Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 9 mei 2022

19:00 - 20:50

Locatie
Fractiekamer DS
Voorzitter
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter, burgemeester Donders, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Het RvO bepaalt dat bij aanvang van een nieuwe raadsperiode de zitplaatsen tijdens de raadsvergadering opnieuw worden toegewezen. Het RvO regelt dat de toewijzing geschiedt door de voorzitter, na overleg met het Presidium. Dit kan pas aan de orde komen nadat bekend is welke partijen tot de coalitie en welke tot de oppositie gaan behoren. Op het moment dat dit bekend is, wordt dit onderwerp opnieuw in het presidium besproken.  Uitgangspunt is dan, zoals gebruikelijk, dat vanaf de raamzijde in de raadszaal wordt begonnen met de coalitiepartijen terwijl de oppositiepartijen aan de zijde van de publieke tribune worden gesitueerd.

Voorstel: LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD en SP blijven in huidige kamer, D66 deelt kamer met DS, PvdA deelt kamer met VVD.

Besluit

Uitgangspunt is altijd geweest dat de fractiekamers naar grootte worden toegewezen in de volgorde van het aantal behaalde raadszetels waarbij de kleinere fracties een kamer delen. Er zijn immers maar 7 kamers terwijl we 9 fracties hebben. Het presidium wenst dit uitgangspunt te handhaven m.a.w. er wordt geen grotere kamer toegewezen omdat fracties zeggen met meer deelnemers te vergaderen. Is de eigen kamer te klein voor het aantal deelnemers, dan kan -indien op dat moment beschikbaar- gebruik worden gemaakt van een andere (grotere) fractiekamer. SP zegt af te zien van een eigen fractiekamer.
Hiermee rekening houdend worden de fractiekamers als volgt toegewezen: LVR (108), GL (106), CDA (16), DS (112), SPR (116) en VVD (114) blijven in huidige kamer, D66 deelt kamer 114 met VVD, PvdA krijgt kamer 110.
Is er tijdens raadsvergaderingen behoefte aan overleg per fractie, dan kunnen LVR, GL, CDA, DS, SPR, VVD en PvdA gebruikmaken van hun eigen kamer. Voor D66 en SP wordt dan door de griffier een oplossing gezocht.

De brief van de burgemeester van 21 september 2021 is bijgevoegd.
Tijdens gesprekken die politieke partijen hadden met de raad is o.a. ook gesproken over een mogelijke heidag voor de raad + een andere manier van vergaderen. Geconcludeerd is dat dit onderwerpen zijn die de gehele raad aangaan. Vandaar dat nader overleg hierover in het presidium gewenst is.

Besluit

Formateur Dirk Franssen zegt dat hij verwacht eind mei of begin juni duidelijkheid omtrent de formatie te kunnen geven. De aanwezigen zijn het erover eens dat discussie over het systeem van vergaderen + RvO/heidag door de gehele raad gevoerd dient te worden. Daarom is het goed deze discussie in het presidium voor te bereiden.

Heidag voor de raad
De voorzitter zegt dat behandeling van haar brief van 21 september 2021 vanuit de vorige raad is doorgeschoven naar de nieuwe raad, deze discussie dient nog gevoerd te worden. Enkele sprekers zijn van mening dat de discussie niet moet gaan over "de brief van de burgemeester" maar over de daarin aangestipte onderwerpen (systeem van vergaderen, lange duur van de vergaderingen, vragen stellen door raadsleden, omgangsvormen).
Het presidium besluit een werkgroep in te stellen die over deze onderwerpen een heidag voor de raad gaat voorbereiden. De werkgroep bestaat uit: burgemeester Donders, Jos Tobben, Vincent Zwijnenberg, Lynn Rulkens en griffier Jos Vervuurt. Het presidium besluit verder dat de heidag voor de raad zal plaatsvinden op vrijdag 15 of zaterdag 16 juli 2022, afhankelijk van een hiervoor rond te sturen datumprikker. Na de heidag zal publiekelijk, in een openbare raadsvergadering, afhechting van de gemaakte afspraken plaatsvinden.

Systeem van vergaderen
Het presidium besluit dat op donderdag 14 juli 2022 om 19.00 uur een bijeenkomst plaatsvindt over de vergaderwijze van raad en commissies. Bij deze bijeenkomst o.l.v. de raadsvoorzitter kunnen aanschuiven van elke politieke partij twee vertegenwoordigers + een afvaardiging van het (nieuwe) college van B&W, ambtelijke organisatie en griffie. (In)Formateur Dirk Franssen zal voor deze bijeenkomst de informatie delen die hij bij partijen heeft opgehaald. Dirk Franssen geeft alvast als voorschot mee:
1. het is niet meer van deze tijd om een zomerreces te hebben van 9 weken, dat moet korter;
2. in het systeem van nu wordt telkens een week verspeeld met het Sprekersplein, dat kan anders.
Vanuit de griffie zal voor de bijeenkomst van 14 juli een document worden verspreid met informatie over verschillende vergadermodellen.
Na de zomer wordt verder gesproken over het nieuwe vergadermodel, verwachte ingangsdatum: 1 januari 2022. Het nieuwe model moet niet in beton gegoten maar flexibel zijn, zodat op elk gewenst moment nog aanpassingen kunnen worden verricht.

Voorgesteld wordt een raadsvergadering te houden op 2 juni 2022 voor de navolgende onderwerpen:
1. zienswijzen verbonden partijen
2. kredietrapportage gemeente

Het systeem van vergaderen wordt wellicht aangepast. Zolang hier geen afspraken over gemaakt zijn, moet toch worden vergaderd, wellicht via het oude systeem. Daarover is overleg gewenst. Twee mogelijke varianten zijn bijgevoegd. Het verschil zit in de maanden september/oktober: in variant 1 is daar één vergadercyclus opgenomen, in variant 2 zijn er dat twee.

Gaat er met de drie oude commissies (BM, BS, RU) vergaderd worden, dan komt ook de aanwijzing van niet-raadsleden aan de orde.

Besluit

Afgesproken wordt op 2 juni 2022 een raadsvergadering te houden, zonder voorafgaande commissievergaderingen. In die raadsvergadering komen aan de orde:
1. Zienswijzen verbonden partijen.
2. Kredietrapportage
3. Benoeming leden Auditcommissie
4. Benoeming commissievoorzitters
5. Verordening tegemoetkoming raadsfracties

Van 20 t/m 23 juni vinden commissievergaderingen plaats. Hierin worden stukken behandeld die op 7 juli in de raad komen. De laatste (inhoudelijke) raadsvergadering was op 17 februari 2022. Sindsdien zijn er, volgens de in het presidium aanwezige collegeleden, nogal wat raadsvoorstellen op de plank komen te liggen die wachten op behandeling. Het presidium spreekt de wens uit dat de agenda voor de raad van 7 juli niet door het college overvol wordt geladen, stukken die uitstel kunnen dulden worden doorgeschoven naar september. Collegeleden aanwezig in het presidium zeggen toe dat het college een inventarisatie zal opstellen: welke raadsvoorstellen worden verwacht en in welke raadsvergadering zouden deze aan de orde moeten komen.

Fractievoorzitters gaan in hun fractie na wie er kandidaat is voor het commissievoorzitterschap + het lidmaatschap van de Auditcommissie.
Fractievoorzitters geven aan de griffier door welke niet-raadsleden namens hun fractie gaan deelnemen aan de commissies.

Er zijn vanuit de griffie twee modellen voorgelegd voor vergaderingen van raad en commissies in het restant van 2022. Het presidium kiest vooralsnog voor optie 2 (met na de zomer twee vergadercycli, vóór de herfstvakantie). Mocht de inventarisatie van het demissionair college opleveren dat dit toch niet nodig is, dan kan dit altijd nog in goed overleg worden aangepast. Het presidium zal in juni sowieso nog moeten beraadslagen over extra raadsvergaderingen i.v.m. afscheid oude wethouders en benoeming nieuwe wethouders.

Besluit

Fractievoorzitters zijn vooralsnog: Dré Peters (LVR), Marianne Smitsmans (GL), Angely Waajen (CDA), Jos Tobben (DS), Léon Coenen (SPR), Vincent Zwijnenberg (VVD), Michael Kalthoff (D66), Lynn Rulkens (PvdA) en Jorge Wolters Gregorio (SP). Na de benoeming van nieuwe wethouders kunnen in dit plaatje nog wijzigingen optreden.

LVR informeert naar de huisvestingssituatie van burgemeester Donders, die als reactie aangeeft nog steeds op zoek te zijn naar een huurhuis.