Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 6 juli 2023

09:00 - 16:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

  De voorzitter opent de vergadering.
  Turgut Celebi is afwezig. 
  Loes Strous is afwezig van 10.50 tot 13.00 uur. 
  Angela Sanders is afwezig van 11.40 tot 13.00 uur.
  De fractievoorzitters worden aan het begin van de lunchpauze in de B&W-kamer verwacht voor een mededeling door wethouder Franssen.

  00:05:57 - 00:13:16 - Onno Hoes
  00:13:17 - 00:18:40 - Marc Breugelmans
  00:18:41 - 00:19:12 - Onno Hoes
 2. 01.a

  Marc Breugelmans (CDA) heeft aangegeven terug te willen treden als raadslid en verzoekt in zijn opvolging te voorzien.


  Voorstel aan de raad om:
  1. een commissie in te stellen voor onderzoek van de geloofsbrieven;
  2. de volgende drie raadsleden te benoemen tot lid van de commissie geloofsbrieven:
  1.  Jorge Wolters Gregorio (vz.)
  2. Ron Piepers
  3. Michael Kalthoff
  en vervolgens:
  3. toe te laten tot de raad:
  Kay Beek

  Besluit

  Burgemeester Hoes spreekt een dankwoord uit aan het adres van Marc Breugelmans voor ruim 9 jaar lidmaatschap van de gemeenteraad. Marc Breugelmans kijkt terug op zijn raadslidmaatschap en dankt iedereen voor de samenwerking.


  De raad besluit om:
  1. een commissie in te stellen voor onderzoek van de geloofsbrieven;
  2. de volgende drie raadsleden te benoemen tot lid van de commissie geloofsbrieven:
  1. Jorge Wolters Gregorio (vz.)
  2. Ron Piepers
  3. Michael Kalthoff
  en vervolgens:
  3. toe te laten tot de raad:
  Kay Beek.


  Kay Beek legt in handen van de raadsvoorzitter de eed af. 


  Schorsing:
  er is gelegenheid voor alle aanwezigen om afscheid te nemen van Marc Breugelmans en Kay Beek te feliciteren.

  00:19:13 - 00:19:58 - Onno Hoes
  00:19:59 - 00:20:38 - Jorge Wolters Gregorio
  00:20:39 - 00:23:30 - Onno Hoes
  00:29:57 - 00:30:10 - Onno Hoes
 3. 02

  Voorstel om de agenda vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de agenda vast.

  00:30:11 - 00:30:25 - Onno Hoes
 4. 03

  Voorstel om de besluitenlijsten vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijsten vast.
  De voorzitter deelt nog mede dat installatie van de nieuwe burgemeester is voorzien op woensdag 20 september 2023.

  00:30:26 - 00:31:26 - Onno Hoes
 5. 04

  Voorstel tot vaststelling van de behandelwijze van ingekomen brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De raad stelt de behandelwijze van de ingekomen brieven vast.

  00:31:27 - 00:31:41 - Onno Hoes
 6. 05

  00:31:42 - 00:31:48 - Onno Hoes
 7. 05.a

  Voorstel aan de raad om:
  1. het college toestemming te verlenen om:
  a. de bestuursovereenkomst ECGeo op te heffen per 1 januari 2024;
  b. de gemeenschappelijke regeling ICT NML te wijzigen per 1 januari 2024 conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit;
  c. de gemeente Leudal toestemming te verlenen om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling ICT NML aangaande de Geo taken inclusief uitvoering van de wet BGT en BAG per 1 januari 2024.
  2. geen zienswijze in te dienen en de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.
  3. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept 1e begrotingswijziging ICT NML 2024.

  Besluit

  De raad besluit conform het voorgelegde conceptbesluit.

  00:31:49 - 00:31:54 - Onno Hoes
 8. 06

  Voorstel aan de raad om:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Limburg Noord;
  2. De zienswijzen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2023 en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 middels de bijgevoegde brieven aan het Dagelijks Bestuur van de MGR kenbaar te maken;
  3. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.

  Besluit

  De raad besluit conform het voorgelegde conceptbesluit.

  00:31:55 - 00:32:02 - Onno Hoes
 9. 07

  Voorstel aan de raad om:
  1. het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen 2023-2027 vast te stellen inclusief het geactualiseerde grondexploitatiecomplex Roerdelta Fase 2;
  2. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen;

  Besluit

  De raad besluit conform het voorgelegde conceptbesluit.

  00:32:03 - 00:32:10 - Onno Hoes
 10. 08

  Voorstel aan de raad om het stedenbouwkundig structuur ontwerp Weerstand (SSO) vast te stellen, als inhoudelijke basis voor de nog op te stellen kaderdocumenten: anterieure grondexploitatieovereenkomst, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.

  Besluit

  De raad besluit conform het voorgelegde conceptbesluit.

  00:32:11 - 00:32:15 - Onno Hoes
 11. 09

  Voorstel aan de raad om in te stemmen met het versturen van bijgevoegde concept-brief aan BsGW .

  Besluit

  De raad besluit conform het voorgelegde conceptbesluit.

  00:32:16 - 00:32:25 - Onno Hoes
 12. 10

  00:32:26 - 00:32:30 - Onno Hoes
 13. 10.a

  Voorstel aan de raad om:
  1. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de jaarstukken 2022 met bijbehorende controleverklaring van de accountant;
  2. De jaarstukken 2022 van de gemeente Roermond vast te stellen;
  3. Een nieuwe bestemmingsreserve te vormen ten behoeve Arbeidsmarktregio Midden-Limburg;
  4. Een nieuwe voorziening te vormen ten behoeve van verlofsparen;
  5. Het jaarrekeningresultaat 2022 ter hoogte van € 30.320.338 als volgt te bestemmen:
  A) € 1.552.917 over te hevelen van 2022 naar 2023 conform bijlage 3
  B) € 6.733.613 te bestemmen conform bijlage 4;
  C) Het restant ad € 22.033.808 toe te voegen aan de algemene reserve;
  D) De begroting te wijzigen conform de begrotingswijzing zoals opgenomen onder bijlage 5
  6. In navolging op de resultaatbestemming de volgende kredieten beschikbaar te stellen en deze kredieten met betrekking tot de jaarschijf 2023 open te stellen:
  A) Godsweerdersingel / Voorterrein station, € 1.200.000;
  B) Vitale stad – Sint Janspoort, € 180.000;
  C) Vergroenen van Plein 1999, € 200.000.

  Besluit

  Woordvoering in eerste termijn vindt plaats door D66, DS, SPR, LVR, GL, VVD, PvdA en CDA. De woordvoering wordt vooral gebruikt voor het naar voren brengen van bespiegelingen over de politieke en financiële situatie waarin onze gemeente Roermond is komen te verkeren. Het ziet er allemaal niet meer zo donker uit als een tijd geleden. Er is vanaf 13 juli 2022 een nieuwe coalitie met de slogan "ambitie, daadkracht en verbinding". Het blijft belangrijk om alle fracties en dus de gehele gemeenteraad mee te nemen in de ontwikkelingen die zich voordoen. Openbaarheid van bijeenkomsten verdient altijd de voorkeur. De agenda's van commissies en raad zijn tot nu toe leger dan in het verleden. De procedure voor een nieuwe burgemeester is succesvol doorlopen en heeft zeker een positieve bijdrage geleverd aan normalisering van de verhoudingen in de raad. Dank aan de ambtelijke organisatie. Inhoudelijk worden vanuit de verschillende fracties diverse statements gemaakt. Ook worden enkele vragen gesteld.


  Als reactie op de eerste termijn van de fracties wordt vanuit het college (wethouder Franssen, Smitsmans, van Ballegooij en van Rey) medegedeeld dat:
  1. het college wenst structureel een degelijk financieel beleid te voeren. In de jaarlijkse P&C-cyclus zijn er vijf meetmomenten (begroting, jaarrekening en drie tussentijdse rapportages) waarop de balans wordt opgemaakt. Het ravijnjaar 2026 zal naar verwachting niet zo dramatisch uitpakken als eerder werd verwacht, desondanks wordt enige financiële ruimte achter de hand gehouden om tegenvallers te kunnen opvangen;
  2. het college is van mening dat er voldoende inzicht is in de financiële situatie van het sociaal domein. Met Kiezen voor Kansen worden heel bewuste keuzes gemaakt;
  3. aan verduurzaming, bijv. van het eigen gemeentelijk vastgoed, wordt door het college structureel gewerkt;
  4. aanbevelingen van de accountant worden door het college allemaal overgenomen;
  5. het college kijkt heel kritisch naar externe inhuur, maar soms kan het niet anders;
  6. met de komst van de nieuwe burgemeester verdubbelt het aantal dames in het college;
  7. ook het college acht bijvoorbeeld opvang van vluchtelingen en onderwijshuisvesting heel belangrijk;
  8. in september 2023 komt het college met een voorstel naar de raad over het kwaliteitsniveau openbare ruimte;
  9. afgelopen 10 jaar is vanuit het college enorm geïnvesteerd in het betrekken van de commissie BS c.q. de raad bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. Op de middelen voor jeugd en WMO is de gemeente Roermond door het Rijk respectievelijk 15% en 11% gekort. Desondanks is er enorm hard gewerkt aan het overeind houden van het voorzieningenniveau;
  10. het wijk- en kernenbeleid komt binnenkort aan de orde. Overleg met wijkraad Swalmen verloopt goed;
  11. in de kadernota worden flinke stappen gezet op het gebied van vergroening;
  12. in de kadernota worden ook flinke stappen gezet op het gebied van onderwijshuisvesting;
  13. blijdschap vanuit de raad over investering in wijkregisseurs wordt door het college gedeeld;
  14. in onze kleine en compacte stad is nauwelijks of geen plaats voor zonneweides en windenergie. Desondanks zet het college alle zeilen bij op het gebied van vernieuwbare energie.


  In tweede termijn komen aan het woord de fracties van D66, DS, SPR, LVR, GL, VVD, PvdA en CDA. Partijen gaan daarbij dieper op zaken in.


  Als reactie vanuit het college wordt nog medegedeeld dat in het boekwerk jaarrekening 2022 heel veel cijfers zijn opgenomen. Maar er dient bij voorkeur geen "spreadsheetdiscussie" gevoerd te voeren, Roermond is nauwelijks of niet te vergelijken met andere gemeenten in Nederland.


  De raad stelt de voorliggende conceptbesluiten unaniem vast.

  00:32:31 - 00:33:50 - Onno Hoes
  00:33:51 - 00:42:42 - Michael Kalthoff
  00:42:43 - 00:43:11 - Onno Hoes
  00:43:12 - 00:50:53 - Jos Tobben
  00:50:54 - 00:50:55 - Onno Hoes
  00:50:56 - 00:51:01 - Jan-Nick van der Broek
  00:51:02 - 00:51:03 - Onno Hoes
  00:51:04 - 00:51:13 - Michael Kalthoff
  00:51:14 - 00:51:34 - Onno Hoes
  00:51:35 - 00:57:31 - Leon Coenen
  00:57:32 - 00:57:39 - Onno Hoes
  00:57:40 - 01:02:54 - Aijiththan Loganathan
  01:02:55 - 01:02:58 - Onno Hoes
  01:02:59 - 01:08:08 - Anouk Dolmans
  01:08:09 - 01:08:12 - Onno Hoes
  01:08:13 - 01:11:15 - Felix
  01:11:16 - 01:11:19 - Onno Hoes
  01:11:20 - 01:13:41 - Ron Piepers
  01:13:42 - 01:13:56 - Onno Hoes
  01:13:57 - 01:16:54 - Jan-Nick van der Broek
  01:16:55 - 01:17:31 - Onno Hoes
  01:17:32 - 01:40:54 - Dirk Franssen
  01:40:55 - 01:40:59 - Onno Hoes
  01:41:00 - 01:44:59 - Marianne Smitsmans
  01:45:00 - 01:45:12 - Onno Hoes
  01:45:13 - 01:50:05 - F. van Ballegooij
  01:50:06 - 01:50:08 - Onno Hoes
  01:50:09 - 01:52:18 - Jos van Rey
  01:52:19 - 01:52:47 - Onno Hoes
  01:52:48 - 01:52:50 - Michael Kalthoff
  01:52:51 - 01:53:06 - Onno Hoes
  01:53:07 - 01:55:30 - Michael Kalthoff
  01:55:31 - 01:56:14 - Ron Piepers
  01:56:15 - 01:56:22 - Onno Hoes
  01:56:23 - 01:57:53 - Michael Kalthoff
  01:57:54 - 01:57:56 - Onno Hoes
  01:57:57 - 01:58:08 - Aijiththan Loganathan
  01:58:09 - 02:00:26 - Michael Kalthoff
  02:00:27 - 02:00:40 - Onno Hoes
  02:00:41 - 02:01:55 - Ron Piepers
  02:01:56 - 02:02:11 - Onno Hoes
  02:02:12 - 02:04:00 - Michael Kalthoff
  02:04:01 - 02:04:13 - Onno Hoes
  02:04:14 - 02:08:40 - Jos Tobben
  02:08:41 - 02:08:44 - Onno Hoes
  02:08:45 - 02:11:58 - Leon Coenen
  02:11:59 - 02:12:01 - Onno Hoes
  02:12:02 - 02:15:27 - Aijiththan Loganathan
  02:15:28 - 02:15:29 - Onno Hoes
  02:15:30 - 02:16:13 - Jos Tobben
  02:16:14 - 02:16:20 - Onno Hoes
  02:16:21 - 02:18:18 - Anouk Dolmans
  02:18:19 - 02:18:22 - Onno Hoes
  02:18:23 - 02:20:30 - Felix
  02:20:31 - 02:20:32 - Onno Hoes
  02:20:33 - 02:21:07 - Ron Piepers
  02:21:08 - 02:21:10 - Onno Hoes
  02:21:11 - 02:21:35 - Jan-Nick van der Broek
  02:21:36 - 02:21:40 - Onno Hoes
  02:21:41 - 02:25:08 - Dirk Franssen
  02:25:09 - 02:25:10 - Onno Hoes
  02:25:11 - 02:25:18 - Dirk Franssen
  02:25:19 - 02:25:22 - Onno Hoes
  02:25:23 - 02:25:39 - Michael Kalthoff
  02:25:40 - 02:27:48 - Dirk Franssen
  02:27:49 - 02:27:56 - Onno Hoes
  02:27:57 - 02:29:20 - Marianne Smitsmans
  02:29:21 - 02:29:23 - Onno Hoes
  02:29:24 - 02:29:46 - Jos van Rey
  02:29:47 - 02:30:27 - Onno Hoes
  02:45:18 - 02:45:24 - Onno Hoes
 14. 11

  Voorstel aan de raad om de kadernota 2024 vast te stellen.

  Besluit

  D66 wijst op het belang van kansengelijkheid voor kinderen. Ook het aanpakken van de klimaatcrisis is voor D66 belangrijk. D66 dient vier moties in:
  M12 Motie Parkeerbelasting 1e uur Vrijveld en Roermondse Veld
  M13 Motie Schone lucht akkoord
  M14 Motie Verduurzaming evenementen
  M15 Motie Kwaliteitsniveau Nul naar Basis.


  DS is blij dat het gebiedsprofiel Swalmen binnenkort aan de orde komt. Wanneer komt uitvoering hiervan aan de orde? Voor DS hoeft Maasparc Asselt niet door te gaan. DS wil meer aandacht voor groen in Roermond. Milieupark kost gemeente 900.000 euro per jaar, deze kosten worden gedragen door al onze burgers. DS wil onderzoeken of de kosten kunnen worden toegerekend via het principe "de gebruiker betaalt".
  DS dient twee moties in:
  M08 Motie vervolg raadswerkgroep Belastingen
  M09 Motie subsidieregeling onderhoudskosten openbare AED's.


  SPR
  SPR roept partijen in de raad op geen moties meer in te dienen alleen voor de bühne. SPR roept het college op de raad serieus te nemen.
  SPR dient de volgende motie in: M10 Motie Stadsbeker.


  LVR
  LVR dient de volgende moties in:
  M01 Motie overlast sportaccommodaties
  M02 Motie Nationaal Park De Meinweg.
  M03 Motie Herinrichting en onderhoudsniveau parken
  M04 Motie Versnellen vergunningen
  M05 Motie Uitbreiden blauwe zone
  LVR doet een oproep aan de Roermondse politiek om de jeugd serieus te nemen. In dit verband wordt verwezen naar motie M17.
  LVR verzoekt om Tigers tegemoet te komen voor wat betreft de trainingsuren in de Jo Gerrishal.


  GL
  GL vindt dat er sprake is van een sociale, duurzame en ambitieuze kadernota.
  GL wijst op het belang van groen, biodiversiteit en duurzaamheid.
  GL dient de volgende moties in:
  M06 Motie Beter één tegel in de hand dan tien in de tuin
  M07 Motie extra hulp en begeleiding werkzoekende jongeren


  VVD
  De VVD ziet deze kadernota als een mooie vertaling van het coalitieakkoord.
  VVD vraagt aandacht voor een noodzakelijke herijking van de visie op ruimtelijke kwaliteit c.q. de nota Beeldkwaliteit. Voelt het college dezelfde urgentie als de VVD?
  VVD dient de volgende motie in: M11 Motie Uitvoeringsmiddelen "Vergroenen van Roermond"


  PvdA
  Compliment voor het programma Kiezen voor Kansen waarmee 10.2 miljoen euro beschikbaar komt voor mensen die dit het meest nodig hebben.
  PvdA is heel blij met de aandacht voor de gebiedsprofielen binnenstad en Swalmen.
  PvdA dient de volgende moties in:
  M16 Motie Veilig op de fiets
  M17 Motie spelen, sporten en ontmoeten in de buitenlucht


  CDA dient enkele moties mee in.  SP
  Er dient veel te gebeuren om de bestaanszekerheid van onze inwoners te kunnen verbeteren. Er zijn problemen zoals eenzaamheid, overgewicht en armoede. Daarom is de SP blij met het programma Kiezen voor Kansen.
  Wonen Zuid communiceert niet goed met zijn inwoners, bijv. in het project Borneostraat.


  Als reactie van het college op de eerste termijn van de fracties wordt medegedeeld dat:
  1. naast verduurzaming is ook versterking van de economische structuur een must;
  2. naast ambitie en daadkracht is er vooral ook verbinding nodig;
  3. op 19 okt. 2022 heeft het college een zeer uitgebreide raadsinformatiebrief gestuurd over Maasparc Asselt. Daarna zijn er vanuit gemeentelijk perspectief nog diverse andere activiteiten ondernomen. Ook de initiatiefnemer heeft nog dingen gedaan. Ergens in de komende maanden zullen nadere stappen worden gezet, waaronder een externe juridische toets;
  4. er komt aandacht voor buurten en wijken via het wijk- en kernenbeleid;
  5. het college is er in zijn algemeenheid geen voorstander van om voorzieningen alleen maar te laten betalen door diegenen die er gebruik van maken;
  6. er komt na de zomer nog een bijeenkomst over de quickscan wonen;
  7. transformatie van panden heeft de aandacht;
  8. het college heeft de intentie om in twee jaar tijd in volledige breedte naar het accommodatiebeleid te kijken;
  9. college heeft oog voor historische en karakteriserende plekken in de gemeente. Ook het college voelt de urgentie om daar iets aan te doen;
  10. er zijn wel erg veel overleggremia, bijvoorbeeld op het terrein van economische zaken. Het college bekijkt of bepaalde gremia kunnen worden samengevoegd. Toezegging: de raad wordt geïnformeerd zodra duidelijk is welke kant het opgaat;
  11. bij het project Borneostraat heeft inmiddels 80% van de omwonenden ingestemd. Er zullen altijd een aantal mensen blijven die het ergens niet mee eens zijn. Wijkraad De Kemp heeft een zienswijze ingediend. College zal opnieuw met de bewoners gaan praten;
  12. college wil graag de raad ondersteunen bij het geven van informatie over de verschillende onderhoudsniveaus openbare ruimte;
  13. college is heel positief over de Groene Transformator;
  14. monumentale waarde is hét kapitaal van deze stad. College is het met de VVD eens. College komt in het eerste kwartaal van 2024 hierop bij de raad terug;
  15. wethouder van Rey: schematisch overzicht met stand van zaken over allerlei visies volgt binnenkort;
  16. college overlegt over verhuur sporthal aan Tigers en houdt daarbij uiteraard rekening met eerdere besluitvorming.


  Voor het advies van het college bij de moties, de discussie daarover in tweede termijn en de besluitvorming over de ingediende moties wordt verwezen naar een afzonderlijk bijgevoegd document.


  De raad stelt de kadernota 2024 vast.

  Moties

  Onderwerp
  23M12 Motie Overlast sportaccommodaties
  23M13 Motie Nationaal Park De Meinweg
  23M14 Motie Herinrichting en onderhoudsniveau parken
  23M15 Motie Versnellen vergunningen
  23M16 Motie Uitbreiden blauwe zone
  23M17 Motie Beter één tegel in de hand dan tien in de tuin
  23M18 Motie Extra hulp en begeleiding werkzoekende jongeren
  23M19 Motie Vervolg raadswerkgroep Belastingen
  23M20 Motie uitbreiding subsidieregeling onderhoudskosten openbare AEDs
  23M21 Motie stadsbeker
  23M22 Motie uitvoeringsmiddelen vergroenen van Roermond
  23M23 Motie parkeerbelasting voor het eerste uur in Vrijveld en Roermondse Veld
  23M24 Motie Schone lucht akkoord
  23M25 Motie verduurzaming evenementen
  23M26 Motie kwaliteitsniveau Nul naar Basis
  23M27 Motie Veilig op de fiets
  23M28 motie spel, sporten en ontmoeten in de buitenlucht

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Overleggremia
  Stand van zaken visies
  02:45:25 - 02:46:14 - Onno Hoes
  02:46:15 - 02:49:32 - Michael Kalthoff
  02:49:33 - 02:49:36 - Onno Hoes
  02:49:37 - 02:50:12 - Dre Peters
  02:50:13 - 02:50:16 - Onno Hoes
  02:50:17 - 02:50:33 - Jorge Wolters Gregorio
  02:50:34 - 02:51:02 - Dre Peters
  02:51:03 - 02:51:04 - Onno Hoes
  02:51:05 - 02:54:27 - Michael Kalthoff
  02:54:28 - 02:54:32 - Onno Hoes
  02:54:33 - 02:57:27 - Michael Kalthoff
  02:57:28 - 02:58:14 - Onno Hoes
  02:58:15 - 03:01:13 - Jos Tobben
  03:01:14 - 03:01:15 - Onno Hoes
  03:01:16 - 03:02:03 - Felix
  03:02:04 - 03:04:37 - Jos Tobben
  03:04:38 - 03:04:40 - Onno Hoes
  03:04:41 - 03:05:08 - Ron Piepers
  03:05:09 - 03:05:28 - Jos Tobben
  03:05:29 - 03:05:30 - Onno Hoes
  03:05:31 - 03:06:03 - Ron Piepers
  03:06:04 - 03:09:29 - Jos Tobben
  03:09:30 - 03:09:34 - Onno Hoes
  03:09:35 - 03:09:36 - Jos Tobben
  03:09:37 - 03:09:40 - Onno Hoes
  03:09:41 - 03:17:35 - Resi Coumans
  03:17:36 - 03:18:01 - Onno Hoes
  03:18:02 - 03:32:18 - Aijiththan Loganathan
  03:32:19 - 03:33:10 - Onno Hoes
  03:33:11 - 03:44:36 - Anouk Dolmans
  03:44:37 - 03:45:09 - Onno Hoes
  03:45:10 - 03:55:54 - Felix
  03:55:55 - 03:56:24 - Onno Hoes
  03:56:25 - 04:07:14 - Ron Piepers
  04:07:15 - 04:07:23 - Onno Hoes
  04:07:24 - 04:07:45 - Jan-Nick van der Broek
  04:07:46 - 04:07:59 - Onno Hoes
  04:08:00 - 04:13:35 - Jorge Wolters Gregorio
  04:13:36 - 04:13:49 - Ron Piepers
  04:13:50 - 04:14:20 - Onno Hoes
  04:14:21 - 04:14:29 - Dre Peters
  04:14:30 - 04:15:00 - Onno Hoes
  05:21:00 - 05:21:42 - Onno Hoes
  05:21:43 - 05:32:37 - Dirk Franssen
  05:32:38 - 05:32:50 - Jos Tobben
  05:32:51 - 05:40:36 - Dirk Franssen
  05:40:37 - 05:40:41 - Felix
  05:40:42 - 05:40:52 - Dirk Franssen
  05:40:53 - 05:40:55 - Onno Hoes
  05:40:56 - 05:48:08 - Dirk Franssen
  05:48:09 - 05:50:12 - Onno Hoes
  05:50:13 - 05:50:34 - Bert Achten
  05:50:35 - 05:52:19 - Onno Hoes
  05:52:20 - 05:52:40 - Dre Peters
  05:52:41 - 05:53:12 - Onno Hoes
  05:53:13 - 05:54:17 - F. van Ballegooij
  05:54:18 - 05:54:51 - Dre Peters
  05:54:52 - 05:54:59 - Onno Hoes
  05:55:00 - 05:55:33 - Jorge Wolters Gregorio
  05:55:34 - 05:56:41 - Onno Hoes
  05:56:42 - 06:03:41 - Dirk Franssen
  06:03:42 - 06:04:06 - Onno Hoes
  06:04:07 - 06:06:11 - Marianne Smitsmans
  06:06:12 - 06:06:13 - Onno Hoes
  06:06:14 - 06:06:39 - Jorge Wolters Gregorio
  06:06:40 - 06:09:15 - Marianne Smitsmans
  06:09:16 - 06:09:29 - Onno Hoes
  06:09:30 - 06:10:54 - Vincent Zwijnenberg
  06:10:55 - 06:11:04 - Michael Kalthoff
  06:11:05 - 06:18:04 - Vincent Zwijnenberg
  06:18:05 - 06:18:09 - Onno Hoes
  06:18:10 - 06:18:48 - Felix
  06:18:49 - 06:23:23 - F. van Ballegooij
  06:23:24 - 06:23:29 - Onno Hoes
  06:23:30 - 06:24:15 - F. van Ballegooij
  06:24:16 - 06:24:19 - Jos Tobben
  06:24:20 - 06:24:21 - Onno Hoes
  06:24:22 - 06:24:32 - F. van Ballegooij
  06:24:33 - 06:24:37 - Onno Hoes
  06:24:38 - 06:24:48 - F. van Ballegooij
  06:24:49 - 06:24:55 - Anouk Dolmans
  06:24:56 - 06:25:13 - F. van Ballegooij
  06:25:14 - 06:25:23 - Onno Hoes
  06:25:24 - 06:26:44 - F. van Ballegooij
  06:26:45 - 06:26:48 - Onno Hoes
  06:26:49 - 06:27:07 - F. van Ballegooij
  06:27:08 - 06:27:12 - Onno Hoes
  06:27:13 - 06:28:04 - F. van Ballegooij
  06:28:05 - 06:28:10 - Onno Hoes
  06:28:11 - 06:28:30 - Jorge Wolters Gregorio
  06:28:31 - 06:28:32 - Onno Hoes
  06:28:33 - 06:28:45 - F. van Ballegooij
  06:28:46 - 06:28:48 - Onno Hoes
  06:28:49 - 06:28:54 - F. van Ballegooij
  06:28:55 - 06:28:56 - Onno Hoes
  06:28:57 - 06:29:16 - Aijiththan Loganathan
  06:29:17 - 06:29:21 - Onno Hoes
  06:29:22 - 06:41:05 - Jos van Rey
  06:41:06 - 06:41:10 - Onno Hoes
  06:41:11 - 06:41:22 - Aijiththan Loganathan
  06:41:23 - 06:41:30 - Onno Hoes
  06:41:31 - 06:42:07 - F. van Ballegooij
  06:42:08 - 06:42:09 - Onno Hoes
  06:42:10 - 06:42:15 - Anouk Dolmans
  06:42:16 - 06:42:36 - Onno Hoes
  07:03:43 - 07:03:55 - Onno Hoes
  07:03:56 - 07:04:39 - Onno Hoes
  07:04:40 - 07:14:31 - Michael Kalthoff
  07:14:32 - 07:14:34 - Onno Hoes
  07:14:35 - 07:15:09 - Aijiththan Loganathan
  07:15:10 - 07:15:11 - Onno Hoes
  07:15:12 - 07:15:14 - Aijiththan Loganathan
  07:15:15 - 07:15:42 - Michael Kalthoff
  07:15:43 - 07:15:46 - Onno Hoes
  07:15:47 - 07:17:47 - Michael Kalthoff
  07:17:48 - 07:17:59 - Onno Hoes
  07:18:00 - 07:18:31 - Jos Tobben
  07:18:32 - 07:18:33 - Onno Hoes
  07:18:34 - 07:18:35 - Jos Tobben
  07:18:36 - 07:18:37 - Onno Hoes
  07:18:38 - 07:18:40 - Jos Tobben
  07:18:41 - 07:18:44 - Onno Hoes
  07:18:45 - 07:24:25 - Jos Tobben
  07:24:26 - 07:24:29 - Onno Hoes
  07:24:30 - 07:31:28 - Leon Coenen
  07:31:29 - 07:31:33 - Onno Hoes
  07:31:34 - 07:35:34 - Aijiththan Loganathan
  07:35:35 - 07:35:45 - Michael Kalthoff
  07:35:46 - 07:37:01 - Aijiththan Loganathan
  07:37:02 - 07:37:08 - Onno Hoes
  07:37:09 - 07:40:57 - Anouk Dolmans
  07:40:58 - 07:41:00 - Onno Hoes
  07:41:01 - 07:41:03 - Anouk Dolmans
  07:41:04 - 07:41:27 - Michael Kalthoff
  07:41:28 - 07:41:49 - Anouk Dolmans
  07:41:50 - 07:42:00 - Michael Kalthoff
  07:42:01 - 07:42:15 - Anouk Dolmans
  07:42:16 - 07:42:17 - Onno Hoes
  07:42:18 - 07:42:40 - Ben Peters
  07:42:41 - 07:42:44 - Onno Hoes
  07:42:45 - 07:42:48 - Anouk Dolmans
  07:42:49 - 07:43:03 - Onno Hoes
  07:43:04 - 07:44:56 - Anouk Dolmans
  07:44:57 - 07:44:58 - Onno Hoes
  07:44:59 - 07:46:43 - Resi Coumans
  07:46:44 - 07:46:45 - Onno Hoes
  07:46:46 - 07:46:49 - Resi Coumans
  07:46:50 - 07:46:58 - Anouk Dolmans
  07:46:59 - 07:47:00 - Resi Coumans
  07:47:01 - 07:47:22 - Anouk Dolmans
  07:47:23 - 07:47:27 - Resi Coumans
  07:47:28 - 07:47:35 - Onno Hoes
  07:47:36 - 07:48:17 - Anouk Dolmans
  07:48:18 - 07:48:19 - Onno Hoes
  07:48:20 - 07:49:00 - Michael Kalthoff
  07:49:01 - 07:49:02 - Onno Hoes
  07:49:03 - 07:49:11 - Anouk Dolmans
  07:49:12 - 07:49:42 - Michael Kalthoff
  07:49:43 - 07:50:10 - Anouk Dolmans
  07:50:11 - 07:50:15 - Onno Hoes
  07:50:16 - 07:54:50 - Felix
  07:54:51 - 07:54:52 - Onno Hoes
  07:54:53 - 07:55:21 - Michael Kalthoff
  07:55:22 - 07:57:25 - Felix
  07:57:26 - 07:57:30 - Onno Hoes
  07:57:31 - 08:01:09 - Ron Piepers
  08:01:10 - 08:01:12 - Onno Hoes
  08:01:13 - 08:02:12 - Jan-Nick van der Broek
  08:02:13 - 08:02:16 - Onno Hoes
  08:02:17 - 08:02:22 - Jorge Wolters Gregorio
  08:02:23 - 08:02:31 - Onno Hoes
  08:02:32 - 08:05:11 - Jorge Wolters Gregorio
  08:05:12 - 08:05:33 - Anouk Dolmans
  08:05:34 - 08:05:48 - Onno Hoes
  08:05:49 - 08:10:44 - Dirk Franssen
  08:10:45 - 08:10:49 - Jos Tobben
  08:10:50 - 08:12:59 - Dirk Franssen
  08:13:00 - 08:13:04 - Onno Hoes
  08:13:05 - 08:13:59 - Dirk Franssen
  08:14:00 - 08:14:02 - Onno Hoes
  08:14:03 - 08:14:51 - Marianne Smitsmans
  08:14:52 - 08:14:54 - Onno Hoes
  08:14:55 - 08:16:56 - Vincent Zwijnenberg
  08:16:57 - 08:17:01 - Onno Hoes
  08:17:02 - 08:19:58 - F. van Ballegooij
  08:19:59 - 08:20:05 - Jos van Rey
  08:20:06 - 08:20:12 - Onno Hoes
  08:20:13 - 08:22:34 - Jos van Rey
  08:22:35 - 08:22:49 - Onno Hoes
  08:22:50 - 08:23:21 - Jorge Wolters Gregorio
  08:23:22 - 08:23:36 - Onno Hoes
  08:23:37 - 08:24:38 - F. van Ballegooij
  08:24:39 - 08:24:44 - Onno Hoes
  08:24:45 - 08:25:13 - Vincent Zwijnenberg
  08:25:14 - 08:25:16 - Onno Hoes
  08:25:17 - 08:25:19 - Dre Peters
  08:25:20 - 08:26:11 - Onno Hoes
  08:35:36 - 08:36:17 - Onno Hoes
  08:36:18 - 08:37:01 - Aijiththan Loganathan
  08:37:02 - 08:37:59 - Onno Hoes
  08:38:00 - 08:38:03 - Michael Kalthoff
  08:38:04 - 08:38:07 - Onno Hoes
  08:38:08 - 08:38:20 - Michael Kalthoff
  08:38:21 - 08:38:32 - Onno Hoes
  08:38:33 - 08:38:49 - Jos Tobben
  08:38:50 - 08:39:06 - Onno Hoes
  08:39:07 - 08:39:10 - Anouk Dolmans
  08:39:11 - 08:39:25 - Onno Hoes
  08:39:26 - 08:39:36 - Jorge Wolters Gregorio
  08:39:37 - 08:40:14 - Onno Hoes
  08:40:15 - 08:40:24 - Jorge Wolters Gregorio
  08:40:25 - 08:41:02 - Onno Hoes
  08:41:03 - 08:41:22 - Jorge Wolters Gregorio
  08:41:23 - 08:42:14 - Onno Hoes
  08:42:15 - 08:42:20 - Aijiththan Loganathan
  08:42:21 - 08:42:23 - Onno Hoes
  08:42:24 - 08:43:04 - Resi Coumans
  08:43:05 - 08:43:07 - Onno Hoes
  08:43:08 - 08:43:14 - Anouk Dolmans
  08:43:15 - 08:43:16 - Onno Hoes
  08:43:17 - 08:43:20 - Anouk Dolmans
  08:43:21 - 08:43:46 - Onno Hoes
  08:43:47 - 08:43:52 - Anouk Dolmans
  08:43:53 - 08:44:30 - Onno Hoes
  08:44:31 - 08:44:42 - Anouk Dolmans
  08:44:43 - 08:45:10 - Onno Hoes
  08:45:11 - 08:45:26 - Jorge Wolters Gregorio
  08:45:27 - 08:45:28 - Onno Hoes
  08:45:29 - 08:45:41 - Anouk Dolmans
  08:45:42 - 08:47:06 - Onno Hoes
  08:47:07 - 08:47:16 - Anouk Dolmans
  08:47:17 - 08:47:25 - Onno Hoes
 15. 11.a
  LUNCHPAUZE - 12:30
 16. 11.b
  Vervolg Kadernota 2024 2e termijn - 13:30
 17. 12

  De raad besluit om het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, elk ten aanzien van informatie waarop zij geheimhouding hebben gelegd en vervolgens verstrekt aan de raad, te machtigen om geheime informatie te verstrekken aan anderen, indien dit naar oordeel van het college onderscheidenlijk de burgemeester noodzakelijk is in het kader van een goede uitoefening van de eigen bestuurstaak.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door SPR, SP, LVR en VVD. Gezien de door het college ná de commissiebehandeling aangebrachte wijzigingen zijn de bezwaren tegen het voorstel van tafel genomen.  
  De raad stemt unaniem in met het voorstel.

  Commissievragen

  Onderwerp
  Geheimhouding
  08:47:26 - 08:48:02 - Onno Hoes
  08:48:03 - 08:49:01 - Leon Coenen
  08:49:02 - 08:49:05 - Onno Hoes
  08:49:06 - 08:49:24 - Jorge Wolters Gregorio
  08:49:25 - 08:49:27 - Onno Hoes
  08:49:28 - 08:49:51 - Bert Achten
  08:49:52 - 08:49:54 - Onno Hoes
  08:49:55 - 08:50:21 - Felix
  08:50:22 - 08:50:43 - Onno Hoes
 18. 13

  Voorstel aan de raad om de Visie Dienstverlening – 2023-2030 en bijhorend meerjarenplan vast te stellen.

  Besluit

  PvdA: welke mogelijkheden zijn er voor mensen om in het Limburgs dialect te woord gestaan te worden, bijv. aan het loket of bij WMO-keukentafelgesprekken? DS vraagt aandacht voor inwoners met bijv. een taalachterstand of laaggeletterden.
  Wethouders Zwijnenberg en Smitsmans reageren namens het college positief op de vragen c.q. opmerkingen van PvdA en DS.   
  De raad stemt unaniem in met het voorliggende conceptbesluit.

  08:50:44 - 08:51:02 - Onno Hoes
  08:51:03 - 08:52:15 - Aschwin Verheijden
  08:52:16 - 08:52:17 - Onno Hoes
  08:52:18 - 08:53:01 - Jos Tobben
  08:53:02 - 08:53:04 - Onno Hoes
  08:53:05 - 08:55:14 - Vincent Zwijnenberg
  08:55:15 - 08:55:21 - Onno Hoes
  08:55:22 - 08:55:51 - Marianne Smitsmans
  08:55:52 - 08:56:09 - Onno Hoes
 19. 14

  Voorstel aan de raad om:
  1. Het programma Kiezen voor Kansen 2023 t/m 2028 inclusief bijlagen vast te stellen.
  2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee wordt een totaalbedrag van € 4.000.000, ten laste van een regulier budget en € 6.240.303 ten laste van de algemene reserve gebracht.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats vanuit de fracties D66, DS, SP, LVR en PvdA. 


  Namens het college reageren de wethouders Smitsmans en van Ballegooij als volgt op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen:
  1. wat voorligt is een uniek en ambitieus voorstel waar door veel mensen heel hard aan is gewerkt;
  2. het gaat inderdaad om veel geld maar ook om heel veel mensen;
  3. met het CMT is afgesproken dat er een aanvalsplan sociaal domein komt. Parallel daaraan wordt er gezocht naar meer medewerkers die in vaste dienst komen;
  4. er wordt zeker ook gemonitord, eind 2024 wordt gerapporteerd;
  5.  "werkende armen" is één van de in dit stuk opgenomen speerpunten;
  6.  bestuurlijk is het college verantwoordelijk, ambtelijk het CMT;
  7.  Roermond zal er in 2028 niet geheel anders uitzien maar zeker wel voor een deel.  


  De raad stemt unaniem in met het voorgelegde conceptbesluit.

  08:56:10 - 08:56:44 - Onno Hoes
  08:56:45 - 08:57:27 - Laura Tegels
  08:57:28 - 08:57:30 - Onno Hoes
  08:57:31 - 09:01:48 - Angela Sanders
  09:01:49 - 09:01:52 - Onno Hoes
  09:01:53 - 09:02:33 - Jorge Wolters Gregorio
  09:02:34 - 09:02:38 - Onno Hoes
  09:02:39 - 09:05:21 - Shano Shaában
  09:05:22 - 09:05:27 - Onno Hoes
  09:05:28 - 09:08:19 - Aschwin Verheijden
  09:08:20 - 09:08:34 - Onno Hoes
  09:08:35 - 09:16:18 - Marianne Smitsmans
  09:16:19 - 09:16:22 - Onno Hoes
  09:16:23 - 09:20:53 - F. van Ballegooij
  09:20:54 - 09:20:55 - Onno Hoes
  09:20:56 - 09:20:57 - F. van Ballegooij
  09:20:58 - 09:21:04 - Onno Hoes
  09:21:05 - 09:21:23 - Angela Sanders
  09:21:24 - 09:21:27 - Onno Hoes
  09:21:28 - 09:21:49 - Shano Shaában
  09:21:50 - 09:21:53 - Onno Hoes
  09:21:54 - 09:22:58 - Aschwin Verheijden
  09:22:59 - 09:23:04 - Onno Hoes
  09:23:05 - 09:23:16 - Laura Tegels
  09:23:17 - 09:23:23 - Onno Hoes
 20. 15

  Voorstel aan de raad om:
  1. de Erfgoedverordening Roermond 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Erfgoedverordening 2018;
  2. een jaarlijks budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het verlenen van subsidies in de kosten van het onderhoud aan bijzondere categorieën van gemeentelijke monumenten.

  Besluit

  Woordvoering vindt plaats door D66, DS, GL, VVD. DS zal niet instemmen met het voorstel, deze fractie had graag gezien dat de verordening tegelijk met de Erfgoedvisie zou zijn behandeld. Namens het college reageert wethouder van Rey. 
  Het voorstel wordt aangenomen met 27 - 3 stemmen. De fractie DS (3) stemt tegen.

  09:23:24 - 09:23:50 - Onno Hoes
  09:23:51 - 09:24:51 - Michael Kalthoff
  09:24:52 - 09:24:55 - Onno Hoes
  09:24:56 - 09:25:38 - Niek Geraedts
  09:25:39 - 09:25:42 - Onno Hoes
  09:25:43 - 09:28:04 - Danny Danker
  09:28:05 - 09:28:07 - Onno Hoes
  09:28:08 - 09:28:30 - Felix
  09:28:31 - 09:28:59 - Onno Hoes
  09:29:00 - 09:32:25 - Jos van Rey
  09:32:26 - 09:32:31 - Onno Hoes
  09:32:32 - 09:33:07 - Niek Geraedts
  09:33:08 - 09:33:27 - Onno Hoes
  09:33:28 - 09:33:37 - Onno Hoes
 21. 16

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.

  Besluit

  Er zijn geen vragen aangekondigd.

 22. 17

  De voorzitter sluit de vergadering om 18.15 uur.