Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 6 juni 2024

18:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mw. Y.F.W. Hoogtanders (burgemeester)
Toelichting

Door een technische storing is het geluid van deze raadsvergadering helaas niet van de kwaliteit die u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en spreekt een In Memoriam uit vanwege het overlijden van de heer Edwin Jacobsz.
  Afmeldingen: Aschwin Verheijden en Laura Tegels.
  Trekking stemmingnummer: nummer 9 Britt Pasaribu.

 2. 2

  Voorstel om de agenda vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de agenda vast, rekening houdende met de volgende opmerkingen:
  1. agendapunt 8, Mutsaersstichting, wordt alsnog een bespreekstuk;
  2. agendapunt 19, BsGW, wordt alsnog een hamerstuk.
  Het onderwerp Mutsaersstichting wordt als eerste bespreekstuk aan de orde gesteld.

 3. 3

  Voorstel om de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijst vast.

 4. 4

  Voorstel tot vaststelling van de behandelwijze van ingekomen brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad

  Besluit

  De raad stelt de behandelwijze van de ingekomen brieven vast, rekening houdende met de volgende verzoeken tot agendering in de commissie Ruimte:
  brief A93 (GL), brief A95 (GL) en A98 (GL en CDA). Een motivering voor deze agendaverzoeken wordt door de betreffende fracties nog aangeleverd.

 5. 5
  HAMERSTUKKEN
 6. 5.a

  Voorstel aan de raad om:
  1. de gedragscodes en het protocol integriteit van 12 mei 2016 in te trekken; 
  2. vast te stellen: 
  a. de Gedragscode integriteit raads- en commissieleden Roermond 2024; 
  b. de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Roermond 2024; 
  c. de Procesafspraken handhaving integriteit van het gemeentebestuur van Roermond;

  Besluit

  De raad besluit -zonder woordvoering- conform het voorgelegde conceptbesluit.

 7. 6

  Voorstel aan de raad om kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en uw reactie kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) middels de conceptbrief.

  Besluit

  De raad besluit -zonder woordvoering- conform het voorgelegde conceptbesluit.

 8. 8

  Voorstel aan de raad om:
  1. De continuïteit van jeugdhulp die de Mutsaersstichting aan onze jeugdigen en gezinnen biedt te borgen door € 1.181.891,- beschikbaar te stellen ter dekking van de financiële bijdrage aan het continuïteitsplan van de Mutsaersstichting;
  2. Een bestemmingsreserve binnen het cluster sociaal domein met als bestedingsdoel ‘continuïteitsplan Mutsaersstichting” in te stellen voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2025;
  3. Een bedrag van € 1.181.891,- vanuit de algemene reserve vrij te laten vallen en te storten in de nieuwe bestemmingsreserve;
  4. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.


  Op drie bijlages ligt geheimhouding, te weten:
  - 05a Oplegger ambtelijke reactie advies Stibbe
  - 05b Advies Stibbe financiering MSS
  - 09 Notitie vervolg historisch onderzoek (1 mei 2024)

  Besluit

  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door D66, LVR, GL, VVD, DS en SPR. D66 dient een motie in, SPR is hiervan mede-indiener. Namens het college van B&W reageert wethouder Smitsmans, die toezegt de raad constant op de hoogte te zullen houden van de ontwikkelingen. Wethouder Franssen verwijst naar pagina 14 van de kadernota voor een passage over het toezicht op verbonden partijen. Het college ontraadt de motie.
  De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college.
  De motie wordt verworpen met 7 - 22 stemmen.
  Voor 7: DS 3, SPR 2, D66 1 en SP 1.
  Tegen 22: LVR 11, GL 5, CDA 3, VVD 2, PvdA 1.

  Moties

  Onderwerp
  24M06 Motie afhankelijkheid grote instellingen / partners
 9. 9

  Voorstel aan de raad om:
  1. kennis te nemen van het voorlopige jaarverslag 2023 Omnibuzz; 
  2. kennis te nemen van en in te stemmen met de (ontwerp-) begrotingswijziging 2024-1 Omnibuzz; 
  3. kennis te nemen van de (ontwerp-) begroting 2025 Omnibuzz en het meerjarenperspectief 2026-2028 Omnibuzz; 
  4. de zienswijze vast te stellen ten aanzien van de (ontwerp-) begrotingswijziging 2024-1 en (ontwerp-) begroting 2025 en (ontwerp-) meerjarenperspectief 2026-2028 Omnibuzz, die luidt: De gemeenteraad van Roermond heeft in zijn vergadering van 6 juni 2024 besloten geen zienswijze in te dienen; 
  5. akkoord te gaan met verzending van de vastgestelde zienswijze aan het dagelijks bestuur van GR Omnibuzz.

  Besluit

  De raad besluit -zonder woordvoering- conform het voorgelegde conceptbesluit.

 10. 11

  Voorstel aan de raad om:"
  1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de bouw van een woongebouw bestaande uit 50 sociale huurappartementen op de locatie Willem Bayerstraat 2-76 te Roermond, en; 
   2. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, de VVGB geacht wordt definitief te zijn verleend.

  Besluit

  De raad besluit -zonder woordvoering- conform het voorgelegde conceptbesluit.

 11. 12

  Voorstel aan de raad om:
  1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de realisatie van 27 appartementen met lift op het adres Slachthuisstraat 113-115, 6041 CB te Roermond, en de ontwerpVVGB gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen; 
  2. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen wordt ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, de VVGB geacht wordt definitief te zijn verleend.

  Besluit

  De raad besluit -zonder woordvoering- conform het voorgelegde conceptbesluit.

 12. 13

  Voorstel aan de raad om:
  1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de bouw van een woongebouw bestaande uit 15 appartementen op het adres Markt 12 te Swalmen, en; 
  2. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, de VVGB geacht wordt definitief te zijn verleend.

  Besluit

  De raad besluit -zonder woordvoering- conform het voorgelegde conceptbesluit.

 13. 15
  BESPREEKSTUKKEN
 14. 15.A

  Voorstel aan de raad om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een jachthaven inhoudende aanlegsteigers met aanhorigheden aan het Eind te Asselt.

  Bijlagen

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door LVR, GL, PvdA, VVD, CDA, SPR, DS, SP en D66.  Partijen geven allemaal hun mening over het voorstel, elk met eigen accenten. De algemene tendens is dat partijen blij zijn met de samenwerking in de afgelopen weken waarbij nader advies is ingewonnen. LVR dient, mede namens de acht andere partijen uit de raad, een amendement in waarin de raad wordt voorgesteld om de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Namens het college reageert wethouder Franssen. Hij spreekt trots en tevredenheid uit over het proces dat in de afgelopen weken in alle transparantie door de raadsfracties gevoerd is. De toezegging die de wethouder in de commissie heeft gedaan is nagekomen: er is navraag gedaan bij provincie Limburg en Rijkswaterstaat en de bevindingen hiervan zijn naar de raad teruggekoppeld. De wethouder zegt dat er geen enkele twijfel over mag bestaan: het college zal handelen conform hetgeen door de raad wordt besloten. 
  Het amendement wordt aangenomen met 25 - 4 stemmen. Daarmee is het door het college van B&W voorgelegde conceptbesluit geheel vervangen en dus van de baan. 
  Voor 25: LVR 7 (Inge Hodselmans, Dré Peters, Bert Achten, Mark Schlicher, Loes Strous, Sabine Maas, Turgut Celebi), GL 5, CDA 3, DS 3, SPR 2, VVD 2, D66 1, PvdA 1 en SP1.  
  Tegen 4: Britt Pasaribu, Ben Peters, Shano Shaaban en Aiji Loganathan (allen LVR).

  Amendementen

  Onderwerp
  24A04 Amendement Jachthaven Asselt
 15. 16

  Voorstel aan de raad om:
  1. overeenkomstig de nota van zienswijzen en wijzigingen een standpunt in te nemen op de ingekomen zienswijzen; 
   2. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘Roertoren’ gewijzigd vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding; 
  3. de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Roertoren’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000324- VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond; 
   4. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 1 en 2 genoemde bestemmingsplan; 
  5. de provincie te verzoeken om het vastgestelde bestemmingsplan eerder te publiceren gelet op art 3.8 lid 4 Wro;

  Besluit

  SPR acht het plan te massaal voor deze plek en dient een motie in waarin o.a. wordt opgeroepen vanavond geen besluit te nemen over dit plan. Volgens D66 moet het groener en duurzamer. D66 dient, gesteund door SPR, een motie in waarin o.a. wordt opgeroepen om de toren 15% minder hoog te bouwen. LVR, GL, VVD, PvdA spreken uit het voorstel te zullen steunen. Partijen roepen op in goed gesprek met de projectontwikkelaar te blijven en de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. CDA en SP stellen enkele vragen. Wethouder Franssen zegt dat na het raadsbesluit vanavond -tenminste als de raad instemt met de wijziging van het bestemmingsplan- het college aan zet is om een besluit te nemen over de omgevingsvergunning. De wethouder legt uit dat het plan door overleg van het college met de projectontwikkelaar aanzienlijk is verbeterd. Vervolgens gaat de wethouder in op de specifiek door de de fracties gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Wethouder Franssen legt gemotiveerd uit dat zowel de motie van SPR als die van D66/SPR wordt ontraden.


  De motie van SPR wordt met 3 - 26 stemmen verworpen.
  Voor 3: SPR 2, SP 1.
  Tegen 26: LVR 11, GL 5, CDA 3, DS 3, VVD 2, D66 1, PvdA 1


  Het voorstel van het college wordt met 27 - 2 stemmen aangenomen.
  Voor 27: LVR 11, GL, 5, CDA 3, DS 3, VVD 2, D66 1, PvdA 1, SP 1
  Tegen 2: SPR 2


  De motie van D66/SPR wordt met 4 - 25 stemmen verworpen.
  Voor 4: SPR 2, D66 1, SP 1
  Tegen 25 : LVR 11, GL 5, CDA 3, DS 3, VVD 2, PvdA 1

  Moties

  Onderwerp
  24M07 Motie Roertoren 2.0
  24M08 Motie een eerste stap naar een unieke visie voor het Stationsgebied
 16. 17

  Voorstel aan de raad om:
  1. Het rapport Gebiedsprofiel Swalmen Centrum vast te stellen; 
  2. In te stemmen met de voorgestelde prioritering van de kansrijke ontwikkelingen.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door LVR, PvdA (mede namens GL), VVD, D66, DS, CDA en SPR. Partijen zijn zonder uitzondering positief over het voorliggende plan, alle lof voor de voorbereiding en veel succes met de uitvoering van het plan. Mede namens wethouder van Ballegooij (de wijkwethouder voor Swalmen) reageert wethouder Franssen op de gemaakte opmerkingen en een enkele gestelde vraag.
  De raad stemt unaniem in met het voorstel.

 17. 18

  Voorstel aan de raad om:
  1. Een bestemmingsreserve met financieringsfunctie in te stellen ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit de aankoop van het private deel van sportcentrum Swalmen met de naam: 'kapitaallastenreserve Sportcentrum Swalmen;
  2. Een bedrag van € 1.360.000 vanuit de algemene reserve vrij te laten vallen en te storten in de nieuwe (onder beslispunt 1 genoemde) bestemmingsreserve;
  3. Een tweetal kredieten te openen ten behoeve van de aankoop van het private deel van sportcentrum Swalmen (en het direct noodzakelijke eigenaarsonderhoud), te splitsen in€ 500.000 grond en € 1.360.000 opstallen;
  4. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door LVR, PvdA, VVD, GL, D66, DS en CDA. Alle sprekers zijn positief over het voorliggende voorstel. LVR heeft er moeite mee dat het voorstel niet eerst in een raadscommissie is behandeld. DS stelt vraagtekens bij een uitspraak die wethouder van Ballegooij op social media heeft gedaan. De wethouders van Ballegooij en Franssen reageren op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. De wethouders zeggen dat de raad bij het project aangehaakt zal blijven, een termijn waarop duidelijkheid gegeven kan worden over opzet van de exploitatie kan echter nog niet gegeven worden.  
  De raad stemt unaniem in met het voorstel.

 18. 19

 19. 20

  Voorstel aan de raad om de brief te bespreken. Een raadsbesluit is niet aan de orde.

  Besluit

  Er is vanuit de raad geen behoefte aan woordvoering.

 20. 21

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.

  Besluit

  Er zijn geen vragen aangemeld.

 21. 22

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:16 uur.