Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie RU

woensdag 19 mei 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Marij Cox

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de heer John Hölsgens, het nieuwe commissielid namens de SP. Er is een afmelding ontvangen van de heer Versteegen, mevrouw Danker, de heer Dekker en de heer Schuman.

De voorzitter deelt mede dat er een volle agenda voorligt. Gezien de drukke agenda van raad en commissies in de komende periode is het niet mogelijk om op een extra avond te vergaderen. Mogelijk wordt aan het einde van de vergadering besloten om onderwerpen door te schuiven naar de eerstvolgende vergadering op 23 juni a.s. Indien nodig wordt in juni een tweede avond vergaderd zodat alle agendapunten zijn besproken voordat het zomerreces begint.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

Besluit

De commissie is per mail medegedeeld dat er geen stukken zijn verstrekt voor punt 10 (Bedrijveninvesteringszone Retailpark Roermond 2022-2026) en besluit dit punt van de agenda af te voeren.

Het verzoek van de heer Tobben om tijdens deze commissievergadering bijgepraat te worden over de status van de geamendeerde motie “steun voor de startende ondernemer” wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 15A.

De voorzitter deelt mede dat vanwege de drukke agenda besloten is om het onderzoek van de RKC inzake Leegstandsbeleid door te schuiven naar de volgende vergadering op 23 juni a.s.. De 23e wordt dit onderwerp als eerste punt geagendeerd.

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Van Rey wordt besloten om een schriftelijke vragenronde in te stellen over het rapport van de RKC inzake Leegstandsbeleid ter voorbereiding van de behandeling in commissie Ruimte. Vragen aan de RKC kunnen worden ingediend tot en met donderdag 27 mei voor 12.00 uur en de antwoorden worden verstrekt vóór 6 juni. Technische vragen aan het college worden volgens de reguliere procedure uiterlijk vrijdags voor de commissievergadering beantwoord.

In reactie op een vraag van de voorzitter deelt de heer Van Rey mede punt 14 op de agenda te willen handhaven en daarbij alleen in te zullen gaan op ‘wonen breed’. De overige onderdelen worden besproken in de eerstvolgende vergadering op 23 juni a. s. De heer Van Rey zal een brief van het Ministerie van Economische Zaken van 12 mei jl. aan de griffie doen toekomen waarna deze aan dit agendapunt in de vergadering van 23 juni a.s. wordt toegevoegd.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

Besluit

LVR is ontstemd over het feit dat in de voorraadagenda staat vermeld dat het integraal uitvoeringskader evenementen niet wordt geagendeerd in de commissie maar er een raadsinformatiebrief wordt verzonden. De heer Franssen bereidt een stuk over dit onderwerp voor dat hij met de commissie wil bespreken in de vergadering van 23 juni a.s. en het college legt een voorstel inzake de uitwerking van het beleid na de zomer voor aan de commissie.

Besluit

Wethouder Waajen legt de vraag voor of bij wijze van uitzondering de ter inzage legging van de wijziging van het bestemmingsplan Ooldervest deels in de zomer mag plaatsvinden, zodat door de ontwikkelaar snel aan de slag kan worden gegaan met de locatie Druseshoeve.

Enkele door de verschillende fracties gemaakte opmerkingen zijn:
CDA merkt op dat de doorkijk vanaf de woningen wel anders zal zijn. Iedereen, en dus ook de 22 nieuwe eigenaren, moeten in de gelegenheid worden gesteld om hierop te reageren.
DS informeert of de omwonenden tijdig en proactief zullen worden geïnformeerd over de ter inzage termijn.
SPR is er niet voor om het alleen in de zomervakantie ter inzage te leggen, dan ook deels maar voor de zomer.
VVD benadrukt het belang van communicatie aan de voorkant. Als de ter inzage legging aan de achterzijde van de zomervakantie is, dan is het minder bezwaarlijk. VVD vindt het een lastige vraag en wil dit graag terugkoppelen met de fractie.
LVR merkt op geen voorstander te zijn van het ter inzage leggen in de zomer. Maar door het tijdig informeren wordt een tijdpad gecreëerd waar ze geen bezwaar tegen heeft. LVR is met de mitsen en maren akkoord.
GL deelt mede dat naast de 22 direct betrokkenen iedereen een zienswijze kan indienen. Iedereen moet dan ook aan de voorkant worden geïnformeerd.

Wethouder Waajen deelt mede dat het de periode van 7 juli tot 24 augustus a.s. betreft. Zij zegt toe dat er goede communicatie aan de voorkant plaatsvindt en belanghebbenden goed geïnformeerd worden. Hierdoor wordt het proces 2 tot 3 maanden versneld.

Wethouder Evers deelt mede twee bijeenkomsten te willen organiseren voor de commissie Ruimte inzake transitievisie warmte. De eerste bijeenkomst staat gepland voor 30 juni a.s. en de tweede bijeenkomst na de zomer (op 14, 15 of 16 september). Wethouder Evers verzoekt om deze data alvast te reserveren.

Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

Besluit

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Voorgesteld wordt de ingekomen stukken (verslagen van de vergaderingen van 8 en 22 februari, 1, 8 en 22 maart en 6 april 2021) voor kennisgeving aan te nemen. Vragen kunnen tot 24 uur na de vergadering bij de griffie worden ingediend. Beantwoording vindt binnen een week ná de commissievergadering plaats.

Besluit

Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen.

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, SP en SPR.

Alle fracties spreken hun lof uit voor het voorliggende plan. Enkele andere door de verschillende fracties gemaakte opmerkingen zijn:

LVR vindt het bijzonder mooi dat een private initiatiefnemer het voor elkaar krijgt om dit project op te pakken en is tevreden over het participatietraject. LVR wijst op de hoeveelheid aan platte daken in het gebied en de mogelijke kansen voor de duurzaamheidsdoelstellingen. LVR informeert naar de lobby van de gemeente naar provincie, rijk en Europa voor het verkrijgen van subsidies. De initiatiefnemer heeft daarin ook een rol, maar de LVR is van mening dat de gemeente voorop moet lopen. LVR vraagt aandacht voor een goede en veilige verkeersontsluiting van het gebied in de definitieve maar zeker ook in de tijdelijke voorfase. LVR verzoekt om een analyse van de punten waarop de huidige plannen knellen met het staande beleid. Vanwege het belang van deze ontwikkeling zou de raad de uitspraak kunnen doen om uitzonderingen te maken.

GL merkt op dat het plan mogelijkheden biedt voor inbreiding. GL informeert wat overeind blijft van het sociale woningbouwconcept. GL hoopt niet dat er high society wordt gecreëerd en het straks niet meer betaalbaar is voor de starter. GL informeert naar de mogelijke financiële consequenties van de bodemverontreiniging voor de gemeente.

CDA is verheugd dat er een initiatiefnemer is die erin slaagt om het perceel te kopen en het wil herontwikkelen. CDA informeert hoe de bedrijven in de schil hebben gereageerd op de visie. Tevens informeert het CDA waarom op sommige onderdelen kort is ingegaan en op andere onderdelen weer uitgebreid. CDA had bijvoorbeeld graag meer informatie verkregen over het onderwerp wonen en de gevolgen voor andere winkels.

DS merkt op dat de huidige status van het gebied niet de schoonheidsprijs verdient. Het is al lang tijd voor verbetering en is verheugd dat dat nu gaat gebeuren. DS spreekt de complimenten uit voor de communicatie en participatie. DS is zeker positief over de ontwikkeling van het gebied, maar plaatst vraagtekens bij het tijdelijk gebruik. DS merkt op dat de tekst in bijlage 4, betreffende het programma tijdelijk gebruik, niet duidelijk is en verzoekt om deze tekst naar het project toe te schrijven en het daarvoor kloppend te maken.

VVD merkt op dat het participatietraject tot op heden goed is verlopen, de omwonenden voelen zich bijvoorbeeld serieus genomen. VVD informeert naar de mogelijke effecten van de financiële omstandigheden van de gemeente op de realiseringsovereenkomst met de ontwikkelaar, wat betekent het bijvoorbeeld voor de onderhandelingspositie. VVD is van mening dat de overheid faciliterend moet zijn voor deze ondernemer en een subsidie-lobby moet opzetten.

SP vindt het van belang dat het plan van onder op tot stand is gebracht. Het betreft een dynamisch plan dat niet in zijn geheel als af kan worden beschouwd. Met de nieuwe omgevingswet voor ogen is het logisch dat nog niet alles is geconcretiseerd. SP blijft positief over het raadsvoorstel.

SPR merkt op dat het een project betreft van de lange adem. SPR is blij dat er nu beweging is in de ontwikkeling van het terrein, waarbij het gebied stukje voor stukje wordt aangepakt. SPR hoopt dat er ook plek komt voor mensen met een kleine beurs en ruimte wordt geboden voor ambachten. SPR informeert naar de reactie van de ondernemers in de omgeving.

Wethouder Waajen spreekt haar dank uit voor de complimenten en gaat in op de diverse vragen en antwoorden. Wethouder Waajen gaat onder andere in op het gebruik van de daken in het kader van duurzaamheid, de subsidielobby, de verbindingen, het beeldkwaliteitsplan en het tijdelijk gebruik. Tevens merkt ze op dat de verkeerssituatie moet passen binnen de kaders (dus veilig), dat de reactie van de omliggende bedrijven is verwerkt in de voorliggende visie, dat er nog geen realiseringsovereenkomst is gesloten met initiatiefnemer (deze staat in de planning voor 4e kwartaal van dit jaar) en dat de provincie bevoegd gezag is op de wet bodembescherming. Eventuele risico’s bij bodemvervuiling liggen bij de ontwikkelaar en niet bij de gemeente.

Wethouder Waajen deelt mede dat er nu geen investeringsmiddelen beschikbaar zijn voor het Philipsterrein. In het geval de raad van mening is dat er toch geïnvesteerd moet worden, dan moet gekeken worden waar er middelen kunnen worden vrijgemaakt.

De heer Toebosch deelt mede dat de thema’s in de gebiedsvisie een weergave zijn van hetgeen is besproken met de omgeving. Dat verklaart waarom het ene onderwerp uitvoeriger is beschreven dan het andere. De paragraaf ‘juridische haalbaarheid’ in bijlage 4 heeft onder andere betrekking op waar voor tijdelijk gebruik nog een vergunning moet worden gevraagd.

Wethouder Waajen zegt toe dat op de groene flap een verduidelijking van de wettekst in bijlage 4 wordt opgenomen.

De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk.

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, SP en SPR.

Enkele door de verschillende fracties gemaakte opmerkingen zijn:
SPR informeert wat er aan de strijkstok blijft hangen van de serviceproviders en welke zekerheid er is dat de serviceproviders in zee gaan met de lokale bedrijven. Tevens informeert SPR waarom wordt voorgesteld om een Roermonds revolverend fonds in te richten, waarom al deze moeite als het ook via de RES kan.

SP staat achter duurzaamheid maar spreekt twijfel uit over het voorstel. Het is fijn als mensen met kleine beurs kansen krijgen, maar hoe wordt verwezenlijkt dat het daar komt waar het moet komen. SP informeert in hoeverre prijsontwikkelingen zijn ingecalculeerd en in hoeverre huurcorporaties ook de mogelijkheid krijgen om te worden ontzorgd.

D66 omarmt in de basis het plan, maar het voorstel roept veel vragen op. D66 bevreemdt het dat in het voorstel financiële informatie staat vermeld die in een aanbesteding nadelig kan uitwerken en vindt de kosten van de zonnepanelen aan de hoge kant. D66 plaatst vraagtekens bij de stelling dat het project kostenneutraal is voor de gemeente en informeert of de wethouder kan garanderen dat er geen extra financiële bijdrage van de gemeente gevraagd wordt.

VVD merkt op dat iedereen moet kunnen deelnemen, dus ook diegene die geen gebruik wil maken van de lening. Gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijk draagvlak. VVD constateert dat dit voorstel nog veel open einden heeft en risico’s kent. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij verkoop van een huis? Kan het in dit tempo en met dit financieel kader worden gerealiseerd? Grondhouding van de VVD blijft positief, maar zij is van mening dat de wethouder een meer voldragen voorstel aan de raad moet voorleggen.

DS vindt het een positieve basisgedachte, maar heeft toch enige vragen. DS merkt op dat er al diverse regelingen bestaan en vraagt waarom de gemeente ook actief wil acteren. Tevens informeert DS naar de risico’s en op welke wijze het locale bedrijfsleven meeprofiteert.

CDA vraagt om een goede onderbouwing van de kostenneutraliteit en een plan van aanpak, aanvullend aan het voorstel. CDA constateert dat verwezen wordt naar begrotingen maar wil eerst goed inzicht hebben in de financiën. CDA spreekt haar twijfels uit, onder andere omdat het een stimulans moet zijn voor mensen met een smalle beurs en niet de beste aanbieding gedaan kan worden in de veelheid van aanbiedingen.

GL deelt mede dat iedereen het belang van duurzaamheid onderschrijft. Het voorstel beoogt iets in gang te zetten waarbij bewoners worden ontzorgd, werkgelegenheid wordt gestimuleerd en mensen met een kleine beurs kunnen meedoen. GL informeert naar risico’s voor de gemeente.

LVR informeert naar de doelgroep en financiële risico’s voor de gemeente. LVR merkt op dat er al andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld via de provincie, en is van mening dat de gemeente niet als bank moet gaan optreden (is niet de rol van de gemeente). LVR informeert hoe de samenhang is met ‘klaar voor de herstart’.

Wethouder Evers gaat in op de diverse vragen en opmerkingen. Hij gaat onder andere in op de economische spin off, wijze van aanbesteding, verdeling in drie tranches, verzekering en de risico’s. Hij merkt op dat het een project is met een duidelijk begin en eind, dat nadrukkelijk verbinding legt met het sociaal domein.

Wethouder Evers zegt toe op de groene flap zekerheden op te nemen die de zorgen van de commissie wegnemen. Tevens wordt op de groene flap een toelichting verstrekt op de gevolgen voor de solvabiliteit van de gemeente, wordt een motivatie opgenomen op welke wijze iedereen aan het project kan deelnemen en wordt een voorbeeldberekening opgenomen waarbij uitgegaan wordt van een gemiddeld aantal zonnepanelen en het wegvallen van de salderingsregeling in 2023.

LVR, GL, CDA, VVD, D66, SP en SPR achten dit stuk niet rijp voor behandeling in de raad. DS neemt het voorstel mee terug naar de fractie.

Commissievragen
Onderwerp
Zonnepanelenproject

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Voorgesteld besluit
Besluit

Wegens tijdgebrek is dit voorstel niet behandeld. Vanwege tijdsdruk (besluitvorming over dit voorstel dient begin juni plaats te vinden) en vanwege de volle agenda van raad en commissies, zijn alle fracties, met uitzondering van de LVR, voorstander van het agenderen van dit voorstel in de raad van 3 juni a.s. zonder voorafgaande bespreking in de commissie.

De voorzitter verzoekt om eventuele vragen vooraf schriftelijk te stellen, zodat de behandeling in de raad niet onnodig lang duurt.

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Wegens tijdgebrek is dit voorstel niet behandeld. Vanwege tijdsdruk (besluitvorming over dit voorstel dient begin juni plaats te vinden) en vanwege de volle agenda van raad en commissies, zijn alle fracties, met uitzondering van de LVR, voorstander van het agenderen van dit voorstel in de raad van 3 juni a.s. zonder voorafgaande bespreking in de commissie.

De voorzitter verzoekt om eventuele vragen vooraf schriftelijk te stellen, zodat de behandeling in de raad niet onnodig lang duurt.

Commissievragen
Onderwerp
Overzicht van jaarlijkse bijdragen aan RUD

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

De stukken worden zo spoedig mogelijk nagezonden.

Besluit

Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit agendapunt van de agenda af te voeren.

Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over de raadsinformatiebrief inzake afvalinzameling. Behandeling vindt plaats in één termijn.

Besluit

Wegens tijdgebrek wordt dit agendapunt nu niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering op 23 juni a.s.

In de vergadering van 17 maart jl. is op verzoek van de LVR besloten om het onderwerp ‘onderhoud openbare verlichting’ te agenderen. Ter informatie zijn het verzoek, de vragen en de verstrekte antwoorden bijgevoegd. Behandeling vindt plaats in één termijn.

Besluit

Wegens tijdgebrek wordt dit agendapunt nu niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering op 23 juni a.s.

In de commissievergadering van 17 maart j. is besloten om de brieven C023 en C037 (beide inzake zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Hotel Jazz City) als afzonderlijk punt op te nemen in de agenda. Hier is brief C071 inzake besluitvorming Hotel Jazz City aan toegevoegd. In de raadsvergadering van 8 april jl. is op verzoek van de LVR besloten om deze brief te agenderen voor de commissie Ruimte. Behandeling vindt plaats in één termijn.

Besluit

Wegens tijdgebrek wordt dit agendapunt nu niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering op 23 juni a.s.

In de commissievergadering van 17 maart jl. is besloten om brief C010 (inzake Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening) inclusief de beantwoording op vragen inzake planvoorraad woningen als afzonderlijk punt op te nemen in de agenda. Behandeling vindt plaats in één termijn.

Besluit

Wegens tijdgebrek wordt dit agendapunt nu niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering op 23 juni a.s.

In de raadsvergadering van 8 april jl. is op verzoek van de LVR besloten om de brieven 58, 61 en 75 te agenderen voor de commissie Ruimte.
a. Brief C58 inzake Quick scan behoefteonderzoek hotelontwikkeling Roermond
b. Brief C61 inzake VNG ondertekent Actieagenda wonen
c. Brief C75 inzake beroep bestemmingsplan Kroppestraat Swalmen
Behandeling vindt plaats in één termijn.

Besluit

Wegens tijdgebrek wordt dit agendapunt nu niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering op 23 juni a.s.

Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat) en de mogelijkheid vervalt om na afloop nog rondvragen in te kunnen dienen. Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

Besluit

Wegens tijdgebrek worden de rondvragen schriftelijk afgedaan.

Commissievragen
Onderwerp
Graafwerkzaamheden (kabelaanleg) aan de Koolstraat/Roerkade
Kabel- en leidingwerkzaamheden op de Roerkade
Parkeercapaciteit (brom)fietsen
Problematiek binnen de wijkreconstructie Kastelenbuurt
Uitvoering van de motie GroenLinks/CDA in relatie tot de CIB van 28 april 2021
Verkeersproblemen op en rondom het DOC, N280, Singelering, Leeuwen, misbruik private parkeerplekken, etc.
Verkeersveiligheid - handhaving
Volkshuisvestingsfonds
Zwerfafval bij de Maasplassen
Besluit

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:30 uur.