Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 13 juli 2022

18:00 - 21:20

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 2. Voorstel om de agenda vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de agenda vast.

 3. Voorstel aan de raad om het aantal wethouders voor de periode 2022 - 2026 te bepalen op 5 met een betrekkingsomvang van elk 100 %.

  Besluit

  De raad besluit conform het voorgelegde conceptbesluit.

 4. Voorstel aan de raad om te benoemen tot wethouder:

  1. Dirk Franssen;
  2. Marianne Smitsmans - Burhenne;
  3. Vincent Zwijnenberg;
  4. Felix van Ballegooij;
  5. Jos van Rey.

  Besluit

  Burgemeester Donders houdt een beschouwing waarin zij haar visie geeft op de totstandkoming van het coalitieprogramma en de benoeming van de wethouders.
  SPR vraagt waarom nu geheimhouding op het rapport Berenschot ligt en vier jaar geleden niet. Burgemeester Donders antwoordt dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met de kandidaten en Berenschot. Dit overleg heeft geleid tot de uitkomst dat de aanbevelingen per kandidaat niet openbaar worden gemaakt. Overweging hierbij was dat de aanbevelingen privacygevoelige informatie bevatten die door raadsleden onder geheimhouding kunnen worden ingezien.
  SPR vraagt aan de beoogde wethouders om een korte motivatie uit te spreken. De kandidaat-wethouders geven gehoor aan dit verzoek en geven in enkele zinnen weer wat hun drijft om wethouder van Roermond te willen worden.
  Vervolgens maken verschillende woordvoerders gebruik van het spreekrecht. Kern van de betogen is de vraag hoe gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen van Bureau Berenschot.

  Formateur Dirk Franssen zegt:
  1. dat ook vier jaar geleden geheimhouding lag op het rapport Berenschot;
  2. dat op álle aanbevelingen van Berenschot beheersmaatregelen zullen volgen;
  3. geen behoefte te hebben om privacygevoelige zaken in de openbaarheid te brengen.
  De heer Jos van Rey geeft, daartoe uitgenodigd door D66, een toelichting bij de overwegingen die bij de LVR een rol hebben gespeeld om hem voor te dragen voor het wethouderschap.

  Stemming ronde 1
  Uitgebrachte stemmen 31, waarvan blanco 3, Jorge Wolters Gregorio 1, Jos Tobben 1 en Dirk Franssen 26.

  Stemming ronde 2
  Uitgebrachte stemmen 31, waarvan blanco 3, Ben Peters 1, Marc Breugelmans Marianne Smitsmans 26.

  Stemming ronde 3
  Uitgebrachte stemmen 31, waarvan blanco 3, Jorge Wolters Gregorio 1, Jos Tobben 1 en Vincent Zwijnenberg 26.

  Stemming ronde 4
  Uitgebrachte stemmen 31, waarvan blanco 4, Michael Kalthoff 1, Laura Tegels 1 en Felix van Ballegooij 25.

  Stemming ronde 5
  Uitgebrachte stemmen 31, waarvan blanco 8, Rens Evers 1, Resi Coumans 1 en Jos van Rey 21.

  Met de uitslag van deze stemming zijn tot wethouder benoemd Dirk Franssen, Marianne Smitsmans, Vincent Zwijnenberg, Felix van Ballegooij en Jos van Rey.

  Alle vijf kandidaat-wethouders zeggen de benoeming te aanvaarden waarna zij in handen van de voorzitter de verklaring en belofte c.q. de eed afleggen. .

 5. Voorstel aan de raad om nieuwe raadsleden toe te laten.

  Besluit

  De raad besluit tot toelating van de leden Mark Schlicher, Loes Strous, Carla de Groot en Ernest Oele. De nieuw toegelaten raadsleden leggen in hand van de voorzitter de verklaring en belofte c.q. de  eed af.

 6. Tijdens de raadsvergadering zal de formateur door de voorzitter worden verzocht een toelichting te geven, waarna de raadsleden desgewenst hun mening kunnen geven.

  Besluit

  De verschillende woordvoerders gaan in op het proces van de informatie- en formatie en op de inhoud van het coalitieprogramma. De coalitiepartijen tonen zich opgetogen, de oppositiepartijen zijn kritischer. Volgorde van sprekers: DS, D66, SPR, VVD, GL, CDA, SP,  PvdA en LVR. Vervolgens komt Dirk Franssen aan het woord, hij ondertekent zijn ontslagbrief als formateur en biedt deze brief mét het coalitieprogramma aan burgemeester Donders aan.
  Wethouder Franssen gaat vervolgens inhoudelijk in op zaken die in eerste termijn aan de orde zijn gesteld. Het is niet mogelijk vanavond antwoord te geven op alle gestelde vragen maar er is wel een nieuwtje voor de raad: de indeling van wijkwethouders wordt bekend gemaakt.

  Wethouder Jos van Rey: Roermond-Oost en de Donderberg
  Wethouder Felix van Ballegooij: Swalmen en Asenray
  Wethouder Vincent Zwijnenberg: Hoogvonderen den de Maasplassen
  Wethouder Marianne Smitsmans: Roermond-Zuid en Maasniel
  Wethouder Dirk Franssen: binnenstad en Herten

  De coalitie zal op zoek gaan naar mogelijkheden om, binnen de wettelijke kaders, maatwerk te gaan leveren. Het college denkt ten behoeve van het gesignaleerde risico van 7,2 miljoen euro in het sociaal domein een voorziening in te stellen en komt daarvoor met een voorstel naar de raad. Op alle beleidsterreinen zullen doelgroepen worden betrokken. Op dit moment is er 30% sociale huur en goedkope koopwoningen in Roermond. Er is gekozen voor een coalitieprogramma op hoofdlijnen, dat in de loop van de tijd nadere uitwerking zal krijgen. In navolging van enkele woordvoerders van fracties zegt wethouder Franssen te streven naar een goede samenwerking met alle partijen in de raad. Tenslotte spreekt wethouder Franssen dank uit aan een aantal personen en partijen die hebben meegewerkt in het proces van informatie en formatie.

  In tweede termijn komen aan het woord DS, D66, SPR, GL, CDA, SP en LVR. Wethouder Franssen zegt de term college-uitvoeringsprogramma niet willen hanteren, deze coalitie zal dat anders aanpakken. Deze coalitie heeft het voornemen om heel goed samen te werken, ook portefeuille-overstijgend. Zo kan het voorkomen dat in bepaalde dossiers twee, misschien wel drie, wethouders samen optrekken.

 7. Voorstel aan de raad om:
  1. aan te wijzen als:
      1e plaatsvervangend voorzitter van de raad: _________
      2e plaatsvervangend voorzitter van de raad: _________
  2. te bepalen dat de 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad het ambt van de burgemeester waarnemen ingeval van verhindering of ontstentenis van de burgemeester en alle wethouders.

  Besluit

  De raad besluit te benoemen tot:
  1e plv. voorzitter van de raad: Dré Peters
  2e plv. voorzitter van de raad: Jos Tobben

 8. Voorstel aan de raad om de volgende drie raadsleden te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie Roermond:

  1. ________
  2. ________
  3. ________

  Besluit

  Er zijn vier kandidaten voor drie functies. Daarom vindt een schriftelijke stemming plaats waarbij de 30 aanwezige raadsleden elk drie stemmen kunnen uitbrengen.
  Er worden 89 stemmen uitgebracht waarmee tot leden van de Rekenkamercommissie worden benoemd: Sabine Maas (28 stemmen), Bart Cochet (28 stemmen) en Michael Kalthof (24 stemmen). Jos Tobben behaalde 9 stemmen.

 9. Voorstel aan de raad om de volgende raadsleden te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie:
  1. __________
  2. __________
  3. __________

  Besluit

  Er zijn zes kandidaten voor de werkgeverscommissie griffie: Aijiththan Loganathan, Rens Evers, Niek Geraedts, Ernest Oele, Jorge Wolters Gregorio en Leon Coenen. Ofschoon drie raadsleden in de commissie zouden volstaan, worden alle zes de kandidaten als lid toegelaten. Reden hiervan is dat waarschijnlijk ergens in de loop van deze raadsperiode de huidige raadsgriffier met pensioen zal gaan. De werkgeverscommissie zal dan op zoek gaan naar een nieuwe griffier en bij dat proces willen meerdere partijen betrokken zijn. Uiteraard zal de werkgeverscommissie hierbij t.z.t. ook de gehele raad betrekken.

 10. Besluit

  De voorzitter wijst erop dat er nog een raadslid wordt gezocht dat het voorzitterschap van de commissie Ruimte op zich wil nemen. De eerste vergadering van deze commissie na het zomerreces is op 7 september 2022. Tijdens de raadsvergadering meldt zich hiervoor niemand. De voorzitter zegt erop terug te zullen komen.

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.