Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 27 september 2021

18:00 - 18:45

Locatie
Fractiekamer DS
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Agendapunten

Besluit

Op verzoek van GL worden de volgende agendapunten toegevoegd:
2a. Fractievoorzittersoverleg-plus
2b. Proces begroting 2022

Afwezig: Marc Breugelmans (CDA), Selami Coskun (DENK), Erwin Leenheer (Lijst Leenheer)

Besluit

Het verslag van de Presidiumvergadering van 21 juni 2021 wordt vastgesteld conform het ontwerp.

Besluit

Tijdens een overleg Fractievoorzitters-plus op 22 september is gesproken over de brief van de burgemeester (bestuurscultuur) van 21 september. Tijdens de bijeenkomst op 22 september is overeenstemming bereikt over het feit dat de brief van de burgemeester zal worden besproken in een openbare raadsvergadering. Het overleg van 22 september is afgesloten met de afspraak dat de fractievoorzitters overleg zouden plegen met hun fractiegenoten, waarna het Fractievoorzittersoverleg-plus zou worden voortgezet op 7 oktober. Nadien is gebleken dat deze datum toch niet past. Afgesproken wordt nu dat het vervolg van het Fractievoorzittersoverleg-plus zal plaatsvinden op maandag 11 oktober 2021 van 17.00 tot 18.00 uur. Er blijkt overigens geen behoefte te zijn om in het Fractievoorzittersoverleg-plus te discussiëren over de inhoud van de brief van de burgemeester, die inhoudelijke discussie kan plaatsvinden in de raadsvergadering. In het overleg van 11 oktober zal worden bezien of voor die raadsvergadering een datum kan worden geprikt.
LVR heeft, net als anderen, vernomen dat het college van B&W afgelopen vrijdag heeft vergaderd over de brief van de burgemeester. LVR rekent erop hierover een terugkoppeling vanuit het college van B&W te krijgen. Burgemeester Donders deelt mede dat het college in goed overleg is over de brief, maar dat het niet aan haar is om daar inhoudelijk mededelingen over te doen.

Besluit

Voor het zomerreces hebben de fractievoorzitters enkele keren vergaderd met een afvaardiging van het college van B&W over Klaar voor de Herstart en de Kadernota begroting 2022. Dat heeft geleid tot unaniem aangenomen motie en amendement in de raadsvergadering van 8 juli. Na het zomerreces is het overleg van fractievoorzitters en college weer opgepakt, in aanloop naar de begrotingsbehandeling op 10 november. In dat kader heeft wethouder Schreurs op vrijdag 24 september een mail met bijlagen gestuurd aan de fractievoorzitters. Afgesproken wordt dat de ontvangen stukken worden geanalyseerd door Wim Maassen, Vincent Zwijnenberg, Marc Breugelmans en Dirk Franssen. Deze vier personen maken een stuk op dat zal worden voorgelegd aan een bijeenkomst van alle fractievoorzitters. Daarna zal weer overleg met het college van B&W plaatsvinden.
LVR vraagt wanneer de rest van de raad wordt betrokken. Reactie: alle stukken die circuleren tussen de fractievoorzitters kunnen worden gedeeld met de overige fractieleden.

Zie bijgevoegd bestand "Procedure behandeling gemeentebegroting 2022". In dit bestand zijn enkele vragen aan het Presidium in gele kleur weergegeven.
Zie ook het bestand "Gespreksverslag fractievoorzitters over raadscommunicatie 1 juli 2021".

Besluit

De fractievoorzitters spreken af bij deze begrotingsbehandeling zeer terughoudend te zullen zijn met het indienen van moties en amendementen omdat:
1. er wordt gewerkt aan een gezamenlijk product van alle fracties (zie punt 2b);
2. de huidige raadsperiode eindigt in maart 2022 en de raad niet over zijn graf heen wil regeren.

Komt er een gezamenlijk product (motie en/of amendement) van partijen voor de begrotingsbehandeling op 10 november, dan vinden de fractievoorzitters dat ook gezamenlijk moet worden opgetrokken in de publiciteit hieromtrent. Deze publiciteit zou dan ook gezamenlijk kunnen worden gebracht, hetgeen betekent dat niet meer -zoals in 2020- afzonderlijk video's van alle fractievoorzitters behoeven te worden gemaakt.
Het nemen van een besluit over de publiciteit voor de begrotingsbehandeling wordt in de tijd vooruitgeschoven totdat bekend is wat het gezamenlijke overleg van partijen heeft opgeleverd.

Ook de twee andere vraagpunten worden nog even geparkeerd:
1. wil het presidium de begrotingsvergadering dit keer -net als in 2020- ook weer beginnen met een inleiding door de wethouder FIN over de meest opvallende zaken uit de gemeentebegroting?
2. een keuze maken over de spreektijd voor de verschillende fracties.

In de vergadering van 21 juni 2021 heeft het Presidium een vergaderschema voor een deel van het jaar 2022 vastgesteld. Daarbij is toen uitgegaan van de laatste vergadering van de oude raad op dinsdag 29 maart 2022 en de eerste vergadering van de nieuwe raad op donderdag 31 maart 2022. Uit de laatste informatie van het ministerie van BZK blijkt nu dat deze twee data een week eerder (moeten) liggen: dinsdag 22 maart 2022 en donderdag 24 maart 2022. Bijgevoegd is een aangepast vergaderschema voor een deel van het jaar 2022. Voorstel is dit vast te stellen. Afhankelijk van de afspraken die in het voorjaar van 2022 tijdens de periode van coalitievorming worden gemaakt over het vergadersysteem, zal in 2022 een compleet vergaderschema worden opgemaakt.

Besluit

Het Presidium stelt het aangepaste vergaderschema voor een deel van 2022 vast.

Sinds jaar en dag staat in de leeskamer een pc die gebruikt kan worden door raads- en commissieleden. Deze pc is daar destijds geplaatst toen er nog geen wifi was en raads- en commissieleden nog geen smartphones en tablets hadden. Op de pc in de leeskamer kon dan even snel iets worden opgezocht. Nu echter inmiddels (vrijwel) iedereen beschikt over een tablet en/of een smartphone bestaat het idee dat de pc in de leeskamer niet meer wordt gebruikt. Het is een stand-alone pc met Windows 7, volstrekt verouderd. De vraag is of deze pc nog vervangen moet worden door een nieuwe of dat de huidige pc kan worden weggehaald zonder over te gaan tot vervanging. Graag de mening van het Presidium hierover!

Besluit

Het Presidium stemt in met verwijdering van de pc uit de leeskamer op voorwaarde dat (draadloos) printen voor raads- en commissieleden in de leeskamer mogelijk blijft.

De raadsvergadering van 14 oktober 2021 vindt fysiek plaats, in de raadszaal..
De agenda van de raadsvergadering vloeit voort uit de agenda's van de commissievergaderingen. Zijn er nog bijzonderheden, dan kunnen die in het presidium aan de orde worden gesteld.
Bijgevoegd is een (voorlopige) lijst van ingekomen brieven voor de raad van 14 oktober 2021. Geadviseerd wordt in te stemmen met de bij deze brieven voorgestelde wijze van afdoening.

Besluit

Het Presidium stemt in met de behandelwijze van de ingekomen brieven.

De 1,5 meter-maatregel is met ingang van 25 september komen te vervallen. Bij commissievergaderingen kan -dat het daar niet zo druk is- desgewenst afstand worden gehouden. Bij een raadsvergadering -omdat daarbij meer mensen zijn- is dat echter niet mogelijk. De vergadering van 14 oktober is de eerste raadsvergadering die weer fysiek zal plaatsvinden, zonder 1,5 meter afstand. Het Presidium roept alle raadsleden die niet gevaccineerd zijn op om een negatieve testverklaring, niet ouder dan 48 uur, mee te nemen. Beschikt een niet-gevaccineerd raadslid niet over een negatieve testverklaring, dan wordt hij verzocht niet aan de afsluitende borrel deel te nemen.

Besluit

Burgemeester Donders deelt mede dat er enige ruis is ontstaan over de tuinzaalsessie van 18 oktober. Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken, wordt medegedeeld dat het onderwerp van deze avond Herstart Corona zal zijn. Voor de onderwerpen "organisatie-ontwikkeling" en "opgavegericht werken" zal mogelijk later nog een tuinzaalsessie worden georganiseerd.