Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering publicatie

dinsdag 1 juni 2021

09:00

Locatie
Stadskantoor
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de inhoud, opzet van de Kadernota (incl. bijlagen)
2. in te stemmen met het Raadsvoorstel en Raadsbesluit

Besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de inhoud, opzet van de Kadernota (incl. bijlagen);
2. in te stemmen met het Raadsvoorstel en Raadsbesluit;
3. met mandaat voor de portefeuillehouder om de kadernota en het raadsvoorstel aan te passen zoals besproken.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten in het kader van motie 20M27 het autoparkeren op de Markt op te heffen, in het verlengde daarvan een pilot uit te voeren om het laden en lossen te verplaatsen van de Luifelstraat naar de Markt en de Raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. in het kader van motie 20M27 een proces van burgerparticipatie op te starten om zo te toetsen in hoeverre er draagvlak bestaat voor het opheffen van het autoparkeren op de Markt;
2. bij gebleken draagvlak in de omgeving over te gaan tot uitvoering van de motie en parkeren op de Markt op te heffen
3. in het verlengde daarvan gedurende twee jaar een pilot uit te voeren om het laden en lossen te verplaatsen van de Luifelstraat naar de Markt met daarbij een halfjaarlijkse tussenevaluatie in het eerste jaar
4. de Raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Voorgesteld besluit

Het college van B&W heeft besloten onder voorwaarden een maximaal bedrag van € 12.000 exclusief BTW ter beschikking te stellen om een initiatief van Wijkapel en klankbordgroep Kapellerlaan tot hergebruik van stamhout uit de Kapellerlaan mogelijk te maken.

Besluit

Het college heeft anders besloten namelijk:
1. om geen extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor het initiatief van Wijkapel en klankbordgroep Kapellerlaan;
2. om het stamhout, beschikbaar uit de Kapellerlaan, beschikbaar te stellen aan Wijkapel en klankbordgroep Kapellerlaan voor hergebruik.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van de heer Nizet (SP) over het zorgaanbod in Roermond te beantwoorden via bijgevoegde concept antwoordbrief.

Besluit

Het college heeft besloten de artikel 43-vragen van de heer Nizet (SP) over het zorgaanbod in Roermond te beantwoorden via bijgevoegde concept antwoordbrief.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van het verslag interne controle proces inkopen en aanbesteden 2020;
2. het verslag door te leiden naar de auditcommissie.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van het verslag interne controle proces inkopen en aanbesteden 2020;
2. het verslag door te leiden naar de auditcommissie.

Voorgesteld besluit

1. Het college heeft besloten dat over het jaar 2020 ten aanzien van de leden van het college van burgemeester en wethouders van Roermond op grond van de circulaire Verrekenen neveninkomsten, geen verrekening hoeft plaats te vinden.
2. Het college geeft hierbij opdracht aan de medewerker bestuurlijke besluitvorming (de aangewezen contactpersoon) om dit besluit te verwerken in de daartoe bestemde applicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Besluit

1. Het college heeft besloten dat over het jaar 2020 ten aanzien van de leden van het college van burgemeester en wethouders van Roermond op grond van de circulaire Verrekenen neveninkomsten, geen verrekening hoeft plaats te vinden.
2. Het college geeft hierbij opdracht aan de medewerker bestuurlijke besluitvorming (de aangewezen contactpersoon) om dit besluit te verwerken in de daartoe bestemde applicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Voorgesteld besluit

1. Het college heeft kennisgenomen van het commissie-advies van de raadscommissie BM.
2. Het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van dit advies en besloten het commissie-advies
 BM3 Klaar voor de herstart / organisatie-ontwikkeling door te leiden naar de raad;

Besluit

1. Het college heeft kennisgenomen van het commissie-advies van de raadscommissie BM.
2. Het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van dit advies en besloten het commissie-advies BM3 Klaar voor de herstart / organisatie-ontwikkeling door te leiden naar de raad;
3. met mandaat voor portefeuillehouder Schreurs om het commissie advies aan te passen zoals besproken.

Voorgesteld besluit

Het college heeft belsoten:
1. kennis te nemen van de door Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. ingediende aanvraag in het coronafonds ten behoeve van aanpassing van het binnenklimaat en de ventilatie in het schoolgebouw;
2. niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van de daartoe verzochte financiële bijdrage uit het coronafonds.

Besluit

Het college heeft anders besloten:
1. kennis te nemen van de door Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. ingediende aanvraag in het coronafonds ten behoeve van aanpassing van het binnenklimaat en de ventilatie in het schoolgebouw;
2. stemt in met het beschikbaar stellen van de daartoe verzochte financiële bijdrage van € 150.000 uit het coronafonds;
3. de begroting te wijzigen conform collegebesluit.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten bijgaande raadsinformatiebrief te versturen aan de raad ter afdoening van de motie steun aan startende ondernemers.

Besluit

Het college heeft besloten bijgaande raadsinformatiebrief te versturen aan de raad ter afdoening van de motie steun aan startende ondernemers met mandaat voor de portefeuillehouders Marianne Smitsmans en Angely Waajen om de raadsinformatiebrief aan te passen zoals besproken.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief met de rapportage coronafonds over het eerste kwartaal 2021 vast te stellen en toe te zenden aan de leden van de gemeenteraad.

Besluit

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief met de rapportage coronafonds over het eerste kwartaal 2021 vast te stellen en toe te zenden aan de leden van de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven;
3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven;
3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

 1. De evaluatie pilot zwerfafval Oolderplas vast te stellen;
 2. De pilot in 2021 voort te zetten en de daarmee gepaard gaande kosten van € 40.000 te dekken uit het Coronafonds, onderdeel 3 gederfde inkomsten/extra kosten.
 3. De evaluatie middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.
 4. Af te wijken van de gemeentelijke aanbestedingsregels en de opdracht tot inzameling van zwerfafval via een enkelvoudige onderhandse aanbesteding weg te zetten en bij Schuman Recycling
Besluit

Het college heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de evaluatie pilot zwerfafval Oolderplas met dien verstande dat  de moties uit de bijlage 1. gehaald worden;
 2. de pilot voort te zetten en de daarmee gepaard gaande kosten van € 40.000 te dekken uit het Coronafonds, onderdeel 3 gederfde inkomsten;
 3. de evaluatie middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad;
 4. af te wijken van de gemeentelijke aanbestedingsregels en de opdracht tot inzameling van zwerfafval via een enkelvoudige onderhandse aanbesteding weg te zetten en bij Schuman Recycling;
 5. mandaat voor de portefeuillehouder om de raadsinformatiebrief en bijlage aan te passen.
Voorgesteld besluit
 1. In te stemmen met het toekennen van de bijdrage van € 90.500,-- voor het plan Back to business
 2. In te stemmen met het vrijstellen van het standgeld € 37.600,-- voor de weekmarkten in de binnenstad voor de eerste twee kwartalen van 2021;
 3. De kosten hiervoor ten laste te brengen aan het Coronafonds;
 4. De begroting te wijzigen conform voorstel.
Besluit
 1. In te stemmen met het toekennen van de bijdrage van € 90.500,-- voor het plan Back to business;
 2. In te stemmen met het vrijstellen van het standgeld € 37.600,-- voor de weekmarkten in de binnenstad voor de eerste twee kwartalen van 2021;
 3. De kosten hiervoor ten laste te brengen aan het Coronafonds;
 4. De begroting te wijzigen conform voorstel.
Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. een grondexploitatieovereenkomst te sluiten met Wonen Limburg ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling van het Buurtzorghuis Donderhof;
2. om de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buurtzorghuis Donderhof’ ongewijzigd vast te stellen, en geen exploitatieplan vast te stellen, en;
3. de uitzonderingsgronden zoals benoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob van toepassing te verklaren op de paragraaf ‘Grondtransactie en financiële gevolgen’ van dit voorstel en bijlage 5 van het concept raadsvoorstel, en deze niet openbaar te maken tot het moment dat de grondtransactie volledig is afgewikkeld. Dit omdat het belang van directe openbaarheid in deze niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente, en ter voorkoming van een onevenredige benadeling van initiatiefnemer.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. een grondexploitatieovereenkomst te sluiten met Wonen Limburg ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling van het Buurtzorghuis Donderhof;
2. om de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buurtzorghuis Donderhof’ ongewijzigd vast te stellen, en geen exploitatieplan vast te stellen, en;
3. de uitzonderingsgronden zoals benoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob van toepassing te verklaren op de paragraaf ‘Grondtransactie en financiële gevolgen’ van dit voorstel en bijlage 5 van het concept raadsvoorstel, en deze niet openbaar te maken tot het moment dat de grondtransactie volledig is afgewikkeld. Dit omdat het belang van directe openbaarheid in deze niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente, en ter voorkoming van een onevenredige benadeling van initiatiefnemer.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten op grond van de betreffende verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage, alsmede onder goedkeuring van de ingediende begrotingen en de activiteitenplannen voor het jaar 2021, subsidie te verlenen aan:
- stichting BIZ Bedrijventerrein Roerstreek voor een bedrag van € 60.000,--
- stichting BIZ Bedrijventerrein Stadsrand Noord voor een bedrag van € 30.000,--
- stichting BIZ Centrum Swalmen voor een bedrag van € 14.000,--
De bijgevoegde subsidiebeschikkingen zullen aan de betreffende partijen verzonden worden.

Besluit

Het college heeft besloten op grond van de betreffende verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage, alsmede onder goedkeuring van de ingediende begrotingen en de activiteitenplannen voor het jaar 2021, subsidie te verlenen aan:
- stichting BIZ Bedrijventerrein Roerstreek voor een bedrag van € 60.000,--
- stichting BIZ Bedrijventerrein Stadsrand Noord voor een bedrag van € 30.000,--
- stichting BIZ Centrum Swalmen voor een bedrag van € 14.000,--
De bijgevoegde subsidiebeschikkingen zullen aan de betreffende partijen verzonden worden.

Voorgesteld besluit

Het college besluit de brief met de beantwoording van de artikel 43 vragen inzake corona-aanpak arbeidsmarkt, economie en onderwijs Midden-Limburg vast te stellen en door te leiden naar de betreffende raadsleden.

Besluit

Het college besluit de brief met de beantwoording van de artikel 43 vragen inzake corona-aanpak arbeidsmarkt, economie en onderwijs Midden-Limburg vast te stellen en door te leiden naar de betreffende raadsleden.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten om de straatnaam Laurentius vast te stellen voor de nieuwe weg op het terrein van het het Laurentiusziekenhuis.

Besluit

Het college heeft besloten om de straatnaam Laurentius vast te stellen voor de nieuwe weg op het terrein van het het Laurentiusziekenhuis.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten op de straatnamen Suzanne Nijsstraat en Helena Leemansstraat vast te stellen in het nieuwbouwplan Minister Bongaertsstraat e.o. in Roermond.

Besluit

Het college heeft besloten op de straatnamen Suzanne Nijsstraat en Helena Leemansstraat vast te stellen in het nieuwbouwplan Minister Bongaertsstraat e.o. in Roermond.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met toekenning van tijdelijke onderwijshuisvesting aan SO Herman Broerenschool, als zijnde interimvoorziening in het kader van het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond;
2. in te stemmen met koop van tijdelijke onderwijshuisvesting en bekostiging conform uitwerking in de paragraaf ‘financiële gevolgen’.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met toekenning van tijdelijke onderwijshuisvesting aan SO Herman Broerenschool, als zijnde interimvoorziening in het kader van het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond;
2. in te stemmen met koop van tijdelijke onderwijshuisvesting en bekostiging conform uitwerking in de paragraaf ‘financiële gevolgen’.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de looptijd van de beleidsregel Donderbudget met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021 vast te stellen.

Besluit

Het college heeft besloten de looptijd van de beleidsregel Donderbudget met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021 vast te stellen.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. de looptijd van ‘Stimuleringsregeling particuliere woningverbetering Sterrenberg’ met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021 vast te stellen.
2. de raad voor te stellen de regeling te wijzigen volgens bijgevoegd raadsvoorstel.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. de looptijd van ‘Stimuleringsregeling particuliere woningverbetering Sterrenberg’ met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021 vast te stellen.
2. de raad voor te stellen de regeling te wijzigen volgens bijgevoegd raadsvoorstel.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:
1. dat de vacature voor het werven van een nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voor een periode van maximaal drie jaar open wordt gesteld;
2. dat de commissie Beeldkwaliteit per 1 januari 2022, Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gaat heten;
3. dat de selectiecommissie de werving en selectie uitvoert.

Besluit

Het college heeft besloten:
1. dat de vacature voor het werven van een nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voor een periode van maximaal drie jaar open wordt gesteld;
2. dat de commissie Beeldkwaliteit per 1 januari 2022, Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gaat heten;
3. dat de selectiecommissie de werving en selectie uitvoert.

Voorgesteld besluit

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het, middels bijgevoegd concept raadsvoorstel (bijlage 1) en concept raadsbesluit (bijlage 3) voorleggen van de concept zienswijze zoals opgenomen in de bij dit voorstel gevoegde brief (bijlage 2) aan de gemeenteraad.

Besluit

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het, middels bijgevoegd concept raadsvoorstel (bijlage 1) en concept raadsbesluit (bijlage 3) voorleggen van de concept zienswijze zoals opgenomen in de bij dit voorstel gevoegde brief (bijlage 2) aan de gemeenteraad.