Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BM

Gezamenlijke commissievergadering

donderdag 27 mei 2021

19:00 - 00:25

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

Oorspronkelijk waren er twee agendapunten voor deze vergadering (Klaar voor de herstart + Organisatie-ontwikkeling), de vergadering besluit deze samen te voegen tot één agendapunt.

Besluit

Op verzoek vanuit de LVR zegt de griffier toe dat de vergadering letterlijk in notulen wordt uitgewerkt.

Woordvoering vindt plaats door alle aanwezige fracties GL, LVR, CDA, DS, VVD, D66, SP, SPR en Lijst Leenheer. Er worden veel vragen gesteld en meningen geponeerd, over de inhoud van de stukken maar ook over het gevoerde proces. Verschillende sprekers uiten kritiek op de korte termijn die de raad krijgt om een besluit te nemen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Het lijkt erop dat problemen in de tijd vooruit zijn geschoven. LVR vraagt om verschil te maken in besluiten voor de korte termijn (raad 10 juni), de middellange termijn en de lange termijn. LVR en CDA overwegen met een een tegenbegroting te komen. Het blijft allemaal te vaag, met name het Corona-herstelplan is niet concreet genoeg. Het vertrouwen in (leden van het) college van B&W wordt ter discussie gesteld. Heeft het college de raad voldoende en tijdig geïnformeerd, zoals is voorgeschreven in gemeentewet en de Handreiking actieve en passieve informatieplicht?

Na een schorsing reageert wethouder Schreurs op de woordvoering in eerste termijn. Het probleem is begonnen doordat de taakstellingen niet zijn gehaald op de ambtelijke organisatie en op de subsidies. Daarnaast is geconstateerd dat het ambitieniveau van de gemeente (te) hoog is in relatie tot de mogelijkheden van de ambtelijke organisatie. College en ambtelijke organisatie hebben enkele maanden nodig gehad om -na een grondige analyse- zaken goed op papier te krijgen. Het doel is nu om te zorgen voor een begroting die structureel in evenwicht is en de algemene reserve op niveau te brengen. Er is te lang weinig aandacht besteed aan de ambtelijke organisatie. De reorganisatie is in 2019 voorbereid en ingevoerd per 1 juli 2020, tijdens Corona. Dat laatste is extra complicerend geweest. Met de provincie wordt zeker overleg gevoerd over de financiële status van de gemeente. De accountant is er voor controle achteraf en niet voor de begroting. Er is begrip voor het feit dat de raad erg weinig tijd heeft gehad om zich het dossier eigen te maken. Waar mogelijk zullen zaken nog worden verhelderd.

Burgemeester Donders betreurt het dat de vraag is gesteld maar deelt mede dat wethouder Schreurs uiteraard namens het gehele college spreekt en ook het vertrouwen heeft. De coördinatie van het proces "herstart Corona" is door het college belegd bij de burgemeester. In dat kader zegt de burgemeester dat de impactanalyse a.s. dinsdag in het college wordt besproken; die zal uiteraard ook aan de raad beschikbaar worden gesteld.

In tweede termijn gaan partijen nader op zaken in, worden niet-beantwoorde vragen herhaald en nieuwe vragen gesteld. GL stelt voor een knip aan te brengen in de voorgestelde besluitvorming: op 10 juni besluiten voor de korte termijn en de besluiten voor de middellange en lange termijn mee te nemen in de reguliere producten van de P&C-cyclus. LVR verwijst naar het eigen voorstel, in eerste termijn gedaan, het zou daarbij passend zijn dat de raad de lead neemt en de uitvoering van het coalitieprogramma wordt bevroren. CDA is -net als LVR- voorstander van een splitsing in de besluitvorming, maar wel door raad en college samen op te pakken. DS en D66 zijn het eens met de voorstellen van LVR/GL/CDA en benadrukken het belangrijk te vinden dat het probleem gezamenlijk wordt aangepakt. VVD is voorstander van een open dialoog om te komen tot een sluitende begroting 2022, waarbij ook de samenleving wordt betrokken. Bij dit laatste sluit SPR zich aan. VVD vraagt een aanvullende schriftelijke vragenronde te organiseren waarbij fracties kunnen aangeven welke antwoorden nadere toelichting behoeven. D66 vindt rust en stabiliteit belangrijk -zowel voor inwoners/ondernemers als voor de gemeentelijke organisatie- en vraagt over enkele zaken meer concrete informatie. GL en SPR vragen een goede toelichting te leggen onder de voorgestelde begrotingswijziging.

Wethouder Schreurs:
- is akkoord met het idee om het vervolg gezamenlijk op te pakken, raad en college;
- stelt voor de gestelde specifieke vragen te beantwoorden via de groene flap (ook de vraag naar uitgaven van ruim 3 mln. die het college zou hebben gedaan zónder dekking).

Burgemeester Donders geeft nadere informatie over de herstart Corona en de daarbij behorende impactanalyse.

De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

De voorzitter sluit de vergadering om 00.25 uur.