Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BM

maandag 27 september 2021

19:00 - 21:38

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

00:00:00 - 00:00:59 - Mijntje van Beers

Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

Besluit

De commissie spreekt af agendapunt 7 te splitsen in drie onderdelen: rioolheffing, hondenbelasting en precario terrassen.
Rekening houdende met het voorgaande stelt de commissie de agenda vast.

00:01:00 - 00:01:22 - Rianne Donders
00:01:23 - 00:01:28 - Mijntje van Beers
00:02:53 - 00:02:56 - Ger Julicher
00:02:57 - 00:03:34 - Mijntje van Beers

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

Besluit

Vragen LVR:
1. wanneer verschijnt het rapport over de Coronarellen?
2. wat is de opzet van de tuinzaalsessie op 5 oktober 2021 over "integrale veiligheid"?
Reactie burgemeester Donders:
1. Corona is een lopende zaak, we zijn nog niet aan evalueren toe.
2. Er komt nog een uitnodiging. Het gaat om het integraal veiligheidsplan, het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid en het integraal handhavingsbeleid. En ook om de relatie tussen deze stukken. Ook ondermijning komt erbij om de hoek kijken, al zullen we op dit onderwerp op een later moment nog dieper op in gaan.

00:03:35 - 00:03:55 - Bert Achten
00:03:56 - 00:04:02 - Mijntje van Beers
00:04:03 - 00:06:08 - Rianne Donders
00:06:09 - 00:06:24 - Mijntje van Beers

Besluit

Wethouder Schreurs zegt dat de belastingverordeningen 2022 eind deze week worden verspreid, tegelijk met de gemeentebegroting 2022. Tijdens een informatiebijeenkomst op 4 oktober 2021 van 17.30 tot 18.30 uur worden beide onderwerpen (die ter vaststelling voorliggen in de raad van 10 november 2021) toegelicht.

Wethouder Schreurs zegt dat het dit jaar -vanwege het vele werk aan Klaar voor de Herstart/kadernota/begroting- niet lukt om een Burap voor te leggen. In plaats daarvan komt er -tijdig vóór de begrotingsbehandeling op 10 november- een raadsinformatiebrief waarin de belangrijkste afwijkingen van 2021 worden toegelicht. Op verzoek vanuit de VVD deelt wethouder Schreurs mede dat de informatie zo tijdig mogelijk met de fractievoorzitters c.q. de raad gedeeld zal worden.

00:06:25 - 00:08:10 - Frans Schreurs
00:08:11 - 00:08:14 - Mijntje van Beers
00:08:15 - 00:08:57 - Vincent Zwijnenberg
00:08:58 - 00:09:05 - Frans Schreurs
00:09:07 - 00:09:25 - Mijntje van Beers

Voorgesteld wordt de besluitenlijsten vast te stellen.

Besluit

De commissie stelt de besluitenlijsten vast.

00:09:26 - 00:09:31 - Bert Achten
00:09:32 - 00:10:04 - Mijntje van Beers

De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

Besluit

GL merkt op dat er in de huidige bestuursperiode nog maar enkele maanden te gaan zijn en vraagt zich af wat dat betekent voor de stukken die nog behandeld moeten worden, gaat dat lukken? Zowel de voorzitter als de portefeuillehouders verwijzen naar de voorraadagenda die elke vergadering -geactualiseerd- aan de orde komt.

00:10:05 - 00:10:29 - Wim Maassen
00:10:30 - 00:11:29 - Mijntje van Beers

De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.

Besluit

N.a.v. door commissieleden van LVR, GL, DS, D66, SP, VVD en CDA gestelde vragen deelt burgemeester Donders mede:
1. Vuurwerk.
Er wordt inderdaad al veel vuurwerk afgestoken. Dialoog met daders is lastig omdat meestal niet bekend is wie dat zijn. Op het moment dat ergens een handhaver arriveert, zijn de veroorzakers meestal al weg. De zwaarte van het vuurwerk baart wel zorgen. Er vindt overleg plaats met het jongerenwerk. Politie en Stadstoezicht moeten prioritaire afwegingen maken. Advies aan burgers is in elk geval om bij overlast politie en/of Stadstoezicht te bellen, dat helpt om het probleem ook goed in beeld te brengen. Het idee is om in de commissie BM van 29 november 2021 een memo voor te leggen met opties voor maatregelen tegen vuurwerkoverlast tijdens de komende jaarwisseling.
2. Handhaving Maasplassen.
Ook op het water gelden regels. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van die regels. Er zijn bij de diverse uitbreidingen van watersport op de Maasplassen echter geen duidelijke afspraken over handhaving, daarover vindt al een tijdlang overleg plaats. Wat enorm waardevol is gebleken is het feit dat vorig jaar is besloten extra geld te geven aan de reddingsbrigade, die club doet ontzettend goed werk.
3. Overlast.
Het fenomeen straatraces is landelijk in opkomst, in Roermond (Maasniel) is één geval van een straatrace bekend. Ten aanzien van hinderlijk geschreeuw en dealen lijkt het er niet op dat in Roermond een toename is. Zo nu en dan komt het voor dat er overlast is van verwarde personen. We blijven dit monitoren.
4. Situatie bij Arloflat/Jazz City/Yumble.
Er heeft overleg plaatsgevonden met bewoners. Er is ingezet op extra toezicht in de avonduren. Overwogen wordt de parkeerplaats achter de Natalinitoren in de avond af te sluiten via een bollard omdat daar ongewenste activiteiten plaatsvinden. Vanwege financiële problemen is dit nog niet gerealiseerd.
5. Coronapas.
Over dit onderwerp zijn vandaag enkele commissievragen van GL beantwoord. De gemeente volgt het landelijk beleid maar kan niet overal controleren. Over het algemeen worden de regels heel goed nageleefd. Daarom wordt vooral opgetreden bij excessen, dat lukt tot nu toe binnen de reguliere formatie. Ervaringen van afgelopen weekend waren niet negatief. Ideeën of initiatieven, zoals bijv. het Coronabandje uit Breda, zijn welkom.
6. Hoog water.
Evaluatie van de Veiligheidsregio is opgestart. Rapport hiervan wordt in december 2021 verwacht. Ook gemeente zal evalueren, daarbij wordt aangesloten bij de evaluatie van de Veiligheidsregio omdat dit gedeeltelijk overlappend is. Er wordt o.a. gekeken naar de rollen van de verschillende bestuursorganen. Beide evaluaties kunnen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gedeeld worden.
Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft de aandacht van het college, daarbij wordt nu ook gekeken naar de kleinere rivieren.
7. Polarisatie als gevolg van Corona.
Komt aan de orde tijdens de tuinzaalsessie van 18 oktober a.s. (Herstart na Corona).
8. Camera's op schouder van politie/stadstoezicht.
Uiteraard wordt meegekeken naar (landelijke) ontwikkelingen die gaande zijn.

Commissievragen

Onderwerp
Vragen van GL: handhaving Coronapas

Toezeggingen

Onderwerp
Hoog water: evaluaties
00:11:30 - 00:16:12 - Bert Achten
00:16:13 - 00:16:16 - Mijntje van Beers
00:16:17 - 00:17:45 - Wim Maassen
00:17:50 - 00:19:26 - Ger Julicher
00:19:31 - 00:21:41 - Michael Kalthoff
00:21:44 - 00:22:20 - Gerard Nizet
00:22:21 - 00:22:25 - Mijntje van Beers
00:22:26 - 00:24:59 - Vincent Zwijnenberg
00:25:00 - 00:25:05 - Mijntje van Beers
00:25:06 - 00:25:20 - Thijs Guffens
00:25:23 - 00:30:18 - Rianne Donders
00:30:19 - 00:30:22 - Mijntje van Beers
00:30:23 - 00:31:01 - Bert Achten
00:31:04 - 00:31:24 - Wim Maassen
00:31:25 - 00:31:44 - Mijntje van Beers
00:31:45 - 00:32:25 - Rianne Donders
00:32:33 - 00:33:07 - Bert Achten
00:33:09 - 00:34:42 - Rianne Donders
00:34:44 - 00:35:31 - Michael Kalthoff
00:35:32 - 00:37:02 - Rianne Donders
00:37:03 - 00:37:32 - Vincent Zwijnenberg
00:37:33 - 00:50:45 - Rianne Donders
00:50:46 - 00:50:50 - Mijntje van Beers
00:50:51 - 00:51:15 - Wim Maassen
00:51:17 - 00:53:41 - Rianne Donders
00:53:42 - 00:53:45 - Mijntje van Beers
00:53:46 - 00:54:26 - Vincent Zwijnenberg
00:54:27 - 00:55:08 - Rianne Donders
00:55:09 - 00:55:29 - Vincent Zwijnenberg
00:55:30 - 00:56:09 - Rianne Donders
00:56:10 - 00:56:36 - Wim Maassen
00:56:37 - 00:58:36 - Rianne Donders
00:58:38 - 00:59:02 - Michael Kalthoff
00:59:03 - 01:02:23 - Rianne Donders
01:02:24 - 01:02:32 - Mijntje van Beers
01:02:33 - 01:02:46 - Rianne Donders
01:02:47 - 01:03:07 - Ger Julicher
01:03:08 - 01:03:26 - Rianne Donders
01:03:27 - 01:03:42 - Mijntje van Beers
01:04:09 - 01:04:20 - Bert Achten
01:04:21 - 01:04:45 - Mijntje van Beers
01:04:46 - 01:04:57 - Vincent Zwijnenberg
01:04:58 - 01:05:39 - Mijntje van Beers

Burgemeester Donders zal mededeling doen van de actuele stand van zaken in het dossier Coffeeshopbeleid.

Besluit

Burgemeester Donders zegt dat er geen wijziging is ten opzichte van vorige keer: er loopt een rechtszaak, we wachten op de uitkomst daarvan.
Naar aanleiding van gestelde vragen (LVR/VVD) deelt burgemeester Donders mede met het coffeeshopbeleid nog steeds op schema te zitten. De huidige situatie met betrekking tot de overlast voor bewoners wordt gemonitord en als er aanleiding is wordt er opgetreden.

Commissievragen

Onderwerp
Twee vragen over horeca exploitatievergunningen
01:42:06 - 01:42:26 - Rianne Donders
01:42:27 - 01:42:49 - Mijntje van Beers
01:42:50 - 01:44:52 - Bert Achten
01:44:53 - 01:45:08 - Mijntje van Beers
01:45:10 - 01:47:02 - Rianne Donders
01:47:11 - 01:47:24 - Bert Achten
01:47:25 - 01:47:47 - Rianne Donders
01:47:48 - 01:48:15 - Mijntje van Beers

Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over afwikkelen moties rioolheffing, eventueel afschaffen hondenbelasting, tarieven precario terrassen.
Behandeling vindt plaats in één termijn.

Besluit

Rioolheffing.
DS wil het graag zo laten als het is. GL, LVR en VVD willen de beide moties nog niet als afgedaan beschouwen, vanwege het draagkrachtbeginsel. De discussie wordt vervolgd in de volgende bestuursperiode. Het college kan zich hierin vinden.
Hondenbelasting.
VVD ziet het liefst de hondenbelasting afgeschaft maar kan zich ook wel vinden in de argumenten van het college: belasting handhaven vanwege budgettaire consequenties. SP is tegen hondenbelasting, het lijkt erop dat het houden van een hond straks alleen nog voor welgestelden is weggelegd. D66 heeft begrip voor het argument van het college maar vraagt zich af of er een beeld te schetsen is van de kwaliteit van de hondenuitlaatvoorzieningen in Roermond? LVR wil de hondenbelasting afschaffen, bijvoorbeeld in vijf jaarlijkse termijnen van 20%. College van B&W kan zich erin vinden dit onderwerp in de toekomst wellicht opnieuw op de politieke agenda te plaatsen. In afwachting daarvan adviseert het college op dit moment geen nadere onderzoeken uit te voeren.
Precario terrassen.
LVR, CDA, D66 en VVD zijn op zich wel tevreden met de voorliggende notitie. Ook dit onderwerp komt in 2022 opnieuw op de agenda. Wethouder Schreurs gaat nog in op de gemaakte opmerkingen.

01:48:16 - 01:49:20 - Ger Julicher
01:49:21 - 01:49:24 - Mijntje van Beers
01:49:25 - 01:51:47 - Wim Maassen
01:51:48 - 01:51:55 - Mijntje van Beers
01:51:56 - 01:52:10 - Bert Achten
01:52:11 - 01:52:18 - Mijntje van Beers
01:52:19 - 01:52:38 - Vincent Zwijnenberg
01:52:39 - 01:52:48 - Mijntje van Beers
01:52:49 - 01:54:29 - Frans Schreurs
01:54:31 - 01:54:50 - Mijntje van Beers
01:54:51 - 01:55:24 - Vincent Zwijnenberg
01:55:25 - 01:55:29 - Mijntje van Beers
01:55:30 - 01:56:41 - Gerard Nizet
01:56:42 - 01:56:55 - Mijntje van Beers
01:56:56 - 01:58:34 - Michael Kalthoff
01:58:35 - 01:58:39 - Mijntje van Beers
01:58:40 - 01:59:25 - Bert Achten
01:59:26 - 01:59:32 - Mijntje van Beers
02:00:05 - 02:04:03 - Frans Schreurs
02:04:04 - 02:04:24 - Mijntje van Beers
02:04:25 - 02:04:42 - Bert Achten
02:04:43 - 02:05:11 - Mijntje van Beers
02:05:12 - 02:05:42 - Thijs Guffens
02:05:43 - 02:05:47 - Mijntje van Beers
02:05:48 - 02:06:29 - Michael Kalthoff
02:06:30 - 02:06:34 - Mijntje van Beers
02:06:35 - 02:07:25 - Vincent Zwijnenberg
02:07:26 - 02:07:29 - Mijntje van Beers
02:07:30 - 02:09:13 - Frans Schreurs
02:09:15 - 02:09:49 - Michael Kalthoff
02:09:50 - 02:10:09 - Frans Schreurs
02:10:10 - 02:11:15 - Mijntje van Beers

De huidige voorzitter van de Rekenkamercommissie (RKC) neemt per 31 december 2021 afscheid als extern lid van de RKC (maximum termijn van 2x6 jaar is verstreken). Er dient een nieuw extern lid geworven te worden. Omdat de overige twee externe leden het voorzitterschap niet ambiëren, dient een extern lid, tevens voorzitter, geworven te worden. Conform de verordening op de RKC dient daartoe een werkgroep uit de commissie BM samengesteld te worden. Voorgesteld wordt om twee leden aan te wijzen voor deze werkgroep. Deze tijdelijke werkgroep zal worden ondersteund door de secretaris van de RKC en de twee externe leden van de RKC hebben aangegeven als adviseur te willen optreden.

Besluit

LVR stelt de heer Celebi kandidaat. GL vraagt zich af of de onafhankelijkheid wellicht beter gegarandeerd is als er een onafhankelijke externe bij de selectie wordt betrokken. De commissie vindt dit laatste niet echt nodig. Maar het lukt ook niet om ter vergadering nog een ander raadslid voor de vacature te interesseren. Afgesproken wordt dat de voorzitter van de commissie mandaat krijgt om een tweede raadslid voor de commissie te werven, na een oproep daartoe via de griffier.

02:11:16 - 02:12:23 - Jos Vervuurt
02:12:24 - 02:12:46 - Mijntje van Beers
02:12:47 - 02:12:57 - Marc Schlicher
02:13:00 - 02:15:01 - Wim Maassen
02:15:02 - 02:15:11 - Mijntje van Beers
02:15:13 - 02:16:45 - Jos Vervuurt
02:16:46 - 02:16:52 - Mijntje van Beers
02:16:53 - 02:17:30 - Leon Coenen
02:17:31 - 02:17:35 - Mijntje van Beers
02:17:36 - 02:17:57 - Vincent Zwijnenberg
02:17:59 - 02:18:20 - Mijntje van Beers
02:18:21 - 02:18:51 - Wim Maassen
02:18:55 - 02:19:39 - Mijntje van Beers
02:19:40 - 02:19:46 - Leon Coenen
02:19:47 - 02:19:56 - Mijntje van Beers
02:19:57 - 02:20:09 - Wim Maassen
02:20:20 - 02:20:55 - Mijntje van Beers
02:20:56 - 02:21:29 - Jos Vervuurt
02:21:30 - 02:21:53 - Mijntje van Beers
02:21:54 - 02:22:14 - Bert Achten
02:22:15 - 02:22:57 - Mijntje van Beers

Burgemeester Donders zal mededeling doen van de actuele stand van zaken in het dossier vuurwerkverbod

Besluit

Burgemeester Donders zegt dat de gemeente de hoop en verwachting had dat een nieuw kabinet met een landelijk vuurwerkverbod zou komen. Nu dat niet zo is -de kabinetsformatie duurt veel langer dan verwacht- denkt de burgemeester voor de eerstkomende commissievergadering met een voorstel te komen waarin wordt opgenomen wat er lokaal nog mogelijk is voor de komende jaarwisseling.  Woordvoering vindt plaats door LVR, GL, CDA, VVD en D66. De commissie denkt dat behandeling in BM op 29 november 2021 erg laat is om nog maatregelen te kunnen nemen voor de komende jaarwisseling.

02:22:58 - 02:23:42 - Rianne Donders
02:23:43 - 02:23:50 - Mijntje van Beers
02:23:51 - 02:24:13 - Bert Achten
02:24:14 - 02:24:18 - Mijntje van Beers
02:24:19 - 02:24:58 - Rianne Donders
02:24:59 - 02:25:02 - Mijntje van Beers
02:25:04 - 02:27:08 - Wim Maassen
02:27:09 - 02:27:14 - Mijntje van Beers
02:27:15 - 02:27:39 - Thijs Guffens
02:27:40 - 02:27:49 - Mijntje van Beers
02:27:50 - 02:28:44 - Vincent Zwijnenberg
02:28:45 - 02:30:02 - Michael Kalthoff
02:30:04 - 02:33:04 - Rianne Donders
02:33:05 - 02:33:10 - Mijntje van Beers
02:33:11 - 02:33:46 - Ger Julicher
02:33:47 - 02:34:23 - Mijntje van Beers

Burgemeester Donders zal mededeling doen van de actuele stand van zaken in het dossier Werklastonderzoek politie.

Besluit

Burgemeester Donders is zeer te spreken over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek. Het onderwerp staat al heel lang op de agenda. Eindelijk is er nu dit rapport met de conclusie dat de Roermondse politie te weinig fte's heeft ten opzichte van de uitdagingen waarvoor het korps staat. Scott Dautzenberg, chef basiseenheid van de politie Roermond, geeft enige nadere uitleg bij het rapport en zegt dat het integrale veiligheidsbeleid voor de politie zeer belangrijk is. Ook met de aanvullingen die volgens het onderzoek moeten komen, kan het Roermondse politiekorps nog niet alle wensen en ambities vervullen. Het is een verdeling van schaarste waarmee gedeald moet worden. Vanuit de commissie worden enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld, die door Scott Dautzenberg van een reactie worden voorzien.

01:05:40 - 01:08:21 - Rianne Donders
01:13:44 - 01:14:05 - Mijntje van Beers
01:14:06 - 01:17:57 - Vincent Zwijnenberg
01:17:58 - 01:18:03 - Mijntje van Beers
01:18:04 - 01:19:32 - Michael Kalthoff
01:19:33 - 01:19:36 - Mijntje van Beers
01:19:37 - 01:20:31 - Andreas Meijers
01:20:32 - 01:20:39 - Mijntje van Beers
01:20:40 - 01:22:55 - Andreas Meijers
01:22:57 - 01:23:21 - Thijs Guffens
01:23:22 - 01:23:27 - Mijntje van Beers
01:23:28 - 01:24:05 - Bert Achten
01:24:06 - 01:24:12 - Mijntje van Beers
01:27:39 - 01:27:58 - Andreas Meijers
01:28:41 - 01:28:49 - Bert Achten
01:29:14 - 01:29:19 - Mijntje van Beers
01:29:20 - 01:30:31 - Rianne Donders
01:30:32 - 01:30:35 - Mijntje van Beers
01:30:37 - 01:31:26 - Vincent Zwijnenberg
01:31:27 - 01:31:51 - Rianne Donders
01:31:52 - 01:32:23 - Andreas Meijers
01:33:06 - 01:33:08 - Mijntje van Beers
01:33:10 - 01:33:54 - Ger Julicher
01:33:55 - 01:34:04 - Mijntje van Beers
01:34:05 - 01:36:50 - Rianne Donders
01:36:51 - 01:36:56 - Mijntje van Beers
01:36:57 - 01:37:08 - Michael Kalthoff
01:38:18 - 01:41:22 - Rianne Donders
01:41:23 - 01:42:05 - Mijntje van Beers

Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat) en de mogelijkheid vervalt om na afloop nog rondvragen in te kunnen dienen. Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

Besluit

Vragen LVR, Mark Schlicher
1. Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar breed gezegd optreden overheid tijdens wateroverlast in juli 2021. Is er correspondentie tussen Burgemeester en/of Veiligheidsregio Zuid en/of Noord met Onderzoeksraad? Zo ja, kunnen deze ter inzage worden gelegd?
2. Is er al iets bekend over de evaluatie, tussen de betrokken instanties, die zou plaatsvinden m.b.t. wateroverlast juli 2021? Zo ja, kan dit ter inzage worden gelegd, zo nee wanneer staat deze gepland? Zijn ondertussen 2 maanden verder.
3. De LVR is al enige tijd aan het vragen naar de adviezen die gemeente Roermond heeft gegeven aan Ministeries en/of CDK en/of Provincie Limburg en/of Veiligheidsregio's Noord en Zuid inzake ministeriële regeling WtS. Waarom worden die niet verstrekt?
Antwoorden burgemeester Donders
1. Onderzoeksraad voor de veiligheid is volstrekt onafhankelijk en bepaalt zijn eigen onderzoeksmethode.
2. De evaluatie verschijnt in het eerste kwartaal van 2022.
3. Overleg heeft vooral plaatsgevonden in besprekingen van de voorzitters van de Veiligheidsregio's met de CdK en het kabinet. Er zijn geen verslagen van. De resultaten van het overleg zijn geland in de regelingen zoals die op dit moment worden uitgevoerd.

02:34:24 - 02:35:34 - Marc Schlicher
02:35:35 - 02:35:38 - Mijntje van Beers
02:35:39 - 02:39:54 - Rianne Donders

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.38 uur.

02:39:55 - 02:40:19 - Mijntje van Beers