Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie BS

dinsdag 18 mei 2021

19:00 - 23:59

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Dré Peters

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering.

Er wordt afgesproken een informele vervolg-bijeenkomst maatschappelijke zorg en wonen d.d. 13 juli te laten plaatsvinden via MS teams zodat ook anderen (die mogelijk al op vakantie zijn) in de gelegenheid zijn dit bij te wonen (8 juli immers al laatste raad voor het zomerreces). De griffie zal een uitnodiging sturen.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

Besluit

VVD vraagt om achtergrond van doorschuiven van regionale monitor beleidskader sociaal domein. Toezegging: daar zal nog op gereageerd worden door de wethouder.

CDA doet  navraag gedaan naar status van plan van aanpak wijk- en kernenbeleid. Dit ligt op terrein van wethouder Evers. Deze vraag wordt doorgeleid.

Toezeggingen
Onderwerp
Plan van aanpak wijk- en kernenbeleid.
regionale monitor beleidskader sociaal domein.
Besluit

Er zijn geen mededelingen.

00:10:35 - 00:11:11 - Dre Peters
00:11:11 - 00:11:36 - Marij Cox
00:11:36 - 00:11:48 - Marianne Smitsmans
00:11:48 - 00:12:05 - Dre Peters

Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord met uitzondering van agendapunt 8 aangezien dit in een bijeenkomst van de  gezamenlijke commissies vastgesteld zou dienen te worden (aldus besloten n.a.v. opmerking LVR).

00:12:05 - 00:12:30 - Lieke van der Stelt
00:12:30 - 00:13:38 - Dre Peters

De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

Besluit

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Voorgesteld wordt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Vragen kunnen tot 24 uur na de vergadering bij de griffie worden ingediend. Beantwoording vindt binnen een week ná de commissievergadering plaats.

Besluit

Er zijn geen ingekomen stukken.

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering vindt plaats door de fracties van CDA, GL, VVD, LVR, DS, D66, SP en SPR.
Fracties maken opmerkingen en stellen diverse vragen

Wethouder Smitsmans-Burhenne gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Er wordt verwezen naar het regionale Webinar van 20 mei waarin de heer Capel in de diepte het voorstel zal toelichten en waar ook ruimte is voor technische vragen die ook vanavond zijn gesteld.

Als het goed is merkt de bestaande doelgroep niets van de verandering. Men blijft ook werken bij de huidige werkgevers en er is begeleiding. Wel wordt er ingezet op een ontwikkelbedrijf. Ook liggen er kansen voor inzet op onder meer de Nuggers. De nieuwe entiteit is beter dan Westrom ingericht voor de Participatiewet. Daarnaast heeft Roermond ingezet op een meerderheidsaandeel. En dat bleek alleen via een entiteit buiten Westrom gerealiseerd te kunnen worden. Met een meerderheid ben je meer zelf in control maar er is natuurlijk ook een groter risico: maar  de business case is als positief gecalculeerd. De doorontwikkeling conflicteert naar inschatting niet met de landelijke PW wijzigingen. M.b.t.de vragen over de b.v. geeft de wethouder aan dat daarmee er enerzijds voldoende afstand is maar er tegelijkertijd sprake is van een duidelijk opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.  De benoeming van de kwartiermaker had volledige instemming AB en DB (ook de externen).
Voorstel heeft geen extra kosten omdat het binnen het kader van het sociaal domein (Beter met Minder) plaats kan vinden.
Qua proces wordt aangeduid dat in het najaar er een voorstel komt waarop de raad  een "definitieve klap" kan geven.

De wethouder doet de toezegging dat als er donderdag (Webinar) geen antwoord komt op de vraag van de VVD of er sprake is van een BTW risico (VVD) daar op de groene flap nog op zal worden teruggekomen.

De wethouder doet naar aanleiding van vragen de toezegging dat op de groene flap cijfers zullen volgen over de aantallen (doelgroepen en banen etc.).

Wethouder doet de toezegging na te vragen of het Webinar opgenomen kan worden en ter beschikking gesteld kan worden.

Wethouder Smitsmans-Burhenne geeft aan het concept- besluit n.a.v. het verzoek van de LVR trachten aan te passen. De LVR verzoekt het raadsbesluit anders vorm te geven zodanig dat aangegeven wordt waarover we besluiten. In het besluit zou dan ook de ambitie (150 banen per jaar) vermeld dienen te staan evenals de aangegeven kaders.
De wethouder geeft aan ook te trachten het kosten aspect (zoals ook gevraagd door de LVR) ook mee te nemen in het te wijzigen concept-besluit of het nader zal toelichten.

De fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

Commissievragen
Onderwerp
Diverse technische vragen PW
00:13:38 - 00:18:25 - Marij Cox
00:18:25 - 00:20:39 - Mijntje van Beers
00:20:39 - 00:27:43 - Ernest Oele
00:27:43 - 00:35:26 - Lieke van der Stelt
00:35:26 - 00:35:50 - Marianne Smitsmans
00:35:50 - 00:36:00 - Lieke van der Stelt
00:36:00 - 00:36:23 - Marianne Smitsmans
00:36:23 - 00:36:57 - Lieke van der Stelt
00:36:57 - 00:38:20 - Dre Peters
00:38:20 - 00:39:32 - Angela Sanders
00:39:32 - 00:45:41 - Michael Kalthoff
00:45:41 - 00:46:30 - Lieke van der Stelt
00:46:30 - 00:49:19 - Gerard Nizet
00:49:19 - 00:49:57 - Resi Coumans
00:49:57 - 01:20:45 - Marianne Smitsmans
01:20:45 - 01:22:15 - Dre Peters
01:22:15 - 01:25:06 - Marij Cox
01:25:06 - 01:26:01 - Lieke van der Stelt
01:26:01 - 01:27:06 - Mijntje van Beers
01:27:06 - 01:29:21 - Ernest Oele
01:29:21 - 01:33:38 - Lieke van der Stelt
01:33:38 - 01:34:06 - Angela Sanders
01:34:06 - 01:36:31 - Michael Kalthoff
01:36:31 - 01:37:02 - Gerard Nizet
01:37:02 - 01:37:42 - Resi Coumans
01:37:42 - 01:49:57 - Marianne Smitsmans
01:49:57 - 01:50:08 - Lieke van der Stelt
01:50:08 - 01:50:19 - Marianne Smitsmans
01:50:19 - 01:51:13 - Dre Peters

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering door de fracties van VVD, D66, DS, LVR, GL, SPR en CDA.

VVD stelt voor de zienswijze aan te passen (door o.a. ook positieve ontwikkelingen m.b.t. de jaarrekening en de begroting te duiden) en door de commissie wordt afgesproken dat de raadsleden Ben Peters, Marij Cox en Ernest Oele deze aanpassen.

Deze gewijzigde zienswijze brief zal dan bij de groene flap gevoegd worden

Het voorstel kan (ervan uitgaande dat de fracties de aangepaste zienswijze kunnen onderschrijven) als hamerstuk geagendeerd worden.

01:51:13 - 01:53:01 - Ernest Oele
01:53:01 - 01:53:47 - Dre Peters
01:53:47 - 01:54:29 - Michael Kalthoff
01:54:29 - 01:54:51 - Angela Sanders
01:54:51 - 01:55:49 - Ben Peters
01:55:49 - 01:56:36 - Carla de Groot
01:56:36 - 01:57:04 - Resi Coumans
01:57:04 - 01:57:26 - Marij Cox
01:57:26 - 01:57:57 - Dre Peters
01:57:57 - 01:58:35 - Marianne Smitsmans
01:58:35 - 01:59:05 - Dre Peters

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Besluit

Woordvoering door fracties van GL, LVR, CDA, SPR, VVD en DS.

Wethouder Smitsmans-Burhenne gaat in op de gemaakte opmerkingen.

De zienswijze is akkoord voor alle fracties.

Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

Commissievragen
Onderwerp
Teruggave uit reserve en uit resultaat
01:59:05 - 01:59:33 - Carla de Groot
01:59:33 - 02:00:21 - Lieke van der Stelt
02:00:21 - 02:01:46 - Jan-Nick van der Broek
02:01:46 - 02:02:03 - Resi Coumans
02:02:03 - 02:02:37 - Ernest Oele
02:02:37 - 02:02:51 - Angela Sanders
02:02:51 - 02:03:05 - Michael Kalthoff
02:03:05 - 02:06:45 - Marianne Smitsmans
02:06:45 - 02:07:01 - Dre Peters

Commissievoorstel ligt ter bespreking voor. Behandeling in 1 termijn.

Besluit

Woordvoering door fracties van D66 (initiatiefnemer van de motie) , SPR, VVD, LVR en GL.

Fracties kunnen zich vinden in afweging van het college (op bsais van het gegeven advies) om het nu niet te doen. Wellicht later als tijden beter zijn -mede lerend van goede voorbeelden elders - e.e.a. alsnog op te pakken.

Wethouder Smitsmans-Burhenne achtte het ook jammer dat het advies gegeven werd nu niet tot uitvoering over te gaan. Het wordt gemonitord, ook wordt gekeken naar de mogelijkheden in het kader van  de nieuwe entiteit of zich andere  kansen in de toekomst  voordoen.

02:07:01 - 02:13:53 - Michael Kalthoff
02:13:53 - 02:14:39 - Resi Coumans
02:14:39 - 02:15:44 - Ernest Oele
02:15:44 - 02:16:15 - Britt Pasaribu
02:16:15 - 02:18:46 - Carla de Groot
02:18:46 - 02:21:08 - Marianne Smitsmans
02:21:08 - 02:21:23 - Dre Peters

Raadslid Michael Kalthoff' (D66)  heeft verzocht de lokale inclusie agenda te bespreken. Deze is via een Raadsinformatiebrief eerder aan de raad aangeboden. Zie bijlage.
Behandeling in 1 termijn.

Besluit

D66 is verheugd dat er nu een lokale inclusie agenda is en dat er een uitvoeringsplan volgt. De gegeven opsomming wat acht D66gedaan wat aan de magere kant. De LVR geeft aan (vanuit gesprekken met organisaties en burgers) dat er toch vele knelpunten zijn zoals onder meer toegankelijkheid van gebouwen en bijvoorbeeld toiletten. Men wil  de actiepunten later weer een keer bespreken. SP acht het een mooie opsomming van acties,  maar er is inderdaad sprake van vele knelpunten. Ook bijvoorbeeld bij het gemeentehuis zelf (toegankelijkheid). Niet alleen vlaggen (symbolen) maar concrete aanpak gewenst.. Gaat om bewustwording op vele vlakken: niet alleen toegankelijkheid van voorzieningen maar ook werk en inkomen, wonen, sport, milieu. Ga niet uit van beperkingen maar van capaciteit. Ondersteun bewoners-initiatieven. Aanpak dient concreet te zijn. CDA acht het een prima plan. Iedereen moet mee kunnen doen.GL geft aan dat er sprake is van is een brede aanpak maar er dienen keuzes gemaakt te worden. Inclusie vraagt actie van raad, organisatie en binnen de diverse organisaties. Communicatie is een belangrijk aspect. Het "delen" met elkaar op vele fronten is van groot belang. Spitsvondig te kijken hoe we meer met minder kunnen doen, ook op gebied van inclusie. SPR: we leven met zijn allen samen maar dienen ook realistisch te zijn (ondernemers bijvoorbeeld kunnen niet altijd toegankelijkheid 100% realiseren in historische gebouwen). VVD is verheugd dat er ruimte is om straks het actieplan in te kunnen gaan vullen. Inclusie gaat om de samenleving in zijn geheel. Bij het actieplan dient ook laaghangend fruit opgenomen te worden. Acties met hogere kosten zijn wellicht wat meer te faseren.

Wethouder Smitsmans-Burhenne acht het positief dat allen het belang onderschrijven en heeft kennis genomen van de  accenten die gezet zijn. Bewustwording is bijzonder relevant. We kunnen beginnen met slimme dingen te doen, ook in de huidige financiële situatie.. Als er voorstellen zijn is ook steeds af te vragen wat dit voor inclusiviteit (en ook diversiteit) betekent. We zijn er nog niet maar gaan er ( met alle ambassadeurs op dit gebied) voor.

02:21:23 - 02:26:33 - Michael Kalthoff
02:26:33 - 02:28:05 - Britt Pasaribu
02:28:05 - 02:35:39 - Gerard Nizet
02:35:39 - 02:36:05 - Jan-Nick van der Broek
02:36:05 - 02:40:50 - Andreas Meijers
02:40:50 - 02:42:27 - Resi Coumans
02:42:27 - 02:47:24 - Ernest Oele
02:47:24 - 02:57:33 - Marianne Smitsmans
02:57:33 - 02:58:09 - Dre Peters
02:58:09 - 02:58:21 - Lieke van der Stelt
02:58:21 - 02:58:37 - Mijntje van Beers
02:58:37 - 02:59:05 - Ernest Oele
02:59:05 - 02:59:14 - Michael Kalthoff
02:59:14 - 02:59:29 - Resi Coumans
02:59:29 - 02:59:47 - Dre Peters
02:59:47 - 02:59:54 - Marianne Smitsmans
02:59:54 - 03:00:49 - Dre Peters

Voorgesteld wordt om de straatnamen Suzanne Nijsstraat en Helena Leemansstraat toe te kennen aan de nieuwe wegen in het nieuwbouwproject Minister Bongaertsstraat en omgeving.

Besluit

De commissie is unaniem positief over de voorgenomen naamgeving.

Voorgesteld wordt om de straatnaam Laurentius toe te kennen aan de nieuwe toegangsweg op het terrein van het Laurentius ziekenhuis.

Besluit

De commissie is unaniem positief over de voorgenomen naamgeving.

03:00:49 - 03:01:25 - Resi Coumans
03:01:25 - 03:01:35 - Gerard Nizet
03:01:35 - 03:01:40 - Ernest Oele
03:01:40 - 03:01:47 - Michael Kalthoff
03:01:47 - 03:01:53 - Lieke van der Stelt
03:01:53 - 03:02:22 - Jan-Nick van der Broek
03:02:22 - 03:02:35 - Dre Peters

Raadslid Ernest Oele (VVD) heeft ((in de raad) verzocht deze ingekomen brief (C64) brief te bespreken.

.

Besluit

VVD: Concordia/Stichting Hammerveld vraagt een bijdrage in een urgente investering. Met name het nieuwe veld (vanwege afkeuring bestaande veld).Zijn er wel voldoende middelen om dergelijke  problemen op te kunnen pakken?
LVR: stelt de vraag of het hier een geprivatiseerde vereniging betreft?
CDA, D66 en SPR sluiten zich bij woordvoering LVR aan..
GL: verwijst naar de discussie over het  sportaccommodatiebeleid nota: wil als raad daar een uitspraak over kunnen doen.

Wethouder Schreurs gaat procedureel in op de gemaakte opmerkingen. Een concept-besluit van het college komt terug in de commissie BS van 21 juni. De toegezegde sportaccommodatiebeleid-notitie volgt later.

03:02:35 - 03:05:02 - Ernest Oele
03:05:02 - 03:06:22 - Ben Peters
03:06:22 - 03:06:32 - Jan-Nick van der Broek
03:06:32 - 03:06:41 - Michael Kalthoff
03:06:41 - 03:06:51 - Resi Coumans
03:06:51 - 03:07:42 - Mijntje van Beers
03:07:42 - 03:09:27 - Frans Schreurs
03:09:27 - 03:10:01 - Mijntje van Beers
03:10:01 - 03:10:31 - Ernest Oele
03:10:31 - 03:10:44 - Dre Peters
03:10:44 - 03:12:59 - Frans Schreurs
03:12:59 - 03:13:23 - Dre Peters

Wethouder Pleyte zal eventueel actuele ontwikkelingen toelichten. Gelegenheid voor vragen.

Besluit

Wethouder Pleyte geeft aan dat voor de meivakantie de partijen hebben uitgesproken dat ze de discussie na de vakantie zullen kunnen afronden.

De LVR doet navraag naar toezeggingen vorige keer en stelt de vraag wanneer de overeenkomsten concreet afgesloten kunnen worden en wanneer kan vertraging daarin  leiden tot juridische problemen?

Wethouder Pleyte gaat in op de openstaande vragen i.r.t. de verstoppingen in de riolering. Dat ligt aan vernauwing van de  buis. Deze dient vaker gefrased te worden.
M.b.t. de vraag over BHV: dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van partijen. Na de zomer wordt bij elkaar gekomen om dit op te lossen.

Op de vraag inzake het dak wordt nog teruggekomen.

Overeenkomsten afsluiten duurt inderdaad lang, daar wordt aan gewerkt en er wordt op gelet dat er niet een kritische grens wordt overschreden.

Toezeggingen
Onderwerp
KEC: vraag over dak.
03:13:23 - 03:14:36 - Ferdinand Pleyte
03:14:36 - 03:14:49 - Dre Peters
03:14:49 - 03:16:14 - Lieke van der Stelt
03:16:14 - 03:16:32 - Ernest Oele
03:16:32 - 03:16:44 - Dre Peters
03:16:44 - 03:20:41 - Ferdinand Pleyte
03:20:41 - 03:21:17 - Dre Peters

Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat) en de mogelijkheid vervalt om na afloop nog rondvragen in te kunnen dienen. Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

Besluit

CDA vraagt hoe het staat met de vaccinatiebereidheid in Roermond. Wethuider Smitsmans-Burhenne geeft aan dat cijfers voor Roermond niet bekend zijn, maar regionaal is de vaccinatiegraad hoog (90%).

03:21:17 - 03:21:36 - Marij Cox
03:21:36 - 03:22:19 - Marianne Smitsmans
03:22:19 - 03:22:38 - Dre Peters
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.