Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Cie RU

woensdag 27 september 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Leon Coenen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom.  Er is een afmelding ontvangen van de heer schlicher, de heer Hölsgens en mevrouw Coumans.

 2. 2.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 2.2

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.

  Besluit

  Voorraadagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 5. 4.1

  Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  Naar aanleiding van punt 4.1 deelt de voorzitter mede dat hij niet bij de evaluatie van de beeldvormende bijeenkomsten aanwezig kon zijn en zijn opmerkingen over de voorraadagenda schriftelijk heeft ingediend. Het verslag van deze evaluatie wordt binnenkort verzonden.

 6. 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 7. 5

  Voorgesteld wordt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Vragen kunnen tot 24 uur na de vergadering bij de griffie worden ingediend. Beantwoording vindt binnen een week ná de commissievergadering plaats.

  Voorgesteld besluit

  ingekomen stukken

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.  In reactie op een vraag van de LVR deelt wethouder Zwijnenberg mede dat begin november een gesprek plaatsvindt met de commissie Beeldkwaliteit. Het voornemen is om in de loop van het eerste kwartaal van 2024 een discussienotitie aan de raad aan te bieden.

 8. 6

  De commissie geeft aan of de voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie per agendapunt aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling van deze raadsvoorstellen vindt plaats in twee termijnen.

 9. 6.A

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, PvdA en SP.  Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:
  VVD merkt op het dat traject naar dit voorstel lang heeft geduurd en kan instemmen met de meeste kernopgaven voor Roermond. VVD informeert naar de strategische keuzes en op welke termijn de omgevingsprogramma’s gereed zijn.
  GL informeert naar de grondslag, de afwegingskaders en de wijze waarop het sociale domein wordt geïmplementeerd. GL is van mening dat de sociale maatschappelijke ontwikkelingen niet mogen ontbreken, het kiezen voor kansen document mag niet terzijde worden gelegd.
  LVR deelt mede dat deze visie al een tijdje onderweg is, dat er veel tijd aan is besteed door de vorige raad en dat er nu een goed document ligt. LVR kijkt nu uit naar de uitwerking en de uitvoering ervan.
  PvdA is content met de verbinding met natuur en groen en de versterking van het buitengebied. PvdA informeert wanneer welke omgevingsprogamma’s kunnen worden verwacht.
  D66 merkt op dat de visie een goed beeld weergeeft van Roermond. D66 mist echter de prioriteiten, waar liggen de ambities. D66 informeert naar de reden van de duur van het proces, in hoeverre de organisatie klaar is voor de invoering van de omgevingswet, op welke wijze straks aanvragen uit de samenleving worden getoetst en wat de rol van de raad daarin is.
  DS informeert naar het moment waarop de raad zelf aan zet is in de diverse processen. Tevens vraagt DS naar de status van de bijeenkomsten die over dit onderwerp worden georganiseerd. De raad dient geen vrijbrief te geven aan het college maar het gesprek aan te gaan. De raad heeft een eigen verantwoordelijkheid.
  SP vindt het een nuttig document, maar wanneer kan aan de slag worden gegaan en hoe wordt grip gehouden op de uitvoering. SP informeert of er een overzicht is van de kerndoelen, wanneer deze kerndoelen worden verwerkt in een voorstel en welke commissie waar over gaat spreken.
  CDA is benieuwd naar de reflectie op de lange looptijd van de totstandkoming van deze visie en wat de prioriteiten zijn van het college. Tevens informeert CDA naar de verdeling over de commissies.  Wethouder Van Rey gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op het proces van de totstandkoming van het document, het overleg met de omliggende gemeenten en de kerndoelen. 
  Wethouder Van Rey deelt mede dat de prioriteiten in de begroting en in het coalitieakkoord zijn opgenomen, dat voor het opstellen van de Omgevingsplannen er tijd is tot 2032 en dat er binnenkort een beeldvormende informatieavond plaatsvindt waarin ook wordt ingegaan op de rol van de raad in dit proces.
  In reactie op een vraag van GL zegt wethouder Van Rey toe om het programma Kiezen voor kansen Roermond toe te voegen aan paragraaf 2.3 van het beleidskader.  De heer Van Eck zegt toe binnen een week in Ibabs een overzicht toe te voegen waarin staat vermeld welke stukken nu in wording zijn of nog worden voorbereid.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk op verzoek van D66.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Omgevingsvisie Roermond
 10. 7

  De tussenrapportage ligt ter bespreking voor m.b.t. de onderdelen van de tussenrapportage die tot het domein van de commissie Ruimte horen. De commissie geeft aan of de tussenrapportage rijp is voor behandeling in de raad en of het als hamerstuk of als bespreekstuk geagendeerd dient te worden, maar beperkt haar advies met betrekking tot de onderdelen m.b.t. de commissie Ruimte.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD en D66.


  Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:
  CDA verzoekt te stoppen met het project deelmobiliteit en de ambtelijke capaciteit in andere projecten te steken.
  DS komt in de raad terug op het voorstel met een aantal algemene opmerkingen.
  D66 is tevreden over de opzet van het document, een aantal punten is echter te abstract. D66 informeert waarom de thema’s als energiearmoede, duurzaamheid, vergroening, impuls biodiversiteit, groene impuls en quick scan groen op oranje of rood staan. Is er een samenhang tussen deze domeinen, wat is al bereikt en wat is de voortgang?
  GL informeert waarom de impuls biodiversiteit achterloopt, op welke wijze wordt gekeken naar alternatieve vormen van mobiliteit en waarom het opstellen van de quick scan groen is doorgeschoven.
  VVD informeert naar de stand van zaken betreffende het Dam Lateraalkanaal en Baton Rouge en op welke termijn meer duidelijkheid wordt verwacht over de IJzeren Rijn. VVD merkt op dat de quick scan groen pas in 2024 wordt opgesteld en informeert waarom de vertraging is ontstaan en hoe deze vertraging wordt ingelopen.
  LVR vindt het werken met de kleuren prettig en merkt op dat vele zake groen of oranje zijn. LVR informeert of er bij het project deelmobiliteit ook gekeken wordt naar alternatieven.


  De wethouders gaan in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen.


  Wethouder Franssen gaat onder andere in op de stand van zaken betreffende het Dam Lateraalkanaal, de IJzeren Rijn en Baton Rouge.


  Wethouder Zwijnenberg gaat in op vragen over Deelmobiliteit en de fietsbrug. Hij deelt mede dat de gesprekken over de ruimtelijke invulling van het tracé van de IJzeren Rijn nog lopen en dat als er witte rook is de raad hierover wordt geïnformeerd.


  Wethouder Van Rey merkt op dat er uitdagingen liggen op het gebied van groen, deze thema’s hebben vaker een oranje of rode kleur. Dit heeft verschillende oorzaken en een tekort aan ambtelijke capaciteit is er één van.


  Wethouder Van Rey geeft aan dat er vanuit wethouder Van Ballegooij en hemzelf een RIB in voorbereiding is over de agenda biodiversiteit en klimaatadaptatie. En geeft hiermee onder andere antwoord op de gestelde vragen van GL, D66 en VVD inzake groenvisie, quickscan, etc.


  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk op verzoek van D66 en DS.

  Commissievragen

  Onderwerp
  2e Tussenrapportage 2023
  2e tussenrapportage 2023
 11. 8

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, DS, VVD, D66 en PvdA.  De heer Felix verlaat de raadszaal en neemt niet deel aan de bespreking van dit agendapunt.  Wethouder Van Rey gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op de verdeling van de financiële bijdrages, indexering van de personeelskosten, lokaal profijtbeginsel en de keuze voor het oprichten van een centrumregeling.  Wethouder Van Rey zegt toe na te gaan of de verslagen van de verslagen van de RES kunnen worden verstrekt aan de leden van de commissie.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Verslagen RES
 12. 9

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, VVD en SP.  Wethouder Franssen gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op de kap van bomen en de aanleg van het groen.  Wethouder Franssen zegt toe na afronding van het gehele traject in gesprek te willen gaan over de vraag of dit wellicht in aanmerking kan komen voor de status van gemeentelijk monument.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Verklaring van geen bedenkingen Dokter Leurszijstraat 15 woningen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Status van gemeentelijk monument
 13. 10

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, VVD en PvdA.  Wethouder Franssen gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij gaat onder andere in op de natuurinclusieve inrichting en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ruimte voor ruimte regeling en de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woningen in Asenray. Tevens merkt wethouder Franssen op dat de nieuwe ontsluitingsweg voldoet aan alle normen maar dat als er in de toekomst zorgen over zijn (die zijn gestaafd) er naar wordt gekeken.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Impact ontsluitingsweg en waterpeil
  Technische vraag inzake Asenray
 14. 11

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, DS, VVD en PvdA.  Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:
  DS ziet het als het borgen van de kwaliteit van de omgeving in de ruime zin van het woord. DS informeert op welke wijze het vermijden van risico’s op ongewenste situaties ook voor andere delen van de stad snel geregeld wordt.
  GL merkt op dat er een goede balans moet zijn tussen de draagkracht van de inwoners en de maatschappelijke plicht die wij hebben voor diegene die zorg, opvang, begeleiding of bescherming nodig hebben. Er dient gekeken te worden naar de draagkracht van een wijk en de bewoners en er dient geen verdringing plaats te vinden naar de wijken rondom de binnenstad. GL vraagt aandacht voor de noodzaak van safehouses.
  LVR heeft begrip voor het voorstel dat nu voorligt maar het dient niet te leiden tot verdringing naar andere wijken.
  VVD vindt het een goede zaak dat het bestemmingsplan op dit punt wordt herzien. VVD is van mening dat iedere zorgvraag goed moet landen en het is een vraagstuk voor de gehele stad Roermond.
  PvdA kan instemmen met het voorstel en roept op om breed te gaan kijken. Er dient gekeken te worden welke zorgbehoeften er zijn en wat de draagkracht is van de verschillende wijken zodat er op gestuurd kan worden.  Wethouder Franssen gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij deelt mede dat het de drie commissies raakt en geeft een toelichting op de keuze voor deze aanpak en voor de prioritering.  Wethouder Franssen merkt op dat er behoefte is aan een inventarisatie van de behoeftevragen en de vestigingsmogelijkheden in de wijken (onder andere als sturingsmiddel om er voor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek komt). Dat dient voortvarend en met oog voor creatieve oplossingen te worden opgepakt. Wethouder Franssen zegt toe dat er naar wordt gekeken. Hij kan geen toezegging doen over de termijn waarop één en ander gerealiseerd wordt maar zal de commissie wel tussentijds informeren over de voortgang.  Commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk op verzoek van DS.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Binnenstad Roermond
 15. 12

  Behandeling van commissievoorstellen vindt plaats in één termijn.

 16. 12.A

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, PvdA en SP.  Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:
  VVD is van mening dat er één integrale ambitie moet zijn, er snel een besluit moet vallen over het Wilhelminaplein en dat overleg dient plaatst te vinden over de uitstraling van de terrassen op het Stationsplein. VVD informeert of overwogen wordt om de omvang van het Kernwinkelgebied aan te scherpen. VVD vindt een goede uitstraling van openbare ruimte van belang en informeert naar de komst van een zogenaamd ‘Handboek openbare ruimte’.
  LVR merkt op dat er op sociale media veel positiviteit was over dit plan. LVR verzoekt of geschetst kan worden welke van deze plannen uitgevoerd kunnen worden en op welke termijn en wat de volgende stap is.
  GL vindt het een goede verbeelding van de binnenstad en vindt het mooi te vernemen dat er integraal naar gekeken is. GL informeert naar de uitvoerbaarheid en prioritering van de plannen en naar het eventueel omvormen van autovrije straten naar eenrichtingswegen.
  PvdA merkt op dat het stuk bol staat van ambitie en is met name positief over. de onderwerpen vergroenen van de stad, het verder versterken winkelkerngebied en het wonen boven en tussen winkels. Indien publiek geld wordt gebruikt voor het faciliteren van de transformatie naar meer woningen in de binnenstad dan dienen er ook betaalbare woningen te worden gerealiseerd.
  CDA wil graag aandacht voor de bomen en de zichtlijnen op de markt en is verheugd met de plannen voor het verbeteren van de gevels.
  SP informeert op welke wijze het winkelend publiek vanuit het DOC toch naar de binnenstad gaat, hoe het wonen in de binnenstad voor iedereen toegankelijk wordt en ook het wonen in de andere wijken betaalbaar blijft.
  SP informeert welk deel van de binnenstad als eerste op de schop gaat.
  DS informeert of het kernwinkelgebied nog compacter wordt gemaakt. DS is van mening dat niet verdwaald moet worden in de plannen en ambities en dat laaghangend fruit snel geplukt moet worden (o.a. Wilheminaplein). DS merkt op dat het aanpakken van het V&D gebouw van groot belang is en een gamechanger voor het gehele gebied.
  D66 vindt het een ambitieus stuk dat het uitgangspunt is voor vervolgstappen. D66 merkt op dat de video bijdraagt aan de toegankelijkheid van het stuk. D66 informeert naar het vervolgtraject, wat de kosten zijn, wie de kosten gaat dragen en wat de impact is op de begroting.


  Wethouder Franssen gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hij dankt de commissie voor de uitvoerige reactie en deelt mede dat met dit plan een stip op de horizon wordt gezet.


  Wethouder Franssen gaat onder andere tevens in op het centrumkwartier, het kernwinkelgebied, de zichtlijnen op de markt, de tunnel naar de outlet, winterterrassen en gevelzichtbaarheid en meubilair etc. in de openbare ruimte.


  Wethouder Franssen deelt mede dat het plan nu consulterend voorligt, het komt opnieuw naar commissie en raad ter besluitvorming. Op het moment dat er detailuitwerkingen komen, worden deze ook verder besproken. De financiële consequenties worden opgenomen in de begroting en deze wordt aan de raad voorgelegd.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Gebiedsprofiel Binnenstad
 17. 13

  Tijdens de raadsvergadering van 14 september jl. heeft VVD verzocht om brief A150 en GL om brief A148 te agenderen in de commissie Ruimte.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van GL.  In reactie op van vragen GL deelt wethouder Van Rey mede dat er geweldige doelstellingen zijn maar daaromtrent soms in de knel komen met de ambtelijke bezetting. Binnenkort start de pilot duurzaamheid en wethouder Van Rey hoopt daarmee aan het verzoek van GL te kunnen voldoen.  Gezien het late tijdstip wordt besloten om de bespreking van brief A050 door te schuiven naar de eerstvolgende commissievergadering.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Houtrookprobleem
  VNG Ledenbrief Verhuurverordening en Wet goed verhuurderschap
 18. 14

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen in de commissie worden in beginsel mondeling behandeld (als de tijd het toelaat). Indien er geen tijd meer is voor behandeling, vindt afhandeling alsnog schriftelijk plaats. Het heeft de voorkeur om te stellen rondvragen zo mogelijk op voorhand (via de griffie) aan te leveren zodat de beantwoording kan worden voorbereid.

  Besluit

  Er zijn geen rondvragen.

 19. 15

  Op de bijlagen van het voorstel ligt geheimhouding, deze liggen ter inzage bij de griffie. De voorzitter zal de commissie verzoeken te besluiten om met gesloten deuren te vergaderen.

  Besluit

  De bespreking van dit agendapunt vindt achter gesloten deuren plaats.

  Commissievragen

  Onderwerp
  de Quickscan ruimte, wonen en bedrijvigheid
 20. 16

  Besluit

  De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:35 uur.