Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 22 februari 2024

18:00 - 21:35
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mw. Y.F.W. Hoogtanders (burgemeester)
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering.

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
  Afmelding: Bart Cochet (GL).
  Trekking stemmingnummer: 9, Britt Pasaribu.

  00:05:02 - 00:05:40 - Yolanda Hoogtanders
  00:06:35 - 00:11:46 - Yolanda Hoogtanders
 2. 2

  Voorstel om de agenda vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de agenda vast.

  00:08:35 - 00:11:46 - Yolanda Hoogtanders
 3. 3

  Voorstel om de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijst vast.

  00:09:15 - 00:11:46 - Yolanda Hoogtanders
 4. 4

  Voorgesteld wordt de behandelwijze van de ingekomen brieven vast te stellen.  Volgens afspraak vindt er geen discussie plaats over de inhoud van ingekomen brieven, het gaat alleen om de wijze van afhandeling.

  Besluit

  De raad stelt de behandelwijze van de ingekomen brieven vast, rekening houdende met de volgende opmerkingen:
  1. GL: brief A35 naar commissie RU;
  2. PvdA: brief A07 naar commissie BS;
  3. LVR: brief A25 naar commissie BM.

  00:09:43 - 00:11:46 - Yolanda Hoogtanders
 5. 5
  HAMERSTUKKEN
 6. 5.A

 7. 6

  Voorstel aan de raad:
  1. Tot een aanvulling op het krediet 70426 Herinrichting Oranjelaan van € 1.055.000,00 excl. BTW
  2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee is een aanvulling op het krediet 70426 Herinrichting Oranjelaan van € 1.055.000,00 excl. BTW gemoeid.

  Besluit

  De raad stelt het voorgelegde conceptbesluit vast.

  00:10:52 - 00:11:46 - Yolanda Hoogtanders
 8. 7

  00:10:53 - 00:11:46 - Yolanda Hoogtanders
 9. 7.A

  In de raad van 9 november 2023 zijn drie leden van de Rekenkamer benoemd. Volgens afspraak worden zij in de raad van 22 februari 2024 beëdigd. 
  Het betreft:
  1. mevrouw M. Kurt, lid en voorzitter van de Rekenkamer per 1-1-2024;
  2. de heer N. Op de Laak, lid van de rekenkamer per 1-1-2024;
  3. de heer P. Janssen, lid van de rekenkamer per 1-1-2024.

  Besluit

  De drie leden van de Rekenkamer leggen in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.

  00:10:57 - 00:11:46 - Yolanda Hoogtanders
  00:12:28 - 00:13:53 - Yolanda Hoogtanders
 10. 8

  Voorstel aan de raad om:
  1. Het voorliggende wijken- en kernenbeleid 2024 vast te stellen.
  2. In het proces van de kadernota 2025 het budget voor de doorontwikkeling Wijken- en kernenbeleid voor het jaar 2027 gelijk te stellen aan de begrote bedragen voor de jaren 2024-2026 en te verhogen van € 150.000 naar € 250.000.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door LVR, PvdA, D66, DS, SP, SPR en CDA. Vanuit de raad worden complimenten uitgesproken voor het voorstel dat door het college is voorgelegd. Partijen zijn tevreden en blij dat er nu een wijken- en kernenbeleid ligt. Naast de uitgesproken complimenten worden ook enkele vragen gesteld. Tijdens de eerste termijn dient DS een amendement in.
  Reagerend op de woordvoering in eerste termijn deelt wethouder van Ballegooij mede:
  1. dank voor de complimenten vanuit de raad;
  2. inwoners krijgen meer grip op hun eigen leefomgeving, wijkagenda moet door de inwoners gedragen worden;
  3. er is veel gesproken over de beschikbare ambtelijke capaciteit, het college vindt dat het voorliggende plan reëel is en denkt dat dit met de huidige capaciteit gerealiseerd kan worden. Het is duidelijk dat er ambtelijk nog een aantal slagen (cultuuromslag) gemaakt moeten worden, daarover wordt gesproken met het CMT; 
  4. er komt een procesvoorstel voor evaluatie van het wijken- en kernenbeleid vanuit het college naar de commissie. Het college zal de raad via de commissie BS op de hoogte houden van de vorderingen in het wijken- en kernenbeleid;
  5. regierol kan, afhankelijk van de wijk, door gemeente min of meer worden losgelaten;
  6.  het college ontraadt het amendement van DS, acht het hiervoor nu nog te vroeg. Mocht uit de tussenevaluatie blijken dat er geld tekort is, dan komt het college hier bij de raad op terug. 


  Naar aanleiding van enkele opmerkingen in tweede termijn zegt wethouder van Ballegooij dat het bij het wijken- en kernenbeleid gaat om aanvullende middelen. Aanvullend op de reguliere middelen die nu al beschikbaar zijn.


  Amendement DS wordt verworpen met 8 - 22 stemmen. 
  Voor 8: CDA 3, DS 3 en D66 2
  Tegen 22: LVR 11, GL 4, SPR 2, VVD 2, PvdA 2 en SP 1 


  De raad stelt het wijken- en kernenbeleid unaniem (30 stemmen voor) vast. 


  Jan-Nick van der Broek verlaat de vergadering om 19.30 uur.

  Amendementen

  Onderwerp
  24A01 DS stimulans voortvarende start Wijk- en Kernenbeleid

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Procesvoorstel evaluatie wijken- en kernenbeleid
  00:14:31 - 00:15:04 - Yolanda Hoogtanders
  00:15:04 - 00:15:17 - Anouk Dolmans
  00:15:50 - 00:16:45 - Yolanda Hoogtanders
  00:16:45 - 00:18:08 - Shano Shaaban
  00:18:09 - 00:18:13 - Yolanda Hoogtanders
  00:18:13 - 00:21:42 - Ron Piepers
  00:21:43 - 00:21:47 - Yolanda Hoogtanders
  00:21:48 - 00:24:42 - Laura Tegels
  00:24:44 - 00:36:40 - Jos Tobben
  00:36:41 - 00:37:06 - Yolanda Hoogtanders
  00:37:06 - 00:39:30 - Jos Tobben
  00:39:31 - 00:39:37 - Yolanda Hoogtanders
  00:39:37 - 00:41:36 - Jos Tobben
  00:41:37 - 00:44:47 - Jorge Wolters Gregorio
  00:44:48 - 00:44:55 - Yolanda Hoogtanders
  00:44:56 - 00:51:50 - Leon Coenen
  00:51:50 - 00:53:57 - Kay Beek
  00:53:58 - 00:54:13 - Yolanda Hoogtanders
  00:54:14 - 01:14:17 - Felix van Ballegooij
  01:14:18 - 01:14:40 - Yolanda Hoogtanders
  01:14:41 - 01:15:35 - Shano Shaaban
  01:15:36 - 01:16:29 - Ron Piepers
  01:16:31 - 01:16:50 - Anouk Dolmans
  01:16:52 - 01:17:32 - Laura Tegels
  01:17:33 - 01:17:55 - Yolanda Hoogtanders
  01:17:55 - 01:18:20 - Jos Tobben
  01:18:22 - 01:19:57 - Jorge Wolters Gregorio
  01:19:58 - 01:20:29 - Leon Coenen
  01:20:34 - 01:21:16 - Kay Beek
  01:21:21 - 01:21:32 - Dre Peters
  01:21:33 - 01:21:39 - Laura Tegels
  01:21:40 - 01:21:49 - Dre Peters
  01:21:50 - 01:22:18 - Laura Tegels
  01:22:19 - 01:22:27 - Yolanda Hoogtanders
  01:22:27 - 01:23:56 - Felix van Ballegooij
  01:24:00 - 01:24:13 - Jos Tobben
  01:24:16 - 01:26:32 - Felix van Ballegooij
  01:26:33 - 01:27:32 - Jorge Wolters Gregorio
  01:27:33 - 01:27:55 - Felix van Ballegooij
  01:27:56 - 01:28:50 - Jorge Wolters Gregorio
  01:28:52 - 01:29:40 - Felix van Ballegooij
  01:29:42 - 01:30:09 - Jorge Wolters Gregorio
  01:30:12 - 01:30:55 - Felix van Ballegooij
  01:30:56 - 01:31:12 - Yolanda Hoogtanders
  01:31:13 - 01:31:29 - Jonathan Felix
  01:31:30 - 01:32:22 - Yolanda Hoogtanders
 11. 9

  Voorstel aan de raad om:
  1. De inspraakverordening 2007 in te trekken.
  2. De inspraak- en participatieverordening 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door LVR, PvdA, VVD, GL, DS, SP en SPR. Als reactie op de woordvoering in eerste termijn deelt wethouder van Ballegooij mede dat:
  1. omdat we binnen de gemeente te maken hebben met zeer vele soorten van beleid, is het lastig om participatie concreet meetbaar te maken. Met deze verordening wordt getracht goed vast te leggen hoe we participatie aan de voorkant willen vormgeven. Niet pas als sluitstuk, zoals tot nu toe vaak is gebeurd;
  2. er wordt vastgelegd op welke wijze aandacht wordt gegeven aan inwonersinitiatieven, dat is nieuw; 
  3. naast de punten 1 en 2 wordt ook het uitdaagrecht geïntroduceerd, hiermee lopen we voorop in Nederland;
  4. college heeft geen opvatting over burgerberaad maar als de raad bij bepaalde zaken burgerberaad wil inzetten, dan staat dit de raad vrij.


  D66 deelt mede in de aanloop naar de kadernota met een initiatiefvoorstel voor burgerberaad te zullen komen. DS, SP en SPR merken op dat de wethouder in zijn beantwoording nogal algemeen en vaag blijft. Wethouder van Ballegooij zegt dat over twee jaar geëvalueerd wordt, die tijd is nodig om een goed beeld te kunnen krijgen van het werken met de nieuwe verordening. 


  De raad stelt de participatie- en inspraakverordening Roermond 2024 vast met 26 - 3 stemmen. 
  Voor 26: LVR 11, GL 4, CDA 2, DS 3, VVD 2,  D66 2 en PvdA 2
  Tegen 3: SPR 2 en SP 1.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Evaluatie
  01:45:15 - 01:45:56 - Yolanda Hoogtanders
  01:45:57 - 01:46:06 - Shano Shaaban
  01:46:16 - 01:46:55 - Ron Piepers
  01:46:59 - 01:48:25 - Ernest Oele
  01:48:30 - 01:48:54 - Anouk Dolmans
  01:48:59 - 01:53:45 - Niek Geraedts
  01:53:51 - 01:57:00 - Jorge Wolters Gregorio
  01:57:02 - 01:58:16 - Leon Coenen
  01:58:17 - 01:58:25 - Yolanda Hoogtanders
  01:58:26 - 02:08:40 - Felix van Ballegooij
  02:08:41 - 02:09:00 - Yolanda Hoogtanders
  02:09:00 - 02:09:42 - Laura Tegels
  02:09:44 - 02:10:57 - Niek Geraedts
  02:11:02 - 02:13:26 - Jorge Wolters Gregorio
  02:13:33 - 02:14:20 - Leon Coenen
  02:14:21 - 02:14:46 - Jonathan Felix
  02:14:47 - 02:15:34 - Leon Coenen
  02:15:35 - 02:15:58 - Jonathan Felix
  02:15:59 - 02:16:20 - Leon Coenen
  02:16:21 - 02:16:44 - Yolanda Hoogtanders
  02:16:45 - 02:18:38 - Felix van Ballegooij
  02:18:39 - 02:18:51 - Yolanda Hoogtanders
  02:18:53 - 02:19:08 - Niek Geraedts
  02:19:09 - 02:21:53 - Felix van Ballegooij
  02:21:53 - 02:22:43 - Yolanda Hoogtanders
 12. 10

  Voorstel aan de raad om het Integraal Veiligheidsplan 2024 - 2027 vast te stellen inclusief uitbreiding van de formatie met 1 fte en de begroting te wijzigen zoals weergegeven in de financiële gevolgen.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door LVR, PvdA, VVD, GL, D66 en CDA. Er is alom tevredenheid over de wijze waarop dit IVP samen is voorbereid. De VVD dient een motie in "De provinciale handhavingsboot: samen in de boot óf een zinkend schip". Mede-indieners van deze motie zijn LVR, GL, PvdA en CDA.
  Reagerend op de woordvoering in eerste termijn deelt burgemeester Hoogtanders mede:
  1. dank aan eenieder die aan de samenstelling van het IVP heeft meegewerkt;
  2. het huis staat er nu, we gaan nu toe naar de uitvoering. Daarvoor worden uitvoeringsplannen opgesteld. Zoals al gezegd komen er voorstellen voor aanpassing van de APV + een handhavingsnota;
  3. er zal voortdurend worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld;
  4. er is niet alleen aandacht voor repressie, maar ook voor preventie;
  5. er zijn veel partners betrokken, daarmee wordt goed overleg gepleegd;
  6. er is een toezegging dat Roermond kan meedoen aan het programma Preventie met Gezag, met name gericht op jongeren;
  7. er is beweging in het college van GS m.b.t. de provinciale handhavingsboot. Er wordt nu bij de provincie gewerkt aan een voorstel om de provinciale boot weer inzetbaar te maken. In afwachting van dit voorstel wordt de motie van de VVD c.s. overbodig geacht.


  Gezien de mededeling van de burgemeester wordt de motie door de indieners aangehouden.


  Het IVP wordt unaniem (29 stemmen voor) aangenomen.

  Moties

  Onderwerp
  24M01 Motie De provinciale handhavingsboot - samen in de boot óf een zinkend schip?
  02:22:32 - 02:22:43 - Yolanda Hoogtanders
  02:23:39 - 02:24:13 - Dre Peters
  02:24:14 - 02:29:20 - Bert Achten
  02:29:21 - 02:30:50 - Ron Piepers
  02:30:51 - 02:34:01 - Jonathan Felix
  02:34:01 - 02:34:58 - Carla de Groot
  02:35:01 - 02:38:21 - Michael Kalthoff
  02:38:22 - 02:38:58 - Kay Beek
  02:39:00 - 02:45:55 - Yolanda Hoogtanders
  02:45:56 - 02:46:20 - Dre Peters
  02:46:20 - 02:48:14 - Bert Achten
  02:48:15 - 02:48:27 - Dre Peters
  02:48:28 - 02:49:36 - Jonathan Felix
  02:49:38 - 02:49:51 - Dre Peters
  02:50:00 - 02:50:18 - Bert Achten
  02:50:22 - 02:50:31 - Dre Peters
  02:50:32 - 02:54:06 - Yolanda Hoogtanders
  02:54:08 - 02:54:39 - Dre Peters
  02:54:58 - 02:57:25 - Yolanda Hoogtanders
 13. 11

  Besluitvorming is niet aan de orde, behandeling in één termijn.

  Besluit

  Burgemeester Hoogtanders heeft in een brief aan de raad van 10 januari 2024 aangegeven hoe zij haar eerste 100 dagen in Roermond heeft ervaren.  Vanuit alle negen raadsfracties wordt op deze brief gereflecteerd en dat veelal op een zeer positieve wijze! Naast enkele andere aspecten worden met name de presentatie, de zichtbaarheid en de positiviteit van de burgemeester zeer gewaardeerd. Burgemeester Hoogtanders dankt de raad voor de bemoedigende woorden aan haar adres.  Op enkele onderdelen, o.a. polarisatie, geeft de burgemeester desgevraagd een nadere toelichting.

  02:55:00 - 02:57:25 - Yolanda Hoogtanders
  02:57:27 - 03:00:33 - Dre Peters
  03:00:34 - 03:05:05 - Ron Piepers
  03:05:06 - 03:09:04 - Jonathan Felix
  03:09:05 - 03:09:09 - Yolanda Hoogtanders
  03:09:09 - 03:13:07 - Anouk Dolmans
  03:13:09 - 03:15:45 - Michael Kalthoff
  03:15:51 - 03:18:20 - Jos Tobben
  03:18:23 - 03:19:18 - Jorge Wolters Gregorio
  03:19:20 - 03:20:30 - Kay Beek
  03:20:31 - 03:26:29 - Yolanda Hoogtanders
 14. 11.A

  Motie vreemd aan de orde van de dag van D66: Gast van de Raad.
  Mede-indiener: SP

  Besluit

  D66 licht toe wat de aanleiding voor deze motie is en leest de motie vervolgens voor. 
  Woordvoering vindt plaats door LVR, DS, PvdA en GL. Ofschoon sprekers de motie op zich sympathiek vinden, willen sprekers het onderwerp breder aanvliegen: hoe kan het beschikbare budget voor raadscommunicatie worden benut om toe te werken naar een bredere bekendheid van het werk van de gemeenteraad?  Afgesproken wordt een voorstel aan het Presidium voor te leggen om een werkgroep in te stellen die dit gaat onderzoeken. 
  De motie wordt verworpen met 10 tegen 19 stemmen. 
  Voor 10: CDA 2, DS 3, SPR 2, D66 2 en SP 1.  
  Tegen 19: LVR 11, GL 4, VVD 2 en PvdA 2.

  Moties

  Onderwerp
  24M02 Motie D66 gast van de raad

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Werkgroep instellen
  03:25:59 - 03:26:29 - Yolanda Hoogtanders
  03:26:29 - 03:28:58 - Laura Tegels
  03:28:59 - 03:29:22 - Yolanda Hoogtanders
  03:29:24 - 03:31:10 - Aijiththan Loganathan
  03:31:14 - 03:32:39 - Niek Geraedts
  03:32:40 - 03:34:06 - Ron Piepers
  03:34:12 - 03:35:02 - Carla de Groot
  03:35:11 - 03:36:40 - Laura Tegels
  03:36:41 - 03:37:08 - Dre Peters
  03:37:09 - 03:37:16 - Anouk Dolmans
  03:37:17 - 03:37:32 - Yolanda Hoogtanders
  03:37:33 - 03:37:49 - Carla de Groot
  03:37:52 - 03:38:05 - Laura Tegels
  03:38:09 - 03:38:31 - Niek Geraedts
  03:38:33 - 03:38:57 - Yolanda Hoogtanders
  03:38:57 - 03:39:07 - Laura Tegels
  03:39:07 - 03:39:50 - Yolanda Hoogtanders
  03:39:51 - 03:40:10 - Aijiththan Loganathan
  03:40:10 - 03:40:18 - Jonathan Felix
  03:40:25 - 03:40:52 - Jorge Wolters Gregorio
  03:40:53 - 03:41:08 - Niek Geraedts
  03:41:09 - 03:42:10 - Yolanda Hoogtanders
 15. 12

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.

  Besluit

  Er zijn geen vragen aangemeld.

 16. 13

  De voorzitter sluit de vergadering.

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

  03:42:09 - 03:42:10 - Yolanda Hoogtanders