Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 2 juni 2022

18:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Agendapunten

Voorstel aan de raad om:
1. Voor de raadsperiode 2022 - 2026 de volgende drie raadscommissies in te stellen: BM, BS, RU
2. Te benoemen tot (plaatsvervangend) voorzitters van de raadscommissies
3. Te benoemen tot (plaatsvervangend) commissiegriffiers

Voorstel aan de raad om:
de volgende raadsleden te benoemen tot lid van de auditcommissie

Voorstel aan de raad om:
1. De kredietrapportage 2021 vast te stellen;
2. De kredieten conform deze rapportage aan te passen en af te sluiten;
3. De voorgestelde wijzigingen van de onbenutte investeringsruimte 2021 vast te stellen en de investeringsplanning aan te passen;
4. Aanvullende krediet van € 6.562,- beschikbaar stellen voor vervanging van openbare verlichting;
5. De kredieten 78004 Vergroening/verduurzaming Waterschapskantoor, 75106 Reconstructie N280, 76124 Aanleg fietspad Slachthuisstraat en 74012 Verkeersveilig 2020 aan te passen conform de begrotingswijziging in de kredietrapportage;
6. De kredieten conform deze rapportage aan te passen met de doorberekening van ambtelijke uren;
7. De begroting te wijzigen conform de toelichtingen op financiële gevolgen, zoals opgenomen in het raadsvoorstel kredietrapportage 2021.

Commissievragen

Onderwerp
Vragen D66 bij Kredietrapportage

Voorstel aan de raad om:
1. Kennis te nemen van de (voorlopige) Jaarrekening 2021, de kadernota begroting BsGW 2023 en meerjarenraming 2023 - 2027 alsook de Begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023 - 2027 van BsGW.
2. De zienswijze ten aanzien van de Begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023 - 2027 van BsGW met bijgaande brief aan het Dagelijks Bestuur van BsGW kenbaar te maken.

Commissievragen

Onderwerp
Vragen D66 bij BsGW

Voorstel aan de raad om:
In te stemmen met het voorstel van het college:
- geen gebruik te maken van de uitnodiging van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Noord-Limburg (MGR) om voor 3 juni een zienswijze in te dienen op de ingediende begroting 2023-2026 van de MGR en daarmee de ingediende begroting 2023 niet in behandeling te nemen;
- de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Noord-Limburg (MGR) door middel van de bijgevoegde brief de MGR te antwoorden dat er pas in september bij de behandeling van de begrotingswijziging 2023-2026 van de MGR in september van dit jaar een zienswijze in te dienen.