Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 13 juli 2021

09:00

Locatie
B&W kamer
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. de startnotitie Preventie- en Gezondheidsbeleid 2022-2025 vast stellen;
2. akkoord te gaan met de begrotingswijziging zoals opgenomen in dit voorstel;
3. de gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de startnotitie Preventie- en Gezondheidsbeleid 2022-2025 vast stellen;
2. akkoord te gaan met de begrotingswijziging zoals opgenomen in dit voorstel;
3. de gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. de procesopzet uitvoering wijk- en kernenbeleid vast te stellen.
2. de uitvoering van het in de procesopzet opgenomen leefbaarheidsonderzoek en de inhuur van externe procesbegeleiding te bekostigen uit de middelen die daarvoor in de programmabegroting 2021 zijn opgenomen.
3. de gemeenteraad door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de procesopzet voor de uitvoering van het wijk- en kernenbeleid.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de procesopzet uitvoering wijk- en kernenbeleid  aan te passen  waarbij stap 2 en 3 omgedraaid moeten worden
2. de uitvoering van het in de procesopzet opgenomen leefbaarheidsonderzoek en de inhuur van externe procesbegeleiding te bekostigen uit de middelen die daarvoor in de programmabegroting 2021 zijn opgenomen.
3. de gemeenteraad door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de procesopzet voor de uitvoering van het wijk- en kernenbeleid met mandaat portefeuillehouder om de tekst in de raadsinformatiebrief aan te passen

Voorgesteld besluit

Het College heeft besloten:

 • Kennis te nemen van de evaluatie van de eerste Citystep pilot in 2020 in bijlage 1a en 1b;
 • De Notitie Uitvoeringsregels Langzame en Actieve Deelmobiliteit, bijlage 2, vast te stellen als kader voor het reguleren van deel(fiets)mobiliteit;
 • De benodigde APV aanpassingen mee te nemen bij de eerstvolgende herziening van de APV;
 • In te stemmen met het uitwerken van een deel(fiets)concessie gericht op 1 aanbieder, zonder daarmee het alleenrecht op het aanbieden van een deelsysteem in de openbare ruimte aan de betreffende aanbieder te geven;
 • In te stemmen met het programma van eisen ten aanzien van deelmobiliteit in Roermond, zie dit onderdeel in bijlage 3;
 • Af te zien van een meervoudige aanbesteding en de elektrische deelstep in Roermond enkelvoudig onderhands aan te besteden aan Citysteps, conform de marktverkenning naar aanbieders opgenomen in bijlage 3;
 • Akkoord te geven op het uitwerken van de businesscase met Citysteps in een deel(fiets) concessie, waarbij invulling, financiering en gunning aan uw college zal worden voorgelegd.

Besluit

Het College heeft anders besloten: onder voorbehoud van co-financiering provincie:
-kennis te nemen van de evaluatie van de eerste Citystep pilot in 2020 in bijlage 1a en 1b;
-De Notitie Uitvoeringsregels Langzame en Actieve Deelmobiliteit, bijlage 2, vast te stellen als kader voor het reguleren van deel(fiets)mobiliteit;
-De benodigde APV aanpassingen mee te nemen bij de eerstvolgende herziening van de APV;
-In te stemmen met het uitwerken van een deel(fiets)concessie gericht op 1 aanbieder, zonder daarmee het alleenrecht op het aanbieden van een deelsysteem in de openbare ruimte aan de betreffende aanbieder te geven;
-In te stemmen met het programma van eisen ten aanzien van deelmobiliteit in Roermond, zie dit onderdeel in bijlage 3;
-Af te zien van een meervoudige aanbesteding en de elektrische deelstep in Roermond enkelvoudig onderhands aan te besteden aan Citysteps, conform de marktverkenning naar aanbieders opgenomen in bijlage 3;
-Akkoord te geven op het uitwerken van de businesscase met Citysteps in een deel(fiets) concessie, waarbij invulling, financiering en gunning aan uw college zal worden voorgelegd.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de zienswijze op de ontwerp omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen conform conceptbrief (bijlage 2)

Besluit

Het college heeft besloten de zienswijze op de ontwerp omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen conform conceptbrief (bijlage 2) met mandaat portefeuillehouder om zin in zienswijze toe te voegen

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten
1. Aan Stichting Maximina een budgetsubsidie te verlenen ter hoogte van maximaal € 80.000, - voor het jaar 2022 ten behoeve van leer-, ontplooiing- en bewustwordingsprocessen van vrouwen in het algemeen en in het bijzonder van vrouwen waarvan kan worden gesteld dat zij een lage participatiegraad hebben in de samenleving;
2. Stichting Maximina op grond van art 4:25 lid 2 Awb de overige aangevraagde subsidie, € 5.000, -, te weigeren op basis van het subsidieplafond van € 80.000, -
3. Stichting Maximina te informeren over het onder 1. en 2. genomen besluit conform bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Het college heeft besloten
1. Aan Stichting Maximina een budgetsubsidie te verlenen ter hoogte van maximaal € 80.000, - voor het jaar 2022 ten behoeve van leer-, ontplooiing- en bewustwordingsprocessen van vrouwen in het algemeen en in het bijzonder van vrouwen waarvan kan worden gesteld dat zij een lage participatiegraad hebben in de samenleving;
2. Stichting Maximina op grond van art 4:25 lid 2 Awb de overige aangevraagde subsidie, € 5.000, -, te weigeren op basis van het subsidieplafond van € 80.000, -
3. Stichting Maximina te informeren over het onder 1. en 2. genomen besluit conform bijgevoegde concept-beschikking.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten om de  Aanpassing Beleidsregels TONK vast te stellen.

Besluit

Het college heeft besloten om de  Aanpassing Beleidsregels TONK vast te stellen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten

 1. de opdracht Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning te gunnen aan Vijf;
 2. Buurtzaam (Incluzio/Metggz) af te wijzen voor de opdracht Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning;
 3. de inschrijvers te informeren door middel van bijgevoegde brieven;
 4. tot het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder sociaal domein voor het aangaan van de overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning;
 5. akkoord te gaan met de kernboodschap m.b.t. de interne en externe communicatie;
 6. voor de interne organisatie een implementatiebudget van € 65.000,- ter beschikking te stellen en akkoord te gaan met de hierbij horende begrotingswijziging zoals opgenomen in dit voorstel;
 7. een implementatiebudget van € 247.500,- ter beschikking te stellen aan Vijf en akkoord te gaan met de hierbij horende begrotingswijziging zoals opgenomen in dit voorstel onder voorbehoud van definitieve gunning;
 8. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit

Het college heeft besloten

 1. de opdracht Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning te gunnen aan Vijf;
 2. Buurtzaam (Incluzio/Metggz) af te wijzen voor de opdracht Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning;
 3. de inschrijvers te informeren door middel van bijgevoegde brieven;
 4. tot het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder sociaal domein voor het aangaan van de overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning;
 5. akkoord te gaan met de kernboodschap m.b.t. de interne en externe communicatie;
 6. voor de interne organisatie een implementatiebudget van € 65.000,- ter beschikking te stellen en akkoord te gaan met de hierbij horende begrotingswijziging zoals opgenomen in dit voorstel;
 7. een implementatiebudget van € 247.500,- ter beschikking te stellen aan Vijf en akkoord te gaan met de hierbij horende begrotingswijziging zoals opgenomen in dit voorstel onder voorbehoud van definitieve gunning;
 8. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. om de looptijd van het plan Naar een seniorvriendelijk Roermond, het actieplan Dementievriendelijk Roermond en het actieplan Aanpak eenzaamheid te verlengen tot en met 2023;
2. voor uitvoering van de actielijnen dementievriendelijk Roermond, aanpak eenzaamheid en aanpak depressie voor de jaren 2022 en 2023 een uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen van in totaal € 60.000,--, resp. €30.000,-- in 2022 en € 30.000,-- in 2023;
3. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. om de looptijd van het plan Naar een seniorvriendelijk Roermond, het actieplan Dementievriendelijk Roermond en het actieplan Aanpak eenzaamheid te verlengen tot en met 2023;
2. voor uitvoering van de actielijnen dementievriendelijk Roermond, aanpak eenzaamheid en aanpak depressie voor de jaren 2022 en 2023 een uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen van in totaal € 60.000,--, resp. €30.000,-- in 2022 en € 30.000,-- in 2023;
3. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.

Voorgesteld besluit

Het college  heeft besloten:
1. De pilot ‘Netwerkaanpak overgewicht en obesitas’ te starten met een looptijd van 3 jaar vanaf eind 2021;
2. De reeds beschikbare middelen te oormerken voor de lokale uitvoering van de rol van Centrale zorgverlener (CZV) door in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging voor deze financiering van deze netwerkaanpak.

Besluit

Het college  heeft besloten:
1. De pilot ‘Netwerkaanpak overgewicht en obesitas’ te starten met een looptijd van 3 jaar vanaf eind 2021;
2. De reeds beschikbare middelen te oormerken voor de lokale uitvoering van de rol van Centrale zorgverlener (CZV) door in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging voor deze financiering van deze netwerkaanpak.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. Tot het aangaan van het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel (bijlage 1);
2. Het door de colleges van de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Weert, Nederweert en Leudal te verlenen mandaat en machtiging (bijlage 2) aan het facturatieteam gemeente Roermond tot het raadplegen van het GBA-V bij de uitvoering van de Jeugdwet omtrent het wijzigen van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022, te aanvaarden (bijlage 3).

Besluit

Het college heeft besloten:
1. Tot het aangaan van het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel (bijlage 1);
2. Het door de colleges van de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Weert, Nederweert en Leudal te verlenen mandaat en machtiging (bijlage 2) aan het facturatieteam gemeente Roermond tot het raadplegen van het GBA-V bij de uitvoering van de Jeugdwet omtrent het wijzigen van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022, te aanvaarden (bijlage 3).