Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BS

dinsdag 28 september 2021

19:00 - 23:59

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Dré Peters

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter heet allen welkom.  Het is alweer een lange tijd geleden. De 1,5 meter regel geldt niet meer, degenen die dat tóch willen kunnen natuurlijk een extra stoel tussen hun buurman of buurvrouw vrijlaten: daar is bij commissievergaderingen voldoende ruimte voor.

Op verzoek van de organisatoren van een mini-symposium in het kader van het kunstproject Spiegelbeelden, maak ik u attent op een eerdere uitnodiging. Het gaat om een bijeenkomst op 8 december in Weert. De griffier heeft al een flyer op uw tafeltje gelegd. Het is een project welke door de gemeenten Weert en Roermond wordt ondersteund en u wordt dus uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Het thema is “zin of nut van cultuur”.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

Besluit

Op vraag van D66 geeft de portefeuillehouder aan dat de CIB over diversiteit in de maak is en op kortere termijn volgt.

LVR maakt opmerking over de te verwachten stukken richting laatste vergadercyclus. Zeker m.b.t. eventuele voorstellen waarbij de ingangsdatum 1 januari aan de orde is, is tijdige bespreking van belang.

Voorraadagenda wordt ongewijzigd vastgesteld (met inbegrip van planning cultuurbeleid nota).

00:04:13 - 00:04:30 - Michael Kalthoff
00:04:30 - 00:04:51 - Ferdinand Pleyte
00:04:51 - 00:05:05 - Dre Peters
00:05:05 - 00:05:22 - Ben Peters
00:05:22 - 00:05:56 - Dre Peters
00:05:56 - 00:06:26 - Lieke van der Stelt
00:06:26 - 00:06:40 - Dre Peters
00:06:40 - 00:06:59 - Lieke van der Stelt

Besluit

Wethouder Pleyte geeft m.b.t. cultuurbeleid aan dat er een nota in voorbereiding is (in het kader waarvan er ook een raadssessie heeft plaatsgevonden). Exact moment van voorlegging aan de raad nog niet bekend (kan 2022 worden).

De uitvoering van de 3 sporen in het kader van ondersteuning cultuur verlopen positief.

00:06:59 - 00:07:11 - Dre Peters
00:07:11 - 00:09:37 - Ferdinand Pleyte

Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

00:09:37 - 00:12:19 - Dre Peters

De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

Besluit

Er zijn geen op-of aanmerkingen.

Er zijn geen ingekomen stukken.

Besluit

Er zijn geen ingekomen stukken.

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door fracties van LVR, CDA, GL, VVD en D66.

Er worden diverse opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over onder meer de risico's, de haalbaarheid van de ingangsdatum, de kosten(verdeling) en de (niet bekendheid van) de financiële consequenties, de schadelastbeperkingen, de governance, de eventuele bevoegdheid van de Provincie om goedkeuring te verlenen en ook de procedure inzake de wensen en bedenkingen. De LVR geeft ook haar wensen en bedenkingen n.a.v. de akte aan.

Wethouder Smitsmans-Burhenne gaat in op de gemaakte opmerkingen en vragen. De Groen b.v. is alleen voor de gemeente Roermond (100%). De nieuwe entiteit in het kader doorontwikkeling participatiewet heeft een verhouding 80%-10%-10% tussen de betrokken gemeenten. De huisvesting staat ongeveer op "groen" evenals de benaming ervan. Er is voor gekozen om eerst de medewerkers in te gaan lichten als het zover is en daarna de raad. Schadelastbeperking is vaak moeilijk kwantificeerbaar. De ingangsdatum lijkt haalbaar. Er zal zo nodig nog gekeken worden naar de governance.

Wethouder Schreurs geeft aan dat nu de uitwerking (van het eerdere besluit in 2020)  voorligt. Er kunnen (schriftelijk) wensen en bedenkingen gemaakt worden m.b.t. de oprichtingsakte (tot en met de raad). Wethouder Schreurs gaat in op de financiële dekking (die wordt meegenomen in de a.s. begroting die binnenkort verschijnt). Er zullen afspraken gemaakt worden met de b.v. over de (hoogte van de) algemene reserve.

Wethouder Schreurs en wethouder Smitsmans-Burhenne geven aan dat college - na haar besluitvorming en na de raadsvergadering -  zal aangeven  wat er  met de wensen en bedenkingen t.a.v. de notariële akte gedaan is. De raad zal daarover worden geïnformeerd.

Wethouder Smitsmans-Burhenne doet n.a.v. opmerkingen van de LVR over het aandeel in de b.v. en de zeggenschapsverdeling de toezegging om schriftelijk aan de commissie (CIB) uitleg te geven over de drie verschillende "vormen"  Westrom, de Groen b.v. en ook de nieuwe entiteit doorontwikkeling Participatiewet.

Wethouder Schreurs geeft desgevraagd aan dat GS een oprichtingsakte b.v. niet dient goed te keuren. VVD geeft aan dat de Provincie dit wel dient te doen (en verwijst naar een publicatie hierover). Toezegging wordt gedaan dat op de groene flap hier uitleg over komt.

Wethouder Schreurs geeft aan zo nodig op de groene flap nog aanvullende informatie te geven n.a.v. gemaakte opmerkingen en/of gestelde vragen.

Fracties wordt gevraagd schriftelijk zijn wensen en bedenkingen  aan de griffie aan te leveren.  LVR heeft zijn wensen en bedenkingen al in de commissie geuit.

Het voorstel is rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk geeft de LVR specifiek aan.

Toezeggingen

Onderwerp
Toezegging CIB inzake informatie onderscheid (3 vormen) Westrom, Groen b.v. en de nieuwe entiteit doorontwikkeling PW
00:12:19 - 00:18:09 - Lieke van der Stelt
00:18:09 - 00:20:57 - Jan-Nick van der Broek
00:20:57 - 00:21:11 - Dre Peters
00:21:11 - 00:23:58 - Carla de Groot
00:23:58 - 00:28:33 - Ernest Oele
00:28:33 - 00:34:21 - Michael Kalthoff
00:34:21 - 00:49:26 - Marianne Smitsmans
00:49:26 - 00:53:59 - Frans Schreurs
00:53:59 - 00:54:23 - Ernest Oele
00:54:23 - 00:56:22 - Frans Schreurs
00:56:22 - 00:56:54 - Dre Peters
00:56:54 - 00:57:08 - Frans Schreurs
00:57:08 - 00:57:37 - Dre Peters
00:57:37 - 01:05:21 - Lieke van der Stelt
01:05:21 - 01:07:19 - Marianne Smitsmans
01:07:19 - 01:08:58 - Lieke van der Stelt
01:08:58 - 01:09:44 - Dre Peters
01:09:44 - 01:10:55 - Frans Schreurs
01:10:55 - 01:11:03 - Lieke van der Stelt
01:11:03 - 01:11:13 - Dre Peters
01:11:13 - 01:12:01 - Marianne Smitsmans
01:12:01 - 01:12:27 - Dre Peters
01:12:27 - 01:14:00 - Jan-Nick van der Broek
01:14:00 - 01:16:04 - Ernest Oele
01:16:04 - 01:19:24 - Michael Kalthoff
01:19:24 - 01:25:31 - Marianne Smitsmans
01:25:31 - 01:25:41 - Ernest Oele
01:25:41 - 01:27:18 - Marianne Smitsmans
01:27:18 - 01:27:46 - Dre Peters
01:27:46 - 01:28:23 - Frans Schreurs
01:28:23 - 01:28:57 - Ernest Oele
01:28:57 - 01:32:18 - Frans Schreurs
01:32:18 - 01:32:37 - Lieke van der Stelt
01:32:37 - 01:32:57 - Dre Peters
01:32:57 - 01:33:12 - Lieke van der Stelt
01:33:12 - 01:34:20 - Dre Peters
01:34:20 - 01:34:41 - Marianne Smitsmans
01:34:41 - 01:34:54 - Dre Peters
01:34:54 - 01:35:28 - Ben Peters
01:35:28 - 01:36:08 - Frans Schreurs
01:36:08 - 01:36:15 - Ben Peters
01:36:15 - 01:36:36 - Frans Schreurs
01:36:36 - 01:36:59 - Dre Peters
01:36:59 - 01:37:12 - Frans Schreurs
01:37:12 - 01:37:31 - Marianne Smitsmans
01:37:31 - 01:37:50 - Dre Peters

Wethouder Pleyte gaat in op de actuele stand van zaken en er is gelegenheid voor vragen.

Behandeling in 1 termijn.

Besluit

Wethouder Pleyte licht de actuele stand van zaken  toe.
De discussie over verdeling van ruimten loopt  nog door. M.b.t. de huurovereenkomsten is 1 partij akkoord. Twee partijen komen nog met een reactie. M.b.t. het praktisch gebruikersoverleg is winstpunt dat het er is, maar er is nog onduidelijkheid over bevoegdheden. Dit wordt vervolgd. De financiële afwikkeling (nota's) speelt nu ook. 1 partij heeft te kennen gegeven inmiddels akkoord te zijn.

LVR doet navraag naar de te verwachten voortgang (wanneer is complete overeenstemming te verwachten?), de status van het gebouw, de onderhoudstoestand, de consequenties van het zijn van een overheidsgebouw. SPR:  sluit zich aan bij vragen van de LVR.

Wethouder Pleyte begrijpt de in de commissie geuite frustratie. Die wordt gedeeld. Forceren is moeilijk vanuit positie van de gemeente: dan is er risico voor het onderwijs maar kan gemeente ook met gebouw blijven zitten. Er is voorlopig nog sprake van vooruitgang. Echte alternatieven zijn er niet. De wethouder heeft hoop dat in het  proces de noodzakelijke voortgang geboekt zal worden. Dit is ook in belang van de betrokken partijen. Een echte einddatum is niet mee te geven. De juridische status (nu overheidsgebouw) zal mogelijk na goede afloop na het huidige traject weer gaan veranderen.

Het is geen verzamelgebouw, ook niet sec een onderwijsgebouw. Er zal nagegaan worden wat de status van het gebouw is (toezegging). Wethouder Pleyte geeft ook aan (nogmaals) na te  te zullen vragen of er onderhoud-problemen zijn. (LVR verwijst naar steekproef SGS).

Toezeggingen

Onderwerp
navraag status en navraag onderhoudstoestand
01:37:50 - 01:40:45 - Ferdinand Pleyte
01:40:45 - 01:45:54 - Lieke van der Stelt
01:45:54 - 01:46:34 - Leon Coenen
01:46:34 - 01:53:10 - Ferdinand Pleyte
01:53:10 - 01:53:50 - Lieke van der Stelt
01:53:50 - 01:54:50 - Ferdinand Pleyte
01:54:50 - 01:55:02 - Lieke van der Stelt
01:55:02 - 01:55:31 - Dre Peters
01:55:31 - 01:55:38 - Ernest Oele
01:55:38 - 01:55:46 - Dre Peters
01:55:46 - 01:55:53 - Lieke van der Stelt
01:55:53 - 01:56:07 - Dre Peters
01:56:07 - 01:56:22 - Lieke van der Stelt
01:56:22 - 01:57:43 - Ferdinand Pleyte
01:57:43 - 01:58:08 - Lieke van der Stelt
01:58:08 - 01:58:33 - Dre Peters

Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat) en de mogelijkheid vervalt om na afloop nog rondvragen in te kunnen dienen. Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

Besluit

VVD doet navraag naar de mogelijkheden om toch meer specifiek inzicht te krijgen in sociaal domein ontwikkelingen.

Wethouder Smitsmans-Burhenne refereert aan de gemaakte afspraken om het voortaan in het kader van de P&C cyclus informatie te verstrekken en niet meer in separate (Dashboard  3D) rapportages. Via de jaarrekening en Burap derhalve.

Suggestie (VVD) wordt gedaan om een werkgroepje of klankbordgroep te formeren om te kijken waar -op sommige aspecten- toch wat meer detailinformatie gewenst is en ook te spreken over kengetallen in toekomstige begrotingen (2023).

01:58:33 - 02:00:00 - Ernest Oele
02:00:00 - 02:01:10 - Marianne Smitsmans
02:01:10 - 02:01:57 - Ernest Oele
02:01:57 - 02:02:11 - Marianne Smitsmans
02:02:11 - 02:03:17 - Dre Peters

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur