Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 10 juni 2021

18:00 - 23:00

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

Trekking stemmingnummer 5: Aijiththan Loganathan

Besluit Presidium ten aanzien van woordvoering in de raadsvergadering van 10 juni 2021 (Klaar voor de herstart):

Indeling fracties in twee groepen
Kleinere fracties: DS, VVD, D66, SP, SPR, DENK, Leenheer
Grotere fracties: LVR, GL, CDA

Spreektijd 1e termijn
Kleinere fracties: max. 11 minuten
Grotere fracties: max. 15 minuten

Spreektijd 2e termijn
Kleinere fracties: max. 9 minuten
Grotere fracties: max. 12 minuten

Verdere afspraken
1. In eerste termijn geen interrupties.
2. Ook het college krijgt geen onbeperkte spreektijd maar het verzoek om de spreektijd te matigen.

Besluit

Woordvoering GL, mede namens alle overige fracties;
"In overleg afgelopen zaterdag en gisteravond hebben de fractievoorzitters voorgesteld om over het onderwerp “klaar voor de herstart” vanavond geen verantwoordingsdebat te voeren en het niet inhoudelijk te behandelen, maar dit samen met de jaarstukken en de kadernota integraal te bespreken in de commissie van 24 juni en de raad van 8 juli en voor het midden-lange termijn perspectief bij de behandeling van de gemeentebegroting in november 2021.
Vanavond wordt dit onderwerp dan gebruikt voor een beschouwing per fractie waartoe één termijn dan kan volstaan".

De raad stelt de agenda vast.

Voorstel aan de raad om:
1. de oplossingsrichtingen voor een meerjarig sluitende begroting vast te stellen;
2. in te stemmen met het wijzigen van de begroting met betrekking tot de mutaties voor begrotingsjaar 2021 zoals opgenomen in bijlage 1a bij dit raadsvoorstel;
3. kennis te nemen van de Uitvoeringstoets;
4. in te stemmen met de opzet zoals beschreven in de notitie Herstart Post Corona en de in de notitie opgenomen kaders vast te stellen.

Bijlagen
Besluit

Er worden van deze vergadering letterlijke notulen gemaakt. Daarom wordt deze besluitenlijst heel beperkt gehouden.

Woordvoering vindt plaats door alle partijen: LVR, GL (mede namens CDA, DS en D66), VVD, D66, SP, SPR, DENK en Lijst Leenheer.

Er zijn geen vragen ingediend.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.23 uur.