Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie RU

woensdag 29 september 2021

19:00 - 22:50

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Marij Cox

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de heer Arts, het nieuwe commissielid namens D66.

Er is een afmelding ontvangen van de heer Breugelmans, de heer Versteegen, mevrouw Danker, de heer Sogukcesme, de heer Schuman en de heer Coenen. De heer Loganathan en de heer Guffens sluiten op een later moment aan.

Er is geen reactie ontvangen op het verzoek om een nadere duiding van de behoefte aan een informatieavond nav de bespreking van brief C010 in de vergadering op 28 juni jl. Het verzoek is hiermee afgedaan.

00:01:31 - 00:03:56 - Marij Cox
00:03:57 - 00:04:03 - Dirk Franssen
00:04:04 - 00:04:12 - Marij Cox
00:04:13 - 00:04:19 - Dirk Franssen
00:04:20 - 00:04:38 - Marij Cox
00:04:39 - 00:04:58 - Dirk Franssen
00:04:59 - 00:05:43 - Marij Cox
00:05:44 - 00:06:09 - Dirk Franssen
00:06:11 - 00:07:53 - Marij Cox

Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

Besluit

Besloten wordt om de agendapunten 13 (evaluatie The Passion 2021) en 14 (uitwerking evenementenbeleid) te wisselen.

De heer Tobben deelt mede bij brief C148, geagendeerd bij punt 15, als omwonende te zijn betrokken en zal derhalve bij dit punt geen woordvoering doen.

00:07:54 - 00:08:13 - Jos Tobben
00:08:14 - 00:08:35 - Marij Cox

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

Besluit

De heer Franssen merkt op dat bij de bespreking van het evenementenbeleid een raadsinformatiebrief wordt voorgelegd zijnde een commissievoorstel en de raad sinds 2016 nooit meer in de gelegenheid is geweest om over dit beleid te praten.
Na bespreking van de raadsinformatiebrief wordt de vraag van de LVR, te weten wie er voorstander van is om het onderwerp in de raad te behandelen, voorgelegd.

In reactie op een vraag van de LVR deelt wethouder Evers mede dat de Stationsomgeving wordt geagendeerd in het eerste kwartaal van 2022.

00:08:36 - 00:09:58 - Dirk Franssen
00:10:00 - 00:10:09 - Marij Cox
00:10:10 - 00:10:42 - Gerard Nizet
00:10:46 - 00:11:22 - Angely Waaijen
00:11:23 - 00:11:27 - Marij Cox
00:11:28 - 00:12:52 - Dirk Franssen
00:12:53 - 00:13:02 - Marij Cox
00:13:03 - 00:13:39 - Dirk Franssen
00:13:42 - 00:14:18 - Vincent Zwijnenberg
00:14:19 - 00:14:35 - Dirk Franssen
00:14:37 - 00:15:30 - Angely Waaijen
00:15:31 - 00:15:38 - Marij Cox
00:15:39 - 00:16:20 - Rens Evers
00:16:21 - 00:16:52 - Dirk Franssen
00:16:53 - 00:17:41 - Marij Cox

Besluit

Wethouder Waajen zegt toe om de brief van SML d.d. 12 juli jl. met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het besluit omgevingsrecht in verband met een verruiming van de mogelijkheid tot permanente bewoning van recreatiewoningen te doen toekomen.

00:17:42 - 00:18:16 - Angely Waaijen
00:18:17 - 00:20:01 - Marij Cox

Voorgesteld wordt de besluitenlijsten vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

Besluit

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Bij de bespreking van dit agendapunt zullen namens het Waterschap twee personen aanwezig zijn.

Besluit

Wethouder Waajen geeft vooraf een korte toelichting.

Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, SP en SPR.

Enkele door de verschillende fracties gemaakte opmerkingen zijn:
D66 heeft vragen over de tekening. D66 merkt op dat niet iedereen van de muur gaat profiteren en informeert hoe deze kan bijdragen aan de andere oplossing. De heer Dekker gaat volgende week dinsdag, 5 oktober a.s., ter plekke kijken met de heer Bakker, dan wordt het waarschijnlijk pas echt duidelijk. De andere leden van de commissie zijn van harte welkom om aan te sluiten en kunnen zich bij hem aanmelden.
DS vraagt hoe groot het risico is dat de subsidie wordt misgelopen als hier geen VVGB wordt afgegeven. Tevens probeert DS te begrijpen wat het doel is van de heer Lap om de brief van 27 september jl. (mede namens de heer Quax, de heer Bakker en de heer Van Beers) te versturen. Wat is het voordeel van de bedrijven voor deze oproep?
SPR uit haar zorgen over het parallelle spoor. Roermond zit moment krap bij kas en informeert of de bedrijven ook mee kunnen en willen betalen. Tevens informeert de SPR naar mogelijkheden van financiering door provincie en Europa en het terugplaatsen van de bomen.
VVD merkt op dat volgens de brief van de heer Lap niet de optimale oplossing voorligt. VVD informeert waarom nu gevraagd wordt in te stemmen met een halve oplossing, terwijl als de dialoog wordt aangegaan tot een hele oplossing kan worden gekomen. Doel is te streven naar de meest optimale oplossing voor dit industriegebied en dat is het bedrijventerrein Willem-Alexander (bedrijventerrein WA) volledig te beschermen tegen hoog water. Tevens informeert VVD dat als besloten wordt om deze verklaring van geen bezwaar (VVGB) niet af te geven welke gelden niet meer beschikbaar zouden zijn. VVD vindt het opmerkelijk dat het voorstel het resultaat is van een overleg tussen het bedrijventerrein WA, de gemeente en het Waterschap en dat kort voor behandeling van het voorstel deze brief van de heer Lap wordt ontvangen.
GL sluit aan bij de woordvoering van de VVD en merkt op dat als de bedrijven zienswijzen gaan indienen (en deze brief is eigenlijk al een soort zienswijze) dit ook veel tijd in beslag neemt. GL is van mening dat uiteindelijk het hele gebied beschermd moet worden. GL informeert of in het geval besloten wordt om de VVGB te verlenen, dan ook meteen fiat wordt gegeven voor de kap van de 16 bomen.
CDA informeert waarom de subsidie niet kan worden ingezet voor de tweede variant en wanneer met de diverse partijen is gesproken. CDA informeert of er na het hoogwater ook gelobbyd is bij het Waterschap om meer gelden te verkrijgen.
LVR informeert of in het voorstel rekening is gehouden met de hoogwaterproblematiek van twee maanden geleden. LVR is van mening dat het bedrijventerrein WA één van de meest circulaire bedrijventerreinen is en volledige bescherming dient te krijgen. LVR kan zich vinden in de noodkreet van de bedrijven en vindt het onbegrijpelijk dat het project de afgelopen jaren geen prioriteit heeft gehad. LVR informeert of het rapport van ingenieursbureau Lievense bekend is bij de gemeente en het Waterschap en of dit rapport al is besproken. Tevens legt LVR de principiële vraag voor waarom de ondernemers wel moeten meebetalen terwijl agrariërs niet hebben meebetaald aan diverse ingrepen. LVR is van mening dat het voorstel moet worden teruggenomen, opnieuw om tafel moet worden gezeten om te spreken over een optimale variant waarbij alle bedrijven binnendijks liggen en een nieuw gedragen voorstel moet worden voorgelegd.

Wethouder Waajen deelt onder andere mede dat er wekelijks overleg plaatsvindt met het Waterschap en de ondernemers, dat geen enkel havengebonden terrein in Nederland volledig beschermd is, dat de bedrijven genegen zijn om mee te gaan betalen maar dat binnenkort onderzocht moet worden wat exact nodig is, dat 4 november het eerste bestuurlijke overleg is om de zaak verder te brengen en dat de meest optimale oplossing is als het gehele bedrijventerrein kan worden beschermd. Tevens gaat ze verder in op het twee sporen-traject, de getekende intentieverklaring, de werkgelegenheid, de aanvragen voor Europese subsidies en de financiering. Wethouder Waajen deelt mede dat het rapport van ingenieursbureau Lievense zeker serieus wordt genomen, mede op basis daarvan verder wordt gewerkt en ze spreekt het vertrouwen uit dat ze er weer met alle partijen uitkomen.

Wethouder Evers gaat kort in op het compensatieplan voor de bomenkap.

Mevrouw Kern van het Waterschap gaat in op de subsidies en de mogelijkheden van het mislopen ervan. Tevens deelt ze mede dat tot ver in de procedure de optimale variant ingeschoven kan worden en dat het rapport van ingenieursbureau Lievense in de ambtelijke werkgroep is besproken.

De heer Speksnijder gaat in op negatieve keerzijden van de oplossing om de haven af te sluiten door een soort sluis.

Wethouder Waajen deelt mede van de heer Lap te hebben vernomen het proces met de brief van 27 september jl. niet te willen frustreren. Wethouder Waajen zegt toe de heer Lap (en daarmee ook de personen namens wie de brief is verzonden) te verzoeken om deze brief van 27 september jl. in een juiste context te plaatsen. Tevens wordt op de groene flap een tijdpad opgenomen.

LVR acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad, voor de overige fracties is het een bespreekstuk.

00:20:02 - 00:23:26 - Angely Waaijen
00:23:27 - 00:23:36 - Marij Cox
00:23:37 - 00:25:44 - Wilbert Dekker
00:25:45 - 00:25:51 - Marij Cox
00:25:54 - 00:27:48 - Petra Beeren
00:27:49 - 00:27:52 - Marij Cox
00:27:53 - 00:32:34 - Vincent Zwijnenberg
00:32:35 - 00:32:38 - Marij Cox
00:32:39 - 00:34:06 - Jos de Kunder
00:34:07 - 00:34:10 - Marij Cox
00:34:11 - 00:34:55 - Joep Niessen
00:34:56 - 00:35:01 - Marij Cox
00:35:03 - 00:39:44 - Jos van Rey
00:39:45 - 00:39:50 - Marij Cox
00:39:52 - 00:40:46 - Angely Waaijen
00:40:47 - 00:41:02 - Jos van Rey
00:41:03 - 00:47:26 - Angely Waaijen
00:47:29 - 00:47:52 - Jos Tobben
00:47:53 - 00:53:35 - Angely Waaijen
00:53:36 - 00:53:40 - Marij Cox
00:53:41 - 00:55:26 - Rens Evers
00:55:27 - 00:55:32 - Marij Cox
00:58:57 - 01:00:46 - Wilbert Dekker
01:00:48 - 01:01:44 - Jos Tobben
01:01:45 - 01:01:49 - Marij Cox
01:01:50 - 01:05:03 - Vincent Zwijnenberg
01:05:06 - 01:05:33 - Jos de Kunder
01:05:35 - 01:12:05 - Jos van Rey
01:12:06 - 01:12:11 - Marij Cox
01:12:12 - 01:18:28 - Angely Waaijen
01:18:31 - 01:19:11 - Vincent Zwijnenberg
01:19:12 - 01:21:04 - Angely Waaijen
01:21:05 - 01:22:42 - Jos van Rey
01:22:43 - 01:24:04 - Angely Waaijen
01:24:05 - 01:24:16 - Marij Cox
01:25:06 - 01:25:21 - Vincent Zwijnenberg
01:29:20 - 01:29:36 - Marij Cox
01:29:37 - 01:30:18 - Jos Tobben
01:30:19 - 01:30:26 - Marij Cox
01:30:27 - 01:30:35 - Jos van Rey
01:30:37 - 01:30:59 - Vincent Zwijnenberg
01:31:12 - 01:31:23 - Marij Cox
01:31:24 - 01:31:50 - Jos van Rey
01:31:51 - 01:32:14 - Marij Cox
01:32:15 - 01:32:21 - Wilbert Dekker
01:32:23 - 01:32:31 - Marij Cox
01:32:49 - 01:33:06 - Jos van Rey
01:33:07 - 01:33:29 - Marij Cox

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, VVD, D66 en SPR.

Wethouder Waajen gaat in op de diverse vragen en opmerkingen. Zij gaat onder andere in op de hoogwaterbescherming, gebruik van het middengebied en de omliggende randen, soort woningen en verkeersveiligheid.

Wethouder Waajen zegt toe het inrichtingsplan te doen toekomen en gaat na of de mededeling dat het plan in een vakantieperiode ter inzage heeft gelegen goed is vastgelegd in een besluitenlijst. Tevens zal wethouder Waajen het verzoek om iets te geven aan de gemeenschap na afronding van het bouwplan Oolderveste voorleggen aan de ontwikkelaar.

De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk.

01:33:30 - 01:34:01 - Angely Waaijen
01:34:02 - 01:34:54 - Marij Cox
01:34:55 - 01:35:35 - Jos de Kunder
01:35:36 - 01:35:42 - Marij Cox
01:35:43 - 01:39:32 - Leon Guffens
01:39:33 - 01:39:36 - Marij Cox
01:39:37 - 01:40:22 - Jos van Rey
01:40:23 - 01:40:35 - Leon Guffens
01:40:36 - 01:43:13 - Jos van Rey
01:43:14 - 01:43:18 - Marij Cox
01:43:20 - 01:43:47 - Wilbert Dekker
01:43:48 - 01:43:51 - Marij Cox
01:43:52 - 01:47:07 - Petra Beeren
01:47:10 - 01:48:10 - Vincent Zwijnenberg
01:48:11 - 01:48:17 - Marij Cox
01:48:18 - 01:52:02 - Angely Waaijen
01:52:03 - 01:52:07 - Marij Cox
01:53:25 - 01:54:02 - Leon Guffens
01:54:37 - 01:54:59 - Angely Waaijen
01:55:00 - 01:55:15 - Marij Cox
01:55:16 - 01:56:44 - Jos van Rey
01:56:45 - 01:57:17 - Angely Waaijen
01:57:18 - 01:57:22 - Jos van Rey
01:57:23 - 01:57:36 - Angely Waaijen
01:57:37 - 01:58:46 - Marij Cox

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, SP en SPR.

Enkele door de verschillende fracties gemaakte opmerkingen zijn:
CDA informeert op welke wijze wordt geborgd dat de kosten van bijvoorbeeld het aansluiten op leidingen en riolering en het aanleggen van een inrit voor rekening van de initiatiefnemer komen en niet op de gemeente afgewenteld worden.
GL kan instemmen met het voorstel.
LVR is in de basis niet tegen de aanleg van dit soort voorzieningen, maar plaatst vraagtekens bij de locatie. LVR informeert of voldoende is onderzocht of er behoefte is aan deze zorgcomponent en of er voldoende personeel beschikbaar is. LVR heeft een eigen onderzoek verricht en is bereid deze beschikbaar te stellen. LVR heeft dan ook twijfels over het afgeven van deze verklaring.
LVR informeert of deze initiatiefnemer dezelfde onderbouwingsonderzoeken en andere gegevens heeft moeten aanleveren als vergelijkbare initiatiefnemers in de gemeente.
D66 merkt op dat er momenteel veel dergelijke zorgvoorzieningen gebouwd (gaan) worden voor verschillende doelgroepen. D66 gaat ervan uit dat de ondernemer zelf heeft uitgezocht of er vraag naar is.
SP gaat in op een zorgbuurthuis en pleit voor meer zorgwoningen voor mensen met een kleine beurs. SP neemt aan dat de initiatiefnemer voldoende studie heeft verricht.
SPR deelt mede dat dementie een steeds groter probleem wordt en merkt op dat de zorg afgebrokkeld wordt door de rijksoverheid en nu door particulieren wordt opgepakt. SPR hoopt dat in deze voorziening geen onderscheid zal worden gemaakt tussen jan met de hoge hoed en jan met de pet.
VVD neemt aan dat er een goede afweging is gemaakt en kan instemmen met het voorstel.

Wethouder Evers gaat in op de diverse vragen en opmerkingen. Hij gaat onder andere in op de planschade en de anterieure overeenkomst, de onderbouwing van het verzoek en de doelgroep. Hij zegt toe op de groene flap een vergelijking in de complexiteit van de onderbouwing van nieuwe dergelijke initiatieven nader te duiden en een cijfermatige onderbouwing te verstrekken van deze zorgbehoefte.

De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk op verzoek van LVR.

01:58:47 - 01:59:24 - Joep Niessen
01:59:25 - 01:59:32 - Marij Cox
01:59:33 - 01:59:39 - Jos de Kunder
01:59:42 - 02:06:53 - Dirk Franssen
02:06:54 - 02:06:58 - Marij Cox
02:06:59 - 02:07:57 - Wilbert Dekker
02:07:58 - 02:08:01 - Marij Cox
02:08:02 - 02:09:49 - Gerard Nizet
02:09:50 - 02:09:54 - Marij Cox
02:09:55 - 02:10:27 - Petra Beeren
02:10:28 - 02:10:37 - Dirk Franssen
02:10:38 - 02:11:46 - Petra Beeren
02:11:47 - 02:12:31 - Vincent Zwijnenberg
02:12:32 - 02:12:36 - Marij Cox
02:12:37 - 02:17:00 - Rens Evers
02:17:01 - 02:17:07 - Marij Cox
02:17:08 - 02:17:32 - Joep Niessen
02:17:35 - 02:24:06 - Dirk Franssen
02:24:07 - 02:24:15 - Marij Cox
02:24:16 - 02:24:28 - Gerard Nizet
02:24:29 - 02:24:36 - Marij Cox
02:24:37 - 02:26:44 - Rens Evers
02:26:45 - 02:26:55 - Marij Cox
02:26:56 - 02:27:07 - Dirk Franssen
02:27:08 - 02:27:13 - Marij Cox
02:27:14 - 02:27:58 - Dirk Franssen
02:28:09 - 02:28:25 - Marij Cox
02:28:26 - 02:28:35 - Dirk Franssen
02:28:36 - 02:29:36 - Marij Cox

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, SP en SPR.

Enkele door de verschillende fracties gemaakte opmerkingen zijn:
VVD merkt op dat veel aanvragen voor zonnepanelen zijn afgewezen door de commissie beeldkwaliteit en informeert of er over dit zonnepanelenproject overleg heeft plaatsgevonden met deze commissie. VVD spreekt haar zorgen uit of met dit voorstel overcreditering van lagere inkomensgroepen niet in de hand wordt gewerkt. VVD merkt op dat de gevraagde serviceprovider ook moet zorgen voor het leveren en onderhouden van de zonnepanelen en de maandelijkse incasso bij de deelnemers aan het project. VVD informeert of niet gekozen moet worden voor twee aanbestedingen omdat ook het leveren van de zonnepanelen als zodanig de grens van Europees aanbesteden overschrijdt.
SPR merkt op dat het voorstel is aangepast en samenwerking is gezocht met de gemeente Venlo. SPR informeert of het nog rendabel is als er minder panelen worden geplaatst en of bij de aanbesteding de verplichting wordt opgenomen om in het Nederlands te communiceren.
SP benadrukt het belang van draagvlak en is blij met het voorliggende voorstel. Het is goed dat mensen met een smalle beurs de mogelijkheid tot het aanschaffen van zonnepanelen wordt geboden. SP verzoekt om de inwoners van deze stad te betrekken bij het klimaatneutraal maken van deze stad.
D66 gaat in op twee recente ontwikkelingen die van belang zijn voor dit voorstel: het stimuleren van het isoleren van woningen in Weert (dus meer inzet op energiebesparing) en de stijging van de gasprijs en daling van de elektriciteitsprijs.
DS staat positief tegenover het voorstel. DS vindt het van belang om draagvlak te creëren, de burger mee te nemen waarom we dingen doen (wat is het voordeel) en informeert op welke wijze juist deze specifieke doelgroep wordt bereikt.
Tevens informeert DS naar mogelijke capaciteitsproblemen en of bij de aanbesteding ook Roermondse bedrijven aan kunnen sluiten.
GL benadrukt het belang van het verkrijgen van voldoende draagvlak voordat het wordt uitgerold en het uitleggen waarom dit wordt gedaan. In relatie tot de risico’s informeert GL of deelnemers ook tezamen een opstalverzekering kunnen afsluiten.
CDA gaat in op de noodzaak van de energietransitie en het opwekken van energie uit zon, zee en wind. Er moet aan de bron worden gestart en dat is het isoleren van woningen. CDA informeert hoeveel ambtelijk capaciteit ermee gemoeid is, hoeveel CO2 we hiermee besparen en waarom dit niet wordt overgelaten aan marktpartijen.
LVR merkt op dat in 24 gemeenten dit project al heeft plaatsgevonden en informeert hoe het daar financieel is ervaren. LVR informeert op welke wijze het geld wordt geïnd, welke maatregelen worden genomen om de mensen met een smallere beurs te bereiken en benadrukt het belang van communicatie.

Wethouder Evers gaat in op de diverse vragen en opmerkingen. Hij gaat onder andere in op de benodigde capaciteit van het stroomnet, de ambtelijke ondersteuning, het betrekken van energiecorporaties bij informatieavonden, het samen optrekken met maatschappelijke partners om de boodschap op de juiste plek te krijgen en de ervaringen bij andere gemeenten.

Wethouder Evers merkt op dat 75+’ers en huurders niet worden uitgesloten van deelname, dat draagvlak van onderop van groot belang is, dat de commissie Beeldkwaliteit moet toetsen aan het welstandsbeleid. Tevens deelt hij mede dat overcreditering juist niet in de hand wordt gewerkt, deelnemers krijgen juist iets extra’s in de beurs omdat ze een minder hoge energierekening hebben.

Wethouder Evers deelt mede dat de gemeente regisseert, stimuleert, ontzorgt en geeft onafhankelijk advies. Verder zijn het twee zaken die mensen over de streep trekken en zorgen voor draagvlak, namelijk ontzorging en betaalbaarheid

Wethouder Evers zegt toe op de groene flap nader in te gaan op de Europese aanbesteding.

De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk.

02:29:37 - 02:35:11 - Vincent Zwijnenberg
02:35:12 - 02:35:14 - Marij Cox
02:35:15 - 02:38:03 - Petra Beeren
02:38:03 - 02:38:11 - Marij Cox
02:38:12 - 02:40:19 - John Hölsgens
02:40:20 - 02:40:26 - Marij Cox
02:40:27 - 02:42:26 - Wilbert Dekker
02:42:27 - 02:42:32 - Marij Cox
02:42:33 - 02:47:08 - Jos Tobben
02:47:09 - 02:47:11 - Marij Cox
02:47:12 - 02:49:01 - Jos de Kunder
02:49:02 - 02:49:07 - Marij Cox
02:49:08 - 02:54:29 - Leon Guffens
02:54:30 - 02:54:38 - Marij Cox
02:54:39 - 02:58:39 - Aijiththan Loganathan
02:58:40 - 02:58:50 - Marij Cox
02:58:59 - 03:15:58 - Rens Evers
03:15:59 - 03:16:07 - Marij Cox
03:16:08 - 03:18:53 - Vincent Zwijnenberg
03:18:54 - 03:19:04 - Marij Cox
03:19:05 - 03:19:44 - Jos Tobben
03:19:45 - 03:20:01 - Marij Cox
03:20:02 - 03:20:50 - Aijiththan Loganathan
03:20:51 - 03:21:07 - Vincent Zwijnenberg
03:21:08 - 03:21:15 - Aijiththan Loganathan
03:21:16 - 03:21:21 - Marij Cox
03:21:23 - 03:22:01 - Rens Evers
03:22:02 - 03:23:17 - Vincent Zwijnenberg
03:23:18 - 03:23:47 - Aijiththan Loganathan
03:23:49 - 03:23:59 - Jos de Kunder
03:24:01 - 03:26:57 - Rens Evers
03:26:58 - 03:27:01 - Marij Cox
03:27:02 - 03:27:40 - Gerard Nizet
03:27:41 - 03:28:43 - Rens Evers
03:28:44 - 03:28:50 - Gerard Nizet
03:28:51 - 03:28:57 - Rens Evers
03:28:58 - 03:30:06 - Marij Cox

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Voorgesteld besluit

Besluit

Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, DS, VVD, D66, SP en SPR.

Wethouder Evers gaat in op de diverse vragen en opmerkingen. Hij gaat onder andere in op het belang van communicatie naar gebruikers en ondernemer en vragen over het gebruik. Hij deelt mede dat er moderne apparaten komen waardoor het goed wordt ingeregeld. Wethouder Evers deelt mede dat het voorstel van het college conform het verzoek van de raad is om het eerste uur gratis te mogen parkeren in Vrijveld en Roermondse Veld in en dat daarmee is afgeweken van het ambtelijk advies.

De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk.

03:30:07 - 03:32:52 - Dirk Franssen
03:32:53 - 03:32:57 - Marij Cox
03:32:58 - 03:33:59 - Anouk Dolmans
03:34:00 - 03:34:07 - Marij Cox
03:35:02 - 03:37:25 - Gerard Nizet
03:37:26 - 03:37:30 - Marij Cox
03:37:31 - 03:38:29 - Petra Beeren
03:38:30 - 03:38:37 - Marij Cox
03:38:38 - 03:40:19 - Vincent Zwijnenberg
03:40:20 - 03:40:25 - Marij Cox
03:40:26 - 03:42:04 - Jos Tobben
03:42:05 - 03:42:08 - Marij Cox
03:42:10 - 03:44:46 - Rens Evers
03:44:47 - 03:44:55 - Gerard Nizet
03:44:56 - 03:45:49 - Rens Evers
03:45:50 - 03:45:54 - Marij Cox
03:45:55 - 03:49:04 - Dirk Franssen
03:49:05 - 03:49:11 - Marij Cox
03:49:43 - 03:50:40 - Rens Evers
03:50:41 - 03:50:44 - Marij Cox
03:50:45 - 03:51:08 - Dirk Franssen
03:51:09 - 03:51:26 - Rens Evers
03:51:27 - 03:52:01 - Marij Cox

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Het openbare deel van dit raadsvoorstel wordt in twee termijnen behandeld. In het geval er woordvoering gewenst is over de bij dit raadsvoorstel behorende geheime bijlage
betreffende aangepaste grondexploitatiecomplex voor het project Roerdelta Fase 2 inclusief de aangepaste grondexploitatieberekening, worden vervolgens de deuren gesloten en wordt onder geheimhouding verder gesproken. Daarna worden de deuren weer geopend en de agenda hervat.

Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over de evaluatie van The Passion 2021. Behandeling vindt plaats in één termijn.

Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over de raadsinformatiebrief inzake uitwerking evenementenbeleid. Behandeling vindt plaats in één termijn.

In de raadsvergadering van 8 juli 2021 is op verzoek van LVR besloten om brief C145 en C 148 te agenderen in commissie RU.
Behandeling vindt plaats in één termijn.

Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat) en de mogelijkheid vervalt om na afloop nog rondvragen in te kunnen dienen. Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.