Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 12 november 2020

09:00 - 18:35

Locatie
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

Trekking stemmingsnummer 20: Marij Cox - Sevenich.

00:00:00 - 00:08:10 - Rianne Donders

De agenda bevat de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering aan de orde komen. De raad stelt de agenda vast.
LVR doet een procedurevoorstel met betrekking tot de stemmingen aan het einde van de dag. De voorzitter zegt volgens de regels te willen en zullen handelen maar zal trachten hiermee zo praktisch mogelijk om te gaan.

00:08:10 - 00:09:07 - Dirk Franssen
00:09:07 - 00:10:26 - Rianne Donders

Voorstel aan de raad om:
1. De begroting 2021 vast te stellen;
2. In te stemmen met het investeringsprogramma zoals opgenomen in hoofdstuk 8.3.3 van het  boekwerk begroting 2021(pag. 216);
3. In te stemmen met de 1e   begrotingswijziging op de voorliggende begroting 2021 zoals  opgenomen in het raadsvoorstel begroting 2021;
4. In te stemmen met de (voorlopige) planning- en control cyclus 2021;
5. In te stemmen met de navolgende stortingen en onttrekkingen uit voorzieningen voor het begrotingsjaar 2021:
- een onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing voor een bedrag van € 3.799,23
- een onttrekking uit de voorziening riolering voor een bedrag van € 149.189,32
6. In te stemmen met het vormen van een voorziening voor groot onderhoud sportlocaties zoals opgenomen in de paragraaf kapitaalgoederen
7. In te stemmen met het vormen van een voorziening voor baggeren van havens en waterpartijen zoals opgenomen in de paragraaf kapitaalgoederen.

Voorgesteld besluit

Besluit

Wethouder Schreurs opent met een algemene inleiding namens het college van B&W. Daarna vindt in eerste termijn woordvoering plaats door vertegenwoordigers van alle negen partijen uit de raad: LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, SPR, SP en DENK. Gedurende de eerste termijn worden 3 amendementen en 16 moties ingediend. Na een schorsing, waarin de moties en amendementen door de griffier worden voorgelezen, reageren de diverse leden van het college van B&W. Eerst wethouder Schreurs, die in algemene zin reageert op de woordvoering van de fractievoorzitters en vervolgens ingaat op enkele specifieke vragen. Daarna wethouder Smitsmans, wethouder Waajen, wethouder Pleyte, wethouder Evers en burgemeester Donders, die ingaan op vragen en opmerkingen ten aanzien van hun portefeuille.

Schorsing van 12.30 tot 14.30 uur.

In tweede termijn vindt wederom woordvoering plaats door alle negen partijen. Diverse woordvoerders geven aan hoe zij denken over diverse moties en amendementen.

Na een schorsing van 15.50 tot 16.20 uur geven de portefeuillehouders een reactie op de tweede termijn van de fracties.

Toezegging: wethouder Schreurs zegt dat de raad vóór de feestdagen verschillende scenario's met betrekking tot de grondslag van de rioolbelasting zal ontvangen.
Toezegging: wethouder Schreurs zegt toe de raad mee te nemen in het verbetertraject ten aanzien van de P&C-cyclus: zorg voor een duidelijke resultaatsomschrijving bij alle begrotingsonderdelen, vermeld wat het gerealiseerde bedrag in 2019 is geweest (zie art. 19a BBV) en ben ook duidelijk over wat er in 2021 niet gebeurt.
Toezegging: wethouder Smitsmans zal a.s. dinsdag in het college, bij bespreking van het voorstel tot verstrekking van gratis mondkapjes aan bijstandsgerechtigden, de suggestie inbrengen om de mondkapjes ook te verstrekken aan mensen die onder de kwijtscheldingsnorm voor gemeentelijke belastingen vallen maar niet in de bijstand zitten.
Toezegging: wethouder Waajen zal komend voorjaar een werkbezoek voor de raad organiseren naar het toekomstige bedrijvenpark op het voormalige vliegveld Brüggen.
Toezegging wethouder Evers: het college zal de kansen onderzoeken voor een aanvraag in het kader van een nieuw volkshuisvestingsfonds voor verduurzaming en leefbaarheid in bepaalde stadswijken en regio’s, waartoe Midden Limburg is aangewezen.
Toezegging wethouder Waajen: er komt nog een voorstel naar de raad over uitvoering van The Passion in 2021.
Toezegging: wethouder Pleyte zegt toe de raad voor te zullen stellen om in de begroting 2022 iets ruimhartiger budget beschikbaar te stellen voor monumenten.

Wethouder Evers betreurt de gang van zaken met betrekking tot de wijziging van het systeem van afvalinzameling, dit had anders gemoeten. Een extra ronde om afval op te halen in het eerste halfjaar van 2021 zou maar liefst 700.000 euro kosten. Vanwege dit hoge bedrag is hiervoor niet gekozen. Maar natuurlijk zal er nog worden gekeken naar mogelijkheden tot optimalisatie van onderdelen van het nieuwe systeem. Er zal de komende tijd nog veel aan communicatie worden gedaan, zowel naar de burgers als in de richting van de raad.

De stemming over de amendementen en moties is terug te vinden in een afzonderlijk document, dat als bijlage bij de besluitenlijst wordt gevoegd.

De gemeentebegroting 2021 wordt vastgesteld met 21 - 10 stemmen.
Voor 21: GL (7), CDA (5), DS (3), VVD (2), D66 (2), SP (1) en SPR (1).
Tegen 10: LVR (9) en DENK (1).

Amendementen

Onderwerp
20A07 Amendement Continueren bedrijvencontact-functionaris
20A08 Amendement Behoud Retail Interventieteam
20A09 Amendement Raadscommunicatie

Moties

Onderwerp
20M33 Motie Aanpassen parkeernormeringen
20M34 Motie Voorkomen schuld en armoede tijdens Corona
20M35 Motie Aanpassing kapvergunning
20M36 Motie Inzameling medicijnafval
20M37 Motie Onderzoek Erfgoedverordening 2018
20M38 Motie Jeugdlintje
20M39 Motie afvaldumpingen
20M40 Motie Vergroening kernen en wijken
20M41 Motie Duurzaamheidsfonds Roermond
20M42 Motie Zorg voor erfgoed
20M43 Motie lokale denktank
20M44 Motie Werkbonus: werk moet lonen
20M45 Motie Huis van de Toekomst
20M46 Motie Mondkapjes
20M47 Motie Stad met Compassie
20M48 Motie Integrale inclusievisie

Toezeggingen

Onderwerp
Budget monumenten
Grondslag rioolbelasting
Nieuw volkshuisvestingsfonds voor verduurzaming en leefbaarhei
Uitvoering The Passion
Verbetertraject P&C cyclus
Verstrekking gratis mondkapjes
Werkbezoek voormalig vliegveld Brüggen
00:10:26 - 00:22:19 - Frans Schreurs
00:22:19 - 00:22:48 - Rianne Donders
00:22:48 - 00:27:36 - Dre Peters
00:27:36 - 00:37:28 - Dirk Franssen
00:37:28 - 00:40:55 - Wim Maassen
00:40:55 - 00:52:14 - Rianne Donders
00:52:14 - 00:53:36 - Jos Vervuurt
00:53:36 - 01:02:36 - Marc Breugelmans
01:02:36 - 01:03:03 - Jos Vervuurt
01:03:03 - 01:10:42 - Ger Julicher
01:10:42 - 01:11:10 - Jos Vervuurt
01:11:10 - 01:18:44 - Vincent Zwijnenberg
01:18:44 - 01:19:23 - Jos Vervuurt
01:19:23 - 01:26:36 - Michael Kalthoff
01:26:36 - 01:27:05 - Jos Vervuurt
01:27:05 - 01:34:46 - Gerard Nizet
01:34:46 - 01:42:45 - Leon Coenen
01:42:45 - 01:43:05 - Jos Vervuurt
01:43:05 - 01:50:40 - Selami Coskun
01:50:40 - 01:50:58 - Jos Vervuurt
01:50:58 - 01:51:34 - Rianne Donders
01:51:34 - 02:20:20 - Jos Vervuurt
02:29:00 - 02:29:52 - Rianne Donders
02:29:52 - 02:30:03 - Dirk Franssen
02:30:03 - 02:30:30 - Rianne Donders
02:30:30 - 02:39:04 - Frans Schreurs
02:39:04 - 02:48:18 - Marianne Smitsmans
02:48:18 - 02:56:45 - Angely Waaijen
02:56:45 - 03:03:12 - Ferdinand Pleyte
03:03:12 - 03:19:30 - Rens Evers
03:19:30 - 03:26:20 - Rianne Donders
03:26:20 - 03:26:52 - Dirk Franssen
03:26:52 - 03:27:14 - Rianne Donders
03:27:14 - 03:27:33 - Vincent Zwijnenberg
03:27:33 - 03:27:50 - Rianne Donders
03:27:50 - 03:28:05 - Dirk Franssen
03:28:05 - 03:29:11 - Rianne Donders
03:29:11 - 03:29:32 - Wim Maassen
03:29:32 - 03:30:05 - Rianne Donders
05:29:40 - 05:41:23 - Dirk Franssen
05:41:23 - 05:41:44 - Wim Maassen
05:41:44 - 05:42:14 - Dirk Franssen
05:42:14 - 05:42:50 - Wim Maassen
05:42:50 - 05:44:41 - Dirk Franssen
05:44:41 - 05:45:32 - Rianne Donders
05:45:32 - 05:48:19 - Wim Maassen
05:48:19 - 05:48:46 - Dirk Franssen
05:48:46 - 05:53:40 - Wim Maassen
05:53:40 - 06:00:23 - Marc Breugelmans
06:00:23 - 06:00:47 - Ernest Oele
06:00:47 - 06:01:29 - Marc Breugelmans
06:01:29 - 06:05:55 - Ger Julicher
06:05:55 - 06:12:20 - Vincent Zwijnenberg
06:12:20 - 06:13:06 - Dirk Franssen
06:13:06 - 06:13:17 - Vincent Zwijnenberg
06:13:17 - 06:14:57 - Michael Kalthoff
06:14:57 - 06:15:33 - Dirk Franssen
06:15:33 - 06:19:14 - Michael Kalthoff
06:19:14 - 06:19:55 - Dirk Franssen
06:19:55 - 06:20:48 - Michael Kalthoff
06:20:48 - 06:22:35 - Gerard Nizet
06:22:35 - 06:22:59 - Dirk Franssen
06:22:59 - 06:23:18 - Gerard Nizet
06:23:18 - 06:23:48 - Wim Maassen
06:23:48 - 06:24:16 - Gerard Nizet
06:24:16 - 06:24:35 - Vincent Zwijnenberg
06:24:35 - 06:25:05 - Wim Maassen
06:25:05 - 06:25:44 - Dirk Franssen
06:25:44 - 06:25:58 - Wim Maassen
06:25:58 - 06:28:11 - Gerard Nizet
06:28:11 - 06:32:58 - Leon Coenen
06:32:58 - 06:33:16 - Wim Maassen
06:33:16 - 06:35:05 - Leon Coenen
06:35:05 - 06:35:53 - Dirk Franssen
06:35:53 - 06:37:38 - Leon Coenen
06:37:38 - 06:38:04 - Dirk Franssen
06:38:04 - 06:39:35 - Leon Coenen
06:39:35 - 06:44:40 - Selami Coskun
06:44:40 - 06:45:25 - Rianne Donders
06:45:25 - 06:45:48 - Dirk Franssen
06:45:48 - 06:46:00 - Selami Coskun
06:46:00 - 06:46:10 - Rianne Donders
07:18:48 - 07:20:11 - Frans Schreurs
07:20:11 - 07:21:15 - Dirk Franssen
07:21:15 - 07:24:04 - Frans Schreurs
07:24:04 - 07:25:08 - Vincent Zwijnenberg
07:25:08 - 07:26:05 - Frans Schreurs
07:26:05 - 07:26:50 - Vincent Zwijnenberg
07:26:50 - 07:27:07 - Frans Schreurs
07:27:07 - 07:28:38 - Marianne Smitsmans
07:28:38 - 07:29:20 - Dirk Franssen
07:29:20 - 07:30:13 - Marianne Smitsmans
07:30:13 - 07:30:29 - Dirk Franssen
07:30:29 - 07:34:45 - Marianne Smitsmans
07:34:45 - 07:35:33 - Dirk Franssen
07:35:33 - 07:35:45 - Marianne Smitsmans
07:35:45 - 07:36:09 - Rianne Donders
07:36:09 - 07:39:04 - Marianne Smitsmans
07:39:04 - 07:39:56 - Dirk Franssen
07:39:56 - 07:40:52 - Marianne Smitsmans
07:40:52 - 07:41:30 - Leon Coenen
07:41:30 - 07:41:58 - Marianne Smitsmans
07:41:58 - 07:44:35 - Angely Waaijen
07:44:35 - 07:45:30 - Dirk Franssen
07:45:30 - 07:47:07 - Angely Waaijen
07:47:07 - 07:47:42 - Ger Julicher
07:47:42 - 07:50:55 - Angely Waaijen
07:50:55 - 07:51:32 - Vincent Zwijnenberg
07:51:32 - 07:51:48 - Angely Waaijen
07:51:48 - 07:52:33 - Dirk Franssen
07:52:33 - 07:53:10 - Angely Waaijen
07:53:10 - 07:53:45 - Dirk Franssen
07:53:45 - 07:53:55 - Angely Waaijen
07:53:55 - 07:54:15 - Rens Evers
07:54:15 - 07:54:53 - Ferdinand Pleyte
07:54:53 - 07:56:50 - Vincent Zwijnenberg
07:56:50 - 07:58:00 - Ferdinand Pleyte
07:58:25 - 07:59:17 - Dirk Franssen
07:59:17 - 08:00:03 - Ferdinand Pleyte
08:00:03 - 08:05:37 - Rens Evers
08:05:37 - 08:06:25 - Dirk Franssen
08:06:25 - 08:08:54 - Rens Evers
08:08:54 - 08:09:47 - Vincent Zwijnenberg
08:09:47 - 08:10:06 - Rens Evers
08:10:06 - 08:11:24 - Dirk Franssen
08:11:24 - 08:14:50 - Rens Evers
08:14:50 - 08:16:09 - Dirk Franssen
08:16:09 - 08:16:53 - Vincent Zwijnenberg
08:16:53 - 08:18:12 - Marc Breugelmans
08:18:12 - 08:18:49 - Wim Maassen
08:18:49 - 08:20:08 - Dirk Franssen
08:20:08 - 08:20:44 - Vincent Zwijnenberg
08:20:44 - 08:21:55 - Rens Evers
08:21:55 - 08:22:42 - Dirk Franssen
08:22:42 - 08:25:26 - Rens Evers
08:25:26 - 08:25:45 - Marc Breugelmans
08:25:45 - 08:26:25 - Dirk Franssen
08:26:25 - 08:26:53 - Rens Evers
08:26:53 - 08:27:13 - Dirk Franssen
08:27:13 - 08:28:16 - Rens Evers
08:28:16 - 08:31:16 - Rianne Donders
08:31:16 - 08:32:02 - Dirk Franssen
08:32:02 - 08:33:06 - Marianne Smitsmans
08:33:06 - 08:33:36 - Dirk Franssen
08:33:36 - 08:34:20 - Wim Maassen
08:34:20 - 08:35:07 - Rianne Donders
08:35:07 - 08:35:30 - Dirk Franssen
08:35:30 - 08:35:40 - Rianne Donders
08:35:40 - 08:35:53 - Wim Maassen
08:35:53 - 08:36:03 - Dirk Franssen
08:36:03 - 08:36:12 - Wim Maassen
08:36:12 - 08:37:23 - Rianne Donders
08:37:23 - 08:37:50 - Dirk Franssen
08:37:50 - 08:38:20 - Rianne Donders
08:50:15 - 08:50:33 - Wim Maassen
08:50:33 - 08:50:51 - Dirk Franssen
08:50:51 - 08:52:16 - Wim Maassen
08:52:16 - 08:52:42 - Rianne Donders
08:52:42 - 08:53:03 - Dirk Franssen
08:53:03 - 08:53:26 - Rianne Donders
08:53:26 - 08:53:50 - Vincent Zwijnenberg
08:53:50 - 08:54:08 - Rianne Donders
08:54:08 - 08:54:30 - Vincent Zwijnenberg
08:54:30 - 08:57:03 - Rianne Donders
08:57:03 - 08:57:25 - Vincent Zwijnenberg
08:57:25 - 08:57:59 - Dirk Franssen
08:57:59 - 09:02:12 - Rianne Donders
09:02:12 - 09:02:47 - Ernest Oele
09:02:47 - 09:03:12 - Dirk Franssen
09:03:12 - 09:03:48 - Rianne Donders
09:03:48 - 09:04:11 - Dirk Franssen
09:04:11 - 09:04:25 - Vincent Zwijnenberg
09:04:25 - 09:04:45 - Marc Breugelmans
09:04:45 - 09:04:56 - Rianne Donders
09:04:56 - 09:05:25 - Wim Maassen
09:05:25 - 09:06:27 - Rianne Donders
09:06:27 - 09:06:58 - Ernest Oele
09:06:58 - 09:07:18 - Marc Breugelmans
09:07:18 - 09:07:27 - Dirk Franssen
09:07:27 - 09:07:45 - Wim Maassen
09:07:45 - 09:08:08 - Rianne Donders
09:08:08 - 09:08:36 - Vincent Zwijnenberg
09:08:36 - 09:09:10 - Rianne Donders
09:09:10 - 09:09:45 - Gerard Nizet
09:09:45 - 09:10:05 - Dre Peters
09:10:05 - 09:10:27 - Rianne Donders
09:10:27 - 09:10:47 - Dirk Franssen
09:10:47 - 09:10:58 - Rianne Donders
09:10:58 - 09:11:15 - Ernest Oele
09:11:15 - 09:13:20 - Rianne Donders
09:13:20 - 09:13:37 - Vincent Zwijnenberg
09:13:37 - 09:13:58 - Rianne Donders
09:13:58 - 09:14:16 - Ernest Oele
09:14:16 - 09:14:40 - Rianne Donders
09:14:40 - 09:14:57 - Vincent Zwijnenberg
09:14:57 - 09:15:08 - Dirk Franssen
09:15:08 - 09:17:10 - Rianne Donders
09:17:10 - 09:17:33 - Dirk Franssen
09:17:33 - 09:17:54 - Wim Kemp
09:17:54 - 09:18:17 - Rianne Donders
09:18:17 - 09:18:51 - Dirk Franssen
09:18:51 - 09:19:15 - Rianne Donders
09:19:15 - 09:19:58 - Wim Maassen
09:19:58 - 09:20:44 - Rianne Donders
09:20:44 - 09:21:10 - Ernest Oele
09:21:10 - 09:21:45 - Dirk Franssen
09:21:45 - 09:23:37 - Rianne Donders
09:23:37 - 09:24:06 - Dirk Franssen
09:24:06 - 09:24:21 - Ernest Oele
09:24:21 - 09:24:52 - Marc Breugelmans
09:24:52 - 09:26:54 - Rianne Donders
09:26:54 - 09:27:07 - Ernest Oele
09:27:07 - 09:27:26 - Dirk Franssen
09:27:26 - 09:28:02 - Wim Maassen
09:28:02 - 09:28:20 - Rianne Donders
09:28:20 - 09:28:44 - Ernest Oele
09:28:44 - 09:29:11 - Dirk Franssen
09:29:11 - 09:29:36 - Rianne Donders
09:29:36 - 09:30:03 - Marc Breugelmans
09:30:03 - 09:30:25 - Ernest Oele
09:30:25 - 09:30:59 - Dirk Franssen
09:30:59 - 09:34:27 - Rianne Donders

Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.

Besluit

Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenuurtje ontvangen.

De voorzitter sluit de vergadering om 18.35 uur.