Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

dinsdag 21 mei 2024

18:00 - 18:45
Locatie

Fractiekamer DS

Voorzitter
Mw. Y.F.W. Hoogtanders (burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 01

  Voorgesteld wordt het verslag van de vergadering van 8 april 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Het Presidium stelt de besluitenlijst vast.

 2. 02

  Voorgesteld wordt de door de fracties ingediende verantwoordingen voor kennisgeving aan te nemen. 
  De verantwoording van de PvdA-fracties is toegevoegd op vrijdag 17 mei 2024 om 9.05 uur, die van het CDA op dinsdag 21 mei 2024 om 12.15 uur.

  Besluit

  Het presidium besluit de verantwoordingen van LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD en PvdA voor kennisgeving aan te nemen. De verantwoordingen van D66 en SP zijn er nog niet maar worden aan het Presidium voorgelegd, zodra ze beschikbaar zijn.

 3. 03

  Zoals eerder in het Presidium afgesproken hebben burgemeester en griffier een bezoek gebracht aan mevrouw Wong.

  Besluit

  Het Presidium verleent toestemming aan burgemeester en griffier om door te gaan op de ingeslagen weg.

 4. 04

  Jonathan Felix stuurde bijgaande mail voor de bespreking over vergadersystematiek op 6 mei 2024. In die bijeenkomst is de mail wel besproken maar besloten werd -met name vanwege de passage over het aanvangstijdstip van vergaderingen- de mail door te geleiden naar het Presidium.

  Besluit

  Het Presidium vindt het verzoek van Jonathan Felix reëel en bepaalt dat in de toekomst avondvergaderingen waarbij leden van raad of commissies zijn betrokken in principe niet eerder dan om 19.00 uur dienen te beginnen. Ter voorbereiding op de invoering hiervan verzoekt het Presidium aan de griffier om een aangepast vergaderschema voor de tweede helft van 2024 -waarin met het uitgangspunt uit de eerste regel rekening wordt gehouden- aan het Presidium voor te leggen in zijn vergadering van 17 juni 2024. Daarnaast besluit het Presidium dat het aanvangstijdstip van de informatiebijeenkomst op 3 juni (technische presentatie jaarstukken 2023 en kadernota 2025) opschuift van 18.00 naar 19.00 uur.

 5. 05

  De agenda voor de raadsvergadering van 6 juni 2024 vloeit voort uit de commissievergaderingen van 21, 22 en 23 mei 2024. Eén van de onderwerpen die aan de orde komen is de vaststelling van nieuwe gedragscodes en nieuwe procesafspraken voor integriteitsmeldingen. Volgens afspraak wordt bij behandeling van dit stuk in de raad -zonder voorafgaande commissiebehandeling- tevens de brief van burgemeester Hoogtanders van 29 maart 2024 geagendeerd (onderwerp: Herziening integriteitsbeleid inclusief opvolging aanbevelingen bureau Berenschot), inclusief het daarbij behorende rapport van prof. Rob van Eijbergen. Deze brief is bijgevoegd. 
  Een lijst met de voorgestelde behandelwijze van aan de raad gerichte ingekomen brieven is bijgevoegd. Voorgesteld wordt de behandelwijze van de brieven vast te stellen.

  Besluit

  Het Presidium stemt in met agendering voor de raad van 6 juni 2024 -zonder voorafgaande commissiebehandeling- van de brief van burgemeester Hoogtanders d.d. 29 maart 2024 (onderwerp: herziening integriteitsbeleid inclusief opvolging aanbevelingen bureau Berenschot).


  Het Presidium stelt de concept-behandelwijze van ingekomen brieven vast. 


  Na afloop van de Presidiumvergadering vindt een overleg plaats van de fractievoorzitters met de wethouders Franssen en van Ballegooij. In dit overleg wordt overeengekomen nog een raadsvoorstel (kredietverlening) zonder voorafgaande commissiebehandeling voor te leggen aan de raad van 6 juni 2024).

 6. 06

  Besluit

  Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.