Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievragen

Vragen LVR over aanpassing APV

ID

485

Datum vraag

10-12-2020

Agendapunt
Gemeenteraad 2020 (11. Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening)
donderdag 17 december 18:00 tot 23:00
Digitaal, via MS Teams
CIE

BM

Onderwerp

Vragen LVR over aanpassing APV

Type vraag

A. Technische vraag over voorstellen op agenda commissie

Vraag

Griffier, Jos (met verzoek in afschrift aan de raad zsm)

LVR-fractie heeft kennis genomen van het standpunt van het college inzake de opmerkingen vanuit de commissie over de APV, zoals behandeld in de laatste commissievergadering BM.

In de commissie vergadering heeft de LVR in 2 rondes aandacht gevraagd voor de overlast rondom sportparken, met name in deze dan de vraag of artikel 2:50 voldoende juridische soelaas biedt om overlast aan te pakken, dan wel of het wenselijk is om ook de omgeving van sportparken / parkeerplaatsen in genoemd artikel nader op te nemen.

Bedoeld is het volgende artikel:

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten
(*) Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen dan wel te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

In de besluitenlijst en het advies van de commissie is de vraag van de LVR op genoegzame wijze verwoord.

Bij het standpunt van het College wordt hier met geen woord over gerept !

Via jou aan het college drie vragen:

  1. Waarom niet?
  2. Kunnen wij voor maandagavond (we hebben dan fractie) alsnog een inhoudelijke reactie krijgen (zoals ook toegezegd in de vergadering door de loco-burgemeester)?.
  3. Indien naar het oordeel 2:50 niet ter zake doende is, is er dan een ander artikel in de APV om de overlast via de APV als juridische grondslag voldoende aan te passen? Zo ja, welk artikel dan?

Kortheidshalve verwijzen wij naar preciezere duiding van de vraagstelling en het behandelde naar de bandopname van de commissie BM.

Kijk uit naar de reactie, alvast dank
Namens de LVR-fractie
Bert Achten

Verwachte datum afdoening

14-12-2020

Antwoord(en)
Datum antwoord(en)

26-7-2022

Fractie
  • LVR
Raads/Commissieleden
  • Achten B. (Dhr)
Eerste vragensteller

Achten B. (Dhr)

Portefeuillehouder(s)
  • Burg. Donders - de Leest
AFD

Cluster Bedrijfsvoering