Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 21 juni 2021

18:00 - 18:25

Locatie
MS Teams
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Agendapunten

Voorgesteld wordt de agenda voor de Presidiumvergadering vast te stellen.

Besluit

Het Presidium stelt de agenda voor de vergadering van vandaag vast.

Voorgesteld wordt de besluitenlijst van 17 mei 2021 vast te stellen.

Besluit

Het Presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 17 mei 2021 vast.

Op 16 maart 2022 zijn er raadsverkiezingen, waarna de periode van coalitievorming begint. Afhankelijk van de resultaten daarvan kan op dat moment pas een vergaderschema voor het gehele jaar 2022 worden vastgesteld. Daarom wordt voorgesteld op dit moment te volstaan met het vaststellen bijgevoegd vergaderschema voor een deel van 2022.

Besluit

Het Presidium stelt het vergaderschema voor een deel van 2022 vast.

Voorgestelde beleidslijn Presentaties / Tuinzaalsessies Werksessies:
• Een beeldvormende presentatie aan gemeenteraad/commissies dient geagendeerd te worden tijdens het Sprekersplein.
• Indien de aard en complexiteit van een onderwerp vraagt om meer tijd dan 30 minuten kan een Tuinzaalsessie georganiseerd worden. Tuinzaalsessies betreffen informatieve openbare sessies voor gemeenteraad/commissies en worden vooraf via iBabs gepubliceerd door de raadsgriffie.
• Werksessies met de gemeenteraad en/of -commissies noemen we ‘werksessie’. Deze zijn niet openbaar, tenzij dit expliciet wordt gecommuniceerd met de deelnemers.

Besluit

Op voorstel van de VVD wordt afgesproken dat gemaakte afspraken tijdens tuinzaalsessies (openbaar) en interne werksessies (niet-openbaar) worden vastgelegd, zodat ook follow-up kan plaatsvinden. Voorgaande afspraak dient te worden verwerkt in de notitie.

Vorige vergadering zijn de verantwoordingen van de fractievergoedingen 2020 van de overige fracties door het Presidium voor kennisgeving aangenomen, de verantwoording van de SP was toen nog niet gereed. Die is er nu wel, zie bijlage. Voorgesteld wordt deze voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De verantwoording 2020 van de SP wordt voor kennisgeving aangenomen.

De raadsvergadering van 8 juli 2021 vindt digitaal plaats, aanvang 9.00 uur. Middagpauze 1 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 8 juli 2021 vloeit voort uit de agenda's van de commissievergaderingen van 21 t/m 24 juni 2021. Hoofdmoot: 1. Jaarrekening 202 2. Kadernota begroting 2022 3. Klaar voor de herstart.
Bijgevoegd is de voorlopige lijst van ingekomen brieven voor de raad van 8 juli 2021. Geadviseerd wordt in te stemmen met de bij deze brieven voorgestelde wijze van afdoening.

Besluit

De agendavolgorde wordt als volgt aangepast:
1. Jaarrekening 2020
2. Klaar voor de Herstart
3. Kadernota begroting 2022
Daarna de overige agendapunten.
Deze aangepaste volgorde geldt ook voor de commissievergadering op 24 juni 2021.

Pas als het rapport van de accountant is ontvangen, kan de Auditcommissie (AC) een advies aan de raad uitbrengen. Dit accountantsrapport wordt op of rond 24 juni 2021 verwacht. Het advies van de AC is dan nog meteen niet gereed. In de vergadering van 24 juni kan wellicht wel al een duiding worden gegeven door de (voorzitter van) de AC.

Het Presidium stemt in met de voorgestelde behandelwijze van ingekomen brieven.

Op vrijdag 18 juni 2021 verscheen een RIB inzake corona-impactanalyse. In de brief schrijven B&W: "Wij willen ter voorbereiding van die gesprekken graag nadere afspraken met u maken. Wij stellen voor in het presidium afspraken te maken voor het plannen van dit proces".

Besluit

Afgesproken wordt dat het college van B&W met een voorstel komt over te interviewen partijen. Mocht de raad dit lijstje van het college willen aanvullen, dan kan dat worden ingebracht. Tijdens de commissie op 24 juni 2021 kunnen desgewenst al suggesties worden gedaan.

Besluit

Dré Peters (LVR) zegt zich gestoord te hebben aan de afsluitende woorden van Wim Maassen tijdens het Sprekersplein van 16 juni 2021. Het is volgens de LVR niet aan Wim Maassen om, mede namens alle overige raadsleden, insprekers te bedanken voor hun bijdrage. Er geldt een afspraak dat politici zich tijdens het Sprekersplein terughoudend opstellen, dat had in dit geval ook Wim Maassen moeten doen.

Wim Maassen (GL) zou het prettig vinden om enige duiding vanuit de aanvragende fractie te krijgen op het moment dat ingekomen brieven vanuit de raad worden doorverwezen naar een commissie. De griffier zegt dat de regelgeving daarin op dit moment niet voorziet maar dit onderwerp zal aandacht krijgen in een notitie die wordt voorbereid voor het fractievoorzitersoverleg-plus in september 2021.