Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BS

woensdag 22 mei 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Dhr Dré Peters
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering.

  00:07:36 - 00:08:22 - Dre Peters
 2. 2.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


  Eventuele vragen over de geheim stukken kunnen desgewenst via de griffie worden gesteld. Ook is wethouder Smitsmans-Burhenne bereid eventuele vragen in een gesprek met een raads- of commissielid  mondeling te beantwoorden.

  00:08:15 - 00:08:22 - Dre Peters
  00:08:23 - 00:08:46 - Kay Beek
  00:08:47 - 00:09:07 - Dre Peters
  00:09:08 - 00:09:35 - Petra Beeren
  00:09:36 - 00:11:34 - Dre Peters
 3. 2.2

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

  Besluit

  De voorraadagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:10:36 - 00:11:34 - Dre Peters
 4. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen van portefeuillhouders.

  00:10:22 - 00:11:34 - Dre Peters
 5. 4.1

  Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:10:28 - 00:11:34 - Dre Peters
 6. 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van de overzichten.

  00:10:42 - 00:11:34 - Dre Peters
 7. 5

  De commissie geeft aan of de voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie per agendapunt aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling van deze raadsvoorstellen vindt plaats in twee termijnen.

  00:10:47 - 00:11:34 - Dre Peters
 8. 5.1

  Het raadsvoorstel/stukken m.b.t. de Mutsaersstichting zijn (d.d. 17 mei)  onder geheimhouding  aan de raads-/commissieleden  aangeboden. U treft de stukken daarom aan achter een slotje.


  Vanaf 21 mei 16.00 uur zijn de stukken openbaar, met uitzondering van de bijlagen 5a, 5b en 9.  Die stukken hebben dan nog steeds beperkingen op de openbaarheid en dienen dus geheim te blijven (staat ook vermeld bij die bijlagen).


  Bij aanvang van de vergadering zal de voorzitter inventariseren of er ook woordvoering zal zijn m.b.t. bijlagen waarop nog geheimhouding rust. Mocht dat het geval zijn, dan dient  bespreking van het agendapunt in beslotenheid plaats te vinden. Voorstel zal dan zijn om het agendapunt als laatste te behandelen in de vergadering.


  Er is via mail d.d 16 mei 2024 ook een uitnodiging gestuurd vanuit de regievoering Herstelplan Mutsaersstichting met een vergaderlink waarmee raads- en commissieleden deel kunnen nemen aan Informatiebijeenkomsten waarin technische toelichting gegeven wordt. kunt krijgen.


  Er zijn 3 Informatiebijeenkomsten:

  • Dinsdag 21 mei om 19.30 uur
  • Woensdag 22 mei om 18.30 uur
  • Dinsdag 28 mei om 19.30 uur
   Zie mail van 16 mei voor die vergaderlink.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de fracties van GL, LVR, PvdA, VVD, D66, DS en SPR.


  Fracties geven allen aan dat continuering van de zorg voor de jeugd van groot belang is. Er worden een aantal specifieke vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.


  Wethouder Smitsmans-Burhenne zegt allereerst dank voor de positieve houding in het proces en ook voor de dankwoorden aan de stuurgeroep. Met VWS en de VNG is men in gesprek over de "systeemfout" die in het bijzonder voor Limburg speelt. Vervolgens gaat de wethouder in op de specifieke vragen en opmerkingen. In januari 2026 is er een nieuwe aanbesteding. Dat betreft uitvoering en is dus college-bevoegdheid. Doorvoering van tariefsverhogingen 2026 e.v. worden verwacht door de aanbieder (vanwege realistische tarieven).
  Naar aanleiding van de vraag of de weigering van Zuid-Limburgse gemeenten om bij te dragen, gevolgen kan hebben voor de bijdrage van de andere gemeenten geeft de wethouder aan dat dit niet het geval is. Als Zuid-Limburgse gemeenten niet over de brug komen kan de autoriteit Jeugd gaan bemiddelen. Dat is geweigerd door de Zuid-Limburgse gemeenten. Vervolgens is VWS benaderd en kan het Rijk ingrijpen via een in-de-plaatststelling.


  Toezegging van wethouder Smitsmans-Burhenne: steun van het Rijk is nog niet bekend. Zodra daar bericht over komt, wordt de commissie c.q. raad daarover geïnformeerd via de griffie.


  Wethouder Franssen geeft aan dat op Venlo's grondgebied sprake is van fors vastgoed. Daarmee kunnen de risico's van de gemeenten klein(er) gemaakt worden(wellicht zelf nihil). Er loopt nog een onderzoek of er een verklaring is over de verschillen in taxaties. Vóór de uitvoering dient daar duidelijkheid over te zijn.
  De dekking van het voorstel is uit de algemene reserve: betreft een niet-voorziene claim.


  GL geeft aan dat het voorstel als hamerstuk behandeld kan worden en houdt een pleidooi richting andere fracties om dit -als signaal naar de andere betrokken gemeenten- ook  als hamerstuk te bestempelen. 
  LVR, PvdA, SP en VVD geven aan dat het ook voor hen een hamerstuk is.
  D66, DS, SPR en CDA zullen na terugkoppeling in hun fractie laten weten of het ook voor hen een hamerstuk kan zijn en zullen de griffie informeren.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatie over steun Rijk
  00:10:50 - 00:11:34 - Dre Peters
  00:11:36 - 00:20:15 - Anouk Dolmans
  00:20:16 - 00:20:20 - Dre Peters
  00:20:21 - 00:22:25 - Loes Strous
  00:22:26 - 00:22:28 - Dre Peters
  00:22:30 - 00:25:21 - Ron Piepers
  00:25:23 - 00:30:13 - Ernest Oele
  00:30:14 - 00:30:17 - Dre Peters
  00:30:18 - 00:31:17 - Laura Tegels
  00:31:19 - 00:33:14 - Angela Sanders
  00:33:16 - 00:37:18 - Petra Beeren
  00:37:19 - 00:37:33 - Dre Peters
  00:37:34 - 00:55:43 - Marianne Smitsmans
  00:55:44 - 01:03:04 - Dirk Franssen
  01:03:05 - 01:03:46 - Dre Peters
  01:03:47 - 01:04:09 - Loes Strous
  01:04:11 - 01:04:21 - Anouk Dolmans
  01:04:22 - 01:04:37 - Dre Peters
  01:04:38 - 01:04:51 - Ernest Oele
  01:04:52 - 01:05:10 - Dre Peters
  01:05:11 - 01:06:31 - Anouk Dolmans
  01:06:32 - 01:06:43 - Dre Peters
  01:06:44 - 01:07:28 - Loes Strous
  01:07:29 - 01:07:47 - Ben Peters
  01:07:48 - 01:08:10 - Dre Peters
  01:08:11 - 01:08:18 - Ben Peters
  01:08:19 - 01:08:32 - Dre Peters
  01:08:33 - 01:08:46 - Ron Piepers
  01:08:48 - 01:09:05 - Ernest Oele
  01:09:06 - 01:09:11 - Dre Peters
  01:09:12 - 01:09:59 - Laura Tegels
  01:10:01 - 01:10:11 - Angela Sanders
  01:10:13 - 01:10:27 - Petra Beeren
  01:11:12 - 01:14:38 - Marianne Smitsmans
  01:14:39 - 01:16:57 - Dre Peters
 9. 5.2

  Bespreking zienswijzebrief raad.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door SPR, VVD en SPR.


  VVD wijst op taal en spelfouten. Suggestie is ook om om een zinsnede (Participatiewet) eruit te halen. 


  Afgesproken wordt dat Ernest Oele zal i.s.m. griffier een aangepaste zienswijze-brief opstellen. Dit wordt bij stukken voor de raad gevoegd.


  Het voorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd.


  Maandag 27 mei is er een bijeenkomst over de toekomst van Westrom.
  Wethouder Smitsmans-Burhenne geeft aan dat Roermond zelf voldoende volume heeft om doorontwikkeling Westrom plaats te laten vinden.

  01:15:47 - 01:16:57 - Dre Peters
  01:16:58 - 01:17:25 - Petra Beeren
  01:17:41 - 01:18:10 - Dre Peters
  01:18:11 - 01:18:27 - Angela Sanders
  01:18:29 - 01:18:35 - Dre Peters
  01:18:36 - 01:20:09 - Ernest Oele
  01:20:10 - 01:20:59 - Dre Peters
  01:21:00 - 01:22:16 - Ben Peters
  01:22:19 - 01:27:26 - Marianne Smitsmans
  01:27:27 - 01:28:04 - Dre Peters
  01:28:05 - 01:28:12 - Ernest Oele
  01:28:13 - 01:28:38 - Dre Peters
 10. 5.3

  Bespreking zienswijzebrief raad.

  Besluit

  Woordvoering door VVD, DS, en LVR.


  De informatievoorziening, de transparantie en ook begroting en jaarstukken van Omnibuzz worden als zeer positief beoordeeld.


  Wethouder Zwijnenberg geeft aan dat sociale minima vrij reizen krijgen in Limburg geregeld via de  vanuit Provincie. Omnibuzz bespreekt dit met de Provincie: er is dan namelijk sprake van een bepaalde ongelijkheid met degenen die een WMO bijdrage dienen te betalen (bij Omnibuzz vervoer). 


  De brief dat er geen zienswijze van de raad is, is voor de commissie akkoord.


  Het voorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd.

  01:28:21 - 01:28:38 - Dre Peters
  01:28:39 - 01:29:19 - Ernest Oele
  01:29:20 - 01:29:31 - Dre Peters
  01:29:32 - 01:30:15 - Angela Sanders
  01:30:16 - 01:30:21 - Sabine Maas
  01:30:22 - 01:30:35 - Shano Shaaban
  01:30:36 - 01:30:39 - Dre Peters
  01:30:40 - 01:33:35 - Vincent Zwijnenberg
  01:33:36 - 01:34:41 - Dre Peters
 11. 6

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

  Besluit

  Jos Derckx vraagt aandacht voor een situatie van een oudere vrouw n.a.v. een  brand.  Wethouder Smitsmans-Burhenne geeft aan dat dit feitelijk een zaak is van de woningbouwvereniging. De heer Derckx geeft aan Vijf inmiddels ingeschakeld te hebben.

  01:34:20 - 01:34:41 - Dre Peters
  01:34:42 - 01:36:05 - Jos Derckx
  01:36:06 - 01:36:18 - Dre Peters
  01:36:19 - 01:38:14 - Marianne Smitsmans
  01:38:15 - 01:38:23 - Dre Peters
  01:38:24 - 01:38:35 - Jos Derckx
  01:38:36 - 01:39:30 - Marianne Smitsmans
  01:39:31 - 01:40:16 - Dre Peters
 12. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

  01:40:02 - 01:40:16 - Dre Peters