Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BM

maandag 29 januari 2024

19:00 - 21:04
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mw Patricia Vaessen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  - Vaststellen van de agenda
  - Mededelingen portefeuillehouder(s)
  - Voorraadagenda
  - Besluitenlijst
  - Afspraken en toezeggingen
  - Ingekomen stukken

  Besluit

  Voorzitter Patricia Vaessen heet de aanwezigen welkom, speciaal het nieuwe commissielid Mat van Delden die vanaf nu namens het CDA als niet-raadslid aan de commissie BM deelneemt.
  Afmeldingen: wethouder Franssen, Turgut Celebi (LVR) en Martin Krabbenborg (D66). Haydo Gündogmüs (PvdA) heeft bedankt als lid van de commissie BM. 
  LVR vraagt toestemming aan de voorzitter om opmerkingen over het coffeeshopbeleid te mogen maken bij agendapunt 2a (IVP) in plaats van bij 5 (coffeeshopbeleid), vanwege de relatie tussen coffeeshopbeleid en het IVP. De voorzitter stemt hiermee in. 
  LVR stelt Kaderbrief VRLN ter discussie zoals vorige week per commissie-informatiebrief door de burgemeester is voorgelegd. LVR stelt dat het aan de raad is om te reageren op de brief van de VRLN, de raad heeft deze bevoegdheid niet gedelegeerd aan de burgemeester. Uit pragmatische overwegingen stemt de commissie dit keer in met de gekozen wijze van afdoening.      
  De commissie stelt de agenda vast. 
  Wethouder Zwijnenberg heeft een mededeling over uitvoering van de motie "bomen planten door vastelaovesveurgengers": de motie zal worden uitgevoerd maar dit kan niet op korte termijn maar pas in november. Bij de sleuteloverdracht op carnavalszaterdag zal op ludieke wijze aandacht aan de motie worden besteed. 
  CDA meldt dat vaststelling prostitutiebeleid volgens het IVP is voorzien voor 2024, dit onderwerp s.v.p. opnemen op de voorraadagenda. Dit wordt toegezegd. Vervolgens stelt de commissie de voorraadagenda vast. 
  LVR merkt op dat toezegging van de burgemeester in de commissie van 4 december 2023 inzake "was-wordt-versie" van het IVP per abuis niet in de besluitenlijst is opgenomen. Dat kan gebeuren. Maar als dan begin vorige week daarover door een raadslid een vraag wordt gesteld, wordt daar pas vrijdagmiddag op gereageerd. Een meer alerte reactie in de richting van de raad zou in de toekomst in dit soort gevallen op zijn plaats zijn.

 2. 2

  De commissie geeft aan of de voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie per agendapunt aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling van deze raadsvoorstellen vindt plaats in twee termijnen.

 3. 2.a

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door VVD, D66, PvdA, DS, GL, CDA, en LVR.   Over het algemeen heerst er tevredenheid over niet alleen de inhoud van het IVP maar ook over het proces dat is gevolgd om tot dit IVP te komen, complimenten voor iedereen die zich hiermee heeft beziggehouden!     
  Reagerend op de woordvoering vanuit de fracties deelt burgemeester Hoogtanders mede dat:
  1. dank voor de betrokkenheid bij dit onderwerp en de complimenten aan het adres van de samenstellers;
  2. met de aanvulling van 1 fte is de beleidsmatige kant van het IVP voor de komende jaren verzekerd. Voor de uitvoering kunnen we in deze stad nog extra capaciteit gebruiken, niet alleen bij de gemeente maar ook bij de partners. Er wordt ook gekeken of we gebruik kunnen maken van (extra) middelen die op rijksniveau beschikbaar zijn;
  3. uitvoering beperkt zich niet alleen tot de stad maar strekt zich uit tot de regio en gaat zelfs over de landsgrenzen heen. Daarvoor gaat zeker ook overleg plaatsvinden over de grenzen heen, bijvoorbeeld met betrekking tot carmeetings;
  4. de toepassing van BIBOB is verbreed, niet alleen meer horeca maar bijv. ook vastgoedinvesteringen. Instrumentarium is dus uitgebreid. Komende tijd zal de bredere toepassing gefaseerd gaan plaatsvinden. Roermond loopt hiermee in de pas met wat omringende gemeenten doen; 
  5. er wordt op dit moment gewerkt aan een voorstel tot aanpassing van de APV. Streven is dit voor te leggen in BM van 11 maart en de raadsvergadering van 28 maart 2024. Griffier zal een wensenlijstje aanleveren dat in het verleden hiervoor al eens door raadsleden is gemaakt;
  6. provincie lijkt zich terug te trekken daar waar het de provinciale handhavingsboot betreft. Provincie wil hierin niet meer investeren maar hierover gaan we zeker nog in nader overleg;
  7. het is zeker ook de bedoeling om een PDCA-cyclus (plan - do - check - act) te hanteren, inclusief evaluatie dus;
  8. als uitgangspunt bij het veiligheidsbeleid wordt gehanteerd: zo preventief mogelijk als het kan, repressief waar het moet. Hier hoort bij dat ingezet wordt op "de basis op orde" en "samenwerken met partners";
  9. informatiepositie zal worden versterkt door meer cijfers te verzamelen. Het opbouwen van een goede informatiepositie zal echter wel enige tijd kosten;
  10.  wat betreft ondermijning ligt de prioriteit vooral bij de jonge aanwas, mensenhandel en vastgoed. Bij de andere twee thema's (digitale veiligheid en maatschappelijke onrust) moet nog een nadere onderverdeling worden gemaakt. In de uitvoeringsplannen zal dit concreter worden gemaakt;
  11. bij integraal beleid hoort ook een koppeling naar het sociaal domein. Wat te doen met bijv. probleemgezinnen en jonge aanwas? Er zal ook flankerend beleid worden gevoerd, zoals aandacht geven aan broertjes en zusjes van diegenen die al echt op criminele lijstjes voorkomen;
  12.  zaken beter meetbaar maken door meldingsbereidheid te stimuleren;
  13.  milieufraude en drugsdumpingen worden zeker ook aangepakt;
  14. prostitutiebeleid wordt geactualiseerd, datum komt op voorraadagenda;
  15.  aantal verwarde personen neemt toe, maar dit is grotendeels een zorgvraagstuk in plaats van een veiligheidsissue. Er zijn inderdaad zorgen over sluiting van de PAAZ-afdeling van het ziekenhuis. Er is een tekort aan zorgpersoneel, daarover wordt overleg gevoerd met partners;
  16. persoonsgerichte aanpak is belangrijk, waarbij ook achter de voordeur kan worden gekeken;
  17. inzet burgemeester en RBO zal zijn om voor Limburg in zijn geheel meer politiecapaciteit beschikbaar te krijgen maar het blijkt al moeilijk om personeel te vinden voor de beschikbare plekken; 
  18. extra capaciteit voor Stadstoezicht is een interessante gedachte. Stadstoezicht werkt niet in de nachtelijke uren, ook in de omliggende gemeenten niet. In het uitvoeringsplan komt dit terug en we gaan het nog hebben over een strategische handhavingsstrategie. Een datum hiervoor is nu echter nog niet te geven;
  19. er is nog één bezwaarprocedure van een afgewezen coffeeshop-verzoek onder de rechter, de uitspraak hiervan wordt met vertrouwen tegemoet gezien;
  20. over de ingekomen brief met betrekking tot de buitenomgeving van coffeeshops vindt overleg plaats met de coffeeshophouder en de politie waarbij alle partijen van mening zijn dat de in de afgelopen jaren gevoerde koers voortgezet moet kunnen worden;
  21. de gemeente gaat ondertussen door met beoordeling van de twee overgebleven verzoeken voor vestiging van coffeeshops buiten het centrum; 
  22.  ten aanzien van de wijkindeling binnen Roermond lijkt het verstandig aan te sluiten bij het wijken- en kernenbeleid. We willen in de toekomst graag op wijkniveau kunnen beschikken over een aantal veiligheidsindicatoren, daar wordt aan gewerkt;
  23. er is aan het RIEC gevraagd om een ondermijningsbeeld op te stellen. Zodra dit er is, zal dat in beslotenheid met de raad worden gedeeld.


  In tweede termijn roept de VVD op te onderzoeken of de provinciale boot mogelijk -in samenwerking met regiogemeenten- kan worden overgenomen. GL sluit zich hierbij aan. D66 vindt het heel belangrijk dat er politie in de wijken is en dat het opkomen van jonge aanwas wordt bestreden. Het zou jammer zijn als hieraan door de politie onvoldoende aandacht kan worden gegeven omdat de politie in Roermond teveel tijd besteedt aan evenementen. LVR vraagt op de groene flap aan te geven welke veiligheidsproducten wanneer naar de raad komen. Tweede vraag van LVR voor de groene flap: geef s.v.p. een indicatie van wat zo'n handhavingsboot qua aanschaf en onderhoud kost? 


  Burgemeester Hoogtanders:
  1. we zullen eerst kijken naar de boot van de provincie en hier nader overleg over voeren. Op de groene flap zal -ook qua kosten- een eerste inschatting worden gegeven;
  2. er dient goed overleg te zijn over een balans tussen veiligheid en sociaal domein;
  3. uitvallers op school hebben vaak minder kans op de arbeidsmarkt en zijn daarom gevoeliger voor verleidingen op het gebied van criminaliteit en ondermijning. Daarom is het heel belangrijk dat jongeren worden gestimuleerd om hun school af te maken. Suggestie van D66 om hier meer in te investeren zal zeker worden meegenomen in een volgende ronde;
  4. in het RBO is onlangs specifiek gesproken over de inzet van wijkagenten;
  5. mocht de raad geïnteresseerd zijn in een werkbezoek aan de politie, waarbij ook inzicht wordt gegeven en verkregen in de wijze waarop de politie werkt, dan is er bereidheid om een gezamenlijke sessie bij de politie te organiseren. Ja, die interesse blijkt er te zijn;
  6. toezegging om op de groene flap mededeling te doen van de verschillende producten die dit jaar op veiligheidsgebied aan de raad zullen worden voorgelegd.


  De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

  Commissievragen

  Onderwerp
  "Was-wordt-versie" van het IVP

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Gezamenlijke sessie bij de politie
  Ondermijningsbeeld
 4. 3

  Behandeling van commissievoorstellen vindt plaats in één termijn.

 5. 3.a

  Ingekomen brief A211 raad van 21 december 2023 (Motie oproep gemeenten vanwege schrijnende situatie Ter Apel) wordt op verzoek van SPR doorgeleid naar de commissie.


  Toelichting bij verzoek om agendering door SPR:
  Ter onderbouwing van de actuele bespreking van dit agendapunt A211 haal ik o.a. aan de eveneens in de Raad van 21 december 2023 ingekomen Ledenbrief van de VNG (A200) m.b.t. de taakstelling huisvesting statushouders, opvang Asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne. De taakstelling raakt (naast de volkshuisvestelijke taak) ook de zorg, welzijn, inburgering, onderwijs en veiligheid en draagvlak. De VNG roept o.a. op voor de opvang van asielzoekers en tot de implementatie van de reeds lang afgesproken Uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen en in het verlengde daarvan onlangs in de Eerste Kamer besproken en vastgestelde Spreidingswet. De VNG geeft terecht aan, dat gemeenten perspectief en ondersteuning hierbij nodig hebben.
  Terug naar de motie A211 waarin 1. steun van andere bestuurders van alle bestuurslagen wordt gevraagd…,2. gemeenteraden opgeroepen worden verantwoordelijkheid te nemen in het humaan opvangen van ontheemden en asielzoekers, 3. samen op te trekken en in actie te komen.
  Om te achterhalen waar de gemeente Roermond in dit kader staat willen wij weten hoe de situatie in Roermond van mensen van de verschillende doelgroepen op dit moment is en wat ons mogelijk op langere termijn nog te wachten staat. Wethouder Franssen heeft ons in de vergadering van 21 december 2023 (tijdens de agendapunten 3. besluitenlijst en 4. Ingekomen brieven) geadviseerd ‘eerst een concept reactie van het College af te wachten en dit te betrekken in de behandeling’. Hiermee heb ik ingestemd!
  Op donderdag 25 januari j.l. heeft ons een Raadsinformatiebrief (RIB) inzake stand van zaken opvanglocaties bereikt. Daarmee lijkt niet geheel toevallig dit (deels) een antwoord te geven op onze vragen. Waar sprake is in de RIB van ‘de oprichting van een projektgroep die onder andere aan de slag gaat met het opstellen van een visie en aanpak rondom de langdurige opvang en huisvesting van vluchtelingencentra statushouders’ vragen wij om een continue aandacht en bespreking in de commissie(s)/Raad (breder dan huisvesting en opvang) gericht op structurele afspraken en oplossingen. Ook de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid moet hierin wat ons betreft aan de orde komen.

  Besluit

  SPR licht toe waarom is gevraagd dit onderwerp te agenderen. Vraag van de SPR is o.a. welke  producten de raad wanneer kan verwachten. D66 vraagt wat Roermond nu al concreet doet en in de toekomst mogelijk nog gaat doen.
  Wethouder van Rey zegt dat Roermond in ruime mate meewerkt aan de opvang van Oekraïners en doet mededeling van overleg dat al vanaf juni 2023 wordt gevoerd met het COA om te komen tot een meer structurele opvang van asielzoekers. Het duurt echter allemaal erg lang en dat ligt niet aan de gemeente. Het is natuurlijk ook ingewikkelde materie. De ambtelijke organisatie is voor dit doel uitgebreid, Zoals in de RIB van 25 januari 2024 staat is hiervoor een projectgroep opgericht maar het is nu nog te vroeg om aan te geven wanneer welke producten kunnen worden opgeleverd. Burgemeester Hoogtanders onderstreept dat het college er veel aan gelegen is om voor asielzoekers een meer structurele opvang te regelen. Zodra nadere informatie kan worden gegeven, hoort de raad ervan.

 6. 4

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.

  Besluit

  CDA informeert of er incidenten hebben plaatsgevonden tijdens Nieuwjaarsnacht. CDA zou graag elk jaar in januari een overzicht krijgen van incidenten tijdens Nieuwjaarsnacht. LVR heeft hier eerder al schriftelijk naar geïnformeerd. Burgemeester Hoogtanders zegt de Nieuwjaarsnacht heel goed te willen evalueren. Daartoe is bij verschillende partners uitvraag gedaan. Het algemene beeld is dat het in Roermond relatief rustig is verlopen. De burgemeester zegt toe hierover een brief te sturen die vervolgens desgewenst in de commissie kan worden geagendeerd.  


  LVR informeert naar terugkoppeling die de omwonenden van de coffeeshop hebben gekregen op de door hun gestuurde brief. Burgemeester Hoogtanders zegt dat de omwonenden zeker een antwoord krijgen.  Een afschrift van dit antwoord zal aan de raad beschikbaar worden gesteld.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Overzicht incidenten Nieuwjaarsnacht
  Terugkoppeling omwonenden coffeeshop
 7. 5

  Besluit

  Geen opmerkingen, nadat hierover eerder vanavond (zie agendapunt 2) al uitgebreid gesproken is.

 8. 6

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

  Besluit

  Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 9. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.