Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BM

Gecombineerde vergadering BM BS RU

donderdag 24 juni 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Dré Peters

Agendapunten

Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

Voorstel aan de raad om:
1. de oplossingsrichtingen voor een meerjarig sluitende begroting vast te stellen;
2. in te stemmen met het wijzigen van de begroting met betrekking tot de mutaties voor begrotingsjaarĀ 2021 zoals opgenomen in bijlage 1a bij dit raadsvoorstel;
3. kennis te nemen van de Uitvoeringstoets;
4. in te stemmen met de opzet zoals beschreven in de notitie Herstart Post Corona en de in de notitieĀ opgenomen kaders vast te stellen.

Bijlagen

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat) en de mogelijkheid vervalt om na afloop nog rondvragen in te kunnen dienen. Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.