Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BM

maandag 21 juni 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Afmelding Gerard Nizet.

De commissie stelt de agenda vast.
Op voorstel van het CDA besluit de commissie om de brief van agendapunt 11 te behandelen bij agendapunt 7 (coffeeshopbeleid).
Op voorstel van de LVR wordt afgesproken om in de toekomst ingekomen brieven die op verzoek vanuit de raad zijn doorverwezen naar de commissie BM te behandelen bij een reeds geagendeerd onderwerp waarbij de brief kan worden betrokken en dus niet als afzonderlijk agendapunt.

LVR informeert naar het vervolg op de themabijeenkomst APV die enkele maanden geleden heeft plaatsgevonden. Op voorstel van burgemeester Donders wordt afgesproken de geplande tuinzaalbijeenkomst te houden over Integrale veiligheid op 16 september 2021 of 5 oktober 2021. Die avond kan dan ook over wensen t.a.v. de APV worden gesproken.
De commissie stelt de voorraadagenda vast.

Er zijn geen mededelingen van de portefeuillehouders.

Voorgesteld wordt de besluitenlijsten vast te stellen.

Besluit

Besluitenlijst 17-05-2021, blz. 3, punt 6, één na laatste regel wordt vervangen door de navolgende zin: "Vanuit de commissie wordt voorgesteld een brief te sturen naar alle deelnemende BsGW-gemeenten".
De commissie stelt de besluitenlijsten vast.

Geen vragen c.q. opmerkingen.

De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.

Besluit

CDA en LVR: hoe kijkt de gemeente vanuit Veiligheid aan tegen evenementen na corona?
LVR: hoe te acteren ten aanzien van gevaarlijke situaties op het water, snel en langzaam verkeer door elkaar heen? Wil de burgemeester dit aan de orde te stellen in het driehoeksoverleg?
LVR: zijn er mogelijkheden om toezicht rondom de Maasplassen te betalen uit het Coronafonds?
GL: veiligheid op en rond de Maasplassen, zwerfafval, vissers, nachtkampeerders, toezicht?

Burgemeester Donders zegt dat de versoepelingen weliswaar meer ruimte bieden maar de 1,5 meter maatregel geldt nog steeds. Met SOLAR wordt goed overleg gevoerd. Er is op dit moment een ministerieel toetsingskader bekend dat geldt tot 30 juni. We weten dat meerdaagse evenementen weer mogelijk worden, maar nog niet onder welke condities. Zodra dat bekend is, wordt het overleg met SOLAR voortgezet. Roermond zou daarmee de primeur hebben van het eerste meerdaagse festival na corona. Zodra de burgemeester een besluit heeft genomen, wordt de raad daarover geïnformeerd. Voor alle evenementen geldt dat het voorkomen van besmettingen belangrijk blijft. Veiligheid en gezondheid staan steeds voorop. Mogelijk dat per 13 augustus alle Coronamaatregelen vervallen. Dan ontstaat weer een nieuwe situatie.

Handhaving op het water vindt niet of nauwelijks plaats. Maar dat dit nodig is, staat buiten kijf. Hierover overlegt de burgemeester met politie en stadstoezicht.
De situatie rondom de Maasplassen wordt besproken met allerlei partners. Probleem blijft het gedrag van mensen.

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door D66, VVD, SPR, LVR, CDA en GL. Onderwerpen die worden aangestipt zijn het alsnog uitvoeren van uitgestelde taken, het weerstandsvermogen, de inhoud van de accountantsverklaring, overtollige middelen retour naar gemeenten, reactie van VRLN op zienswijze gewenst, brandweervrijwilligers, win-win situatie nastreven met waterpunten, de kerntakendiscussie. enkele spel- c.q. stijlfouten.

Reagerend op de bijdragen vanuit de fracties deelt burgemeester Donders mede:
1. kritisch zijn ten aanzien van uitgestelde taken, zorgen dat alles in balans blijft. Voor brandweer en bestuur gaat het met name om oefenen;
2. veel bewondering te hebben voor alles wat het afgelopen jaar door de VRLN is gepresteerd;
3. goed idee om in de zienswijze;
a. een zin te wijden aan de IT;
b. een zin toe te voegen waarin wordt gevraagd om een reactie van VRLN op de zienswijze;
c. een zin op te nemen met betrekking tot het principe van overgebleven geld terug naar gemeenten;
4. discussie over brandweervrijwilligers wordt landelijk gevoerd, niet per veiligheidsregio;
5. de verwachting is niet dat de kerntakendiscussie tonnen voordeel voor de gemeenten gaat opleveren;
6. gemeenten afzonderlijk zouden stukken duurder uit zijn als de taken per gemeente en niet in de VRLN zouden worden uitgevoerd. Daarvoor is dan wel een stukje gemeentelijke autonomie ingeleverd;
7. VRLN adviseert aan gemeenten en evenementenorganisaties maar is geen commercieel bedrijf.

In afwachting van de aangepaste zienswijze wordt dit stuk voor de raad geagendeerd als bespreekstuk.

Commissievragen
Onderwerp
Vragen VVD ten aanzien van VRLN

Burgemeester Donders zal mededeling doen van de actuele stand van zaken in het dossier Coffeeshopbeleid.

Besluit

Burgemeester Donders zegt dat er geen nieuws te melden valt, de gemeente is in afwachting van het hoger beroep. Alle brieven van burgers worden van een reactie voorzien, met uitleg over het proces.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door GL, VVD, D66 en LVR.
Er worden diverse concrete vragen gesteld over bijvoorbeeld meer aandacht voor duurzaamheid en social return, prestatieladder socialer ondernemen, redenen van afwijking van gemeentelijk aanbestedingsbeleid, advisering door inkoopadviseurs, veel aandacht voor output echter maar weinig aandacht voor outcome (maatschappelijke effecten), innovatieve aanbestedingen, 24% lokaal georiënteerd, interne audit, 7 miljoen euro aan inhuur, reden onrechtmatigheid 7 van 10 Europese aanbestedingen, verlenging enkelvoudige aanbestedingen.

Wethouder Schreurs gaat in zijn beantwoording in op enkele van de vragen maar deelt mede dat vanavond zeker niet alle vragen kunnen worden beantwoord. De vragen die vanavond niet of niet volledig worden beantwoord, zullen van een schriftelijke reactie worden voorzien.

De wethouder is niet bekend met het meetinstrument PSO, maar zegt hier met een positieve insteek naar te zullen kijken. De commissie wordt geïnformeerd over het resultaat hiervan.
Alles is erop gericht dat een nieuw systeem van e-Hrm per 1 januari 2022 in gebruik kan worden genomen.
De wethouder neemt kennis van de wens van de commissie om een volgende keer niet alleen cijfermatige maar ook meer inhoudelijke informatie te ontvangen. In de rapportage 2021 zal hiermee rekening worden gehouden.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door CDA, D66, VVD, SPR, GL en LVR.
Reagerend op de bijdragen vanuit de fracties deelt burgemeester Donders o.a. mede:
1. implementatie van ervaringen die zijn opgedaan met klachtbehandeling vindt plaats door deze te delen met het management, die dit vervolgens weer delen met hun medewerkers, om er zodoende ervoor te zorgen dat zaken zich niet herhalen;
2. of de dalende trend van het aantal klachten te maken heeft met Corona of dat hier structurele elementen in zitten moet worden afgewacht;
3. systeem met klachtencoördinator lijkt goed te werken, maar een systeem is niet zaligmakend, het gaat vooral ook om houding van medewerkers en de wil om te leren.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door LVR, GL, CDA, VVD en D66. Enkele gestelde vragen worden door wethouder Schreurs beantwoord. Wethouder Schreurs zegt dat het college de aanbevelingen van de externe bezwarencommissie graag overneemt en al bezig is met de uitvoering ervan.

In de raadsvergadering van 3 juni jl. is op verzoek van de LVR besloten om brief 98 te agenderen voor de commissie BM.

Besluit

Deze brief is meegenomen bij de behandeling van agendapunt 7.

Bert Achten herhaalt zijn bij vraag 6 aan de orde gekomen vraag om een win-win situatie te creëren door in samenwerking met WML watertappunten te realiseren. Burgemeester Donders zegt dat dit onderwerp niet tot haar portefeuille behoort. Bert Achten zal zijn vraag stellen via het bestuurlijk informatiesysteem Ibabs.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.49 uur.