Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 25 mei 2021

09:00

Locatie
Stadskantoor
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de concept jaarstukken 2020 (jaarverslag, paragrafen, jaarrekening);
2. in te stemmen met de voorstellen tot resultaatbestemming.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de concept jaarstukken 2020 (jaarverslag, paragrafen, jaarrekening);
2. in te stemmen met de voorstellen tot resultaatbestemming;
3. met mandaat voor de portefeuillehouder om de laatste aanpassingen door te voeren.

Voorgesteld besluit

1. Het college heeft kennisgenomen van de commissie-adviezen van de raadscommissie BM, BS en RU;
2. het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze commissie-adviezen door te leiden naar de raad.

Besluit

1. Het college heeft kennisgenomen van de commissie-adviezen van de raadscommissie BM, BS en RU;
2. het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze commissie-adviezen door te leiden naar de raad;
3. met mandaat voor de portefeuillehouders om de commissie adviezen aan te passen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen het verzoek om herziening van het bestemmingsplan ‘Binnenstad Roermond’ af te wijzen, conform het conceptraadsvoorstel en raadsbesluit;
2. de raad voor te stellen in voorkomende gevallen afwijzende besluiten op verzoeken om herziening van bestemmingsplannen te mandateren aan het college.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen het verzoek om herziening van het bestemmingsplan ‘Binnenstad Roermond’ af te wijzen, conform het conceptraadsvoorstel en raadsbesluit;
2. de raad voor te stellen in voorkomende gevallen afwijzende besluiten op verzoeken om herziening van bestemmingsplannen te mandateren aan het college.

Voorgesteld besluit

Het college heeft ingestemd met de concept antwoordbrief MKB Limburg.

Besluit

Het college heeft ingestemd met de concept antwoordbrief MKB Limburg met mandaat voor de wethouder financiën en wethouder economie om de antwoordbrief MKB Limburg aan te passen zoals besproken.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van het verzoek en de sportbeleidsmatige inhoudelijke reactie;
2. door het ontbreken van meerjarige dekking voornemens te zijn het verzoek van de Stichting Hammerveld af te (moeten) wijzen;
3. het voorgenomen besluit ter consultatie voor te leggen aan de commissie BS van 22 juni 2021;
4. in te stemmen met het in routing brengen van bijgaand commissievoorstel.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. door het ontbreken van meerjarige dekking het verzoek van Stichting Hammerveld af te wijzen;
2. het besluit van het college ter informatie voor te leggen aan de commissie BS van 22 juni 2021;
3. in te stemmen met het in routing brengen van bijgaand commissievoorstel conform handelswijze D.

Voorgesteld besluit

Het college besluit de definitieve bijdrage JeugdzorgPlus over 2020 voor de gemeente Roermond vast te stellen op € 748.043 op basis van de ontvangen verantwoordingsdocumenten.

Besluit

Het college besluit de definitieve bijdrage JeugdzorgPlus over 2020 voor de gemeente Roermond vast te stellen op € 748.043 op basis van de ontvangen verantwoordingsdocumenten.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten om:
1. het Sociaal Jaarverslag vast te stellen en deze door middel van een RIB aan de Raad aan te bieden;
2. de raad te informeren door middel van bijgevoegde RIB.

Besluit

Het college heeft besloten om het Sociaal Jaarverslag vast te stellen en de raad ter informatie het sociaal jaarverslag aan te bieden.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. de Voortgangsrapportage projecten Nota Grondbeleid 1e kwartaal 2021 vast te stellen;
2. de Voortgangsrapportage projecten Nota Grondbeleid 1e kwartaal 2021 aan de raad toe te zenden middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de Voortgangsrapportage projecten Nota Grondbeleid 1e kwartaal 2021 vast te stellen;
2. de Voortgangsrapportage projecten Nota Grondbeleid 1e kwartaal 2021 aan de raad toe te zenden middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven;
3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven;
3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van de werkwijze Corona initiatieven;
2. in te stemmen met het onder voorwaarden gedogen van tijdelijke activiteiten die niet passen in het bestemmingsplan, waarbij per geval een beoordeling zal worden gemaakt van het initiatief conform het in het bijgevoegd collegevoorstel opgenomen toetsingskader;
3. dit per geval te borgen conform bijgevoegde standaardgedoogbeschikking waaraan ook voorwaarden zijn verbonden;
4. de gedoogbeschikking in mandaat af te laten doen door de clustermanager VTH.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van de werkwijze Corona initiatieven;
2. het college wenst niet met gedoogbeschikkingen en meldingen te werken. Tot nu toe wordt in de tweede heropening hier ook niet mee gewerkt. Door dit zo te doen worden zowel de ondernemers/inwoners als ook de ambtelijke organisatie ontlast.

Voorgesteld besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 20 / 2021.

Besluit

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 20 / 2021.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van de herijkte versie van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Roermond 2021;
2. de herijkte versie van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Roermond 2021 voor te leggen ter advies aan overlegorganen in het Sociaal Domein, namelijk de Wmo-raad, Jongerenraad Roermond en het ouderpanel Midden-Limburg;
3. in te stemmen met de inkoopprocedure voor de dienst vaktherapie;
4. tot het vaststellen van een minuuttarief voor vaktherapie van €1,18 met een totaal maximum van 600 minuten (€708,00) per jaar;
5. tot het openstellen van een “Open House” systeem met één toetredingsmoment voor de dienst vaktherapie;
6. tot het aangaan van een overeenkomst voor een periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2022 voor de geschikt bevonden aanbieders vaktherapie.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van de herijkte versie van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Roermond 2021;
2. de herijkte versie van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Roermond 2021 voor te leggen ter advies aan overlegorganen in het Sociaal Domein, namelijk de Wmo-raad, Jongerenraad Roermond en het ouderpanel Midden-Limburg;
3. in te stemmen met de inkoopprocedure voor de dienst vaktherapie;
4. tot het vaststellen van een minuuttarief voor vaktherapie van €1,18 met een totaal maximum van 600 minuten (€708,00) per jaar;
5. tot het openstellen van een “Open House” systeem met één toetredingsmoment voor de dienst vaktherapie;
6. tot het aangaan van een overeenkomst voor een periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2022 voor de geschikt bevonden aanbieders vaktherapie.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. om naast deelname als gesprekspartner, ook een financiële bijdrage van maximaal € 2.500,- zal doen voor het onderzoek naar de grensoverschrijdende effecten van het project 'Auswirkungen und Effekte der Entwicklung des Energie- und Gewerbeparks Elmpt'.
2. de gemeente Niederkruchten zal middels bijgevoegde conceptbrief worden geïnformeerd.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. om naast deelname als gesprekspartner, ook een financiële bijdrage van maximaal € 2.500,- zal doen voor het onderzoek naar de grensoverschrijdende effecten van het project 'Auswirkungen und Effekte der Entwicklung des Energie- und Gewerbeparks Elmpt'.
2. de gemeente Niederkruchten zal middels bijgevoegde conceptbrief worden geïnformeerd.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. aan Stichting Starterscentrum Limburg een budgetsubsidie te verlenen ter hoogte van € 25.052,- voor de uitvoering van de activiteiten zoals vermeld in het beleidsprogramma 2021;
2. Stichting Starterscentrum Limburg te informeren conform bijgevoegde subsidiebeschikking.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. aan Stichting Starterscentrum Limburg een budgetsubsidie te verlenen ter hoogte van € 25.052,- voor de uitvoering van de activiteiten zoals vermeld in het beleidsprogramma 2021;
2. Stichting Starterscentrum Limburg te informeren conform bijgevoegde subsidiebeschikking.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. aan de Stichting IMC Weekendschool op grond van artikel 16, lid 5 van de Algemene Subsidieverordening Roermond een subsidie van € 16.000,-- toe te kennen ten behoeve van het uitvoeren van IMC Basis in Roermond voor het schooljaar 2021-2022;
2. de Stichting IMC Weekendschool berichten door middel van bijgevoegde brief.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. aan de Stichting IMC Weekendschool op grond van artikel 16, lid 5 van de Algemene Subsidieverordening Roermond een subsidie van € 16.000,-- toe te kennen ten behoeve van het uitvoeren van IMC Basis in Roermond voor het schooljaar 2021-2022;
2. de Stichting IMC Weekendschool berichten door middel van bijgevoegde brief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. aan Stichting Swalm en Roer een budgetsubsidie te verlenen van maximaal € 464.976,-- voor het jaar 2021 ten behoeve van de uitvoering van schakelklassen, schakeltijd, programma’s ouderbetrokkenheid en onderwijstijdverlenging;
2. Stichting Swalm en Roer over het genomen besluit te informeren door middel van bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. aan Stichting Swalm en Roer een budgetsubsidie te verlenen van maximaal € 464.976,-- voor het jaar 2021 ten behoeve van de uitvoering van schakelklassen, schakeltijd, programma’s ouderbetrokkenheid en onderwijstijdverlenging;
2. Stichting Swalm en Roer over het genomen besluit te informeren door middel van bijgevoegde concept-beschikking.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de uitvoering van leerplicht en RMC door Roermond voor Maasgouw per 01-08-2021, onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande uitvoerings- en verwerkersovereenkomst en het mandaatbesluit;
2. in te stemmen met voortzetting van de uitvoering van leerplicht en RMC door Roermond voor Echt-Susteren en Roerdalen per 01-08-2021, onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande uitvoerings- en verwerkersovereenkomst.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de uitvoering van leerplicht en RMC door Roermond voor Maasgouw per 01-08-2021, onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande uitvoerings- en verwerkersovereenkomst en het mandaatbesluit;
2. in te stemmen met voortzetting van de uitvoering van leerplicht en RMC door Roermond voor Echt-Susteren en Roerdalen per 01-08-2021, onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande uitvoerings- en verwerkersovereenkomst.

Voorgesteld besluit

Het college van B&W heeft besloten;
1. op grond van artikel 20 van de Asv de verleende budgetsubsidie voor 2020 aan Stichting Starterscentrum Limburg definitief vast te stellen op € 25.040,-.
2. de verzoeker te informeren middels bijgevoegde concept-vaststellingsbrief.

Besluit

Het college van B&W heeft besloten;
1. op grond van artikel 20 van de Asv de verleende budgetsubsidie voor 2020 aan Stichting Starterscentrum Limburg definitief vast te stellen op € 25.040,-.
2. de verzoeker te informeren middels bijgevoegde concept-vaststellingsbrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van het raamwerk stedenbouwkundig model van Buro Lubbers dat, in opdracht van Leigraaf Midden-Limburg BV voor de ontwikkeling Melickerveld is opgesteld en van het bijbehorende participatieverslag;
2. kennis te nemen van het feit dat de nu in het plan beoogde inrichting van de openbare ruimte weliswaar past bij de opzet van het stedenbouwkundig plan, doch afwijkt van de inrichting zoals die normaal gesproken op grond van de Technische inrichtingseisen Roermond (2020) wordt gerealiseerd;
3. te zijner tijd aan de hand van de uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte te bezien wat de financiële consequenties voor toekomstig beheer zullen zijn, waarbij het uitgangspunt is dat de kosten van areaaluitbreiding en het specifieke onderhoud in eerste aanleg worden gedekt uit de opbrengsten van belastingen en heffingen vanuit dit gebied;
4. het stedenbouwkundig plan door middel van bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 juli 2021 en
5. vervolgens het plan en relevante aanpassingen van de bestaande realiseringsoverkomst in overleg met Leigraaf Midden-Limburg BV nader uit te werken en de bestemmingsplanprocedure voor te bereiden.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van het raamwerk stedenbouwkundig model van Buro Lubbers dat, in opdracht van Leigraaf Midden-Limburg BV voor de ontwikkeling Melickerveld is opgesteld en van het bijbehorende participatieverslag;
2. kennis te nemen van het feit dat de nu in het plan beoogde inrichting van de openbare ruimte weliswaar past bij de opzet van het stedenbouwkundig plan, doch afwijkt van de inrichting zoals die normaal gesproken op grond van de Technische inrichtingseisen Roermond (2020) wordt gerealiseerd;
3. te zijner tijd aan de hand van de uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte te bezien wat de financiële consequenties voor toekomstig beheer zullen zijn, waarbij het uitgangspunt is dat de kosten van areaaluitbreiding en het specifieke onderhoud in eerste aanleg worden gedekt uit de opbrengsten van belastingen en heffingen vanuit dit gebied;
4. het stedenbouwkundig plan door middel van bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 juli 2021 en
5. vervolgens het plan en relevante aanpassingen van de bestaande realiseringsoverkomst in overleg met Leigraaf Midden-Limburg BV nader uit te werken en de bestemmingsplanprocedure voor te bereiden.