorgelegde conceptbesluit vast.

Voorstel aan de raad om:
1. De jaarstukken 2020 van de gemeente Roermond vast te stellen;
2. Het financiële saldo ad € 2.665.917 van de jaarrekening 2020 toe te voegen aan de algemene reserve;
3. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen 2020 voor een bedrag van € 3.792.385;
4. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.

Besluit

LVR is teleurgesteld in de prestaties van het college van B&W in 2020. Op diverse portefeuilles is niet gerealiseerd wat het voornemen was, bijv. coffeeshopbeleid, parkeren, leegstand, afvalbeleid, wijkeconomie en financiële beheersing van de organisatie, o.a. investeren in een nieuw financieel systeem. LVR stelt politieke vraag aan wethouder van FIN. LVR is het niet eens met enkele items uit de resultaatbestemming, bijv. tunnels A73 en bedrijfsvoering,
GL merkt op dat er natuurlijk dingen fout gaan, maar er gaan ook vele dingen goed bijv. het nieuwe busstation, de snelfietsroute, diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid, het anders ophalen van afval, pilot met zwerfafval, coronafonds, vele zaken in het sociaal domein, integraal huisvestingsplan onderwijs. Zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.
CDA wijst op het bijzondere karakter van het jaar 2020 en de flexibiliteit die daardoor gevraagd werd. Desondanks is veel gepresteerd! CDA wijst ook op de in gang gezette organisatie-ontwikkeling. CDA vindt de brief van de Audit Commissie wel erg kritisch en stelt daarover enkele vragen.
DS is het voor een groot deel eens met de woorden van CDA. Door de pandemie is veel tot stilstand gekomen. Toch is er lokaal veel gebeurd!
VVD wijst op drie momenten c.q. uitspraken van de wethouder van Financiën in het jaar 2020. VVD roept de wethouder op zich hierover uit te spreken. VVD wijst op dalende solvabiliteit en de noodzakelijke vervanging van het financiële systeem. Audit Commissie spreekt over dweilen met de kraan open. Heeft het college, gezien de kritische opmerkingen van accountant en Audit Commissie, nog voldoende vertrouwen in de wethouder van FIN? Ervaart de wethouder van FIN nog voldoende vertrouwen? De VVD dient een motie in over verbeteringsmaatregelen in de interne financiële beheersing.
D66 noemt een groot aantal in 2020 gerealiseerde zaken waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Net als CDA vraagt D66 nadere uitleg over brief van de Audit Commissie. D66 vraagt aan de wethouder hoe hij uitvoering denkt te geven aan de adviezen van accountant en Audit Commissie. Ook D66 informeert naar de beweegredenen van het college om niet nu al het financiële systeem te vervangen. D66 steunt de voorgenomen investeringen in de ambtelijke organisatie. Volgend jaar infographic bij de jaarstukken?
SPR wijst op mismatch tussen wat de ambtelijke organisatie aankan en wat college en raad willen. SPR is teleurgesteld en bijna moedeloos over de respons die getoond wordt op de vele kritische opmerkingen van de afgelopen jaren ten aanzien van interne (financiële) organisatie. De sterk verwaarloosde ambtelijke organisatie verdient aandacht. SPR ziet onvoldoende voortgang.

Diverse fracties spreken dank uit aan het adres van de ambtelijke organisatie en de Audit Commissie.

Na een korte schorsing geeft voorzitter Ernest Oele van de Audit Commissie nadere uitleg over de aan de raad gestuurde brief, o.a. over het gebezigde begrip "dweilen met de kraan open". Zaken die in de organisatie aan de voorkant worden bedacht, lijken aan de achterkant niet allemaal te worden uitgevoerd. Het door de organisatie geconstateerde capaciteitsprobleem is door het college te laat opgepakt. Een modern administratief systeem zou ontzettend kunnen helpen bij de gewenste kwaliteitsverbetering. Er zijn wel een aantal verbeteringen gerealiseerd, dus het is niet alleen kommer en kwel. Laaghangend fruit, dat makkelijk geplukt zou kunnen worden, wordt onvoldoende geoogst.

Na een schorsing reageert eerst burgemeester Donders namens het college van B&W: het college heeft vertrouwen in de wethouder van Financiën.

Vervolgens deelt wethouder Schreurs mede:
1. dank aan diegenen die complimenten hebben uitgesproken aan het adres van de ambtelijke organisatie;
2. in overleg met accountant, Audit Commissie en ambtelijke organisatie is een bepaalde volgorde (prioritering) van te nemen maatregelen afgesproken, aan die afspraken wordt  uitvoering gegeven. Binnenkort wordt in overleg tussen genoemde partijen geëvalueerd;
3. het nieuwe management is halverwege 2020 aangetreden. Veel aandacht is gericht op inkoop en aanbesteding. Achterstanden die er waren zijn inmiddels ingelopen. De resultaten hiervan zijn pas terug te zien in de rapportage 2021;
4. het probleem met de KvK-inschrijving is opgelost maar nog belangrijker, er is ook geborgd dat dergelijke zaken in de toekomst sneller worden opgepakt;
5. ja, er zijn zaken niet goed gegaan maar ook heel veel zaken zijn wél goed gegaan;
6. ambtelijk is de keuze gemaakt om de vervanging van het financiële systeem even uit te stellen omdat op dit moment alle aandacht wordt gericht op een systeem van eHRM. Twee van dergelijke vervangingen tegelijkertijd uitvoeren zou teveel vergen van de capaciteit van de organisatie;
7. ten aanzien van de gestelde politieke vertrouwensvraag denkt wethouder Schreurs de komende tijd nog voldoende zaken te kunnen realiseren;
8. ten aanzien van twee taakstellingen, personeel en subsidies, heeft het college gemotiveerd aangegeven waarom die niet gehaald zijn;
9. de solvabiliteit van de gemeente is inderdaad gedaald en moet nadrukkelijk in de gaten worden gehouden;
10. planmatig werken is voor de gemeentelijke organisatie een must;
11. infographic zal in de jaarrekening 2021 worden gebruikt;
12. ambtelijke organisatie is op dit moment niet meer verwaarloosd;
13. pleit voor versterking van de band tussen raad, college en ambtelijke organisatie;
14. motie van de VVD wordt door het college ontraden.

In tweede termijn worden enkele zaken nog eens herhaald c.q. benadrukt.
LVR is niet overtuigd van de bereikte verbeteringen en plaatst diverse kanttekeningen ten aanzien van het al of niet in control zijn. LVR stelt aan alle fractievoorzitters de vraag of er nog voldoende vertrouwen in de wethouder van Financiën is. Omdat er onvoldoende verbeteringen zijn bereikt, is de LVR van mening dat de wethouder van FIN zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen en zelf zou moeten opstappen. LVR zal niet instemmen met het raadsbesluit jaarstukken 2020. LVR zal de motie van de VVD steunen.
GL is tevreden met de gegeven uitleg over vervanging van eerst het personele en daarna het financiële systeem. Ook toont GL zich tevreden met de bestedingen die zijn gedaan n.a.v. Corona. Natuurlijk zijn er nog slagen te maken maar geconstateerd wordt dat er ook al flinke verbeteringen zijn doorgevoerd. GL heeft er vertrouwen in dat het huidige college, inclusief de wethouder van Financiën, zijn werk op een goede wijze kan voortzetten.
CDA roept op tot realiteitszin, niet alles kan in één keer geregeld worden. CDA acht het voeren van een vertrouwensdiscussie niet op zijn plaats. CDA zal de motie van de VVD niet steunen, voegt weinig tot niets toe aan motie 20M16, en is daardoor overbodig.
DS spreekt uit vertrouwen te hebben en te houden in de wethouder van Financiën. DS zal de motie van de VVD niet steunen.
VVD roept de raad nog eens op om de motie van de VVD te steunen. Accountant en Audit Commissie zijn geen applausmachines, zij wijzen op losse eindjes die er nog zijn. VVD wenst geen vertrouwensdiscussie te voeren ten aanzien van de wethouder van Financiën.
D66 acht de feiten in accountantsverslag en brief van de Audit Commissie duidelijk. D66 merkt op dat de wethouder van Financiën er blijk van heeft gegeven zich de gemaakte opmerkingen ter harte te zullen nemen. Er moet nog veel gebeuren maar Roermond heeft rust en stabiliteit nodig. D66 heeft en houdt vertrouwen in het college en de wethouder.  Zou wellicht al een eerste stap kunnen worden gezet om het financiële systeem te vervangen?
SPR memoreert dat financiën en organisatie al jaren niet in control zijn. Moeilijk te begrijpen dat het financieel systeem niet sneller wordt vervangen. Pas als de basis op orde is, kan worden geleverd. SPR zal motie VVD ondersteunen. SPR mist daadkracht en lef bij het college van B&W maar heeft geen behoefte om de portefeuillehouder, acht maanden, voor de verkiezingen, te laten sneuvelen.
SP is benieuwd naar de evaluatie van accountant, Audit Commissie en ambtelijke organisatie. SP zal motie van de VVD steunen. Brevet van onvermogen voor de wethouder FIN is voor de SP niet aan de orde.

Reactie van wethouder Schreurs op de tweede termijn:
1. er is al veel gedaan maar er moet ook nog veel gebeuren;
2. de organisatie-wijziging per 1 juli 2020 is een forse maar goede stap geweest, implementatie ervan kost echter veel tijd;
3. planmatig werken moet usance worden, sommige zaken kunnen direct worden uitgevoerd, andere worden naar de iets langere termijn geschoven;
4. eerst moet de financiële administratie op orde zijn, daarna komt de vervanging van het financieel systeem aan de orde;
5. BBV is er niet alleen voor de financiële medewerkers, maar voor alle medewerkers.

Het raadsbesluit over de jaarstukken 2020 wordt met 21 - 9 stemmen aangenomen.
Voor 21: GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 2, SP 1, SPR 1, Leenheer 1.
Tegen 9: LVR 9

De motie van de VVD wordt met 27 - 3 stemmen aangenomen.
Voor 27: LVR 9, GL 6, CDA 5, VVD 2, D66 2, SP 1, SPR 1, Leenheer 1.
Tegen 3: DS 3

Bij de stemming was Selami Coskun (DENK) niet aanwezig.

Moties

Onderwerp
21M15 Motie verbeteringsmaatregelen in de interne (financiële) beheersing

Toezeggingen

Onderwerp
Infographic
00:14:51 - 00:34:50 - Dirk Franssen
00:34:50 - 00:35:52 - Rianne Donders
00:35:54 - 00:45:30 - Wim Maassen
00:45:35 - 00:51:05 - Marc Breugelmans
00:51:24 - 00:57:30 - Ger Julicher
00:57:41 - 00:58:47 - Dirk Franssen
00:58:53 - 00:59:16 - Ger Julicher
00:59:28 - 01:09:16 - Vincent Zwijnenberg
01:09:21 - 01:16:45 - Michael Kalthoff
01:17:02 - 01:27:24 - Leon Coenen
01:27:24 - 01:30:45 - Rianne Donders
01:41:16 - 01:48:44 - Ernest Oele
01:49:19 - 01:49:48 - Marc Breugelmans
01:49:51 - 01:50:29 - Ernest Oele
01:50:34 - 01:50:59 - Dirk Franssen
01:50:59 - 01:51:18 - Rianne Donders
01:51:18 - 01:51:31 - Frans Schreurs
01:51:31 - 01:51:45 - Rianne Donders
01:51:45 - 01:52:08 - Dirk Franssen
01:52:08 - 01:52:32 - Rianne Donders
02:03:42 - 02:04:21 - Dirk Franssen
02:04:21 - 02:04:46 - Rianne Donders
02:04:46 - 02:04:57 - Dirk Franssen
02:04:57 - 02:05:06 - Rianne Donders
02:05:06 - 02:05:22 - Vincent Zwijnenberg
02:05:32 - 02:11:30 - Frans Schreurs
02:11:38 - 02:13:01 - Ben Peters
02:13:01 - 02:35:08 - Frans Schreurs
02:35:08 - 02:35:34 - Rianne Donders
02:35:34 - 02:40:21 - Dirk Franssen
02:40:30 - 02:40:38 - Vincent Zwijnenberg
02:40:43 - 02:50:25 - Dirk Franssen
02:50:33 - 02:53:25 - Wim Maassen
02:53:31 - 02:54:06 - Dirk Franssen
02:54:06 - 02:55:52 - Wim Maassen
02:56:06 - 02:57:06 - Ernest Oele
02:57:12 - 02:57:56 - Wim Maassen
02:58:01 - 02:59:58 - Marc Breugelmans
03:00:05 - 03:01:00 - Dirk Franssen
03:01:00 - 03:02:19 - Marc Breugelmans
03:02:25 - 03:03:56 - Ger Julicher
03:04:03 - 03:11:03 - Vincent Zwijnenberg
03:11:05 - 03:12:03 - Dirk Franssen
03:12:06 - 03:15:14 - Vincent Zwijnenberg
03:15:20 - 03:20:07 - Michael Kalthoff
03:20:17 - 03:21:16 - Dirk Franssen
03:21:21 - 03:23:00 - Michael Kalthoff
03:23:06 - 03:31:36 - Leon Coenen
03:31:48 - 03:34:37 - Gerard Nizet
03:34:37 - 03:34:51 - Rianne Donders
03:37:16 - 03:46:27 - Frans Schreurs
03:46:37 - 03:46:57 - Vincent Zwijnenberg
03:46:57 - 03:47:17 - Rianne Donders
03:47:17 - 03:49:06 - Marc Breugelmans
03:49:19 - 03:49:32 - Wim Maassen
03:54:57 - 03:55:03 - Dirk Franssen
03:55:48 - 03:56:01 - Rianne Donders
03:56:01 - 03:56:06 - Dirk Franssen
03:56:18 - 03:57:07 - Michael Kalthoff
03:57:14 - 03:57:26 - Vincent Zwijnenberg
03:57:45 - 03:58:01 - Rianne Donders
03:58:11 - 03:58:54 - Marc Breugelmans
03:58:54 - 03:59:12 - Rianne Donders
03:59:12 - 03:59:29 - Wim Maassen
03:59:29 - 04:02:10 - Rianne Donders
04:06:38 - 04:07:19 - Wim Maassen
04:07:19 - 04:07:54 - Rianne Donders
04:07:54 - 04:08:06 - Ger Julicher
04:08:06 - 04:09:43 - Rianne Donders

Voorstel aan de raad om:
1. de oplossingsrichtingen voor een meerjarig sluitende begroting vast te stellen;
2. in te stemmen met het wijzigen van de begroting met betrekking tot de mutaties voor begrotingsjaar 2021 zoals opgenomen in bijlage 1a bij dit raadsvoorstel;
3. kennis te nemen van de Uitvoeringstoets;
4. in te stemmen met de opzet zoals beschreven in de notitie Herstart Post Corona en de in de notitie opgenomen kaders vast te stellen.

Bijlagen

Besluit

Behandelingen van de agendapunten 8 (Klaar voor de Herstart) en 9 (Kadernota 2022) vindt gecombineerd plaats.

Diverse partijen uit de raad hebben samen een amendement en een motie voorbereid, de voorzitter leest deze twee stukken voor zodat partijen daarop in eerste termijn al kunnen ingaan.

LVR is het niet eens met alle onderdelen van de voorgestelde begrotingswijziging 2021 maar legt zich hierbij neer, vanwege de in het overleg met andere partijen bereikte eenheid met betrekking tot het amendement Klaar voor de Herstart. Ook ten aanzien de kadernota zou volgens de LVR besloten moeten worden deze "als vertrekpunt te nemen" in plaats van ermee in te stemmen. Vervolgens maakt de LVR enkele opmerkingen over de motie. Tenslotte stelt de LVR de verantwoording aan de orde. Geconstateerd wordt dat er een directe relatie van het huidige probleem is met de jaarrekening. LVR heeft geen vertrouwen in de wethouder van financiën en dient daarvoor een motie in. Daarnaast dient de LVR een motie van afkeuring in tegen het college van B&W.

GL geeft aan dat zaken niet goed zijn gegaan maar er geen sprake is van een rampzalige situatie. De nieuwe organisatie heeft de vinger op de zere plek gelegd. Organisatie, college en raad hebben elk hun eigen rol in het proces gehad. GL is trots op het resultaat van de samenwerking van de afgelopen weken in de vorm van een motie en een amendement.

CDA is ingenomen met het feit dat de problematiek van Klaar voor de Herstart is geïntegreerd in de reguliere P&C-cyclus. Amendement en motie, opgesteld in goed onderling overleg, kunnen een bijdrage leveren aan een stevige, verantwoorde en zorgvuldige bijdrage op de voorbereiding op de begroting 2022.

DS herinnert aan een verzoek vanuit de raad uit 2016 om een strategisch personeelsplan. Vanaf dat moment is er gediscussieerd over hoeveel extra geld nodig zou zijn. Duidelijkheid kwam er niet. In het voorjaar 2020 kwam Corona, per 1 juli 2020 de ambtelijke reorganisatie. En waar dat alles toe geleid heeft is duidelijk geworden.

Volgens de VVD is er behoefte aan een spoorboekje waarin een nieuwe wijze van samenwerking tussen raad en college wordt vastgelegd. De gebeurtenissen van afgelopen maanden hebben aangetoond dat dit nodig is. In amendement en motie wordt een onderscheid gemaakt tussen vandaag (2021), morgen (begroting 2022) en overmorgen (jaren 2023 en verder). In de motie wordt een stevig kader aangereikt voor de begroting 2022 e.v.  VVD roept het college op om gebruik te maken van de constructieve eigenschappen van de raad in de voorbereiding op de begroting 2022.

D66 verwijst naar de Coronacrisis en de doorgevoerde organisatiewijziging. D66 wijst op de noodzaak van interactieve beleidsvorming. De raad moet zich bewust zijn van de gevolgen die uitgesproken ambities hebben voor de ambtelijke organisatie. Pakket Klaar voor de Herstart verdient geen schoonheidsprijs maar biedt wel kansen voor een nieuwe start. Wat heeft het college geleerd van het proces Klaar voor de Herstart en op welke wijze worden deze leerpunten omgezet in acties voor het vervolgtraject?

SP vindt dat de raad in de afgelopen maanden constructief heeft meegedacht over zaken waarmee de raad dit voorjaar vrij plotseling door het college werd geconfronteerd. SP hecht aan een degelijke solvabiliteit. Alles heeft zijn prijs, ook de gemeentelijke dienstverlening. Maar de sterkste schouders dienen wel de sterkste lasten te dragen. SP is blij met het amendement en de motie.

Ook SPR verwijst naar de gevoerde werksessies van de afgelopen maanden. Er is sprake van een beleidsarme periode in de aanloop naar de raadsverkiezingen van maart 2022. SPR heeft meegedaan in de overleggen. Daarbij heeft LVR zich verbonden aan het amendement maar niet aan de motie. SPR ziet de motie vooral als een opsomming van politieke wensen. SPR acht het weinig reëel om een lastenverhoging voor de burger te blijven uitsluiten. SPR maant tot voorzichtigheid als het gaat om het oprekken van afschrijvingstermijnen; dit moet wel verantwoord zijn. Cijfers die moeten leiden tot besluitvorming dienen beter te worden onderbouwd. Er dienen goede analyses te komen op basis waarvan de raad besluiten kan nemen.

Wethouder Schreurs beantwoordt namens het college enkele vanuit de raad (CDA, D66, SP, SPR) gestelde vragen. Bij goede verhoudingen zou normaal gesproken eerder overleg tussen raad en college hebben plaatsgevonden, zo erkent de wethouder. Het college zal een wijziging van de financiële verordeningen voorbereiden, daarbij uitgaande van reële uitgangspunten.
Het college van B&W kan zich vinden in het aangeboden amendement.
Ten aanzien van de motie Klaar voor de Herstart zegt de wethouder dat de benoemde zaken eerst nader moeten worden bekeken. Daarna, direct na het zomerreces, zal overleg plaatsvinden tussen (vertegenwoordigers van) raad en college, zoals in de afgelopen weken, om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

De voorzitter leest de twee moties voor die door de LVR zijn ingediend.

LVR gaat nader in op de ingediende moties van wantrouwen (tegen de wethouder financiën) en afkeuring (tegen het college van B&W). Wat is de status van de bedrijvencontactfunctionaris? LVR legt nogmaals uit wat wordt beoogd met verlenging van afschrijvingstermijnen. LVR ziet het toegezegde plan voor de organisatie graag tegemoet. LVR ziet graag meer accenten op het terrein van economie. LVR roept op om tegen het einde van het zomerreces het traject van overleg weer op te pakken. Tekstvoorstel voor raadsbesluit Kadernota: "de kadernota 2022 en de daarin opgenomen begrotingsuitgangspunten als vertrekpunt te nemen".

GL zegt dat veel items nog nader moeten worden bekeken. Bijv. het (opleidings)plan voor personeel en het Corona-herstelplan. Aan dit laatste dient een tijdplan te worden gekoppeld. Eens met de LVR om al medio augustus verder te praten.

VVD benadrukt ook het belang om al vanaf medio augustus samen verder te praten. Jammer dat de wethouder zich in zijn eerste termijn beperkt heeft tot het beantwoorden van enkele vragen. Ook VVD is het eens om al medio augustus verder te praten.

CDA is van mening dat de Kadernota onlosmakelijk met de nota Herstart is verbonden en kan zich vinden in het tekstvoorstel van de LVR ten aanzien van het raadsbesluit kadernota. De raad heeft gemeend een eigen wending te willen geven aan het traject Klaar voor de Herstart. Prima, maar dat doet niets af aan het uitstekende voorwerk dat het college al had gedaan.

D66 heeft nog een aanvullende vraag ten aanzien de procedure herstart corona en daarbij behorende de impactanalyse. D66 vraagt of het tekstvoorstel van de LVR ten aanzien van het raadsbesluit Kadernota technisch kan of gevolgen heeft.

SP is het eens met het tekstvoorstel van de LVR ten aanzien van het raadsbesluit Kadernota.

Ook SPR informeert naar de tijdsplanning van de gesprekken omtrent corona.

Alle woordvoerders, met uitzondering van de LVR die de stukken heeft ingediend, geven aan geen behoefte te hebben aan de twee moties van de LVR.

Wethouder Schreurs zegt:
1. een goede relatie te hebben met het ambtelijk apparaat;
2. het opvallend te vinden dat vaak juist vlak voor een raadsvergadering brieven binnenkomen van een aantal belangenorganisaties;
3. raad en college de afgelopen weken met elkaar in een goede flow terecht zijn gekomen, zoals afgesproken zal dit overleg worden voortgezet;
4. het college komt nog terug op de tijdsplanning van de gesprekken Corona;
5. het college stemt in met het tekstvoorstel van de LVR ten aanzien van het raadsvoorstel Kadernota.

Het amendement Klaar voor de Herstart wordt unaniem aangenomen (29-0).
Het geamendeerde conceptbesluit Klaar voor de herstart wordt unaniem aangenomen (29-0).
De motie Klaar voor de herstart wordt unaniem aangenomen (29 - 0).

De motie van wantrouwen van de LVR wordt met 9 - 20 stemmen verworpen.
Voor 9: LVR 9
Tegen 20: GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 1, D66 2, SP 1, SPR 1, Leenheer 1

De motie van afkeuring van de LVR wordt met 9 - 20 stemmen verworpen.
Voor 9: LVR 9
Tegen 20: GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 1, D66 2, SP 1, SPR 1, Leenheer 1

Het geamendeerde raadsbesluit voor de Kadernota 2022 wordt unaniem vastgesteld (29 - 0).

Vincent Zwijnenberg (VVD) en Selami Coskun (DENK) waren bij de stemming niet aanwezig.

Amendementen

Onderwerp
21A07 Klaar voor de herstart

Moties

Onderwerp
21M16 Motie Klaar voor de herstart/Kadernota 2022
21M17 Motie van wantrouwen wethouder financiën en personeel & organisatie
21M18 Motie van afkeuring tegen voltallig college van B&W
05:04:06 - 05:33:42 - Dirk Franssen
05:33:50 - 05:47:35 - Wim Maassen
05:47:40 - 05:58:40 - Marc Breugelmans
05:58:48 - 06:09:27 - Ger Julicher
06:09:41 - 06:16:20 - Vincent Zwijnenberg
06:16:26 - 06:26:54 - Michael Kalthoff
06:26:59 - 06:40:07 - Gerard Nizet
06:40:15 - 06:57:54 - Leon Coenen
06:57:54 - 06:59:16 - Rianne Donders
07:21:29 - 07:22:31 - Frans Schreurs
07:22:39 - 07:23:30 - Marc Breugelmans
07:23:30 - 07:36:39 - Frans Schreurs
07:36:39 - 07:36:59 - Rianne Donders
07:36:59 - 07:37:30 - Dirk Franssen
07:37:30 - 07:41:22 - Rianne Donders
07:41:22 - 07:55:30 - Dirk Franssen
07:55:30 - 07:55:56 - Rianne Donders
07:55:56 - 07:56:25 - Dirk Franssen
07:56:25 - 07:56:43 - Rianne Donders
07:56:43 - 07:58:57 - Dirk Franssen
07:59:10 - 08:05:45 - Wim Maassen
08:05:48 - 08:06:07 - Dirk Franssen
08:06:07 - 08:06:31 - Wim Maassen
08:06:46 - 08:06:56 - Vincent Zwijnenberg
08:12:38 - 08:13:48 - Marc Breugelmans
08:13:53 - 08:14:07 - Dirk Franssen
08:14:07 - 08:19:55 - Marc Breugelmans
08:20:05 - 08:21:28 - Ger Julicher
08:21:33 - 08:24:41 - Michael Kalthoff
08:24:49 - 08:27:02 - Gerard Nizet
08:27:07 - 08:32:39 - Leon Coenen
08:32:46 - 08:33:43 - Dirk Franssen
08:33:48 - 08:34:29 - Leon Coenen
08:34:41 - 08:41:25 - Frans Schreurs
08:41:56 - 08:42:07 - Rianne Donders
08:42:46 - 08:43:01 - Leon Coenen
08:43:01 - 08:43:26 - Rianne Donders
08:43:30 - 08:43:40 - Dirk Franssen
08:43:40 - 08:44:01 - Rianne Donders
08:44:01 - 08:44:06 - Erwin Leenheer
08:44:06 - 08:44:59 - Rianne Donders
08:44:59 - 08:45:18 - Dirk Franssen
08:45:18 - 08:45:49 - Rianne Donders
08:45:49 - 08:46:12 - Leon Coenen
08:46:21 - 08:47:24 - Jos Tobben
08:47:24 - 08:48:27 - Rianne Donders
08:48:27 - 08:48:41 - Dirk Franssen
08:48:41 - 08:49:35 - Rianne Donders
08:49:35 - 08:50:03 - Wim Maassen
08:50:03 - 08:51:07 - Rianne Donders
08:51:07 - 08:51:16 - Michael Kalthoff
08:51:16 - 08:54:10 - Rianne Donders
08:54:10 - 08:54:34 - Dirk Franssen
08:54:34 - 08:55:26 - Rianne Donders

Voorstel aan de raad om:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar het leegstandsbeleid van de gemeente Roermond;
2. Het college de opdracht te geven de aan het college gerichte aanbevelingen op te volgen en de aanbevelingen welke gericht zijn aan de raad over te nemen;
3. Het college (als hoofdopdrachtnemer) opdracht te geven om uiterlijk het 4e kwartaal van 2021, in afstemming met de griffier, aan de commisie RU een uitvoeringsplan "implementatie aanbevelingen" i.r.t. onderhavig onderzoek voor te leggen.

Besluit

Het stadsbestuur houdt zich in de ogen van de LVR alleen maar bezig met strategische visies, als het op concrete acties aankomt geeft dit college niet thuis. Zo ook met het leegstandsbeleid. Gemeente werkt onvoldoende mee aan de transformatie van panden. Ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen niet rekenen op medewerking van de gemeente. Wat is de mening van het college over punt 2 uit het concept-raadsbesluit?
GL kan instemmen met het concept-besluit. Volgens het CDA laat de praktijk zien dat Roermond werk wil maken van het leegstandsbeleid. CDA stelt voor op basis van de aanbevelingen van de RKC met elkaar in overleg te gaan, via een pragmatische aanpak. VVD vraagt zich af waar de visie 2.0 blijft en een uitvoeringsplan? Gemeente is niet zichtbaar in de uitvoering van het leegstandsbeleid, dat moet veranderen. Zeker in de binnenstad, maar bijvoorbeeld ook in het centrum van Swalmen. D66 vindt ook dat we aan de gang moeten met de aanbevelingen van de RKC. SP vindt dat er teveel beleid wordt gevoerd en te weinig wordt gedaan aan praktische uitvoering. Leegstandsbeleid moet aangepakt worden, niet alleen in centrum maar ook in Swalmen. SPR zegt dat al vanaf 2015 wordt gesproken over leegstandsbeleid. Het grote probleem was toen al om vastgoedeigenaren en gebruikers op één lijn te brengen. SPR is er voorstander van om de aanbevelingen van de RKC over te nemen. Er is al vaker gesproken over een loket waar ondernemers met hun problemen terechtkunnen. Kan een stichting stadsherstel effectief zijn? Welke publiekrechtelijke instrumenten kunnen we gebruiken?

Burgemeester Donders wijst erop dat niet het leegstandsbeleid zelf ter discussie staat maar het rapport van de rekenkamercommissie. Wethouder Waajen zegt dat de RKC in het rapport constateert dat er in operationele zin in Roermond al heel veel is gebeurd, maar dat er desondanks een tandje bij moet. Volgens het STEC-rapport moet er juist meer worden gedaan op strategisch vlak. Toezegging: u krijgt binnenkort de rapportage Vitale stad 1.0. In kwartaal 4 kan worden gesproken over Vitale stad 2.0. Over instrumenten als een leegstandsverordening moet heel goed worden nagedacht, ik ben daar geen voorstander van. Opmerking bij punt 2 uit het concept-raadsbesluit: er is in de begroting geen geld beschikbaar. College zet ook in op betere samenwerking in driehoek BIZ, Citymanagement en gemeente. Integrale visie is cruciaal. Er is een vast aanspreekpunt voor ondernemers in de zin van de citymanager en de accountmanager binnenstad.

De boodschap van enkele fracties komt volgens de LVR bij deze wethouder niet aan. Wat de wethouder uitspreekt, komt niet overeen met wat de wethouder doet.  Daarom dient de LVR een motie van afkeuring in tegen het leegstandsbeleid van de wethouder EZ.  GL zegt aan de motie geen behoefte te hebben. Ook het CDA kan zich niet vinden in de motie. VVD is het oneens met enkele antwoorden van de wethouder. Zo is in het rapport van de RKC geconcludeerd dat er geen actief leegstandsbeleid wordt gevoerd. Geen woorden maar daden. VVD zal motie van de LVR steunen, er is gewoon te weinig gebeurd. D66 zal de motie niet steunen. SP zal de motie steunen. SPR informeert naar meningsverschillen tussen ondernemers/vastgoedeigenaren en de gemeente. Wat kost het opstellen van de visie's, hebben we die nodig? SPR zal motie niet steunen.
Wethouder Waajen zegt graag met de raad te spreken over leegstand en acht de motie buiten proportie.

Het raadsbesluit wordt unaniem aanvaard (30 - 0). LVR stemt in met het raadsbesluit onder de voorwaarde dat punt 2 van het besluit niet betekent dat er een visie wordt opgesteld.

De motie van de LVR wordt verworpen met 13 - 17 stemmen.
Voor 13: LVR 9, VVD 2, SP 1, Leenheer 1.
Tegen 17: GL 6, CDA 5, DS 3, D66 2, SPR 1.

Bij de stemming was Selami Coskun (DENK) niet aanwezig.

Moties

Onderwerp
21M19 Motie aanpak leegstand

Toezeggingen

Onderwerp
Rapportage Vitale Stad
10:02:06 - 10:11:28 - Jos van Rey
10:11:34 - 10:12:06 - Anouk Dolmans
10:12:12 - 10:15:10 - Marc Breugelmans
10:15:20 - 10:24:03 - Ernest Oele
10:24:08 - 10:24:31 - Jos van Rey
10:24:31 - 10:25:03 - Ernest Oele
10:25:03 - 10:25:11 - Jos van Rey
10:25:22 - 10:26:01 - Ernest Oele
10:26:10 - 10:26:24 - Wilbert Dekker
10:26:30 - 10:29:29 - Gerard Nizet
10:29:36 - 10:35:26 - Leon Coenen
10:35:26 - 10:36:38 - Rianne Donders
10:36:48 - 10:37:11 - Jos van Rey
10:37:11 - 10:37:37 - Rianne Donders
10:37:37 - 10:37:43 - Jos van Rey
10:37:43 - 10:37:53 - Rianne Donders
10:37:53 - 10:38:11 - Jos van Rey
10:38:11 - 10:38:34 - Rianne Donders
10:38:55 - 10:56:58 - Angely Waaijen
10:57:13 - 11:04:18 - Jos van Rey
11:04:26 - 11:04:41 - Anouk Dolmans
11:04:41 - 11:05:16 - Rianne Donders
11:05:16 - 11:05:22 - Jos van Rey
11:05:22 - 11:05:36 - Rianne Donders
11:09:06 - 11:09:17 - Anouk Dolmans
11:09:22 - 11:09:26 - Jos van Rey
11:09:38 - 11:09:51 - Anouk Dolmans
11:09:59 - 11:11:10 - Marc Breugelmans
11:11:19 - 11:16:56 - Ernest Oele
11:17:00 - 11:17:26 - Marc Breugelmans
11:17:26 - 11:18:14 - Ernest Oele
11:18:14 - 11:18:58 - Marc Breugelmans
11:18:58 - 11:19:09 - Ernest Oele
11:19:16 - 11:19:20 - Wilbert Dekker
11:19:26 - 11:19:37 - Gerard Nizet
11:19:41 - 11:24:33 - Leon Coenen
11:24:41 - 11:27:01 - Angely Waaijen
11:27:01 - 11:27:30 - Rianne Donders
11:27:30 - 11:27:56 - Jos van Rey
11:27:56 - 11:32:52 - Rianne Donders

Voorstel aan de raad om:
1. Het raamwerk stedenbouwkundig model voor maximaal 468 woningen in de ontwikkeling Melickerveld vast te stellen als basis voor een nieuw bestemmingsplan Melickerveld.

Besluit

LVR is bereid in te stemmen met het plan maar zal dit niet steunen als geen goede uitleg wordt verkregen over de voorgestelde ontsluiting van de nieuwe wijk aan de Heinsbergerweg. Op deze weg wordt vaak hard gereden. De ontsluiting zal gevaar gaan opleveren. LVR informeert naar passage over burgerparticipatie. GL is geen voorstander van deze wijk in verband met de natuur- en leefomgeving maar ook in verband met de toegenomen verkeersdrukte en de verhoogde uitstoot die dit met zich mee zal brengen. CDA is blij met dit nieuwe plan maar is ook bezorgd om de ontsluiting aan de Heinsbergerweg. Verder maakt het CDA zich zorgen over de relatie van de nieuwe wijk met de Eindstraat/Oude Keulsebaan. DS sluit voor een groot gedeelte aan bij de woordvoering van het CDA. Verzoek van DS is dat ook de wethouder aanschuift bij het overleg van de ontwikkelaar met de groep van aanwonenden. VVD sluit aan bij dit laatste verzoek van DS. VVD wijst op een verwijt van het burgerinitiatief, waar gezegd wordt dat de gemeente actief en deskundig in het overleg gemist is. VVD vraagt om op een goede wijze invulling te geven aan burgerparticipatie. D66 is enthousiast over het plan, de stikstofbelasting zal drastisch afnemen. Zorgelijk is inderdaad de ontsluiting aan de Heinbergerweg. SP hoopt op inclusiviteit, mogen alle lagen van de bevolking er een plek vinden! SPR onderstreept opmerking van VVD over burgerparticipatie. Diverse partijen merken op dat de gemeente, vanwege in het verleden gemaakte afspraken, niet anders kan dan meewerken aan dit plan.

Wethouder Waajen zegt dat Roermond dit plan volkshuisvestelijk heel hard nodig heeft. Wat de ontsluiting betreft, vindt op dit moment verkeersonderzoek plaats. Daarbij wordt zeker ook gekeken naar de aansluiting op de Heinsbergerweg. De raad krijgt dit nog te zien. Burgerparticipatie heeft digitaal plaatsgevonden, niet volledig volgens maar wel in de geest van nieuwe inzichten volgens de Omgevingswet. Er wordt voorzien dat de stikstofbelasting van het gebied daalt ten opzichte van de huidige situatie. Wellicht straks een gebiedsvisie maken van de perifere omgeving. Wethouder Waajen zegt aanwezig te zijn bij overleg met de omwonenden op 23 juli a.s. Van de 468 woningen is voorzien dat er 92 huurwoningen komen, waarvan 50% sociale huur. Er komt geen massale hoogbouw, wel kleinschalige appartementen (4 lagen).

LVR vraagt harde toezegging omtrent de ontsluiting aan de Heinsbergeweg, die moet goed zijn. De kosten hiervan kunnen bij de ontwikkelaar worden gelegd. Onbegrijpelijk dat de fractie van GL dit plan niet steunt! GL zegt het plan niet te zullen steunen maar zal straks wel constructief meewerken. GL ontkent niet dat Roermond een volkshuisvestelijke opgave heeft, maar ziet die niet graag gerealiseerd op deze plek. CDA benadrukt nog eens het belang van een goede ontsluiting aan de Heinsbergerweg. Goede suggestie van de LVR over het leggen van de kosten bij de ontwikkelaar!
D66 zegt dat op dit moment twee keer per jaar mest wordt geïnjecteerd, hetgeen deels in het grondwater terechtkomt. Die belasting zal straks aanmerkelijk minder zijn!
VVD spreekt nogmaals over burgerparticipatie in relatie tot planologische procedures. DS onderstreept de laatste woorden van de VVD. DS hoort graag een terugkoppeling n.a.v. het op 23 juli te voeren gesprek met de aanwonenden.

Wethouder Waajen zegt dat de verkeersontsluiting alle aandacht krijgt en de ontwikkelaar zal deze betalen. De raad zal worden meegenomen in het vervolg van het traject.

Het voorstel wordt aangenomen met de 23 - 6 stemmen.
Voor 23: LVR 9, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 2, SP 1, SPR 1
Tegen 6: GL 6.

Tijdens de stemming waren de Selami Coskun (DENK) en Erwin Leenheer niet aanwezig.

Toezeggingen

Onderwerp
Verkeersontsluiting
11:32:52 - 11:33:03 - Dirk Franssen
11:33:06 - 11:36:43 - Jos van Rey
11:36:51 - 11:38:47 - Jos de Kunder
11:38:53 - 11:40:14 - Marc Breugelmans
11:40:19 - 11:42:44 - Jos Tobben
11:42:50 - 11:45:42 - Vincent Zwijnenberg
11:45:50 - 11:49:04 - Wilbert Dekker
11:49:10 - 11:50:58 - Gerard Nizet
11:51:03 - 11:53:27 - Leon Coenen
11:53:35 - 12:02:25 - Angely Waaijen
12:02:31 - 12:06:34 - Jos van Rey
12:06:43 - 12:08:37 - Jos de Kunder
12:08:46 - 12:09:09 - Jos van Rey
12:09:09 - 12:09:20 - Jos de Kunder
12:09:20 - 12:09:34 - Jos van Rey
12:09:39 - 12:10:50 - Marc Breugelmans
12:11:00 - 12:11:56 - Wilbert Dekker
12:11:56 - 12:12:33 - Jos de Kunder
12:12:33 - 12:13:06 - Wilbert Dekker
12:13:12 - 12:14:34 - Vincent Zwijnenberg
12:14:40 - 12:15:19 - Jos Tobben
12:15:25 - 12:16:11 - Gerard Nizet
12:17:05 - 12:17:21 - Dre Peters
12:17:21 - 12:17:47 - Rianne Donders
12:21:08 - 12:21:27 - Leon Coenen
12:21:38 - 12:22:24 - Angely Waaijen
12:22:24 - 12:22:42 - Rianne Donders
12:22:48 - 12:23:11 - Jos van Rey
12:23:11 - 12:23:44 - Rianne Donders

Besluit

VVD licht de motie toe. Wethouder Smitsmans ontraadt de motie, de gemeente heeft geen zeggenschap over het onderwijsplan. Laat de gemeente daarom s.v.p. geen verkenning uitvoeren. Het college is wel bereid om de motie "in de geest van" uit te voeren. VVD handhaaft de motie. Enkele raadsleden merken op dat de gemeente niets kan afwingen. Als het vrijblijvend kan, dan prima!

De motie wordt met 21 - 9 stemmen aangenomen.
Voor 20: LVR 9, CDA 5, DS 3, VVD 2, SP 1, Leenheer 1.
Tegen 9: GL 6, D66 2, SPR 1

Bij de stemming was Selami Coskun (DENK) niet aanwezig.

Moties

Onderwerp
21M20 Motie EHBO en Reanimatie in het onderwijs
12:23:44 - 12:24:09 - Dirk Franssen
12:24:09 - 12:24:51 - Rianne Donders
12:24:59 - 12:27:17 - Ernest Oele
12:27:27 - 12:29:04 - Marianne Smitsmans
12:29:13 - 12:29:59 - Ernest Oele
12:30:10 - 12:30:54 - Marianne Smitsmans
12:31:06 - 12:31:46 - Rianne Donders
12:31:46 - 12:31:50 - Ernest Oele
12:31:50 - 12:32:08 - Rianne Donders
12:32:08 - 12:32:13 - Mijntje van Beers
12:32:20 - 12:33:57 - Marij Cox
12:34:03 - 12:35:25 - Michael Kalthoff
12:35:30 - 12:35:40 - Ernest Oele
12:35:59 - 12:36:19 - Michael Kalthoff
12:36:36 - 12:37:23 - Leon Coenen
12:37:31 - 12:38:20 - Gerard Nizet
12:38:20 - 12:38:55 - Rianne Donders
12:38:55 - 12:39:10 - Mijntje van Beers
12:39:10 - 12:40:09 - Rianne Donders
12:40:09 - 12:40:20 - Michael Kalthoff
12:40:20 - 12:41:29 - Rianne Donders

De indieners lichten de motie toe.
De motie wordt aangenomen met 24 - 6 stemmen.
Voor 24: LVR 5 (Achten, Celebi, van der Stelt, Dré Peters, Ben Peters), GL 6, CDA 5, DS 3, D66 2, SP 1, SPR 1, Leenheer 1
Tegen 6: LVR 4 (Franssen, Loganathan, van Rey, Sogukcesme), VVD 2
Bij de stemming was SelamiCoskun (DENK) niet aanwezig.

Moties

Onderwerp
21M21 Motie Roermond voor een eerlijker minimumloon van 14 euro
12:41:29 - 12:42:25 - Gerard Nizet
12:42:29 - 12:43:17 - Wim Maassen
12:43:30 - 12:44:39 - Leon Coenen
12:44:48 - 12:44:55 - Marij Cox
12:44:55 - 12:45:14 - Rianne Donders
12:45:26 - 12:45:54 - Turgut Celebi
12:45:54 - 12:47:51 - Rianne Donders
12:47:51 - 12:48:08 - Michael Kalthoff
12:48:08 - 12:48:28 - Rianne Donders
12:48:28 - 12:48:47 - Erwin Leenheer
12:48:47 - 12:49:35 - Rianne Donders

Besluit

Indieners SP en LVR lichten de motie toe. Wethouder Evers zegt vanaf februari met het  probleem op de Heinsbergerweg bezig te zijn geweest. Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden voor een semi-permanente oplossing aan de riolering op de Heinsbergeweg begonnen. Jaarlijks worden er rioolinspecties uitgevoerd. Het eerste verzoek is onuitvoerbaar, het tweede is overbodig. Het college ontraadt de motie.
CDA stelt voor de motie vanavond aan te houden, het onderwerp te agenderen in de commissie Ruimte en vervolgens wellicht te komen met een bredere motie. Wethouder Evers stelt voor dan eerst bijeen te komen in een tuinzaalsessie, met enkele deskundigen erbij.
De indieners van de motie besluiten de motie vanavond niet in stemming te brengen maar aan te houden.

Moties

Onderwerp
21M22 Motie Heinsbergerweg rat-vrij
12:49:35 - 12:52:33 - Gerard Nizet
12:52:39 - 12:53:33 - Aijiththan Loganathan
12:53:39 - 12:56:31 - Rens Evers
12:56:40 - 12:57:14 - Aijiththan Loganathan
12:57:19 - 12:58:08 - Gerard Nizet
12:58:08 - 12:58:36 - Rianne Donders
12:58:36 - 12:58:51 - Anouk Dolmans
12:58:55 - 12:59:12 - Aijiththan Loganathan
12:59:12 - 12:59:17 - Anouk Dolmans
12:59:27 - 13:00:31 - Vincent Zwijnenberg
13:00:38 - 13:01:32 - Wilbert Dekker
13:01:42 - 13:01:47 - Leon Coenen
13:03:35 - 13:07:58 - Rens Evers
13:08:07 - 13:08:11 - Aijiththan Loganathan
13:09:16 - 13:09:44 - Rianne Donders
13:09:44 - 13:12:14 - Marc Breugelmans
13:12:16 - 13:12:50 - Gerard Nizet
13:12:50 - 13:13:31 - Rianne Donders
13:13:31 - 13:13:43 - Aijiththan Loganathan
13:14:01 - 13:14:25 - Leon Coenen
13:14:37 - 13:16:19 - Rens Evers
13:16:19 - 13:16:41 - Rianne Donders

Besluit

Indiener LVR licht de motie toe. Wethouder Schreurs heeft van de BsGW informatie gekregen over de gevolgde procedure en stelt voor hiervan eerst kennis te nemen en daarna te beslissen of de motie alsnog wordt ingediend. Na ampel beraad besluit indiener LVR in te gaan op de suggestie van de wethouder. De motie wordt aangehouden.

Moties

Onderwerp
21M23 Motie Benoeming directeur BsGW
13:16:41 - 13:19:35 - Turgut Celebi
13:19:42 - 13:20:47 - Frans Schreurs
13:20:55 - 13:21:24 - Turgut Celebi
13:21:27 - 13:22:24 - Frans Schreurs
13:22:33 - 13:23:09 - Wim Maassen
13:23:14 - 13:24:20 - Vincent Zwijnenberg
13:24:23 - 13:25:53 - Frans Schreurs
13:26:11 - 13:26:58 - Vincent Zwijnenberg
13:27:06 - 13:28:39 - Turgut Celebi
13:28:47 - 13:29:28 - Wim Maassen
13:29:41 - 13:30:03 - Michael Kalthoff
13:30:03 - 13:30:19 - Rianne Donders
13:30:19 - 13:30:27 - Turgut Celebi
13:30:27 - 13:30:43 - Rianne Donders
13:30:43 - 13:30:58 - Turgut Celebi
13:30:58 - 13:31:28 - Rianne Donders
13:31:28 - 13:31:31 - Turgut Celebi
13:31:42 - 13:31:50 - Frans Schreurs
13:31:56 - 13:32:00 - Leon Coenen
13:32:07 - 13:32:25 - Dirk Franssen
13:32:29 - 13:33:02 - Frans Schreurs
13:33:07 - 13:34:07 - Rianne Donders

De indieners lichten de motie toe. Wethouder Evers zegt dat het college streeft naar zorgvuldigheid en ontraadt de motie. Desgevraagd zegt wethouder Evers dat het verslag van het met het Gehandicaptenplatform gevoerde overleg aan de raad zal worden toegezonden.

De motie wordt met 17 - 12 stemmen aangenomen.
Voor 17: LVR 8, GL 6, D66 2, SP 1.
Tegen 12: CDA 5, DS 3, VVD 2, SPR 1, Leenheer 1

Dré Peters (LVR) en Selami Coskun (DENK) waren bij de stemming niet aanwezig.

Moties

Onderwerp
21M24 Motie opheffen autoparkeren op de Markt

Toezeggingen

Onderwerp
Verslag Gehandicaptenplatform
13:34:12 - 13:35:42 - Jos de Kunder
13:36:05 - 13:36:25 - Wilbert Dekker
13:36:29 - 13:37:07 - Dirk Franssen
13:37:15 - 13:38:31 - Rens Evers
13:38:31 - 13:39:18 - Rianne Donders
13:39:18 - 13:41:09 - Vincent Zwijnenberg
13:41:15 - 13:41:57 - Wilbert Dekker
13:42:01 - 13:42:45 - Gerard Nizet
13:42:50 - 13:43:50 - Leon Coenen
13:43:55 - 13:44:45 - Erwin Leenheer
13:44:45 - 13:45:03 - Rianne Donders
13:45:03 - 13:45:08 - Leon Coenen
13:45:21 - 13:46:17 - Rens Evers
13:46:17 - 13:46:33 - Rianne Donders
13:46:35 - 13:47:15 - Dirk Franssen
13:47:16 - 13:50:55 - Rianne Donders

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.