Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie RU

donderdag 23 mei 2024

19:00 - 23:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Dhr Leon Coenen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom, met name het publiek op de tribune en de inspreker.  Er is een afmelding ontvangen van Johns Hölsgens en Jorge Wolters Gregorio.

 2. 1.A

  Er wordt ingesproken door de heer Zijlstra over het bestemmingsplan Roertoren (agendapunt 7).

  Besluit

  Mevrouw Salden spreekt in over het onderwerp ‘Bestemmingsplan Roertoren’. Aansluitend overhandigt de heer Zijlstra de petitie 'Red Roermond van de Roertoren' aan de voorzitter.

 3. 2.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

  Besluit

  De commissie besluit (zoals voorafgaand aan de vergadering door alle fracties al kenbaar gemaakt en ten behoeve van een goede voorbereiding) om het onderwerp ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Jachthaven Asselt’ door te schuiven en als éérste punt te bespreken maandag 27 mei a.s.


  DS merkt op dat door GL geen toelichting op de bespreking van de brieven is aangeleverd en dit maakt de voorbereiding lastig. GL zegt toe de toelichting alsnog aan te leveren en een volgende keer hier alerter op te zijn.


  DS verzoekt om de memo Quickscan Ruimte, Wonen en Bedrijvigheid (waarop geheimhouding rust) tijdens de bespreking ervan in de vergadering van de commissie Ruimte bij de hand te mogen hebben vanwege de complexe inhoud.

 4. 2.2

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

  Besluit

  De voorraadagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 6. 4.1

  Voorgesteld wordt de besluitenlijst van 10 april en zowel het openbare als het besloten gedeelte van 11 april jl. vast te stellen. De besluitenlijst van het besloten gedeelte van 11 april jl. ligt onder geheimhouding bij de griffie ter inzage.

  Besluit

  De besluitenlijst van 10 en 11 april 2024 (van zowel het openbare als van het besloten gedeelte) wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 8. 5

  Voorgesteld wordt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Vragen kunnen tot 24 uur na de vergadering bij de griffie worden ingediend. Beantwoording vindt binnen een week ná de commissievergadering plaats.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 9. 6

  De commissie geeft aan of de voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie per agendapunt aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling van deze raadsvoorstellen vindt plaats in twee termijnen.

 10. 6.A

  Dit onderwerp is besproken in de vergadering van de commissie Ruimte op 10 april jl. Het voorstel (met de bijhorende stukken) is opnieuw geagendeerd ter verdere bespreking, aangevuld met:
  - 2024.13 Cie RU mondelinge commissievragen Jachtenhaven Asselt
  - advies bureau Hekkelman Advocaten (nagezonden op vrijdag 17 mei a.s.)
  - advies bureau RHO (nagezonden op vrijdag 17 mei a.s.)

  Besluit

  Gezien de volle agenda en ten behoeve van een goede voorbereiding wordt behandeling doorgeschoven naar maandag 27 mei 2024.

 11. 7

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD, D66 en PvdA.


  Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:
  GL merkt op dat er 59 zienswijzen zijn ingediend en roept op om mensen aan de voorkant van het proces mee te nemen zodat ze niet voor een voldongen feit komen te staan. GL merkt op dat er maar 18 sociale huurwoningen in de plannen zijn opgenomen en vraagt aandacht voor de duurzaamheid in de toren en in de omgeving en het vergroenen van de hele omgeving. De hoogte van de toren roept vragen op maar verticale vergroening is ook een mogelijkheid. Groen moet serieus worden genomen.
  D66 informeert of de hoogte van 68 inclusief installatiesystemen, bekabeling ed. is. D66 merkt op dat er voldoende parkeerplekken zijn voor bewoners en gasten en informeert in hoeverre ook het parkeren door toeristen en recreanten zijn meegenomen in de berekening. D66 informeert naar de voortgang van deze kansenkaart en of op de resultaten van deze kansenkaart kan worden gewacht. D66 verzoekt om de realiseringsovereenkomsten vóór de raadsvergadering te mogen inzien en constateert dat er geen lokaal draagvlak is.
  DS merkt op dat er aan de ene kant een woningbouwopgave ligt, maar aan de andere kant een voorstel voor de bouw van een zeer hoge toren die bepalend is voor de skyline. DS uit zorgen over de hoogte en informeert waar nog speelruimte zit, is minder hoog bouwen een mogelijkheid en kan meer ingezet worden op groen. DS informeert hoe het college naar het participatieproces kijkt en wil graag een toelichting op punt 5 van het besluit.
  CDA informeert of bij het parkeren ook rekening is gehouden met de bezoekers van het ziekenhuis. CDA informeert of de ruimte voor vestiging van gemaksdiensten mogelijk gaat concurreren met de voorzieningen in de omgeving.
  SPR merkt op dat er behoefte is aan huisvesting maar dat wat nu wordt voorgesteld een lelijk ding is. SPR is niet tegen woningbouw maar wel op die plek en in die massaliteit. SPR informeert naar de eisen die gesteld zijn aan de projectontwikkelaar voor het omvormen van vergunning.
  VVD is niet bepaald gecharmeerd van dit ontwerp maar erkent tegelijkertijd dat het een dossier is met een behoorlijke looptijd. De vraag is of er bereidheid is om de kantoorbestemming te wijzigen naar woonbestemming. VVD informeert in hoeverre het college het mogelijk acht om de toren verder te vergroenen dan het ontwerp wat nu voorligt, dus een groenere inpassing te realiseren. VVD legt de relatie met de hoogbouwnota, wat voor skyline willen we als stad. VVD informeert of er vanuit stedenbouwkundig gebied visualisaties zijn die een beeld geven van de toren.
  PvdA merkt op dat er behoefte is aan uitbreiding van het aantal woningen en hiermee een aardige toevoeging wordt gerealiseerd. Er is aansluiting op het stationsgebied en daarmee met het openbaar vervoer. PvdA plaatst vraagtekens bij het groen. In het voorstel wordt gesproken over een groene plint. PvdA pleit voor meer aandacht voor het groen, ook in de omgeving van de toren. PvdA vindt het van belang dat er een actualisatie van de hoogbouwnota plaatsvindt.
  LVR merkt op dat de leus ‘bouwen, bouwen, bouwen’ mooi is om te roepen bij verkiezingen maar dat bij concrete projecten er andere zaken om de hoek komen kijken. LVR deelt mede dat de trend die we in Nederland zien is dat er meer de hoogte in wordt gebouwd om de woningbouwdoelen te halen en inbreiding in plaats van uitbreiding. LVR informeert of er op het moment dat het plan doorgang vindt, er nog infrastructurele werkzaamheden moeten worden verricht. En zo ja, hoe deze worden betaald.


  Wethouder Franssen geeft eerste een algemene introductie van het voorstel, deelt mede dat het vertrekpunt het wijzigen van de bestemming van kantoor naar woningen betreft, en gaat vervolgens in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op vragen over de kanskaart Vrijveld, het aantal zienswijzen, verschillen tussen oud en nieuw (wijziging in functie maar ook in omvang), de verzonden CIB over het aspect van de doelgroepen en stedelijke ruilverkaveling.


  Tevens merkt hij op dat er ruimschoots voorzien kan worden in de benodigde parkeerplaatsen, het Groenonderzoek het dek van de parkeergarage betreft en inbreiden gaat voor uitbreiden. Hij deelt mede dat er binnen het huidige bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid is van 15% ten opzichte van de toren van 68 meter. Conform het voorliggende voorstel heeft de toren een hoogte van 68 meter en is er een afwijkingsbevoegdheid van 1 meter voor ondergeschikte zaken als bijvoorbeeld ventilatie.


  Wethouder Franssen merkt op dat de huidige Hoogbouwnota in 2004 is vastgesteld en dat het logisch is om in deze bestuursperiode nog eens naar de nota te kijken. De Hoogbouwnota wordt op de voorraadagenda van de commissie Ruimte geplaatst, tot dan is de nota uit 2004 nog vigerend.


  Wethouder Franssen zegt toe nog een keer in gesprek te gaan met de initiatiefnemer over een groenere inpassing. Hij doet zijn best om dit gesprek vóór de komende raadsvergadering te plannen. Tevens zegt hij toe de realiseringsovereenkomst ter inzage te leggen bij de griffie.


  Mevrouw Voncken geeft een toelichting op punt 5 van het besluit, betreffende het verzoek aan de provincie verzocht om het vastgestelde bestemmingsplan eerder te publiceren.


  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Procedure
  Punt 5 van het besluit
 12. 8

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66 en PvdA.  Alle fracties spreken hun complimenten uit over het voorliggende voorstel. Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:
  LVR merkt op dat met dit gebiedsprofiel Swalmen jaren vooruit kan. LVR merkt op dat hiermee onder andere wordt gewerkt aan een verdere vergroening, een gezondere leefomgeving en het verbeteren van de openbare ruimte. LVR vraagt aandacht voor een goede verbinding tussen de beide pleinen LVR merkt op dat de schaalvergroting van de supermarkt meer parkeren met zich meebrengt en vraagt hier aandacht voor. LVR kan instemmen met de prioritering,
  PvdA is blij met het gebiedsprofiel en het proces, het is een sterke investering in deze kern. PvdA onderschrijft de prioritering en vraagt een toelichting op de prioritering van Hoafkes en de Lambertustuin. PvdA is niet tegen de ontwikkelingen omtrent de Jumbo maar vraagt er aandacht voor, PvdA onderschrijft de zorgen van andere ondernemers.
  VVD geeft complimenten voor het doorlopen proces, het is opnieuw een mooie stip op de horizon. VVD kan instemmen met de prioritering. VVD merkt op een prettig overleg te hebben gehad met de ondernemers en heeft er begrip voor dat veranderingen tot spanning leidt.
  GL informeert of er voldoende rekening is gehouden met zaken als online winkelen e.d. en merkt op dat de betrokkenheid groot is. GL benadrukt dat het gebiedsprofiel gaat bijdragen aan verbetering van sociale cohesie, vergroening en verduurzaming van het centrum van Swalmen. GL is blij dat er nu een prioritering ligt en informeert in hoeverre de timing van dit gebiedsprofiel afhankelijk is van de uitvoering van het gebiedsprofiel binnenstad Roermond.
  CDA is blij met de plannen voor de vergroening en vraagt aandacht voor het parkeren tijdens de hoogmis in Swalmen.
  DS merkt op dat Swalmen een dorp met potentie is en is verheugd dat er de komende jaren in geïnvesteerd wordt. DS informeert of de projecten ook in 2030 klaar moeten zijn, op welke wijze de nadere invulling van de schetsen gaat plaatsvinden en de mogelijke inzet van Streetwise. DS benadrukt het belang van goede participatie en de goede doorloop tussen het Sint Jansplein en het Crasbornplein.
  D66 wil graag een nadere toelichting op het tijdpad en de prioritering. D66 vraagt aandacht voor verwachtingenmanagement (in het geval de uitwerking anders is dat de getoonde plannen). D66 oppert het idee om in het centrum van Swalmen een beweeglint te realiseren en meer ruimte voor kunst.  Wethouder Franssen spreekt zijn dank uit voor de complimenten die door alle fracties zijn uitgesproken en gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op vragen over de parkeeruitdagingen, het beweeglint, de prioritering en de budgettering.  Wethouder Franssen merkt op dat het geen definitieve ontwerpen zijn, het is een stip op de horizon met denkrichtingen. Hij benadrukt dat er vanaf het begin aandacht is voor het Sint Jansplein na de verplaatsing van de supermarkt, het is van belang dat er reuring op dit plein blijft.  Wethouder Franssen zegt toe na te gaan of de tekst in de bijlage betreffende de prioritering van Hoafkes en de Lambertustuin verkeerd kan worden geïnterpreteerd en dient te worden aangepast. Tevens zegt hij toe dat bij de uitwerking van de Lambertustuin parkeerplek wordt gerealiseerd voor mensen die minder goed ter been zijn.  Wethouder Van Ballegooij, als wijkwethouder, merkt op dat het gebiedsprofiel centrum Swalmen is niet gelijk aan het gebiedsprofiel binnenstad Roermond. Het gebiedsprofiel Swalmen is namelijk uitgebreider van opzet.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Gebiedsprofiel Swalmen
  Gebiedsprofiel Swalmen Centrum
 13. 9

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, DS, VVD, en PvdA.  Wethouder Franssen gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op vragen over de aansluiting van de plannen bij de uitvoering en het blijvend monitoren van de woonbehoeften.  GL merkt op dat Kerkstraat en de Sint Jansstraat belangrijke verbindingszones zijn en het van belang is om daar met een veilig gevoel rond te kunnen lopen. GL plaatst dan ook kanttekeningen bij het voorliggende plan, dat een massieve vorm betreft met inpandige parkeerplaatsen op de begane grond.  In reactie op vragen van GL merkt wethouder Franssen op dat de bouwkosten voor het realiseren van parkeerplaatsen in het souterrain, mede gezien de grondwaterstand en het afwateren op eigen terrein, te hoog zijn. Daarom ligt er nu een vergunbaar plan waarbij de parkeerplaatsen op de begane grond zijn gesitueerd.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.


  (noot griffie: in de vergadering heeft GL aangegeven het te willen bespreken, maar op vrijdag 24 mei 2024 is per mail doorgegeven dat het ook voor GL een hamerstuk is).

 14. 10

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, DS, SPR, VVD, D66 en PvdA.  Wethouder Franssen gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op vragen over de magic mix en het bouwbesluit ten aanzien van de liften.  Wethouder Franssen deelt mede dat in parkeren is voorzien op het eigen terrein. Bewoners komen dan ook niet in aanmerking voor een parkeervergunning in de omliggende buurt. Indien deze reactie niet correct is, wordt dit gecorrigeerd op de groene flap.  GL informeert op welke wijze wordt omgegaan met de huidige bewoners die er tijdelijk zijn geplaatst. Wethouder Franssen zegt toe de vraag door te geleiden naar Wonen Zuid en de commissie over het antwoord te infomeren via de mail.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

 15. 11

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, DS, D66 en PvdA.  Wethouder Franssen gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op vragen over het scenario waarbij de huurwoningen worden omgevormd naar koopwoningen.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

 16. 12

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66 en PvdA.  Wethouder Franssen gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op vragen over de vergroening, de duur van de proeftijd en de biologische markt. Hij merkt op dat eerst wordt geselecteerd op basis van criteria en bij gelijke geschiktheid pas loting plaatsvindt.  DS merkt op dat het raadsvoorstel niet alleen een technische aanpassing van het vergunningsstelsel betreft, maar ook gevraagd wordt om de Perspectiefnota binnenstadsmarkten en de Beleidsnotitie standplaatsen vast te stellen. DS is van mening dat het raadsvoorstel niet duidelijk genoeg is ten opzichte van de onderliggende stukken en dat de opvolging ontbreekt (worden bijvoorbeeld de conclusies en aanbevelingen uit de Perspectiefnota overgenomen en geïmplementeerd). Wethouder Franssen zegt toe op de groene flap in te gaan op de aanbevelingen, de beleidskeuzes en de richtingen.  In reactie op een opmerking van DS wordt bij artikel 14, lid 1b van de Marktverordening, de verwijzing naar artikel 12 gewijzigd in artikel 13.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

 17. 13

  Behandeling van commissievoorstellen vindt plaats in één termijn.

 18. 13.A

 19. 14

  Voorgesteld besluit

  Aan de commissie Ruimte wordt voorgesteld: 
  1. Kennis te nemen van het interne onderzoeksrapport SLA en een standpunt te bepalen met betrekking tot het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord door de gemeente Roermond.

  Besluit

  Gezien het late tijdstip wordt behandeling doorgeschoven naar maandag 27 mei 2024.

 20. 15

  Tijdens de raadsvergadering van 25 april jl. heeft DS verzocht om brief A64 (burger parkeerontheffing) te agenderen in de commissie Ruimte. Toelichting bij verzoek om agendering: Demokraten Swalmen heeft kennis genomen van de ingezonden brief. Tijdens de introductie en implementatie van het ''digitaal parkeren'' zijn er vanuit de gemeente Roermond diverse acties uitgezet om inwoners en bezoekers te informeren en te instrueren. N.a.v. de ingezonden brief zijn wij echter nieuwsgierig of er nog meer van soortgelijke signalen c.q. uitvoeringsperikelen bekend zijn bij de gemeente en hoe hiermee om wordt gegaan.


  GL heeft verzocht om brief A66 (Duurzaam Zevenellen inz MER advies RWE FUREC) en brief A71 (MER RWE Furec project 3532 brief Provincie) te agenderen in de commissie Ruimte. Toelichting bij verzoek om agendering:

  Besluit

  Gezien het late tijdstip wordt behandeling doorgeschoven naar maandag 27 mei 2024.

 21. 16

  Op de bijlagen van het voorstel ligt geheimhouding, deze liggen ter inzage bij de griffie. De voorzitter zal de commissie verzoeken te besluiten om met gesloten deuren te vergaderen.

  Besluit

  Gezien het late tijdstip wordt behandeling doorgeschoven naar maandag 27 mei 2024.

 22. 17

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

  Besluit

  Gezien het late tijdstip wordt behandeling doorgeschoven naar maandag 27 mei 2024.

 23. 18

  Besluit

  De voorzitter schorst de vergadering om 23:15 uur. De vergadering wordt op maandag 27 mei a.s. om 19:00 uur hervat.