Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie RU

woensdag 23 juni 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Marij Cox

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

Voorgesteld wordt de ingekomen stukken (verslagen van de vergaderingen van 19 april, 3 mei en 17 mei 2021) voor kennisgeving aan te nemen. Vragen kunnen tot 24 uur na de vergadering bij de griffie worden ingediend. Beantwoording vindt binnen een week ná de commissievergadering plaats.

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Tijdens het sprekersplein van 12 mei jl. is door de RKC een toelichting gegeven op het onderzoek Leegstandsbeleid. Bij de bespreking van het voorstel zijn Paul Janssen, lid van de Rekerkamercommissie, en een onderzoeker van bureau STEC aanwezig.

Commissievragen
Onderwerp
Vragen CDA nav leegstandsrapport RKC, gericht aan college
Vragen CDA nav leegstandsrapport RKC, gericht aan RKC
Vragen LVR aan college inzake rapport leegstandsbeleid van RKC
Vragen LVR aan RKC inzake rapport Leegstandsbeleid

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Aan dit agendapunt zijn brief C095 (burgerinitiatief aanbieding Burger Second Opinion Melickerveld van Werkgroep bewoners Kitskensdal) en brief C096 (reactie op woonwijk Melickerveld van Natuur- en Milieufederatie Limburg) toegevoegd. In de raadsvergadering van 3 juni jl. is op verzoek van de LVR en SPR besloten om deze brieven te agenderen voor de commissie Ruimte.

In de vergadering van 17 maart jl. is op verzoek van de LVR besloten om het onderwerp ‘onderhoud openbare verlichting’ te agenderen. Ter informatie zijn het verzoek, de vragen en de verstrekte antwoorden bijgevoegd. Behandeling vindt plaats in één termijn.

In de vergadering van 19 mei jl is besloten dat door de heer Franssen een stuk over het onderwerp 'integraal uitvoeringskader evenementen' voorbereidt. De commissie wordt verzocht hierover van gedachten te wisselen. Behandeling vindt plaats in één termijn.

In de commissievergadering van 17 maart j. is besloten om de brieven C023 en C037 (beide inzake zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Hotel Jazz City) als afzonderlijk punt op te nemen in de agenda. Hier is brief C071 inzake besluitvorming Hotel Jazz City aan toegevoegd. In de raadsvergadering van 8 april jl. is op verzoek van de LVR besloten om deze brief te agenderen voor de commissie Ruimte. Behandeling vindt plaats in één termijn.

In de raadsvergadering van 8 april jl. is op verzoek van de LVR besloten om de brieven 58, 61 en 75 te agenderen voor de commissie Ruimte.
a. Brief C58 inzake Quick scan behoefteonderzoek hotelontwikkeling Roermond (LVR)
b. Brief C061 inzake VNG ondertekent Actieagenda wonen (LVR)
c. Brief C075 inzake beroep bestemmingsplan Kroppestraat Swalmen (LVR)

In de raadsvergadering van 3 juni jl. is besloten om de volgende brieven te agenderen voor de commissie Ruimte:
d. A099: Onderhoud Kastelenbuurt van Bewoners Kastelenbuurt (LVR)
e. C105: Visie voor Vrijveld Noord en dr Philipslaan van Burger (SPR)
f. A108: Voorgenomen nieuwbouw van woningen in Swalmen/BIZ Centrum Swalmen van Van Heijster Kantoor (LVR)
g. A109: Verzoek in gebruik name panden FMO van MOVEOO (LVR)
h. C110: Bp Herontwikkeling Min.Bongaertsstraat en OV van Raad van State (LVR en SPR)
i. A123: wegwijzer-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid-en-vng-model-huisvestingsverordening van VNG (LVR)
j. C136: Verhogen toeristenbelasting Camping Maasterras (LVR, DS en SPR)
k. A138: Beroep coörd.reg. Bp herontwikkeling min.Bongaertsstraat Raad van State (LVR en SPR)

Behandeling vindt plaats in één termijn.

Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat) en de mogelijkheid vervalt om na afloop nog rondvragen in te kunnen dienen. Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

Commissievragen
Onderwerp
Onderzoek naar de her activering van de z.g. IJzeren Rijn