Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BS

dinsdag 30 januari 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Dhr Dré Peters
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering.

 2. 2.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

  Besluit

  De voorzitter legt de vraag voor of de twee brieven die m.b.t. de agendapunten 5.1. en 5.2 zijn nagekomen meegenomen dienen te worden bij de bespreking. De commissie besluit deze mee te nemen bij de bespreking.


  De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

 3. 2.2

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

  Besluit

  De voorraadagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 3

  Besluit

  Wethouder Smitsmans geeft m.b.t. de Mutsaersstichting aan dat er twee  informerende (regionale)  raadsbijeenkomsten plaatsvinden over het herstelplan Mutsaersstichting. 


  7 en 8 februari (het betreft hybride bijeenkomsten). Opgave graag via de griffie.


  Getracht wordt een concept- herstelplan nog voor 7  februari aan raad/commissie te doen toekomen.

 5. 4.1

  Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

  Besluit

  De overzichten in IBabs worden voor kennisgeving aangenomen.

 7. 5

  De commissie geeft aan of de voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie per agendapunt aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling van deze raadsvoorstellen vindt plaats in twee termijnen.

 8. 5.1

  Het raadsvoorstel Wijken- en kernenbeleid zal tezamen met het raadsvoorstel Participatie- en inspraakverordening behandeld worden in de commissie. Dit vanwege de dwarsverbanden tussen beide voorstellen.


  De eind-advisering van de commissie t.a.v. de beide voorstellen (i.c. beoordeling of het voorstel rijp voor behandeling in de raad is en de kwalificatie als hamerstuk of bespreekstuk voor de raad) zal aan het eind van de bespreking vanzelfsprekend per voorstel plaatsvinden.

  Besluit

  Woordvoering (m.b.t. beide raadsvoorstellen) vindt plaats door de fracties van DS, D66, SPR, CDA, GL, LVR, PvdA en VVD.


  Er worden diverse opmerkingen geplaatst bij beide raadsvoorstellen en vragen gesteld. M.b.t. het raadsvoorstel wijk- en kernenbeleid gaan fracties-los van de inhoudelijke vragen en opmerkingen- met name in op het gevolgde proces en het noodzakelijke draagvlak bij de betrokken partijen.


  Wethouder van Ballegooij gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Onder meer:
  Met betrekking tot het participatie-traject m.b.t. het wijk- en kernenbeleid is er sprake geweest van een zorgvuldig proces. Vele actoren (niet alleen de wijkcomités) zijn erbij betrokken. Er zijn sessies geweest met de betrokkenen in de wijken (daarnaast ook 2 raads-informatiebijeenkomsten). Op 14 maart komt men weer bij elkaar met de betrokkenen uit de wijken.
  De wethouder doet de toezegging om vóór de a.s. raad nog actief in gesprek te gaan met de wijkorganisaties namens wie de brief is gestuurd. Daar kan ingegaan worden op de opmerkingen en vragen in de brief. Ook andere wijkorganisaties kunnen daarbij aansluiten. Er zal verslag van worden gemaakt en dit zal nog vóór de a.s. raadsvergadering naar de raad worden teruggekoppeld.
  De cultuuromslag verloopt via een groeimodel. Ook de ambtelijke organisatie zal anders dienen te gaan werken. Ook integraal werken met andere actoren in de wijk staat centraal.
  M.b.t. de capaciteit van wijkregisseurs is intern met name om meer beleidsondersteuning gevraagd zodat de regisseurs meer actief kunnen zijn in de wijken zelf.
  Met de bestaande formatie kan volgens de wethouder -gegeven het tijdpad- uitvoering gegeven worden aan de plannen.
  De participatieverordening beoogt beleidsmakers aan de voorkant mogelijkheid tot sturing te geven. Er is sprake van een toolbox (art.5) en raden kunnen ook een opdracht geven.
  Op de vraag of er tussen wijken geprioriteerd kan worden geeft de wethouder aan dat in de wijken overal wordt gewerkt met een basis-agenda.
  Wijkraden kunnen een rol krijgen bij de wijk-agenda maar er kunnen ook andere actoren zijn. Dat verschilt van wijk tot wijk. De colleges stellen de wijkagenda's uiteindelijk vast. De raden krijgen dit in ieder geval ter kennisname.
  Op de vraag of er voor de dorpsraad Swalmen (eigen burger begroting nu) iets verandert geeft de wethouder aan dat als wijk-agenda's worden vastgesteld de budgethouders met de wijk aan de slag kunnen: er zal sprake zijn van meer slagkracht en flexibiliteit.
  Of de verdeelsleutel toereikend is (is er genoeg budget voor de initiatieven?) geeft de wethouder aan dat dit moet blijken uit de (tussen-)evaluaties.
  Flexibiliteit van de organisatie en de begroting is nodig. Soms is budgettair bijstellen nodig: als dat buiten de bestaande kaders is komt de raad vanzelfsprekend in beeld.
  Reeds aan de voorkant dient goed nagedacht te worden over welke vorm van participatie van toepassing is en dat gevolgde traject dien je dan ook goed uit te kunnen leggen.
  De wethouder doet naar aanleiding van vragen over evaluaties de toezegging dat na de bijeenkomst op 14 maart met betrokkenen een proces-voorstel ook naar de raad-commissie gaan hoe om te gaan met evaluaties.
  Met betrekking tot "een burgerberaad" geeft de wethouder aan dat het college daar geen standpunt in heeft en dat dit ook meer aan de raad is of dat een instrument is.


  De wethouder legt bij de fracties ook neer of er behoefte c.q. draagvlak is voor wijkbezoeken. Diverse fracties geven aan dat dit zou worden verwelkomd. De wethouder zegt toe dit op te zullen pakken en ambtelijk te laten faciliteren.


  De wethouder zegt toe eventuele nog niet beantwoorde (meer) technische vragen van de zijde van DS m.b.t. inspraakverordening via de "groene flap" te beantwoorden.


  Het voorstel (5.1.) Wijk- en Kernenbeleid is rijp voor behandeling in de raad. Voor de VVD als hamerstuk, voor overige fracties als bespreekstuk.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Gesprek wijkorganisaties en verslag naar raad
  Proces evaluaties
  Wijkbezoeken
 9. 5.2

  Het raadsvoorstel Wijk- en kernenbeleid zal tezamen met het raadsvoorstel Participatie- en inspraakverordening behandeld worden in de commissie. Dit vanwege de dwarsverbanden tussen beide voorstellen.


  De eind-advisering van de commissie t.a.v. de beide voorstellen (i.c. beoordeling of het voorstel rijp voor behandeling in de raad is en de kwalificatie als hamerstuk of bespreekstuk voor de raad) zal aan het eind van de bespreking vanzelfsprekend per voorstel plaatsvinden.

  Besluit

  Woordvoering (m.b.t. beide raadsvoorstellen) vindt plaats door de fracties van DS, D66, SPR, CDA, GL, LVR, PvdA en VVD.


  Er worden diverse opmerkingen geplaatst bij beide raadsvoorstellen en vragen gesteld. M.b.t. het raadsvoorstel wijk- en kernenbeleid gaan fracties-los van de inhoudelijke vragen en opmerkingen- met name in op het gevolgde proces en het noodzakelijke draagvlak bij de betrokken partijen.


  Wethouder van Ballegooij gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Onder meer:
  Met betrekking tot het participatie-traject m.b.t. het wijk- en kernenbeleid is er sprake geweest van een zorgvuldig proces. Vele actoren (niet alleen de wijkcomités) zijn erbij betrokken. Er zijn sessies geweest met de betrokkenen in de wijken (daarnaast ook 2 raads-informatiebijeenkomsten). Op 14 maart komt men weer bij elkaar met de betrokkenen uit de wijken.
  De wethouder doet de toezegging om vóór de a.s. raad nog actief in gesprek te gaan met de wijkorganisaties namens wie de brief is gestuurd. Daar kan ingegaan worden op de opmerkingen en vragen in de brief. Ook andere wijkorganisaties kunnen daarbij aansluiten. Er zal verslag van worden gemaakt en dit zal nog vóór de a.s. raadsvergadering naar de raad worden teruggekoppeld.
  De cultuuromslag verloopt via een groeimodel. Ook de ambtelijke organisatie zal anders dienen te gaan werken. Ook integraal werken met andere actoren in de wijk staat centraal.
  M.b.t. de capaciteit van wijkregisseurs is intern met name om meer beleidsondersteuning gevraagd zodat de regisseurs meer actief kunnen zijn in de wijken zelf.
  Met de bestaande formatie kan volgens de wethouder -gegeven het tijdpad- uitvoering gegeven worden aan de plannen.
  De participatieverordening beoogt beleidsmakers aan de voorkant mogelijkheid tot sturing te geven. Er is sprake van een toolbox (art.5) en raden kunnen ook een opdracht geven.
  Op de vraag of er tussen wijken geprioriteerd kan worden geeft de wethouder aan dat in de wijken overal wordt gewerkt met een basis-agenda.
  Wijkraden kunnen een rol krijgen bij de wijk-agenda maar er kunnen ook andere actoren zijn. Dat verschilt van wijk tot wijk. De colleges stellen de wijkagenda's uiteindelijk vast. De raden krijgen dit in ieder geval ter kennisname.
  Op de vraag of er voor de dorpsraad Swalmen (eigen burger begroting nu) iets verandert geeft de wethouder aan dat als wijk-agenda's worden vastgesteld de budgethouders met de wijk aan de slag kunnen: er zal sprake zijn van meer slagkracht en flexibiliteit.
  Of de verdeelsleutel toereikend is (is er genoeg budget voor de initiatieven?) geeft de wethouder aan dat dit moet blijken uit de (tussen-)evaluaties.
  Flexibiliteit van de organisatie en de begroting is nodig. Soms is budgettair bijstellen nodig: als dat buiten de bestaande kaders is komt de raad vanzelfsprekend in beeld.
  Reeds aan de voorkant dient goed nagedacht te worden over welke vorm van participatie van toepassing is en dat gevolgde traject dien je dan ook goed uit te kunnen leggen.
  De wethouder doet naar aanleiding van vragen over evaluaties de toezegging dat na de bijeenkomst op 14 maart met betrokkenen een proces-voorstel ook naar de raad-commissie gaan hoe om te gaan met evaluaties.
  Met betrekking tot "een burgerberaad" geeft de wethouder aan dat het college daar geen standpunt in heeft en dat dit ook meer aan de raad is of dat een instrument is.


  De wethouder legt bij de fracties ook neer of er behoefte c.q. draagvlak is voor wijkbezoeken. Diverse fracties geven aan dat dit zou worden verwelkomd. De wethouder zegt toe dit op te zullen pakken en ambtelijk te laten faciliteren.


  De wethouder zegt toe eventuele nog niet beantwoorde (meer) technische vragen van de zijde van DS m.b.t. inspraakverordening via de "groene flap" te beantwoorden.


  Het voorstel (5.2.) Inspraakverordening is rijp voor behandeling in de raad. Voor PvdA, VVD en CDA als hamerstuk, voor overige fracties als bespreekstuk.

 10. 6

  Behandeling van commissievoorstellen vindt plaats in één termijn.

 11. 6.1

  Besluit

  De SP merkt op dat er al een Nielderbos is nabij een school (in de omgeving) en doet de suggestie voor benaming Nielerklei.


  Wethouder van Ballegooij neemt kennis van de opmerking (en zal e.e.a. nagaan).

 12. 7

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

  Besluit

  Er is geen rondvraag.

 13. 8

  Besluit

  De Voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.