Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie RU

Voortzetting commissievergadering van 23 mei 2024

maandag 27 mei 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
De heer Leon Coenen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen raads- en commissieleden, de insprekers en het publiek op de tribune welkom. Er is een afmelding ontvangen van de heer Hans Rademakers, de heer John Hölgens en de heer Aschwin Verheijden.

 2. 1.A

  Er zijn insprekers voor agendapunt 6A, het 'ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Jachthaven Asselt', te weten:

  • Jac Beelen (MaasParc Nee)
  • Leon Verhart
  • Jeroen Knols (MaasParc Asselt Onroerend Goed BV)

  Besluit

  Er wordt ingesproken op het onderwerp 'Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Jachthaven Asselt' door de volgende personen.

  • Jac Beelen (MaasParc Nee)
  • Leon Verhart
  • Jeroen Knols (MaasParc Asselt Onroerend Goed BV)
 3. 6.A

  Dit onderwerp is besproken in de vergadering van de commissie Ruimte op 10 april jl. Het voorstel (met de bijhorende stukken) is opnieuw geagendeerd ter verdere bespreking, aangevuld met:
  - 2024.13 Cie RU mondelinge commissievragen Jachtenhaven Asselt
  - advies bureau Hekkelman Advocaten (nagezonden op vrijdag 17 mei a.s.)
  - advies bureau RHO (nagezonden op vrijdag 17 mei a.s.)

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD, D66, PvdA en SP.  Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:
  LVR blikt nog een keer terug op het proces dat is doorlopen. Er is gevraagd om ambtelijke bijstand, er heeft goede samenwerking plaatsgevonden tussen zes fracties uit de raad in de werkgroep, er is veel werk verzet en er is een antwoord gevonden op de vragen die er nog waren. LVR merkt op dat het zowel voor de initiatiefnemer als voor inwoners van Asselt een lang traject is, maar het betreft dan ook een bijzondere locatie. Door de Raadswerkgroep is enkel onderzocht of er een ruimtelijk relevante motivering is op basis waarvan de raad het afgeven van een VVGB kan weigeren. Nu is het aan de raad om een keuze te maken. LVR verzoekt het college te reflecteren op het concept aangepaste besluit.
  GL merkt op dat met dit plan het recreatiegebied van de mens wordt vergroot op de plek van het leefgebied van flora en fauna. Naar aanleiding van de notitie van RHO informeert GL of er al regionale afstemming heeft plaatsgevonden in het kader van de POL2014 en of er al toestemming is gevraagd aan RWS voor de riviergebonden activiteiten. GL informeert hoe het college en de fracties die niet hebben deelgenomen aan de Raadswerkgroep aankijken tegen de conclusies van RHO. GL onderschrijft het voorstel om het proces te evalueren en merkt op dat er nog finetuning van de onderbouwing dient plaats te vinden voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak.
  CDA is verheugd dat nu kan worden overgegaan tot besluitvorming en merkt op dat nu anders naar deze omgeving wordt gekeken dan in het verleden. Leefbaarheid en draagvlak is van een belang voor een ontwikkeling van dit formaat. CDA overweegt om bij de bespreking in de raad een motie in te dienen om met de provincie in overleg te treden om tot natuurcompensatie te komen.
  SPR vond en vindt nog steeds dat ze goed voorgelicht waren. SPR is ook blij met het onderzoek en de resultaten van de Raadswerkgroep. SPR heeft zich niet aangesloten bij de Raadswerkgroep maar heeft het ook zeker niet tegen willen werken. SPR heeft in de vorige vergadering al gemeld dat er snel duidelijkheid moet zijn voor de inwoners van Asselt en blijft achter het standpunt staan.
  SP merkt op ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Er moet een balans zijn tussen rust en recreatie, sommige gebieden moeten worden gerespecteerd en behouden blijven. Hier moet niet gekozen worden voor een bedrijf van verder weg, maar een voor toekomst waarbij de eigen omgeving behouden blijft. SP merkt op dat onze samenleving geen eenvoudige optelsom is van plussen en minnen, het is van belang als politiek om een goede afweging te maken. SP vraagt zich af wat algemeen belang is in deze gemeente als de meningen van de tribune en de inspraakavonden ter zijde worden gelegd.
  DS spreekt dank uit aan alle betrokkenen bij dit onderwerp, betrokkenheid siert de mens. DS heeft het standpunt al in de vorige vergadering naar voren gebracht: Maasparc Asselt nee. DS dankt ook de fracties van de Raadswerkgroep die hebben bijgedragen aan het opstellen van het concept weigeringsbesluit. Als er nog een aanscherping nodig is, wil DS daar graag een bijdrage aan verlenen.
  D66 merkt op dat het van belang is om een goed gefundeerde mening te hebben indien tot ‘nee’ wordt besloten. D66 deelt mede dat er nog steeds grote boten staan op de website van de initiatiefnemer en juist deze grootschaligheid is het probleem. Dat de impact van de nieuwe plannen kleiner is, is een papieren werkelijkheid. Sinds 2008 wordt in de diverse documenten altijd gesproken over kleinschalige recreatie in een groene omgeving. D66 constateert dat de weerstand in de omgeving zeer groot is.
  VVD merkt op dat de keuze niet simpel is. Er ligt een vergunning uit 2007 en de vraag is of er bedenkingen zijn richting de nieuwe vergunningsaanvraag (is de nieuwe aanvraag een minder goed plan dan de vergunning uit 2007?). Tevens vraagt VVD zich af of het concept weigeringsbesluit voldoende is gemotiveerd (bijvoorbeeld op het gebied van landschappelijke impact en verkeer) en wil graag over een aantal aspecten nader reflecteren. Er moet richting de raadsvergadering van 6 juni a.s. nog wat denkwerk worden verricht, om ervoor te zorgen dat als de VVGB wordt geweigerd dit voor de rechter stand houdt.
  PvdA merkt op dat er een besluit uit het verleden ligt. PvdA is geen voorstander van de aanleg van een jachthaven maar dat is niet reëel. Verder kan de raad een andere afweging maken, maar daar is een kader voor nodig. PvdA vindt het van belang dat een besluit standhoudt bij de rechter. PvdA wil dan ook graag met de andere fracties in overleg over het aanscherpen van het concept weigeringsbesluit PvdA informeert of de natuurvergunning al is afgegeven. Er wordt nu ook geleerd van het proces en het is van belang dit op een ander moment te evalueren.  Wethouder Franssen gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op vragen over de beheersverordening, de tabel met de plussen en minnen en de weging van de verschillende beleidsdocumenten. Hij deelt mede dat het standpunt van het college is verwoord in de oorspronkelijke stukken die in de vergadering van 10 april jl. zijn voorgelegd, namelijk het afgeven van een VVGB. Wethouder Franssen gaat in op het proces en merkt op dat mede vanwege rechten uit het verleden het een lastig en ingewikkeld dossier is en dat uiteindelijk de rechter een oordeel zal geven.  De wethouder merkt op dat de adviezen van Hekkelman en RHO tot stand zijn gekomen op verzoek van een aantal fracties uit de raad. Het is dan ook aan de raad om daar een oordeel over te vellen.  Wethouder Franssen gaat in op de rol van de provincie en het rijk. Hij hoopt voor de komende raadsvergadering meer duidelijkheid te verkrijgen over de processen (niet over de inhoud) en zal de raad en commissie daarover informeren.  Wethouder Franssen merkt op dat het aan de raad is om een ruimtelijk relevante motivering op te stellen indien de raad geen VVGB wil afgeven. Bij punt 6 van het concept motiveringsbesluit wordt ingegaan op de maatschappelijke overwegingen. De gekozen formulering is zeer specifiek en kan bij andere projecten gevolgen hebben (het is als hard argument genoteerd, er worden conclusies aan verbonden en dat kan tot precedenten leiden). Hij verzoekt dan ook om deze formulering nader te bekijken. De wethouder merkt op graag te vernemen hoe de Raadswerkgroep omgaat met deze opmerking ten aanzien van het motiveringsbesluit.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

 4. 13
  Commissievoorstellen
 5. 13.A

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD en PvdA.


  Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:
  DS merkt op dat er een goede participatie heeft plaatsgevonden. De raad en de commissie is goed meegenomen en nu kan er voortvarend aan het werk worden gaan. Is de ambitie haalbaar gezien de personeelstekorten in alle sectoren. Het is van belang er bewust van te zijn dat de bewoner zwaarder wordt belast, maar nut en noodzaak is nog urgenter. Hier hoort een goede communicatie bij.
  CDA merkt op dat de baggerwerkzaamheden voor onder andere de visvijver 100% wordt verschoven naar rioolheffing en komt daardoor 100% voor rekening van de burger. CDA verzoekt om een nadere duiding.
  SPR informeert of er genoeg personeel voorhanden is om de ambities te realiseren en of de gemeente de afgelopen jaren te weinig oog heeft gehad voor de riool overstorten.
  GL merkt op dat de aanpak van de riolering noodzakelijk is. Anticiperen op klimaatverandering is daarbij essentieel. GL vindt het een goede zaak om het hemelwaterstelsel uit te breiden en ziet het resultaat dan ook graag tegemoet. GL informeert of de eerste resultaten van de monitoring vóór de bespreking van het voorstel in oktober kunnen worden ontvangen. GL kiest voor het meer rechtse scenario in de tabel.
  LVR informeert op welke wijze de gemeente probeert te voorspellen wat er daadwerkelijk nodig is aan maatregelen. Zijn er datamodellen waaruit de benodigde gegevens kunnen worden verkregen of is het gissen.
  PvdA kan zich vinden in het de voorgestelde richting in voorstel en merkt op dat nagegaan moet worden of ook incidenteel middelen ingezet kunnen worden indien nodig.
  VVD merkt op dat een gedegen stuk voorlegt waarbij de tabel met de scenario’s veelzeggend is. Vanuit ambitie en daadkracht moet worden ingezet op de meest rechtse variant, maar gezien de consequenties voor personeel en financiën dient geleidelijke te worden toegewerkt naar een klimaat robuuste waterketen.


  Wethouder Van Ballegooij gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen over waterbeleid. Hij gaat onder andere in op de diverse riool overstorten, de afweging van belangen, de tariefstelling, kaderrichtlijn water en personele capaciteit.


  Wethouder Van Ballegooij merkt op dat het evident is dat er een tandje bij moet, zeker de afgelopen weken is er veel wateroverlast geweest. Het ambitieniveau mag omhoog, maar dat raakt de inwoners ook direct in de portemonnee. Wethouder Van Ballegooij merkt op dat er een afweging van belangen is: wat is een acceptabele lastenverhoging en wat is een acceptabel niveau van risico nemen. Daarbij zijn de gevolgen van klimaatverandering moeilijk te voorspellen.


  Wethouder Ballegooij deelt mede dat als uit de monitoring blijkt dat er een onacceptabel ecologisch risico lijkt te ontstaat bij een riool overstort, dit wordt aangepakt. De commissie wordt daarvan in kennis gesteld.


  Wethouder Zwijnenberg gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen over waterbeheer. Hij gaat onder ander in op vragen over de baggerwerkzaamheden, normstelling Europa, afkoppelen van hemelwater en benodigd personeel. Hij deelt mede dat in overleg met het waterschap wordt voorgesteld om de vijf meest urgente riool overstorten aan te pakken.


  Wethouder Zwijnenberg deelt mede dat er nog twee open eindjes zijn die de komende maanden worden onderzocht. Dan is er een volledig beeld en kan de raad een weloverwogen besluit nemen.

 6. 14

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD, D66, PvdA en SP.


  Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:
  VVD feliciteert de indieners van de motie. VVD had destijds twijfels bij de motie vanwege de mogelijke consequenties voor de organisatie. Dit is nu in kaart gebracht, er zitten kansen aan vast dus er kan mee aan de slag worden gegaan.
  PvdA sluit zich aan bij deze woorden, aan de slag!
  LVR merkt op dat ondertekening van het akkoord leidt tot meerdere voordelen en dan met name door het uitvoeren van de maatregelen die in bijlage 4 vermeld staan.
  GL merkt op dat dit Schone Lucht Akkoord een basis vormt voor onze gemeente. Er wordt onder andere gewerkt aan de gezondheid van de inwoners. GL informeert of het college bereid is om continu stoffen te meten. GL kijkt uit naar komende woensdag waarin een toelichting wordt gegeven op de Zero emissie zone.
  CDA is blij dat het college positief tegenover de motie staat en dat er voldoende ambtelijke capaciteit is. CDA merkt op dat de luchtkwaliteit slecht is en het goed is om dit te verbeteren, al is het op kleine schaal. Tevens kan het andere gemeenten inspireren.
  SPR is mede indiener van de motie en staat positief tegenover het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord.
  SP ziet uit naar een volledige toewijding aan de uitvoering van deze motie en is blij met de stip op de horizon. SP informeert op welke wijze de raad wordt geïnformeerd over het plan van aanpak
  DS kan zich vinden in het voorstel en stemt in met de ondertekening van het akkoord.
  D66 is verheugd dat er nu een gedragen voorstel ligt en stemt in met de ondertekening van het akkoord. D66 informeert binnen welke termijn de ondertekening plaatsvindt, hoe het verdere proces er uitziet en wanneer de raad wordt geïnformeerd over het aanvullend onderzoek.


  Wethouder Van Rey gaat in op de vragen en opmerkingen. Hij deelt mede dat conform afspraak zodra er ambtelijk capaciteit beschikbaar was, de aangehouden motie is opgepakt. Tevens merkt hij onder andere op dat het tekenen van het Schone Lucht Akkoord een belangrijk signaal is, dat 50% van de luchtvervuiling uit het buitenland komt, alle kleine beetjes helpen maar het heeft tijd nodig.


  Wethouder Van Rey stelt voor om in de begroting of de jaarrekening te rapporteren over het Schone Lucht Akkoord. Hij gaat hierover in overleg met wethouder Franssen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Rapportage
 7. 15

  Tijdens de raadsvergadering van 25 april jl. heeft DS verzocht om brief A64 (burger parkeerontheffing) te agenderen in de commissie Ruimte. Toelichting bij verzoek om agendering: Demokraten Swalmen heeft kennis genomen van de ingezonden brief. Tijdens de introductie en implementatie van het ''digitaal parkeren'' zijn er vanuit de gemeente Roermond diverse acties uitgezet om inwoners en bezoekers te informeren en te instrueren. N.a.v. de ingezonden brief zijn wij echter nieuwsgierig of er nog meer van soortgelijke signalen c.q. uitvoeringsperikelen bekend zijn bij de gemeente en hoe hiermee om wordt gegaan.


  GL heeft verzocht om brief A66 (Duurzaam Zevenellen inz MER advies RWE FUREC) en brief A71 (MER RWE Furec project 3532 brief Provincie) te agenderen in de commissie Ruimte. Toelichting bij verzoek om agendering: GroenLinks heeft kennis genomen van de twee brieven die zijn binnen gekomen die spreken over de MER, Milieu Effect Rapportage aangaande de relatie tussen het industrieterrein Chemelot in Sittard-Geleen en de komst van RWE/Furec naar Zevenellen. Hierover heeft GroenLinks een aantal vragen aangaande de laatste stand van zaken, gezondheids- en milieu-effecten en overleg met buurgemeenten.

  Besluit

  Wethouder Zwijnenberg gaat in op de vragen van DS over brief A64. Hij deelt mede dat indien nodig in overleg wordt getreden en hulp wordt geboden bij vragen over het parkeren. Bij een inclusieve gemeenschap moet iedereen mee kunnen doen.


  Wethouder Van Rey gaat in op vragen van GL over brieven A66 en A71. Hij deelt onder andere mede geen contact te hebben gehad met de buurgemeenten en dat de stichting nog een reactie van het college op de brief zal ontvangen. Wethouder Van Rey zegt toe de beantwoording van 14 mei jl. op schriftelijke vragen van Provinciale Staten ter kennis te brengen van de commissie.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  FUREC Zevenellen
 8. 16

  Op de bijlagen van het voorstel ligt geheimhouding, deze liggen ter inzage bij de griffie. De voorzitter zal de commissie verzoeken te besluiten om met gesloten deuren te vergaderen.

  Besluit

  De bespreking van het commissievoorstel, inclusief de bijlagen waarop geheimhouding is gelegd, vindt achter gesloten deuren plaats.

 9. 17

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

  Besluit

  In reactie op vragen van GL zegt wethouder Zwijnenberg toe een CIB te verzenden inzake de natuurlijke wateroverlast rondom de Maasnielderbeek in de afgelopen periode.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Wateroverlast rondom Maasnielderbeek
 10. 18

  Besluit

  De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:45 uur