Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie RU

woensdag 31 januari 2024

19:00 - 20:25
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Dhr Leon Coenen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Een speciaal woord van welkom voor  Jos de Kunder, nieuw commissielid voor GL.  Wethouder Franssen heeft in de vorige vergadering al medegedeeld vandaag verhinderd te zijn. Verder is een afmelding ontvangen van mevrouw Coumans.

 2. 2.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 2.2

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

  Besluit

  Op verzoek van wethouder Franssen deelt de voorzitter mede dat het standplaatsenbeleid aan de commissie wordt voorgelegd op 23 mei en aan de raad op 6 juni 2024. De voorraadagenda wordt daarop aangepast.  De heer Guffens deelt mede dat de agenda van vandaag klein is, maar er voor Q2 en Q3 wel veel stukken gepland staan. Een goede voorbereiding voor de bespreking van de voorstellen is van groot belang en verzoekt dan ook om een betere spreiding van de stukken in de toekomst. De voorzitter deelt mede deze opmerking mee te nemen.

 4. 3

  Besluit

  Wethouder Zwijnenberg deelt mede dat de pilot inzake laden en lossen Centrum Roermond wordt verlengd tot de zomermaanden om zo betere resultaten te verkrijgen.

 5. 4.1

  Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 7. 5

  Voorgesteld wordt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Vragen kunnen tot 24 uur na de vergadering bij de griffie worden ingediend. Beantwoording vindt binnen een week ná de commissievergadering plaats.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 8. 6

  De commissie geeft aan of de voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie per agendapunt aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling van deze raadsvoorstellen vindt plaats in twee termijnen.

 9. 6.A

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD, D66, PvdA en SP.  Wethouder Van Rey gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op het feit dat er te weinig gebouwd wordt (plannen liggen klaar maar kunnen door diverse factoren niet aangepakt worden), aantallen startersleningen en aanvragen uit het buitenland.
  De heer Van Vught gaat onder andere in op de doorstroming nav een verstrekte starterslening en het aandeel starters en starterswoningen.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Hoeveelheid aanvragen
 10. 7

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD, D66, PvdA en SP.


  Wethouder Zwijnenberg gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op het belang van goede communicatie, de eigen directievoering, het overleg met het Laurentiusziekenhuis over de ingang, het selectief inschrijven van bouwbedrijven op projecten (slechts twee inschrijvers op dit project), de wijze van aanbesteding, de planning (start maart en gereed eind 2024 ivm planning reconstructie Singelring fase 3) en dat de raad per motie het college heeft opgeroepen om de rotonde mee te nemen. Wethouder Zwijnenberg merkt op dat goed wordt begroot, geeft duiding aan de problematiek (oa. meer en hogere personeelskosten), dat overleg met de Fietsersbond niet meer heeft geleid tot andere inzichten en deelt mede dat dit dossier leert dat er nog eens naar de investeringsplanning gekeken moet worden.  In reactie op een vraag van GL over de aanleg van een wadi deelt hij mede dat dit lastig is omdat er nu een volledig plan ligt, maar dit verzoek wel in het achterhoofd te houden.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

 11. 8

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

  Besluit

  Wethouder Van Rey en wethouder Zwijnenberg gaan in op vragen van GL over onder andere de uitstoot van schadelijke stoffen door BESIX, de klachten van omwonenden, de gesprekken met omwonenden en BESIX, handhavend optreden bij structurele overschrijdingen en het Schone Lucht Akkoord. Toegezegd wordt de verslagen van de diverse gesprekken en de betreffende rapporten ter inzage te leggen bij de griffie.  Wethouder Van Rey merkt op dat de vergunning voor Chemelot is verleend door het Waterschap en het aan de provincie is als er opgetreden moet worden. De vragen van GL over Chemelot dienen dan ook bij de provincie te worden ingediend en de provincie is de eerst aangewezene om dit verder op te pakken.  Wethouder Van Rey deelt mede dat in het kader van actieve informatieplicht er een CIB of RIB wordt verzonden als er een uitspraak van de rechtbank is in het beroep dat is ingesteld door de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (rechtszaak heeft plaatsgevonden op 16 januari jl.).

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatiebrief inzake uitspraak rechtbank over beroep Mobilisation for the Environment
  Verslagen en rapporten inzake BESIX ter inzage leggen
 12. 9

  Besluit

  De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20:25 uur.